بررسی شیوع خوددرمانی و عوامل مرتبط با آن در زنان ایرانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

 
مقدمه: خوددرمانی، یک نگرانی قابل توجه در سطح جهانی است. بررسی مصرف خودسرانه دارو در جمعیت زنان به‌دلیل واقع شدن در دوران‌های حساسی همچون بارداری و شیردهی بیش از پیش ضروری به‌نظر می‌رسد. مطالعه سیستماتیک حاضر با هدف بررسی شیوع خوددرمانی و عوامل مرتبط با آن در زنان ایرانی صورت گرفت.
روشکار: در این مطالعه جهت یافتن مقالات مرتبط، پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی pubmed، web of science، Scopus، science direct، google scholar، Cochran libraryو پایگاه‌های اطلاعاتی ملی همچون SID و magiran با استفاده از کلمات کلیدی شامل self-medication، epidemiology، Drug women، prevalence با عملگرهای بولین AND و OR بدون محدودیت زمانی و به زبان انگلیسی و فارسی مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت دو پژوهشگر به‌طور مستقل مقالات را جهت ارزیابی کیفیت (با استفاده از چک‌لیست NOS ) و استخراج داده­ های اصلی آنها مورد بررسی قرار دادند.
یافته­ ها: 13 مقاله با حجم نمونه کلی 5802 نفر مورد ارزیابی قرار گرفت. سال انتشار مقالات از 2008 تا 2020 بود و تمامی از نوع مطالعات مقطعی بودند. نتایج نشان داد که شیوع خوددرمانی در زنان ایرانی نسبتاً بالا و حدود 15/49% می­ باشد و جزئی بودن مشکل و بیماری، اعتقاد به بی­ ضرر بودن خوددرمانی، مهم تلقی نکردن بیماری، تجربه قبلی بیماری و بالا بودن هزینه ویزیت پزشک، از مهم‌ترین دلایل خوددرمانی در زنان ایرانی هستند.
نتیجه ­گیری: خوددرمانی در بین زنان از شیوع نسبتاً بالایی برخوردار بوده و نیاز به مداخلات مؤثری برای کاهش و پیشگیری از خوددرمانی می ­باشد. ارائه اطلاعات مورد نیاز و افزایش آگاهی زنان در مورد عوارض ناشی از خوددرمانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of self-medication and related factors in Iranian women: A systematic review study

نویسندگان [English]

 • Razie Mohammdi Chermahini 1
 • Sedigheh Amir Ali Akbari 2
 • Seyedeh Hanieh Alamolhoda 2
1 M.Sc. in Reproductive Health, Midwifery & Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Midwifery & Reproductive Health, Midwifery & Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Self-medication is a significant concern worldwide. Investigating the arbitrary use of drugs in women's population seems more necessary because it occurs in sensitive periods such as pregnancy and breastfeeding. The present systematic review study was performed aimed to investigate the prevalence of self-medication and its related factors in Iranian women.
Methods: In this study, to find the related articles, the international databases of PubMed, Web of Science, Scopus, Science Direct, Google Scholar, Cochran Library, and national databases such as SID and Magiran were searched using the keywords of self-medication, epidemiology, drug women, and prevalence with Boolean operators of AND and OR without time limit and in English and Farsi languages. Finally, two researchers independently examined the articles to evaluate their quality (using the NOS checklist) and extract their primary data.
Results: A total of 13 articles with a total sample size of 5802 people were evaluated. The year of publication of the articles was 2008 to 2020, and all of them were cross-sectional studies. The results showed that the prevalence of self-medication in Iranian women is relatively high and about 49.15% and the most important reasons for self-treatment in Iranian women are the smallness of the problem and disease, belief in the harmlessness of self-treatment, not considering the condition as necessary, previous experience of the disease, and the high cost of a doctor's visit.
Conclusion: Self-medication among women has a relatively high prevalence, and there is a need for effective interventions to reduce and prevent self-medication. It should be considered to provide the required information and increase women's awareness about the complications of self-treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arbitrary use
 • Medication
 • Pregnancy
 • Prevalence
 • Self-medication
 • Women
 1. Ebrahimi H, Atashsokhan G, Amanpour F, Hamidzadeh A. Self-medication and its risk factors among women before and during pregnancy. Pan African Medical Journal 2017; 27(1).
 2. Makowska M, Boguszewski R, Nowakowski M, Podkowińska M. Self-medication-related behaviors and Poland’s COVID-19 lockdown. International journal of environmental research and public health 2020; 17(22):8344.
 3. Karimy M, Rezaee-Momtaz M, Tavousi M, Montazeri A, Araban M. Risk factors associated with self-medication among women in Iran. BMC public health 2019; 19(1):1-7.
 4. Arrais PS, Fernandes ME, Pizzol TD, Ramos LR, Mengue SS, Luiza VL, et al. Prevalence of self-medication in Brazil and associated factors. Revista de saude publica 2016; 50.
 5. Lei X, Jiang H, Liu C, Ferrier A, Mugavin J. Self-medication practice and associated factors among residents in Wuhan, China. International journal of environmental research and public health 2018; 15(1):68.
 6. Botyar M, Kashanian M, Abadi ZR, Noor MH, Khoramroudi R, Monfaredi M, et al. A comparison of the frequency, risk factors, and type of self-medication in pregnant and nonpregnant women presenting to Shahid Akbar Abadi Teaching Hospital in Tehran. Journal of family medicine and primary care 2018; 7(1):124.
 7. Sisay M, Mengistu G, Edessa D. Epidemiology of self-medication in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis of observational studies. BMC Pharmacology and Toxicology 2018; 19(1):1-2.
 8. Rashid M, Chhabra M, Kashyap A, Undela K, Gudi SK. Prevalence and predictors of self-medication practices in India: a systematic literature review and meta-analysis. Current clinical pharmacology 2020; 15(2):90-101.
 9. Behroozpour A, Shams M, Mousavi M, Ostovar R, Maleki M. Self-Medication Among Women in Yasouj City and Factors Associated with it: A Preliminary Study for Designing an Intervention Based on Health Belief Model. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 2016; 14(3):97-108.
 10. Azami-Aghdash S, Mohseni M, Etemadi M, Royani S, Moosavi A, Nakhaee M. Prevalence and cause of self-medication in Iran: a systematic review and meta-analysis article. Iranian journal of public health 2015; 44(12):1580-93.
 11. Okumura J, Wakai S, Umenai T. Drug utilisation and self-medication in rural communities in Vietnam. Social science & medicine 2002; 54(12):1875-86.
 12. Shamsi M, Bayati A. A survey of the prevalence of self-medication and the factors affecting it in pregnant mothers referring to health centers in Arak city, 2009. Pars Journal of Medical Sciences (Jahrom Medical Journal) 2010; 7(3):34-42.
 13. Rahbar A, Gharlipour Z, Arsang-Jang S, Ebraze A, Kazazlou Z. Perceived Benefits and Barriers about Self-medication among Women Referring to Health Center in Qom City-2016. Arak Medical University Journal (AMUJ) 2017; 20:33-45.
 14. Mohseni M, Azami-Aghdash S, Sheyklo SG, Moosavi A, Nakhaee M, Pournaghi-Azar F, et al. Prevalence and reasons of self-medication in pregnant women: a systematic review and meta-analysis. International journal of community based nursing and midwifery 2018; 6(4):272.
 15. Rahmani A, Hamanajm SA, Fallahi A, Ghanei Gheshlagh R, Dalvand S. Prevalence of self-medication among pregnant Women: A systematic review and meta-analysis. Nursing and Midwifery Studies 2019; 8(4):169-75.
 16. Afshary P, Mohammadi S, Najar S, Pajohideh Z, Tabesh H. Prevalence and causes of self-medication in pregnant women referring to health centers in southern of Iran. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research 2015; 6(2):612.
 17. Tajik R, Shamsi M, Beygee AM. Survey prevalence of self medication and factors effected in woman’s Arak City. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 2008; 16(1):29-39.
 18. Modesti PA, Reboldi G, Cappuccio FP. Newcastle-Ottawa Quality Assessment Scale (adapted for cross sectional studies). PLoS One 2016; 11(1):e0147601.
 19. Shariat M, Zarei M, Soufizadeh N, Hantoushzadeh S, Moradi R. Assessment of Pattern of Self-administration during Pregnancy in Tehran and Sanandaj. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2020; 25(1):54-61.
 20. Ghaneie R, Hemmati MM, Baghi V. Self-medication in pregnant women. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery 2013; 10(1):92-98.
 21. Bagheri A, Abbaszadeh F. Comparing the self-medication and supplement therapy in pregnant women in Kashan rural and urban areas. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2014; 24(114):151-7.
 22. Rafiee A, Moradi Gomyek H, Haghighizade MH. Self-treatment during pregnancy and its related factors. Journal of Holistic Nursing And Midwifery 2018; 28(2):129-35.
 23. Rezayi JS, Hasani L, Mohseni S. The prevalence of self-medication and identify the reason of it in women referring to Health Centers in Bandar Abbas 2016. Journal of Medical Council of I.R.I. 2016; 34(1):53-61.
 24. Karimian Z, Hasani M, Afshar B, Lale H, Abedini R, Mirzaie N, et al. Prevalence of self-medication of medicinal plants in treatment of common pregnancy problems in women referred to health centers in Kashan. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 21(12):28-32.
 25. Shaghaghi A, Asadi M, Allahverdipour H. Predictors of self-medication behavior: a systematic review. Iranian journal of public health 2014; 43(2):136.