بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با تهوع و استفراغ شدید در سه ماه اول بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.

2 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: تهوع و استفراغ مکرر در سه ماهه اول بارداری در بیش از نیمی از حاملگی­ ها مشاهده می­ شود. تهوع و استفراغ شدید بارداری که هایپرامزیز گراویداروم نام دارد، گاه تا انتهای بارداری باقی می‌ماند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری با تهوع و استفراغ شدید بارداری در زنان باردار انجام شد.
روشکار: در این مطالعه مورد شاهدی که در سال‌های 98-1396 انجام شد، 83 زن باردار با هایپرامزیز گراویداروم به‌عنوان مورد و 83 زن باردار بدون شکایتی از تهوع و استفراغ شدید به‌عنوان شاهد وارد مطالعه شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه­ ای که حاوی اطلاعات دموگرافیک مادران و همچنین سؤالاتی در زمینه تعداد دفعات اوغ زدن، بالا آوردن و احساس تهوع و ناخوشایند در معده بود، جمع‌آوری شد. سطح سرمی ایمونوگلوبین G ضد هلیکوباکترپیلوری شرکت‌کنندگان اندازه­ گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های کای اسکوئر، تی‌تست و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: فراوانی عفونت هلیکوباکترپیلوری در گروه مورد 7/33% و در گروه شاهد 1/18% به‌دست آمد که این اختلاف از نظر آماری معنادار بود (021/0=p). در رگرسیون لجستیک از بین متغیرهای سن، پاریتی، گراویدیتی، شاخص توده بدنی، سن بارداری و عفونت هلیکوباکتری؛ تنها عفونت هلیکوباکترپیلوری به‌عنوان ریسک فاکتور هایپرامزیز گراویداروم شناخته شد (400/5 -180/1، 95% CI، 524/2=OR) (017/0=p).
نتیجه ­گیری: در این پژوهش اختلاف آماری معناداری بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و هایپرامزیز گراویداروم مشاهده شد. با توجه به اینکه درمان مؤثری برای کاهش هایپرامزیز گراویداروم وجود ندارد، می‌تواند یکی از اهداف پژوهش ­های آینده باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between helicobacter pylori infection and hyperemesis Gravidarum in first trimester of pregnancy

نویسندگان [English]

 • Alireza Rezaee 1
 • Misaghallah Tavakoli 2
 • Zahra Mostafavian 3
 • Parisa Zarif Najafi 4
1 Assistant Professor, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 General Physicians, Faculty of Medicine, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Frequent nausea and vomiting in the first trimester of pregnancy is seen in more than half of pregnancies. Severe nausea and vomiting in pregnancy, called hyperemesis gravidarum, sometimes persists until the pregnancy termination. The present study was performed aimed to determine the relationship between Helicobacter pylori infection and hyperemesis gravidarum in pregnant women.
Methods: In this case-control study which was performed in 2017-2019, 83 pregnant women with Hyperemesis gravidarum as cases and 83 pregnant women with no symptom of sever vomiting as controls entered the study. The data were collected through a questionnaire containing demographic information of mothers as well as questions about the frequency of retching, vomiting and the feeling of sick to their stomach. Serum levels of anti-Helicobacter pylori immunoglobulin G were measured in participants. Data were analyzed by SPSS (version 20) and chi-square, T-test, and logistic regression. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The frequency of Helicobacter pylori seroposivity in case group and control group were 33.7%, 18.1%, respectively, this difference was statistically significant (P=0.021). Logistic regression showed that among the variables of age, parity, gravidity, BMI, gestational age, and Helicobacter pylori infection, only Helicobacter pylori infection was found as a risk factor for hyperemesis gravidarum (p=0.017) (OR= 2.524, CI 95%= 1.180-5.400).
Conclusion: In this study, there was a significant difference between Helicobacter pylori and Hyperemesis gravidarum. Since there is no specific therapy for Hyperemesis gravidarum, it can be one of the goals of future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • First trimester
 • Helicobacter pylori infection
 • Hyperemesis Gravidarum
 1. London V, Grube S, Sherer DM, Abulafia O. Hyperemesis gravidarum: a review of recent literature. Pharmacology 2017; 100(3-4):161-71.
 2. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BL, et al. Williams Obstetrics. 23nd New York: McGraw-Hill Education; 2014.
 3. Grooten IJ, Den Hollander WJ, Roseboom TJ, Kuipers EJ, Jaddoe VW, Gaillard R, et al. Helicobacter pylori infection: a predictor of vomiting severity in pregnancy and adverse birth outcome. American journal of obstetrics and gynecology 2017; 216(5):512-e1.
 4. Ghasempour Shirazi L, Rafie Tari S. The relationship between Helicobacter pylori infection and hyperemesis gravidarum in pregnant woman. Tehran UnivMed J. 2015; 73(3) :182-191.

 

 1. Abbasalizadeh Sh, Darvishi Z, Abbasalizadeh F, Azami M, Borji M, Afshar Safavid A. The Prevalence of Helicobacter Pylori Infection among Iranian Pregnant Women- a Meta-Analysis Study. Knowledge and Health 2016; 11(2):17-23.
 2. Jueckstock JK, Kaestner R, Mylonas I. Managing hyperemesis gravidarum: a multimodal challenge. BMC medicine 2010; 8(1):1-2.
 3. Hezareh F, Moghaddam-Banaem L, Shahali S. The relationship between maternal serum Interleukin-6 and CRP levels at first trimester of pregnancy and gestational diabetes occurrence. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(5):59-68.
 4. Garshasbi A, Ghazanfari T, Zayeri F, Kamali M. Maternal serum levels of interleukin-6 and β-hCG in women with hyperemesis gravidarum in the first trimester of pregnancy. Journal of Basic and Clinical Pathophysiology 2017; 5(1):13-18.
 5. Nakagawa H, Tamura T, Mitsuda Y, Goto Y, Kamiya Y, Kondo T, et al. Significant association between serum interleukin-6 and Helicobacter pylori antibody levels among H. pylori-positive Japanese adults. Mediators of Inflammation 2013; 2013.
 6. Tamamy E, Rahman EA, Abdel Fattah AT, Hemdan MH. The Relation between Helicobacter Pylori Seropositivity and Hyperemesis Gravidarum in Pregnant Women during First Trimester. The Egyptian Journal of Hospital Medicine 2019; 77(2):4894-8.
 7. Moradan S, Ghorbani R, Malek M. Evaluation the Relationship between Helicobacter Pylori Infection and Vomiting During Pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2008; 11(3):37-42.
 8. Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, Moss SF. ACG clinical guideline: treatment of Helicobacter pylori infection. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG 2017; 112(2):212-39.
 9. She RC, Wilson AR, Litwin CM. Evaluation of Helicobacter pylori immunoglobulin G (IgG), IgA, and IgM serologic testing compared to stool antigen testing. Clinical and Vaccine Immunology 2009; 16(8):1253-5.
 10. Arj A, Ehteram H, Mortazavi T, Taghadosi M, Mousavi GA, Vakili Sohr Foroozani Z. Efficacy of stool antigen test for the non-invasive diagnosis of Helicobacter pylori infection in dyspeptic patients referred to GI clinic of Kashan Shahid Beheshti Hospital during 2005-7. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences 2011; 15(1):17-22.
 11. Kazemzadeh M, Kashanian M, Baha B, Sheikhansari N. Evaluation of the relationship between Helicobacter Pylori infection and Hyperemesis Gravidarum. Medical journal of the Islamic Republic of Iran 2014; 28:72.
 12. Lacasse A, Rey E, Ferreira E, Morin C, Bérard A. Validity of a modified Pregnancy-Unique Quantification of Emesis and Nausea (PUQE) scoring index to assess severity of nausea and vomiting of pregnancy. American journal of obstetrics and gynecology 2008; 198(1):71-e1.
 13. Koren G, Piwko C, Ahn E, Boskovic R, Maltepe C, Einarson A, et al. Validation studies of the Pregnancy Unique-Quantification of Emesis (PUQE) scores. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2005; 25(3):241-4.
 14. McParlin C, Carrick-Sen D, Steen IN, Robson SC. Hyperemesis in Pregnancy Study: a pilot randomised controlled trial of midwife-led outpatient care. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2016; 200:6-10.
 15. Birkeland E, Stokke G, Tangvik RJ, Torkildsen EA, Boateng J, Wollen AL, et al. Norwegian PUQE (Pregnancy-Unique Quantification of Emesis and nausea) identifies patients with hyperemesis gravidarum and poor nutritional intake: a prospective cohort validation study. PloS one 2015; 10(4):e0119962.
 16. Hassanzade Mofrad M, Ayati S, Ayatollahi H, Sima H, Shakeri MT, Hasanalizadeh Haghighi S, et al. Correlation of helicobacter pylori infection seropositivity and hyperemesis gravidarum. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(142):1-5.
 17. Karaca C, Güler N, Çamlica H, Demir K, Yildrim G. Is lower socio-economic status a risk factor for Helicobacter pylori infection in pregnant women with hyperemesis gravidarum?. Turkish Journal of Gastroenterology 2004; 15(2):86-9.
 18. Kazerooni T, Taallom M, Ghaderi AA. Helicobacter pylori seropositivity in patients with hyperemesis gravidarum. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2002; 79(3):217-20.
 19. Ehteram H, Mesdaghinia E, Mazoochi T. Helicobacter Pylori and Hyperemesis Gravidarum. Journal of Arak University of Medical Sciences spring 2009; 12(1):1-7.
 20. Basirat Z, Kashifard M. Helicobacter Pylori and Its Correlation with Hyperemesis Gravidarum. Journal of Ardabil University of Medical Sciences (Jaums) 2009; 9(2):119-126.
 21. Jacobson GF, Autry AM, Somer-Shely TL, Pieper KL, Kirby RS. Helicobacter pylori seropositivity and hyperemesis gravidarum. The Journal of reproductive medicine 2003; 48(8):578-82.
 22. Karadeniz RS, Ozdegirmenci O, Altay MM, Solaroglu A, Dilbaz S, Hızel N, et al. Helicobacter pylori seropositivity and stool antigen in patients with hyperemesis gravidarum. Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology 2006; 2006.
 23. Liu C, Zhao G, Qiao D, Wang L, He Y, Zhao M, et al. Emerging Progress in Nausea and Vomiting of Pregnancy and Hyperemesis Gravidarum: Challenges and Opportunities. Frontiers in Medicine 2021;8.
 24. Yarmohammadi M, Sohrabi MB, Zolfaghari P, Nikkheslat N, Yahyaei E, Daghyanous B. Validation study of IgG antibodies by ELISA for the detection of Helicobacter pylori infection in comparison with pathologic findings in hemodialysis patients with dyspepsia. Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch 2016; 26(3):200-5.