بررسی میزان خونریزی حین سزارین در زنان مبتلا به کووید-19 در زنان باردار بستری در بیمارستان‌های سطح شهرستان تبریز در سال 1400

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

2 متخصص زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

4 دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران، واحد بین‌الملل، تهران، ایران.

5 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

6 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

مقدمه: تشدید حساسیت سیستم ایمنی به‌دنبال بارداری به‌همراه طوفان سیتوکین ناشی از کووید-19 می‌تواند باعث اختلالات انعقادی و افزایش میزان خونریزی به‌دنبال زایمان گردد. از آنجایی که خونریزی به‌دنبال سزارین در زنان مبتلا به کووید-19 با احتمال بیشتری نسبت به زنان بدون ابتلاء به این بیماری رخ می‌دهد، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان خونریزی حین سزارین در زنان مبتلا به کووید-19 انجام شد.
روشکار: این مطالعه توصیفی تحلیلی با بررسی پرونده بالینی 396 زن پس از سزارین (35 زن مبتلا به کووید-19 و 361 زن غیرمبتلا به کووید-19) در دو بیمارستان الزهراء و امام رضا تبریز انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، تاریخچه مامایی، میزان حجم خونریزی، پلاکت، زمان پروترومبین و زمان ترومبوپلاستین نسبی برای هر فرد استخراج شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های تی دانشجویی، کای اسکوئر و رگرسیون چندمتغیره انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ ها: میزان خونریزی در بیماران مبتلا به کووید-19 (69/127±59/1259 میلی‌لیتر) به‌طور معناداری بیشتر از بیماران غیرمبتلا به کووید-19 (94/11±74/351 میلی‌لیتر) بود (005/0=p). میزان خونریزی در حین سزارین برای بیماران مبتلا به کووید-19 بر اساس شدت بیماری حاکی از آن بود که هرچه شدت بیماری بالاتر باشد، خونریزی در حین سزارین بالاتر است (001/0=p)؛ در نهایت مشخص شد که ابتلاء به کووید-19 شدید سهم خونریزی‌ ناشی از سزارین را 95/12 برابر (95/15-35/8: 95% CI) افزایش می ­دهد.
نتیجه ­گیری: ابتلاء به کووید-19 با شدت بالا می ­تواند خطر ابتلاء به خونریزی در حین سزارین را افزایش دهد؛ لذا اقدامات و برنامه‌ریزی­ هایی همچون آماده‌سازی خون و دسترسی به وریدهای مناسب برای مدیریت ترانسفوزیون خون باید مدنظر قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The rate of bleeding during cesarean section in pregnant women with COVID-19 admitted to hospitals in Tabriz, 2021

نویسندگان [English]

 • Misa Naghdipour Mirsadeghi 1
 • Farnoosh Farahbod 2
 • Pooya Jafari Doudaran 3
 • Fatemeh Mohammad Ebrahim 4
 • Abasali Dorosti 5
 • Aynaz Boostan 6
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Reproductive Health Research Center, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
2 Obstetrics and Gynecologist, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Medical Student, Student Research Committee, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
4 PhD in Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, International Campus (TUMS-IC), Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Intensification of immune system sensitivity after pregnancy with cytokine storm caused by Covid 19 can lead to coagulation disorders and increase the amount of bleeding after delivery. Since bleeding following cesarean section is more likely to occur in women with Covid-19 than in women without the disease, the present study was performed aimed to investigate the amount of bleeding during caesarean section in women with covid-19.
Methods: This descriptive-analytical study was performed on 396 clinical files of women after cesarean section (35 women with Covid 19 and 361 women without Covid 19) in Al-Zahra and Imam Reza hospitals of Tabriz. Demographic information, history of midwifery and bleeding volume, platelets, prothrombin time, and relative thromboblastin time were extracted for each individual. Data were analyzed by SPSS statistical software (version 21) and student's t-test, chi-square and multivariate regression. P< 0.05 was considered statistically significant.
Results: The rate of bleeding in patients with Covid 19 (1259.59 ± 127.69 ml) was significantly higher than patients without Covid 19 (351.74 ± 11.94 ml) (p=0.005). The rate of bleeding during cesarean section for patients with Covid 19 based on the severity of the disease indicated that the higher the severity of the disease, the higher the bleeding during cesarean section (P=0.001). Finally, it was found that severe Covid 19 increases the bleeding of cesarean section by 12.95 times (95% CI: 8.35-15.95).
Conclusion: Infection to high intensity Covid 19 can increase the risk of bleeding during cesarean section; therefore, measures and planning such as blood preparation and access to appropriate veins for blood transfusion management should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bleeding
 • Cesarean section
 • Covid 19
 • Pregnancy
 1. Ryu JM, Choi YS, Bae JY. Bleeding control using intrauterine continuous running suture during cesarean section in pregnant women with placenta previa. Archives of gynecology and obstetrics 2019; 299(1):135-9.
 2. Al Mutairi BH, Alrumaih I. Hysteroscopy in the treatment of myometrial scar defect (diverticulum) following cesarean section delivery: a systematic review and meta-analysis. Cureus 2020; 12(11).
 3. Zhang Y, Zhang Z, Liu X, Zhang L, Hong F, Lu M. Risk factors for massive hemorrhage during the treatment of cesarean scar pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Archives of Gynecology and Obstetrics 2021; 303(2):321-8.
 4. He Y, Zhong J, Zhou W, Zeng S, Li H, Yang H, et al. Four surgical strategies for the treatment of cesarean scar defect: a systematic review and network meta-analysis. Journal of minimally invasive gynecology 2020; 27(3):593-602.
 5. Kiyokawa S, Chiyoda T, Ueno K, Saotome K, Kim SH, Nakada S. Development of pseudoaneurysm in cesarean section scar pregnancy: a case report and literature review. Journal of medical ultrasonics 2018; 45(2):357-62.
 6. Tokue H, Tokue A, Tsushima Y, Kameda T. Risk factors for massive bleeding based on angiographic findings in patients with placenta previa and accreta who underwent balloon occlusion of the internal iliac artery during cesarean section. The British Journal of Radiology 2019; 92(1102):20190127.
 7. Sotillo L, De la Calle M, Magdaleno F, Bartha JL. Efficacy of carbetocin for preventing postpartum bleeding after cesarean section in twin pregnancy. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2020; 33(2):267-71.
 8. Patel N, Radeos M. Severe delayed postpartum hemorrhage after cesarean section. The Journal of emergency medicine 2018; 55(3):408-10.
 9. Andersson NG, Chalmers EA, Kenet G, Ljung R, Mäkipernaa A, Chambost H. Mode of delivery in hemophilia: vaginal delivery and Cesarean section carry similar risks for intracranial hemorrhages and other major bleeds. haematologica 2019; 104(10):2100.
 10. Dorgalaleh A, Baghaipour MR, Tabibian S, Ghazizadeh F, Dabbagh A, Bahoush G, et al. Gastrointestinal bleeding in a newborn infant with congenital factor X deficiency and COVID-19â A common clinical feature between a rare disorder and a new, common infection. International Journal of Laboratory Hematology 2020; 42(6):e277-9.
 11. Haghdoost SM, Gol MK. The necessity of paying more attention to the neurological and psychological problems caused by the COVID-19 pandemic during pregnancy. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences 2020; 8(3):243-4.
 12. Nazari B, Amani L, Ghaderi L, Khanbabayi Gol M. Effects of probiotics on prevalence of ventilator-associated pneumonia in multitrauma patients hospitalized in neurosurgical intensive care unit: a randomized clinical trial. Trauma Monthly 2020; 25(6):262-8.
 13. Pascarella G, Strumia A, Piliego C, Bruno F, Del Buono R, Costa F, et al. COVID‐19 diagnosis and management: a comprehensive review. Journal of internal medicine 2020; 288(2):192-206.
 14. Zhai P, Ding Y, Wu X, Long J, Zhong Y, Li Y. The epidemiology, diagnosis and treatment of COVID-19. International journal of antimicrobial agents 2020; 55(5):105955.
 15. Bleicher I, Kadour-Peero E, Sagi-Dain L, Sagi S. Early exploration of COVID-19 vaccination safety and effectiveness during pregnancy: interim descriptive data from a prospective observational study. Vaccine 2021; 39(44):6535-8.
 16. Xu JF, Wang L, Zhao L, Li F, Liu J, Zhang L, et al. Risk assessment of venous thromboembolism and bleeding in COVID-19 patients; 2020.
 17. Dorgalaleh A. Bleeding and bleeding risk in COVID-19. InSeminars in thrombosis and hemostasis 2020; 46(7):815-8. Thieme Medical Publishers.
 18. Nadkarni GN, Lala A, Bagiella E, Chang HL, Moreno PR, Pujadas E, et al. Anticoagulation, bleeding, mortality, and pathology in hospitalized patients with COVID-19. Journal of the American College of Cardiology 2020; 76(16):1815-26.
 19. Chan NC, Weitz JI. COVID-19 coagulopathy, thrombosis, and bleeding. Blood 2020; 136(4):381-3.
 20. Conti CB, Henchi S, Coppeta GP, Testa S, Grassia R. Bleeding in COVID-19 severe pneumonia: the other side of abnormal coagulation pattern?. European Journal of Internal Medicine 2020; 77:147-9.
 21. Pavoni V, Gianesello L, Pazzi M, Stera C, Meconi T, Frigieri FC. Venous thromboembolism and bleeding in critically ill COVID-19 patients treated with higher than standard low molecular weight heparin doses and aspirin: a call to action. Thrombosis research 2020; 196:313-7.