بررسی تأثیر تجویز مرکب دو داروی شربت تونیک عنصلی و کپسول صمغ (فرآورده‌های طب ایرانی) بر علائم بالینی و آزمایشگاهی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (مطالعه پایلوت)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. دانشیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. دکترای تخصصی طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

3 دانشیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) شایع‌ترین علت اولیگوآمنوره و عدم تخمک‫ گذاری در زنان مراجعه کننده با ناباروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر تجویز مرکب دو داروی شربت تونیک عنصلی و کپسول صمغ بر علائم بالینی و آزمایشگاهی زنان مبتلا به PCOS انجام شد.
روشکار: این مطالعه پایلوت، مطالعه قبل و بعد بدون گروه کنترل در سال 1398 بر روی 20 زن 45-17 ساله مبتلا به PCOS با شکایت اصلی اولیگومنوره در سلامت کده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. بیماران به‌مدت 2 ماه شربت تونیک عنصلی و کپسول صمغ دریافت کردند. شاخص ­های تن­ سنجی، ضخامت آندومتر، اندازه تخمدان‌ها، بررسی هورمونی، تعداد قاعدگی در ماه، مدت زمان قاعدگی و حجم خونریزی قاعدگی در آغاز و انتهای مطالعه ارزیابی و مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون‌های تی زوجی و ویلکاکسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: در بررسی شاخص توده بدنی، توده چربی بدن، نسبت دور کمر به لگن، ضخامت آندومتر، اندازه تخمدان چپ، FSH و LH در مقایسه قبل و بعد از درمان اختلاف معنادار نبود (05/0<p). اندازه تخمدان راست و میزان تستوسترون با درمان به‌طور معنادار کاهش داشت (02/0=p). تعداد پریود در ماه از 18/0±35/0 به‌طور معناداری به 18±92/0 افزایش یافت (00/0=p). همچنین طول مدت پریود از 43/2±53/7 روز به 17/3±05/4 روز کاهش یافت که معنادار بود (00/0=p). حجم خونریزی قاعدگی از 28/15±40/33 سی‫ سی به 05/10±07/31 سی‫ سی کاهش یافت که معنادار نبود (368/0=p).
نتیجه ­گیری: با توجه به تأثیرگذاری تجویز مرکب فرآورده‫ های طب ایرانی (شربت تونیک عنصلی و کپسول صمغ) به‌نظر می‫ رسد کاربرد این فرآورده‫ ها در کنترل علائم PCOS اثر داشته باشد. لازم است مطالعات جامع آتی با حجم نمونه بیشتر و زمان ارزیابی طولانی‏ تر انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of combined administration of Onsoli syrup and Samgh capsule (Persian Medicine Products) on clinical and laboratory symptoms in women with polycystic ovary syndrome (A pilot study)

نویسندگان [English]

 • Mojgan Tansaz 1
 • Maryam Bahman 2
 • Roshanak Mokaberinejad 3
 • Samira Adhami 4
 • Rasool Choopani 1
1 Traditional Medicine & Matria Medica Research Center, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Associate Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Traditional Medicine & Matria Medica Research Center, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Ph.D of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
3 Associate Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 M.Sc. of Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common cause of oligomenorrhea and anovulation in women referring with infertility. The present study was performed aimed to investigate the effect of combined administration of Onsoli syrup and Samgh capsule on clinical and laboratory symptoms in women with PCOS.
Methods: This pilot study is a pre-and post-clinical study without control group which was performed in 2019 on 20 women aged 17-45 years with PCOS complaining of oligomenorrhea in Persian Medicine Clinic of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Samgh capsule and Tonic Onsoli syrup were used for two months. Anthropometric indexes, endometrial thickness, ovarian size, hormonal evaluation, number of menstruation per month, menstrual duration, and volume of menstruation bleeding were evaluated and compared at the beginning and end of the study. Data were analyzed by SPSS software (version 23) and paired t-test and Wilcoxon test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: There was no significant difference in body mass index, body fat mass, waist to hip ratio, endometrial thickness, left ovarian size, FSH, LH before and after treatment (p>0.05). The size of the right ovary and testosterone levels significantly deceased after treatment (p=0.02). The number of menstruation per month significantly increased from 0.35±0.18 to 0.92±18 (p=0.00). Also, the duration of menstruation significantly decreased from 7.53±2.43 days to 4.05±3.17 days (p=0.00). The volume of mensuration bleeding decreased from 33.40±15.28 ml to 31.07±10.05 ml, which was not significant (p=0.368).
Conclusion: Due to the effectiveness of combined administration of Persian medicine products (Onsoli syrup and Samgh capsule), it seems that the use of these products is effective in controlling of the symptoms of PCOS. It is necessary to conduct future studies with a larger sample size and longer evaluation time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian medicine
 • Mensuration
 • Onsol
 • Polycystic ovary syndrome
 • Samgh
 1. Berek JS. Berek & Novak's gynecology. 16nd New York: Lippincott Williams & Wilkins; 2019.
 2. Apridonidze T, Essah PA, Iuorno MJ, Nestler JE. Prevalence and characteristics of the metabolic syndrome in women with polycystic ovary syndrome. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2005; 90(4):1929-35.
 3. Sirmans SM, Pate KA. Epidemiology, diagnosis and management of polycystic ovary syndrome. Clin Epidemiol 2014; 6: 1-13.
 4. Giallauria F, Orio F, Palomba S, Lombardi G, Colao A, Vigorito C. Cardiovascular risk in women with polycystic ovary syndrome. Journal of Cardiovascular Medicine 2008; 9(10):987-92.
 5. Akhtari E, Mokaberinejad R, Tajadini H. Treatment of Menstrual Disorder, Depression and Sexual Dysfunction in A 27-Year-Old Woman With Polycystic Ovary Syndrome Based on Iranian Traditional Medicine (Case Report). Asian J Clin Case Rep Trad Alt Med 2017; 1(1): 43-50.
 6. Moghadam ZB, Fereidooni B, Saffari M, Montazeri A. Measures of health-related quality of life in PCOS women: a systematic review. International journal of women's health 2018; 10:397-408.
 7. Dronavalli S, Ehrmann DA. Pharmacologic therapy of polycystic ovary syndrome. Clinical obstetrics and gynecology 2007; 50(1):244-54.
 8. Tabarrai M, Kasraei R. The report of a treatment of recurrent ovarian endometriotic cyst by using therapeutic methods of traditional Persian Medicine. Traditional and Integrative Medicine 2017: 27-30.
 9. Shah D, Patil M, National PCOS Working Group. Consensus statement on the use of oral contraceptive pills in polycystic ovarian syndrome women in India. Journal of Human Reproductive Sciences 2018;11(2):96-118.
 10. Brock B, Smidt K, Ovesen P, Schmitz O, Rungby J. Is metformin therapy for polycystic ovary syndrome safe during pregnancy?. Basic & clinical pharmacology & toxicology 2005; 96(6):410-2.
 11. Ghorbani F, Ansari E, Ghorbanifar Z. Tuba Handbook of Pharmaceutical Products of Talay-Sabz-E. Tuba Company Tehran: Almie; 2020.
 12. Aghili Khorasani MH. Makhzan-al-Advia. 2nd Tehran: Research Institute for Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences; 2010 (Arabic).
 13. Salehi M, Setayesh M, Mokaberinejad R. Treatment of recurrent ovarian cysts and primary infertility by Iranian Traditional medicine: A case report. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine 2017; 22(3):374-7.
 14. Nazem E. Darooname tooba. 1nd Tehran: al-Maʻī; 2011.
 15. Nejatbakhsh F, Karegar-Borzi H, Amin G, Eslaminejad A, Hosseini M, Bozorgi M, et al. Squill Oxymel, a traditional formulation from Drimia maritima (L.) Stearn, as an add-on treatment in patients with moderate to severe persistent asthma: A pilot, triple-blind, randomized clinical trial. Journal of ethnopharmacology 2017; 196:186-92.
 16. Sohrabvand F, Nazem E, Tansaz M, Keshavarz M, Hashem Dabaghian F, Nikbakht Nasrabady A, et al. Investigation of the Personal and Uterine Humor in infertile women referred to Vali-E-As Hospital of Tehran, Iran in 2012. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(94):10-9.
 17. Bahman M, Hajimehdipoor H, Bioos S, Hashem-Dabaghian F, Afrakhteh M, Tansaz M. Effect of Aslagh Capsule, a Traditional Compound Herbal Product on Oligomenorrhea in Patients with Polycystic Ovary Syndrome: A Three-Arm, Open-label, Randomized, Controlled Trial. Galen Medical Journal 2019; 8:e1261.
 18. Kort DH, Lobo RA. Preliminary evidence that cinnamon improves menstrual cyclicity in women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial. American journal of obstetrics and gynecology 2014; 211(5):487-e1.
 19. Mokaberinejad R, Zafarghandi N, Bioos S, Dabaghian FH, Naseri M, Kamalinejad M, et al. Mentha longifolia syrup in secondary amenorrhea: a double-blind, placebo-controlled, randomized trials. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 20(1):1-8.
 20. Qanun fi al -Tibb. 1nd ed. Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi; 2005. (Arabic).
 21. Saket K, Afshari JT, Saburi E, Yousefi M, Salari R. Therapeutic aspects of Squill; an evidence-based review. Current Drug Discovery Technologies 2020; 17(3):318-24.
 22. Wright CE, Zborowski JV, Talbott EO, McHugh-Pemu K, Youk A. Dietary intake, physical activity, and obesity in women with polycystic ovary syndrome. International journal of obesity 2004; 28(8):1026-32.
 23. Kolodziejczyk B, Duleba AJ, Spaczynski RZ, Pawelczyk L. Metformin therapy decreases hyperandrogenism and hyperinsulinemia in women with polycystic ovary syndrome. Fertility and sterility 2000; 73(6):1149-54.
 24. Jalilian N, Modarresi M, Rezaie M, Ghaderi L, Bozorgmanesh M. Phytotherapeutic management of polycystic ovary syndrome: role of aerial parts of wood betony (Stachys lavandulifolia). Phytotherapy Research 2013; 27(11):1708-13.
 25. Atashpour S, Jahromi HK, Jahromi ZK, Maleknasab M. Comparison of the effects of Ginger extract with clomiphene citrate on sex hormones in rats with polycystic ovarian syndrome. International Journal of Reproductive BioMedicine 2017; 15(9):561.
 26. Yavari M, Rouholamin S, Tansaz M, Esmaeili S. Herbal treatment of oligomenorrhea with Sesamum indicum L.: a randomized controlled trial. Galen Medical Journal 2016; 5(3):114-21.
 27. Mohebbi-Kian E, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Bekhradi R. Efficacy of fennel and combined oral contraceptive on depot medroxyprogesterone acetate-induced amenorrhea: a randomized placebo-controlled trial. Contraception 2014; 90(4):440-6.
 28. Nejatbakhsh F, Karegar-Borzi H, Amin G, Eslaminejad A, Hosseini M, Bozorgi M, et al. Squill Oxymel, a traditional formulation from Drimia maritima (L.) Stearn, as an add-on treatment in patients with moderate to severe persistent asthma: A pilot, triple-blind, randomized clinical trial. Journal of ethnopharmacology 2017; 196:186-92.
 29. Poursaleh Z, Yousefnia Babaki F, Movahhed M. Treatment of an Insomnia Case Based on Iranian Traditional Medicine in the Health Center, Faculty of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2016. Asian Journal of Clinical Case Reports for Traditional and Alternative Medicine 2017; 1(3-4):39-44.
 30. Karimi M, Kolahdooz S. A case report of chronic allergic rhinitis treatment in a 29-year-old woman based on Iranian traditional medicine. Asian Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 2018; 1(1-2):12-21.
 31. Terness P, Navolan D, Dufter C, Kopp B, Opelz G. The T-cell suppressive effect of bufadienolides: structural requirements for their immunoregulatory activity. International immunopharmacology 2001; 1(1):119-34.
 32. Modarres M, Ali M, Oshrieh Z, Mehran A. Comparison of the effect of Mefenamic Acid and Matricaria Camomilla Capsules on primary dysmenorrhea. Journal of Babol University of Medical Sciences 2011; 13(3):50-8.
 33. El-Sayed MG, Elkomy A, Samer S, ElBanna AH. Hepatoprotective effect of Pimpinella anisum and Foeniculum vulgare against carbon tetrachloride induced fibrosis in rats. World J Pharm Pharm Sci 2015; 4(6):77-88.
 34. Elghblawi E. Idiopathic hirsutism: excessive bodily and facial hair in women. British Journal of Nursing 2008; 17(3):192-7.
 35. Shahat AA, Ibrahim AY, Hendawy SF, Omer EA, Hammouda FM, Abdel-Rahman FH, et al. Chemical composition, antimicrobial and antioxidant activities of essential oils from organically cultivated fennel cultivars. Molecules 2011; 16(2):1366-77.
 36. Rosenblum ER, Stauber RE, Van Thiel DH, Campbell IM, Gavaler JS. Assessment of the estrogenic activity of phytoestrogens isolated from bourbon and beer. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 1993; 17(6):1207-9.
 37. Albertazzi P. Purified phytoestrogens in postmenopausal bone health: is there a role for genistein?. Climacteric 2002; 5(2):190-6.
 38. Genazzani AD, Ricchieri F, Lanzoni C. Use of metformin in the treatment of polycystic ovary syndrome. Women’s Health 2010; 6(4):577-93.
 39. Thomson Staff TP. PDR for Herbal Medicines: Physician's Desk Reference (Pdr) for Herbal Medicines. 3nd Thomson PDR; 2004.
 40. Ghanbari M, Zahedi Khorasani M, Vakili A. Acute and chronic effects of Ferula persica on blood pressure of hypertensive rats and its possible mechanism of action. J Med Plants 2012; 11(43):62-8.
 41. Mehrzadi S, Shojaii A, Pur SA, Motevalian M. Anticonvulsant activity of hydroalcoholic extract of Citrullus colocynthis fruit: involvement of benzodiazepine and opioid receptors. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine 2016; 21(4):NP31-5.
 42. Ostovan F, Gol A, Olomi H. Effects of Citrullus Colocynthis pulp on serum testosterone and LH levels in streptozotocin-induced diabetic rats. Physiology and Pharmacology 2014; 18(3):347-53.
 43. Mali PC, Chaturvedi M, Ansari AS, Dixit VP. Antispermatogenic effects of an ethanol extract of Citrullus colocynthis root in male albino rats. Pharmaceutical biology 2001; 39(2):113-9.