بررسی مقایسه‌ای اثر کرم عسل و کرم روغن زیتون بر میزان بهبودی اپی‌زیاتومی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

3 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

4 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: اپی­ زیاتومی، شایع‌ترین عمل جراحی در مامایی است که مانند هر زخم دیگری می­ تواند دچار عفونت یا تأخیر در ترمیم شود. روغن زیتون و عسل، خاصیت ضدمیکروبی و ترمیم زخم دارند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین مقایسه­ تأثیر عسل و روغن زیتون بر میزان بهبودی اپی­ زیاتومی در زنان زایمان کرده انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1398 بر روی 165 نفر از زنان زایمان کرده بیمارستان بعثت سنندج انجام شد. نمونه ­ها با تخصیص تصادفی در سه گروه کرم روغن زیتون، کرم عسل و کرم دارونما قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده ­ها از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، مامایی و فرم عوارض ناشی از کرم­ ها و مقیاس بهبود زخم ریدا استفاده شد. مداخله به‌صورت استفاده از کرم عسل، کرم روغن زیتون و کرم دارونما هر 12 ساعت یک ­بار تا 10 روز در محل اپی ­زیاتومی بود. ارزیابی از نظر شاخص ریدا در 12 ساعت اول بعد از زایمان، قبل از شروع مداخله و روز 5 و 10 بعد زایمان انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های آنالیز واریانس، کواریانس تک‌متغیره، کای اسکوئر و تعقیبی توکی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی­ دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: مشخصات دموگرافیک و مامایی در سه گروه همسان بودند (05/0<p). میانگین شاخص ریدا در روز 5 و 10 بعد از زایمان بین گروه­ های مورد مطالعه اختلاف آماری معنی ­داری داشت (05/0>p) و کاهش میانگین شاخص ریدا در گروه عسل نسبت به روغن زیتون بیش‌تر بود (008/0=p).
نتیجه ­گیری: استفاده از کرم عسل جهت ترمیم اپی­زیاتومی، باعث کاهش عفونت و تسریع ترمیم زخم می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effects of honey cream and olive oil cream on episiotomy repair

نویسندگان [English]

 • Shahla Ghaderbasti 1
 • Khadije Sayed Kaboli 2
 • Fariba Farhadi Far 3
 • Roonak Shahoei 4
1 M.Sc. student of Midwifery Education, Students Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Kurdiatan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
3 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
4 Associate Professor, Department of Midwifery, Clinical Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

تجزیه و تحلیل 51
Introduction: Episiotomy is the most common surgery in midwifery that like any other wound, can cause infection or delayed healing. Olive oil and honey have antimicrobial and wound healing properties, so the present study was performed aimed to compare the effect of honey and olive oil on the rate of episiotomy in postpartum women.
Methods: This double-blind randomized clinical trial study was performed on 165 postpartum women in Besat Hospital of Sanandaj in 2019. Samples were randomly assigned to three groups: olive oil cream, honey cream and placebo cream. To collect data, a questionnaire of demographic and midwifery characteristics and the form of complications caused by creams and Reeda wound healing scale were used. The intervention was performed as using honey cream, olive oil cream and placebo cream every 12 hours for 10 days at the episiotomy site. Evaluation of Rida index was performed in the first 12 hours after delivery, before the intervention and on the 5th and 10th days after delivery. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and analysis of variance, univariate covariance, Chi-square, and Post-Hoc. P <0.05 was considered statistically significant.
Results: Demographic and obstetric characteristics were the same in the three groups (p> 0.05). The mean of Reeda index on the 5th and 10th day after delivery had significant difference among the three groups (P<0.05) and decrease of Reeda index in the honey group was more than olive oil (P = 0.008).
Conclusion: The use of honey cream to repair episiotomy reduces infection and accelerates wound healing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Episiotomy
 • Honey
 • Olive oil
 • Wound healing
 1. Abedian Z, Navinezhad M, Asili J, Esmaeili H. An investigation into the effect of alpha ointment (fundermol) on perineal pain relief following episiotomy in Nulliparous Women. J Midwifery Womens Health 2018; 6(1):1149-56.
 2. Azhari S, Aradmehr M, Rakhshandeh H, Tara F, Shakeri MT. The effects of chamomile cream on wound healing of episiotomy in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(93):16-26.
 3. Vakilian K, Atarha M, Bekhradi R, Chaman R. Healing advantages of lavender essential oil during episiotomy recovery: a clinical trial. Complement Ther Clin Pract 2011; 17(1):50-3.
 4. Graham ID, Carroli G, Davies C, Medves JM. Episiotomy rates around the world: an update. Birth 2005; 32(3):219-23.
 5. Kropp N, Hartwell T, Althabe F. Episiotomy rates from eleven developing countries. Int J Gynaecol Obstet 2005; 91(2):157-9.
 6. Zhang M, Wang M, Zhao X, Ren J, Xiang J, Luo B, et al. Risk factors for episiotomy during vaginal childbirth: A retrospective cohort study in Western China. J Evid-Based Med 2018; 11(4):233-41.
 7. Izuka EO, Dim CC, Chigbu CO, Obiora-Izuka CE. Prevalence and predictors of episiotomy among women at first birth in Enugu, south east Nigeria. Ann Med Health Sci Res 2014; 4(6):928-32.
 8. Khani S, Zare K, Ramezannezhad SE. The Frequency of Episiotomy and Its Related Factors. Iran J Nurs (2008-5923) 2012; 24(74):45-52.
 9. Khajavi Shojae K, Dawati A, Zayeri F. Frequency and side effect of episiotomy in primiparous women: a three-month longitudinal survey. Qom Uni Med Sci J 2009; 3(2):47-50.
 10. Dahlen H, Homer C. Perineal trauma and postpartum perineal morbidity in Asian and non-Asian primiparous women giving birth in Australia. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing 2008; 37(4):455-63.
 11. Dutta DC. Safe motherhood, epidemiology of obstetrics. Textbook of obstetrics. London: New Central Book Agency; 2010:600-7.
 12. Amani R, Kariman N, Mojab F, Alavi MH, Majidi S. Comparison of the effects of cold compress with gel packs and topical olive oil on episiotomy wound healing. J Babol Univ Medical Sci 2015; 17(11):7-12.
 13. Smith LA, Price N, Simonite V, Burns EE. Incidence of and risk factors for perineal trauma: a prospective observational study. BMC Pregnancy Childbirth 2013; 13(1):1-9.
 14. Abdool Z, Thakar R, Sultan AH. Postpartum female sexual function. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009; 145(2):133-7.
 15. Steen M. Postnatal breast and perineal pain. British Journal of Midwifery 2003; 11(5):318-21.
 16. Eghdampour F, Jahdie F, Kheyrkhah M, Taghizadeh M, Naghizadeh S, Haghani H. The effect of aloe vera ointment in wound healing of episiotomy among primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(35):25-31.
 17. Sehhati Shaffaie F, Rashidi Fakari F, Javadzadeh Y, Ghojazadeh M. Effect of the phenytoin cream on episiotomy healing in primipara women. SSU_Journals 2012; 20(2):152-58.
 18. Fitzpatrick M, Cassidy M, O’Connell PR, O’Herlihy C. Experience with an obstetric perineal clinic. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002; 100(2):199-203.
 19. Santos JD, de Oliveira SM, da Silva FM, Nobre MR, Osava RH, Riesco ML. Low‐level laser therapy for pain relief after episiotomy: a double‐blind randomised clinical trial. J Clin Nurs 2012; 21(23-24):3513-22.
 20. Menke NB, Ward KR, Witten TM, Bonchev DG, Diegelmann RF. Impaired wound healing. Clin Dermatol 2007; 25(1):19-25.
 21. Estaj Z, Toufeghean T, Najjar L. Techniques and principles of care: according to the latest headlines course of care principles and techniques of the supreme council for planning emergency medical course. Tehran: Andesheh Rafeei; 2008.
 22. Fardiazar Z, Zahery F, Sadeghi KS, Mohammad Alizade S, Koushavar H. The efficacy of 2% lidocaine gel in healing the episiotomy and relieving its pain during postpartum. JAUMS 2006; 6(1):61-6.
 23. Lavaf M, Simbar M, Mojab F, Alavi majd H, Samimi M. Comparison of honey cream and phenytoin cream effects on episiotomy wound healing in nulliparous women. J Complement Med Res 2015; 5(1):1091-104.
 24. Shahrahmani H, Kariman N, Jannesari S, Ghalandari S, Asadi N. A systematic review on the type of treatment methods to reduce pain and improve wound healing in Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(9):17-31.
 25. Hall HG, McKenna LG, Griffiths DL. Midwives’ support for complementary and alternative medicine: a literature review. Women and Birth 2012; 25(1):4-12.
 26. Zahmatkesh M, Rashidi M. Case report of diabetic foot ulcer with topical honey and olive oil. J Med Plants 2008; 8(2):36-41.
 27. Behmanesh F, Aghamohammadi A, Zeinalzadeh M, Khafri S. Effects of olive oil sitz bath on improvement of perineal injury after delivery. Koomesh 2013; 14(3):309-15.
 28. Fazel N, Hashemian M, Ramezani M, Akaberi A. Comparative effect alone honey and mix with chlotrimazol on vaginitis candidacies. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 14(8):48-54.
 29. Henriques A, Jackson S, Cooper R, Burton N. Free radical production and quenching in honeys with wound healing potential. J Antimicrob Chemother 2006; 58(4):773-7.
 30. Molan PC. The evidence supporting the use of honey as a wound dressing. T Int J Low Extrem Wounds 2006; 5(1):40-54.
 31. Lusby PE, Coombes AL, Wilkinson JM. Bactericidal activity of different honeys against pathogenic bacteria. Arch Med Res 2005; 36(5):464-7.
 32. Tonks A, Cooper RA, Price AJ, Molan PC, Jones KP. Stimulation of TNF-α release in monocytes by honey. Cytokine 2001; 14(4):240-2.
 33. Molan PC. The role of honey in the management of wounds. J Wound Care 1999; 8(8):415-8.
 34. Molan PC. The antibacterial activity of honey: 1. The nature of the antibacterial activity. Bee world 1992; 73(1):5-28.
 35. Malik KI, Malik MN, Aslam A. Honey compared with silver sulphadiazine in the treatment of superficial partial‐thickness burns. Int Wound J 2010; 7(5):413-7.
 36. Motamed N, Zamani F. Sample size in applied medical research. 1nd ed. Tehran: Asr Roshanbini; 2016.
 37. Pore Y. Effectiveness of moist heat and dry heat application on healing of episiotomy wound. Asia Pac J Multidiscip Res 2014; 2(7):225-36.
 38. Shayan A, Sourinezhad H, Barzegar F, Ahmadinia H, Masoumi Z, Moradkhani S, et al. The effect of olive oil and honey combination on episiotomy wound healing and pain relief: A randomized clinical trial. Curr Women's Health Rev 2020; 16(2):145-51.
 39. Jarrahi M, Khorasani M, Taherian AA, Meladi H, Safakhah HA. Effect of topical chamomile oil extracts the shear cutaneous wound healing in rats. J Med Plants Semnan 2008; 1(8):94-9.
 40. Gurfinkel R, Palivatkel-Naim M, Gleisinger R, Rosenberg L, Singer AJ. Comparison of purified olive oil and silver sulfadiazine in the treatment of partial thickness porcine burns. Am J Emerg Med 2012; 30(1):79-83.
 41. Kazemi Darabadi S, Jarolmasjed SH, Moshtagh D. Comparison of ziziphus poultice, combination of olive oil and lime water and silver sulfadiazine on healing rate of third-degree burn wounds in Balb/c mice. J Cosmet Dermatol 2018; 9(3):158-67.
 42. Lee DS, Sinno S, Khachemoune A. Honey and wound healing. Am J Clin Dermatol 2011; 12(3):181-90.
 43. Takzaree N, Hassanzadeh G, Rouini MR, Manayi A, Hadjiakhondi A, Zolbin MM. Evaluation of the effects of local application of thyme honey in open cutaneous wound healing. Iran J Public Health 2017; 46(4):545-51.
 44. Takzaree N, Hadjiakhondi A, Hassanzadeh G, Rouini MR, Manayi A. Synergistic effect of honey and propolis on cutaneous wound healing in rats. Acta Med Iran 2016; 54(4):233-9.
 45. Heidari T, Roozbahani N, Farahani LA, Attarha M, Torkestani NA, Jamilian M, et al. Does Iranian Astragalus gossypinus honey assist in healing caesarean wounds and scars?. Eur J Integr Med 2013; 5(3):226-33.
 46. Efem SE. Clinical observations on the wound healing properties of honey. Brit J Surg 1988; 75(7):679-81.
 47. Efem SE. Recent advances in the management of Fournier's gangrene: preliminary observations. Surgery 1993; 113(2):200-4.
 48. Ingle R, Levin J, Polinder K. Wound healing with honey-a randomised controlled trial. South African Medical Journal 2006; 96(9):831-5.