سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و سردردهای اولیه: یک مطالعه مرور نقلی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکترای سلامت باروری، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولیدمثل، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی­ کیستیک و سردردهای اولیه، از مشکلات شایع سلامت زنان در سراسر جهان محسوب می­ شوند. برخی شواهد حاکی از این است که این دو اختلال ممکن است برخی عوامل خطر را به اشتراک بگذارند. مطالعه مرور نقلی حاضر با هدف بررسی مسیرهای مشترک دخیل در بروز همزمان این دو اختلال انجام شد.
روشکار: در این مطالعه مرور نقلی، کلید واژه‌های مرتبط نظیر سندرم تخمدان پلی­ کیستیک و سردرد اولیه (میگرن، سردرد خوشه­ ای و سردرد تنشی) در پایگاه ­های اطلاعاتی PubMed، Scopus، Web of Science وGoogle Scholar با اعمال محدودیت زبان انگلیسی و بدون اعمال محدودیت زمانی تا نوامبر 2021 مورد جستجو قرار گرفتند. معیارهای ورود مقالات شامل مطالعات از نوع مشاهده‌ای، تجربی و مروری و مقالاتی که یافته­ های متناسب با اهداف این مطالعه مروری را ارائه کرده بودند. گزارش یافته­ های این مطالعه به‌صورت کیفی ارائه شد.
یافته­ ها: در این مطالعه 60 مقاله استخراج شده مورد بررسی قرار گرفت. برخی عوامل خطر و پیامدهای بالینی سندرم تخمدان پلی­کیستیک و سردردهای اولیه از جمله میگرن، مشترک است، اما تداخل احتمالی بروز همزمان این دو اختلال هنوز مشخص نشده است. شواهد متعدد حاکی از آن بود که سبک زندگی و فاکتورهای روان‌شناختی، از جمله فاکتورهای مهمی هستند که در بروز هر دو این اختلال نقش دارند. به علاوه از دیگر مسیرهای پاتولوژیک احتمالی مشترک بین این دو اختلال می­ توان به اختلالات هورمونی (هورمون­های جنسی، هورمون تیروئیدی، پرولاکتین)، فاکتورهای خطر مربوط به اختلالات متابولیک (مقاومت به انسولین، فشارخون بالا، اختلال لیپیدی)، چاقی و فاکتورهای التهابی اشاره کرد.
نتیجه ­گیری: شواهد در دسترس به‌طور عمده بیانگر مسیرهای مشترک از جمله اختلالات هورمونی، متابولیک و التهابی در بروز سندرم تخمدان پلی­ کیستیک و سردرد­های اولیه از جمله میگرن هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polycystic Ovary Syndrome and Primary Headaches: A Narrative Review Study

نویسندگان [English]

 • Marzieh Saei Gharenaz 1
 • Mahbanoo Farhadi Azar 2
 • Fahimeh Ramezani Tehrani 3
1 PhD of Reproductive Health, Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 M.Sc. of Biotechnology, Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Professor, Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Polycystic ovary syndrome and primary headaches are common health problems in women around the world. Some evidence indicates that these two disorders may share some risk factors. This narrative review study was performed aimed to investigate the common pathways involved in the simultaneous occurrence of these two disorders.
Methods: In this narrative review study, the relevant keywords such as polycystic ovary syndrome and primary headache (migraine, cluster headache and tension headache) were searched in databases of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar with English language limitation and no time limit until Nov 2019. Inclusion criteria were observational, experimental, and review studies, and the articles which presented findings appropriate to the objectives of this review study. Findings of this study were presented qualitatively.
Results: In this study, 60 extracted articles were assessed. Polycystic ovary syndrome and primary headaches like migraine have some common risk factors and clinical consequences, but the possible overlap between these two disorders has not yet been identified. Numerous evidences have suggested that lifestyle and psychological factors are important factors that contribute in the development and progression of both disorders. In addition, other possible common pathological pathways include hormonal disorders (sex hormones, thyroid hormone, and prolactin), risk factors for metabolic abnormalities (insulin resistance, hypertension, and lipid disorder), obesity, and inflammatory factors.
Conclusion: The available evidence mainly indicates common pathways including hormonal, metabolic, and inflammatory abnormality in the development of polycystic ovary syndrome and primary headaches including migraine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Migraine
 • Polycystic ovary syndrome
 • Primary headache
 • Review
 1. Deswal R, Narwal V, Dang A, Pundir CS. The prevalence of polycystic ovary syndrome: a brief systematic review. Journal of Human Reproductive Sciences 2020; 13(4):261.
 2. Tehrani FR, Simbar M, Tohidi M, Hosseinpanah F, Azizi F. The prevalence of polycystic ovary syndrome in a community sample of Iranian population: Iranian PCOS prevalence study. Reproductive Biology and Endocrinology 2011; 9(1):1-7.
 3. Naz MS, Tehrani FR, Majd HA, Ahmadi F, Ozgoli G, Fakari FR, et al. The prevalence of polycystic ovary syndrome in adolescents: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Reproductive BioMedicine 2019; 17(8):533.
 4. Sayehmiri F, Kiani F, Maleki F, Ahmadi M, Shohani M. Prevalence of polycystic ovary syndrome in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran J Obstet Gynecol infertil 2014; 17(115):11-21.
 5. Rotterdam ESHRE/ASRM‐Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long‐term health risks related to polycystic ovary syndrome (PCOS). Human reproduction 2004; 19(1):41-7.
 6. Berek JS. Berek and Novak's Gynecology. 15nd New York: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
 7. Rosenfield RL. Current concepts of polycystic ovary syndrome pathogenesis. Current opinion in pediatrics 2020; 32(5):698.
 8. Taylor HS, Pal L, Sell E. Speroff's clinical gynecologic endocrinology and infertility. Lippincott Williams & Wilkins; 2019.
 9. Palomba S, Santagni S, Falbo A, La Sala GB. Complications and challenges associated with polycystic ovary syndrome: current perspectives. International journal of women's health 2015; 7:745.
 10. Wolf WM, Wattick RA, Kinkade ON, Olfert MD. Geographical prevalence of polycystic ovary syndrome as determined by region and race/ethnicity. International journal of environmental research and public health 2018; 15(11):2589.
 11. Ramezani Tehrani F, Amiri M, Behboudi-Gandevani S, Bidhendi-Yarandi R, Carmina E. Cardiovascular events among reproductive and menopausal age women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis. Gynecological Endocrinology 2020; 36(1):12-23.
 12. Rostami Dovom M, Behboudi Gandavani S, Farahmand M, Nazarpoor S, Ramezani Tehrani F, Azizi F. Comparison of maternal and fetal complications in women with various phenotypes of polycystic ovary syndrome. Iran J Obstet Gynecol InfertilThe. 2020; 23(3):58-67.
 13. Forouhari S, Heidari Z, Tavana Z, Mihanpour H, Sayadi M, Shayan A, et al. Effect of some hormones related to polycystic ovary syndrome on health-related quality of life. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(186):17-27.
 14. Zabuliene L, Saukaityte BE, Hendrixon V, Urbonas M, Jatuzis D. Headache in patients with polycystic ovary syndrome. InEndocrine Abstracts 2020; 70.
 15. Mier RW, Dhadwal S. Primary Headaches. Dent Clin North Am 2018; 62(4):611-628.
 16. Delaruelle Z, Ivanova TA, Khan S, Negro A, Ornello R, Raffaelli B, et al. Male and female sex hormones in primary headaches. The journal of Headache and Pain 2018; 19(1):1-2.
 17. Pourabolghasem S, Najmi S, Arami MA. Polycystic ovary syndrome and migraine headache, is there any correlation?. European Neurology 2009; 61(1):42-5.
 18. Glintborg D, Hass Rubin K, Nybo M, Abrahamsen B, Andersen M. Morbidity and medicine prescriptions in a nationwide Danish population of patients diagnosed with polycystic ovary syndrome. Eur J Endocrinol 2015; 172(5):627-38.
 19. Sarahian N, Noroozzadeh M, Saei Ghare Naz M, Eskandari-Roozbahani N, Mahboobifard F, Ramezani Tehrani F. Is there any association between migraine headache and polycystic ovary syndrome (PCOS)? A review article. Molecular biology reports 2021: 1-9.
 20. Baethge C, Goldbeck-Wood S, Mertens S. SANRA—a scale for the quality assessment of narrative review articles. Research integrity and peer review 2019; 4(1):1-7.
 21. Couch JR, Wortsman J, Bearss C. Anovulatory state as a factor in occurrence of migraine. InMigraine 1985 (pp. 50-55). Karger Publishers; 1985.
 22. Stovner LJ, Hagen K, Jensen R, Katsarava Z, Lipton RB, Scher AI, et al. The global burden of headache: a documentation of headache prevalence and disability worldwide. Cephalalgia 2007; 27(3):193-210.
 23. Togha M, Haghdoost F, Khorsha F, Ghorbani Z. Body Mass Index and its Association with Migraine Characteristics in Female Patients. Archives of Iranian medicine 2019; 22(10):554-9.
 24. Hashmat A, Jamil H, Inam SH, Alamgir W, Hamid S. Association between migraine and Body Mass Index in patients reporting at a military hospital, Rawalpindi. JPMA J Pakistan Med Assoc 2019; 69:1888-90.
 25. Olesen J. International classification of headache disorders. The Lancet Neurology 2018; 17(5):396-7.
 26. Razeghi Jahromi S, Ghorbani Z, Martelletti P, Lampl C, Togha M. Association of diet and headache. The journal of Headache and Pain 2019; 20(1):1-11.
 27. Rosenfield RL, Ehrmann DA. The pathogenesis of polycystic ovary syndrome (PCOS): the hypothesis of PCOS as functional ovarian hyperandrogenism revisited. Endocrine reviews 2016; 37(5):467-520.
 28. Glintborg D, Andersen M. Management of Endocrine Disease: Morbidity in polycystic ovary syndrome. European journal of endocrinology 2017; 176(2):R53-65.
 29. Al-Hassany L, Haas J, Piccininni M, Kurth T, Maassen Van Den Brink A, Rohmann JL. Giving researchers a headache–sex and gender differences in migraine. Frontiers in neurology 2020; 11:549038.
 30. Ganie MA, Kalra S. Polycystic ovary syndrome–A metabolic malady, the mother of all lifestyle disorders in women–Can Indian health budget tackle it in future?. Indian journal of endocrinology and metabolism 2011; 15(4):239-41.
 31. Minen MT, Weissman J, Tietjen GE. The relationship between migraine or severe headache and chronic health conditions: a cross-sectional study from the national health interview survey 2013–2015. Pain Medicine 2019; 20(11):2263-71.
 32. Moran LJ, Brinkworth G, Noakes M, Norman RJ. Effects of lifestyle modification in polycystic ovarian syndrome. Reproductive biomedicine online 2006; 12(5):569-78.
 33. Allena M, De Icco R, Sances G, Ahmad L, Putortì A, Pucci E, et al. Gender differences in the clinical presentation of cluster headache: a role for sexual hormones?. Frontiers in Neurology 2019: 1220.
 34. Azziz R, Sanchez LA, Knochenhauer ES, Moran C, Lazenby J, Stephens KC, et al. Androgen excess in women: experience with over 1000 consecutive patients. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2004; 89(2):453-62.
 35. Ripa P, Ornello R, Degan D, Tiseo C, Stewart J, Pistoia F, et al. Migraine in menopausal women: a systematic review. International Journal of Women's Health 2015; 7:773-82.
 36. Kobus M, Sitek A, Antoszewski B, Rożniecki J, Pełka J, Żądzińska E. Prenatal oestrogen-testosterone balance as a risk factor of migraine in adults. The Journal of Headache and Pain 2021; 22(1):1-8.
 37. Roy R, Kundu R, Sengupta M, Som P. Association between digit length ratio (2D: 4D) and polycystic ovarian syndrome (PCOS)—A study among eastern Indian population. Journal of the Anatomical Society of India 2018; 67:S14-9.
 38. Martin VT, Behbehani M. Ovarian hormones and migraine headache: understanding mechanisms and pathogenesis—part 2. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2006; 46(3):365-86.
 39. van Vliet JA, Favier I, Helmerhorst FM, Haan J, Ferrari MD. Cluster headache in women: relation with menstruation, use of oral contraceptives, pregnancy, and menopause. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 2006; 77(5):690-2.
 40. Harwood K, Vuguin P, DiMartino-Nardi J. Current approaches to the diagnosis and treatment of polycystic ovarian syndrome in youth. Hormone Research in Paediatrics 2007; 68(5):209-17.
 41. Karlı N, Baykan B, Ertaş M, Zarifoğlu M, Siva A, Saip S, et al. Impact of sex hormonal changes on tension-type headache and migraine: a cross-sectional population-based survey in 2,600 women. The journal of headache and pain 2012; 13(7):557-65.
 42. Glaser R, Dimitrakakis C, Trimble N, Martin V. Testosterone pellet implants and migraine headaches: a pilot study. Maturitas 2012; 71(4):385-8.
 43. Delcour C, Robin G, Young J, Dewailly D. PCOS and Hyperprolactinemia: what do we know in 2019?. Clinical Medicine Insights: Reproductive Health 2019; 13:1179558119871921.
 44. Glintborg D, Altinok M, Mumm H, Buch K, Ravn P, Andersen M. Prolactin is associated with metabolic risk and cortisol in 1007 women with polycystic ovary syndrome. Human Reproduction 2014; 29(8):1773-9.
 45. Gazerani P. A link between migraine and prolactin: the way forward. Future Science OA 2021; 7(9):FSO748.
 46. Spanou I, Bougea A, Liakakis G, Rizonaki K, Anagnostou E, Duntas L, et al. Relationship of Migraine and Tension‐Type Headache With Hypothyroidism: A Literature Review. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2019; 59(8):1174-86.
 47. Spanou I, Christidi F, Liakakis G, Rizonaki K, Bougea A, Anagnostou E, et al. Primary headache subtypes and thyroid dysfunction: Is there any association?. Arquivos de Neuro-Psiquiatria 2020; 78:695-9.
 48. Singla R, Gupta Y, Khemani M, Aggarwal S. Thyroid disorders and polycystic ovary syndrome: An emerging relationship. Indian journal of endocrinology and metabolism 2015; 19(1):25.
 49. Steegers-Theunissen RP, Wiegel RE, Jansen PW, Laven JS, Sinclair KD. Polycystic ovary syndrome: a brain disorder characterized by eating problems originating during puberty and adolescence. International journal of molecular sciences 2020; 21(21):8211.
 50. Yeung WF, Chung KF, Wong CY. Relationship between insomnia and headache in community-based middle-aged Hong Kong Chinese women. The journal of headache and pain 2010; 11(3):187-95.
 51. Diamond M. The impact of migraine on the health and well-being of women. Journal of Women's Health 2007; 16(9):1269-80.
 52. Desouky DE, Zaid HA, Taha AA. Migraine, tension-type headache, and depression among Saudi female students in Taif University. Journal of the Egyptian Public Health Association 2019; 94(1):1-9.
 53. Falavigna A, Teles AR, Braga GL, Conzatti LP, Ruschel LG, da Silva PG. Association between primary headaches and depression in young adults in southern Brazil. Revista da Associação Médica Brasileira (English Edition) 2013; 59(6):589-93.
 54. Louter MA, Wilbrink LA, Haan J, van Zwet EW, van Oosterhout WP, Zitman FG, et al. Cluster headache and depression. Neurology 2016; 87(18):1899-906.
 55. Robbins MS. The psychiatric comorbidities of cluster headache. Current pain and headache reports 2013; 17(2):1-8.
 56. Song TJ, Cho SJ, Kim WJ, Yang KI, Yun CH, Chu MK. Anxiety and depression in tension-type headache: a population-based study. PloS one 2016; 11(10):e0165316.
 57. Parashar R, Bhalla P, Rai NK, Pakhare A, Babbar R. Migraine: is it related to hormonal disturbances or stress?. International journal of women's health 2014; 6:921-5.
 58. Ali AT. Polycystic ovary syndrome and metabolic syndrome. Ceska gynekologie 2015; 80(4):279-89.
 59. Gesztelyi G. Primary headache and depression. Orvosi hetilap 2004; 145(48):2419-24.
 60. Chaudhari AP, Mazumdar K, Mehta PD. Anxiety, depression, and quality of life in women with polycystic ovarian syndrome. Indian journal of psychological medicine 2018; 40(3):239-46.
 61. Amiri M, Ramezani Tehrani F, Behboudi-Gandevani S, Bidhendi-Yarandi R, Carmina E. Risk of hypertension in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review, meta-analysis and meta-regression. Reproductive Biology and Endocrinology 2020; 18(1):1-5.
 62. Bentley-Lewis R, Seely E, Dunaif A. Ovarian hypertension: polycystic ovary syndrome. Endocrinology and Metabolism Clinics 2011; 40(2):433-49.
 63. Buse DC, Reed ML, Fanning KM, Bostic R, Dodick DW, Schwedt TJ, et al. Comorbid and co-occurring conditions in migraine and associated risk of increasing headache pain intensity and headache frequency: results of the migraine in America symptoms and treatment (MAST) study. The journal of headache and pain 2020; 21(1):1-6.
 64. Gretchen E, Tietjen MD. Migraine and ischaemic heart disease and stroke: potential mechanisms and treatment implications. Cephalalgia 2007; 27(8):981-7.
 65. Caponnetto V, Deodato M, Robotti M, Koutsokera M, Pozzilli V, Galati C, et al. Comorbidities of primary headache disorders: a literature review with meta-analysis. The journal of headache and pain 2021; 22(1):1-8.
 66. Warnock JK, Clayton AH. Chronic episodic disorders in women. Psychiatric Clinics 2003; 26(3):725-40.
 67. Bigal ME, Liberman JN, Lipton RB. Obesity and migraine: a population study. Neurology 2006; 66(4):545-50.
 68. Aamodt AH, Stovner LJ, Midthjell K, Hagen K, Zwart JA. Headache prevalence related to diabetes mellitus. The Head‐HUNT study. European journal of neurology 2007; 14(7):738-44.
 69. Minen MT, Weissman J, Tietjen GE. The relationship between migraine or severe headache and chronic health conditions: a cross-sectional study from the national health interview survey 2013–2015. Pain Medicine 2019; 20(11):2263-71.
 70. Hosseinpour M, Maleki F, Khoramdad M, Sullman MJ, Nejadghaderi SA, Kolahi AA, et al. A systematic literature review of observational studies of the bilateral association between diabetes and migraine. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews 2021; 15(3):673-8.
 71. Guldiken B, Guldiken S, Taskiran B, Koc G, Turgut N, Kabayel L, et al. Migraine in metabolic syndrome. The neurologist 2009; 15(2):55-8.
 72. Liampas I, Mylonas KS, Brotis A, Dervenis P, Siokas V, Mentis AF, et al. Serum lipid abnormalities in migraine: A meta‐analysis of observational studies. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2021; 61(1):44-59.
 73. Zafari Zangeneh F, Abdollahi A, Naghizadeh MM, Bagheri M. A low-grade chronic inflammation in polycystic ovary syndrome: Role of interleukin-1 alpha, 1 beta, 17A and TNFα. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(135):9-15.
 74. Rudnicka E, Suchta K, Grymowicz M, Calik-Ksepka A, Smolarczyk K, Duszewska AM, et al. Chronic low grade inflammation in pathogenesis of pcos. International Journal of Molecular Sciences 2021; 22(7):3789.
 75. Martami F, Razeghi Jahromi S, Togha M, Ghorbani Z, Seifishahpar M, Saidpour A. The serum level of inflammatory markers in chronic and episodic migraine: a case-control study. Neurological Sciences 2018; 39(10):1741-9.
 76. Ford ES, Li C, Pearson WS, Zhao G, Strine TW, Mokdad AH. Body mass index and headaches: findings from a national sample of US adults. Cephalalgia 2008; 28(12):1270-6.
 77. Verrotti A, Di Fonzo A, Penta L, Agostinelli S, Parisi P. Obesity and headache/migraine: the importance of weight reduction through lifestyle modifications. BioMed research international 2014; 2014.
 78. Nuaman BN, Sadik AM. Migraine is Strongly Associated with Central Obesity Than with General Obesity: A Case-Control Study. Turkish Journal of Endocrinology & Metabolism 2019; 23(1).
 79. Chai NC, Scher AI, Moghekar A, Bond DS, Peterlin BL. Obesity and headache: part I–a systematic review of the epidemiology of obesity and headache. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2014; 54(2):219-34.
 80. Bigal ME, Rapoport AM. Obesity and chronic daily headache. Current Pain and Headache Reports 2012; 16(1):101-9.
 81. Delcour C, Robin G, Young J, Dewailly D. PCOS and Hyperprolactinemia: what do we know in 2019?. Clinical Medicine Insights: Reproductive Health 2019; 13:1179558119871921.
 82. Chai NC, Scher AI, Moghekar A, Bond DS, Peterlin BL. Obesity and headache: part I–a systematic review of the epidemiology of obesity and headache. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2014; 54(2):219-34.