بررسی یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی زنان باردار بستری مبتلا به کووید-19 در زمان شیوع واریانت دلتا بر اساس پیامد بیماری در استان اردبیل (تابستان و پاییز 1400)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

2 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

3 استاد گروه عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

4 استادیار گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، مرکز تحقیقات بیماری ریوی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

5 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به خطر بالای بیماری کووید-19 به‌خصوص سویه دلتا در زنان باردار و همچنین جدید بودن این همه‌گیری در جهان و کمبود مطالعات مشابه در ایران و منطقه، انجام مطالعه در خصوص میزان مرگ­و­میر و یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی بیماری در زنان باردار ضروری به‌نظر می ­رسد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی زنان باردار بستری مبتلا به کووید-19 در زمان شیوع واریانت دلتا بر اساس پیامد بیماری انجام شد.
روشکار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی تمام زنان باردار مبتلا به کووید-19 بستری در بیمارستان­ های استان اردبیل در تابستان و پاییز 1400 و در زمان شیوع سویه دلتا وارد مطالعه شدند. در نهایت 187 زن باردار مبتلا مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک، علائم بالینی و یافته­ های آزمایشگاهی در تمام افراد مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه 24) و آزمون‌های دقیق فیشر و همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی­ دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: از 187 زن باردار مبتلای بستری شده، 8 نفر فوت شدند. ابتلاء به بیماری­ های زمینه­ ای در 41 زن باردار مشاهده شد. شایع‌ترین یافته بالینی، تنگی نفس و سرفه و شایع‌ترین یافته آزمایشگاهی، لنفوپنی بود. در مقایسه زنان باردار بهبود یافته و فوت شده برحسب یافته‌های آزمایشگاهی با استفاده از آزمون دقیق فیشر، تفاوت بین میزان ALT (05/0p<)، لاکتات دهیدروژناز (001/0p<)، AST (001/0p<)، BS (05/0p<)، کراتنین (05/0p<) و توتال بیلی‌روبین (05/0p<) بین دو گروه از نظر آماری معنی‌دار بود.
نتیجه ­گیری: ابتلاء به سویه دلتا از بیماری کووید-19، منجر به بستری شدن 187 نفر و فوت 8 زن باردار در استان اردبیل شد. تنگی نفس و سرفه، شایع‌ترین یافته بالینی و لنفوپنی، شایع‌ترین یافته آزمایشگاهی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory and clinical findings in hospitalized pregnant women with Covid-19 based on disease outcome during the outbreak of Delta variant in Ardabil (summer and autumn 2021)

نویسندگان [English]

 • Shahla Farzipour 1
 • Faranak Shojaei 2
 • Shahram Habibzadeh 3
 • Mohammad Reza Aslani 4
 • Samira Shahbazzadegan 5
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
3 Professor, Department of Infection, Faculty of Medicine, Ardabil University of Medical Science, Arabil, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Physiology and Pharmacology, Lung Diseases Research Center, Ardabil University of Medical Sciences, Arabil, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Due to the high risk of Covid-19 disease, especially delta variant in pregnant women, as well as the novelty of this epidemic in the world and the lack of similar studies in Iran and the region, it seems necessary to perform a study on mortality rate and laboratory and clinical findings of the disease in pregnant women. Therefore, this study was performed aimed to determine the laboratory and clinical findings in hospitalized pregnant women with Covid -19 based on disease outcome during the outbreak of Delta variant (summer and autumn 2021) in Ardabil province.
Methods: In this cross-sectional and descriptive study, all pregnant women with Covid-19 admitted to the hospitals of Ardabil province in summer and autumn 2021 at the time of delta outbreak were included. Finally, 187 infected pregnant mothers were studied. Demographic information, clinical signs and laboratory findings were studied in all mothers. Data were analyzed by SPSS (version 24) and Fisher Exact test and Pearson Correlation. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Of the 187 infected pregnant women, 8 mothers died. Comorbidity was observed in 41 pregnant women. The most common clinical finding was shortness of breath (Dyspnea) and cough, and the most common laboratory finding was lymphopenia. Comparing the cured and dead mothers according to laboratory findings using Fisher's exact test showed that the difference between ALT (p <0.05), lactate dehydrogenase (p <0.001), AST (p <0.001), BS (P <0.05), creatinine (p <0.05) and total bilirubin (p<0.05) were statistically significant between the two groups.
Conclusion: Infection to delta variant of Covid-19 disease resulted in 187 hospitalizations and 8 deaths of pregnant mothers in Ardabil province. Shortness of breath (Dyspnea) and cough were the most common clinical findings and lymphopenia was the most common laboratory finding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cough
 • COVID-19
 • Dyspnea
 • Lymphopenia
 • Pregnant Women
 • SARS-CoV-2 B.1.621.1 variant
 1. Rahimi G, Habibzadeh S, Fathi A, Ghasemzadeh S, Shahbazzadegan S. Causes of Maternal Mortality and Associated Risk Factors in Ardebil, Iran, from 2006 to 2016. Journal of health research in community 2019; 4(4):73-83.
 2. Shiehzadegan S, Alaghemand N, Fox M, Venketaraman V. Analysis of the delta variant B. 1.617. 2 COVID-19. Clinics and Practice 2021; 11(4):778-84.
 3. Adhikari EH, SoRelle JA, McIntire DD, Spong CY. Increasing severity of COVID-19 in pregnancy with Delta (B. 1.617. 2) variant surge. American Journal of Obstetrics & Gynecology 2022; 226(1):149-51.
 4. Liu D, Li L, Wu X, Zheng D, Wang J, Yang L, et al. Pregnancy and Perinatal Outcomes of Women With Coronavirus Disease (COVID-19) Pneumonia: A Preliminary Analysis. AJR Am J Roentgenol 2020; 215(1):127-32.
 5. Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, Chang G, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Translational pediatrics 2020; 9(1):51.
 6. Chen Y, Peng H, Wang L, Zhao Y, Zeng L, Gao H, et al. Infants born to mothers with a new coronavirus (COVID-19). Frontiers in pediatrics 2020: 104.
 7. Wang X, Zhou Z, Zhang J, Zhu F, Tang Y, Shen X. A case of 2019 Novel Coronavirus in a pregnant woman with preterm delivery. Clinical infectious diseases 2020.
 8. Wang S, Guo L, Chen L, Liu W, Cao Y, Zhang J, et al. A case report of neonatal COVID-19 infection in China. Clin Infect Dis 2020; 71(15):853-7.
 9. Li Y, Zhao R, Zheng S, Chen X, Wang J, Sheng X, et al. Lack of vertical transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, China. Emerging infectious diseases 2020; 26(6):1335.
 10. Dong L, Tian J, He S. Possible Vertical Transmission of SARS-CoV-2 from an Infected Mother to Her Newborn. JAMA, March (online); 2020.
 11. Yu N, Li W, Kang Q, Xiong Z, Wang S, Lin X, et al. Clinical features and obstetric and neonatal outcomes of pregnant patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective, single-centre, descriptive study. The Lancet Infectious Diseases 2020; 20(5):559-64.
 12. Wen R, Sun Y, Xing QS. A patient with SARS-CoV-2 infection during pregnancy in Qingdao, China. J Microbiol Immunol Infect 2020; 53(03).
 13. Zeng H, Xu C, Fan J, Tang Y, Deng Q, Zhang W, et al. Antibodies in infants born to mothers with COVID-19 pneumonia. Jama 2020; 323(18):1848-9.
 14. Zeng L, Xia S, Yuan W, Yan K, Xiao F, Shao J, et al. Neonatal early-onset infection with SARS-CoV-2 in 33 neonates born to mothers with COVID-19 in Wuhan, China. JAMA pediatrics 2020; 174(7):722-5.
 15. Schwartz DA. An analysis of 38 pregnant women with COVID-19, their newborn infants, and maternal-fetal transmission of SARS-CoV-2: maternal coronavirus infections and pregnancy outcomes. Archives of pathology & laboratory medicine 2020; 144(7):799-805.
 16. Díaz CA, Maestro ML, Pumarega MT, Antón BF, Alonso CR. Primer caso de infección neonatal por SARS-CoV-2 en España. InAnales De Pediatria (Barcelona, Spain: 2003) 2020; 92(4):237-8.
 17. Hantoushzadeh S, Shamshirsaz AA, Aleyasin A, Seferovic MD, Aski SK, Arian SE, et al. Maternal death due to COVID-19. American journal of obstetrics and gynecology 2020; 223(1):109-e1.
 18. Wang CL. liu YY, Wu CH, Wang CY, Wang CH, Long CY. Impact of COVID-19 on pregnancy. Int J Med Sci 2021; 18(3):763-7.
 19. Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, Nygaard IE. Danforth's Obstetrics and Gynecology, 10nd Lippincot: Willians &Willeins; 2008.
 20. Estrada-Chiroque LM, Orostegui-Arenas M, Burgos-Guanilo MD, Amau-Chiroque JM. Clinical characteristics and maternal perinatal outcome in women with a confirmed diagnosis of COVID-19 in a hospital in Peru. Retrospective cohort study. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología 2022; 73(1):28-38.
 21. Villar J, Ariff S, Gunier RB, Thiruvengadam R, Rauch S, Kholin A, et al. Maternal and neonatal morbidity and mortality among pregnant women with and without COVID-19 infection: the INTERCOVID multinational cohort study. JAMA pediatrics 2021; 175(8):817-26.
 22. Mendez-Dominguez N, Santos-Zaldívar K, Gomez-Carro S, Datta-Banik S, Carrillo G. Maternal mortality during the COVID-19 pandemic in Mexico: a preliminary analysis during the first year. BMC Public Health 2021; 21(1):1-9.
 23. Adhikari EH, Moreno W, Zofkie AC, MacDonald L, McIntire DD, Collins RR, et al. Pregnancy outcomes among women with and without severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection. JAMA network open 2020; 3(11):e2029256.
 24. Siqueira TS, de Souza EK, Martins-Filho PR, Silva JR, Gurgel RQ, Cuevas LE, et al. Clinical characteristics and risk factors for maternal deaths due to COVID-19 in Brazil: a nationwide population-based cohort study. Journal of travel medicine 2022; 29(3):taab199.
 25. Amini Moghadam S, Dini P, Nassiri S, Motavaselian M, Hajibaba M, Sohrabi M. Clinical features of pregnant women in Iran who died due to COVID‐19. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2021; 152(2):215-9.
 26. Mogi R, Spijker J. The influence of social and economic ties to the spread of COVID-19 in Europe. Journal of Population Research 2021: 1-7.
 27. Balbo N, Billari FC, Melgrano A. The strength of family ties and COVID-19, Contexts, American Sociological Association; 2020.
 28. Gurol-Urganci I, Waite L, Webster K, Jardine J, Carroll F, Dunn G, et al. Obstetric interventions and pregnancy outcomes during the COVID-19 pandemic in England: A nationwide cohort study. PLoS medicine 2022; 19(1):e1003884.
 29. Wilkinson M, Johnstone ED, Simcox LE, Myers JE. The impact of COVID-19 on pregnancy outcomes in a diverse cohort in England. Scientific reports 2022; 12(1):1-10.
 30. Moaya M, Shahali S, Farhoudi B. Maternal and neonatal outcomes of pregnant women with COVID-19 in Amir-al-momenin hospital during March to May 2020. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 23(9):35-42.
 31. Salehzadeh F, Pourfarzi F, Ataei S. The impact of colchicine on the COVID-19 patients; a clinical trial study. Research square 2020; 2(6):19-28.
 32. Kazemi Aski S, Sharami SH, Hosseinzadeh F, Hesni E, Dalil Heirati SF, Ghalandari M, et al. Risk Factors, Clinical Symptoms, Laboratory Findings and Imaging of Pregnant Women Infected with COVID-19 in North of Iran. Arch Iran Med 2020; 23(12):856-63.
 33. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. The lancet 2020; 395(10226):809-15.
 34. Vaezi M, Mirghafourvand M, Hemmatzadeh S. Characteristics, clinical and laboratory data and outcomes of pregnant women with confirmed SARS-CoV-2 infection admitted to Al-Zahra tertiary referral maternity center in Iran: a case series of 24 patients. BMC Pregnancy and Childbirth 2021; 21(1):1-8.
 35. Ghobadi H, Mohammadshahi J, Mirzazadeh Y, Aslani MR. Role of leukocytes and systemic inflammation indexes (NLR, PLR, MLP, dNLR, NLPR, AISI, SIR-I, and SII) on admission predicts in-hospital mortality in non-elderly and elderly COVID-19 patients. Frontiers in Medicine 2022: 2434.
 36. Wang AM, Berry M, Moutos CP, Omere C, Clark SM, Harirah HM, et al. Association of the Delta (B. 1.617. 2) variant of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) with pregnancy outcomes. Obstetrics & Gynecology 2021; 138(6):838-41.
 37. Asalkar M, Thakkarwad S, Rumani I, Sharma N. Prevalence of maternal mortality and clinical course of maternal deaths in covid-19 pneumonia-a cross-sectional study. The Journal of Obstetrics and Gynecology of India 2022; 72(3):208-17.