تأثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری طولانی، یکی از مشکلات مامایی و شایع ترین علت القاء زایمان محسوب می‏شود که علاوه بر عوارض مادری و جنینی، میزان سزارین را افزایش می‏دهد. بر اساس مطالعات انجام شده، مصرف خرما در شروع و پیشرفت زایمان نقش دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1392 بر روی 210 زن نخست زای 35-18 ساله مراجعه کننده به بیمارستان ام‏ البنین (س) شهر مشهد انجام شد. افراد به روش تصادفی به دو گروه 105 نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله از هفته‏ 37 بارداری تا شروع دردهای زایمانی، روزانه 75-‏70 گرم خرما مصرف کردند و در گروه کنترل، مراقبت معمول انجام می‏شد و طی مطالعه مصرف خرما نداشتند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم‏های پرسشنامه، معاینه، مشاهده و شمارش حرکات جنین و چک لیست مصرف خرما بود. داده‏ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 14) و آزمون‏های آماری کای اسکوئر و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر شروع زایمان اختلاف معنی‏داری وجود داشت و درصد القاء زایمان در گروه کنترل، بالاتر از مداخله بود (001/0p<). میانگین اتساع دهانه رحم در زمان پذیرش نیز در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (001/0p<). اما نوع زایمان بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری نداشت (2/0p<).
نتیجه‌گیری: مصرف خرما در اواخر بارداری باعث افزایش شروع خودبخودی زایمان شده و با توجه به اینکه خرما در بارداری منع مصرف ندارد، استفاده از آن به زنان باردار در اواخر بارداری توصیه می‏شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Date Consumption in Late Pregnancy on the Onset of Labor in Nulliparous Women

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kordi 1
  • Fatemeh Aghaei Meybodi 2
  • Fatemeh Tara 3
  • Mohsen Nematy 4
  • Mohammad Taghi Shakeri 5
1 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Nutrition, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Professor, Department of Biostatics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the obstetric problems and the most common causes of induction of labor is prolonged pregnancy which increases cesarean rate in addition to maternal and fetal complications. According to studies, date consumption has a role in the onset and progression of labor. This study was done to determine the effect of date consumption in late pregnancy on the onset of labor in nulliparous women.
Methods: This clinical trial was conducted on 210 nulliparous women age 18-35 who referred to Omolbanin hospital of Mashhad, Iran in 2013. The women were divided randomly into two groups of 105 patients, experimental and control groups. The experimental group consumed dates, 70 to 75 grams daily from the week 37 of pregnancy until labor pain and in control group, usual care was performed without dates consumption. Data were gathered by a questionnaire form, physical examination, observing and counting fetal movement and check list of date consumption. Data were analyzed using SPSS software (version14), chi-square test and t-test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The onset of labor and showed a significant difference in two groups and labor induction was significantly higher in control group than experimental group (p<0.001). Mean of cervical dilatation on admission was significantly higher in experimental group than control group (p<0.001). But the type of delivery was not significantly different between two groups (p<0.2).
Conclusion: The consumption of dates in late pregnancy increases spontaneous labor and as date is not contraindicated in pregnancy, it is recommended to consume in pregnant women in late pregnancy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Date fruit
  • Labor Onset
  • Pregnancy/Prolonged