بررسی عوارض مادری زلزله کرمانشاه سال 1396

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه پزشکی قانونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سلامت مادران و نوزادان، از اهداف توسعه هزاره سوم می‌باشد. یکی از عوامل آسیب‌زای سلامت، بلایای طبیعی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوارض مادری در زلزله کرمانشاه سال 1396 انجام شد.
روشکار: این مطالعه مقطعی در سال 1399 بر روی 850 زن زایمان کرده در بیمارستان امام خمینی اسلام‌آباد غرب انجام گرفت. گروه زلزله‌دیده، زنان زایمان کرده زلزله‌دیده در سال 1396 و گروه زلزله‌ندیده را زنان زایمان کرده در همان بیمارستان در سال 1395 تشکیل می‌دادند. تمام اطلاعات مربوط به زنان زایمان کرده از پرونده آنها اخذ شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های تی مستقل، من‌ویتنی، کای دو و تست دقیق فیشر انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از نظر میزان عوارض بارداری در زنان زلزله‌دیده، پره‌ترم لیبر در 99 نفر (3/22%)، پارگی پیش از موعد پرده‌ها در 30 نفر (05/7%)، سزارین در 179 نفر (1/42%)، خونریزی بعد از زایمان در 42 نفر (9/9%)، فشارخون بارداری در 24 نفر (6/5%) و سقط در 11 نفر (58/2%) و در زنان زایمان کرده در سال 1395 پره‌ترم لیبر در 51 نفر (11%)، پارگی پیش از موعد پرده‌ها در 12 نفر (8/2%)، سزارین در 153 نفر (36%)، خونریزی بعد از زایمان در 20 نفر (5%)، فشارخون بارداری در 9 نفر (1/2%) و سقط در 2 نفر (5 /0%) بود که در تمام موارد بین دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده شد (05/0>p).
نتیجه‌گیری: حوادث طبیعی مانند زلزله می‌توانند باعث افزایش عوارض مادری زایمان شوند، لذا تمهیدات لازم و مراقبت‌های بهداشتی در زمان وقوع بلایای طبیعی باید افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of maternal complications of Kermanshah earthquake in 2017

نویسندگان [English]

 • Zeinab Rezaei 1
 • Zohre Sheikhan 2
 • Giti Ozgoli 3
 • Mohammad Ali Emamhadi 4
 • Malihe Nasiri 5
1 M.Sc. student of Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Biostatics, School of Paramedicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the goals of the third millennium development is maternal and neonatal health. One of the harmful factors of health is natural disasters. This study was performed aimed to determine maternal complications in Kermanshah earthquake in 2017.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 850 women who had delivery in Imam Khomeini hospital of Eslam Abad Gharb. The earthquake group included the women who had delivered in the earthquake of 2017 and the non-earthquake group included the women who were delivered in the same hospital in 2016. All data obtained from patients' records. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and Independent t-test, and Mann-Whitney test, Chi-square and Fisher exact test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: In women who had delivered in an earthquake, prevalence of maternal complications included preterm labour in 99 (22.3%), premature rupture of membrane in 30 (7.05%), caesarean section in 179 (42.1%), postpartum hemorrhage in 42 (9.9%), gestational hypertension in 24 (5.6%) and abortion in 11 (2.58%). In women who had delivered in 2016, there were preterm labor in 51 (11%), premature rupture of membrane in 12 (2.8 %), caesarean section in 153 (36%), postpartum hemorrhage in 20 (5%), gestational hypertension in 9 (2.1%) and abortion in 2 (0.5%). There were significant differences between the two groups in all cases (P<0.05).
Conclusion: Natural disasters such as earthquakes can increase maternal complications. Therefore, necessary precautions and health care should be increased in the event of a natural disaster.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Earthquake
 • Iran
 • Maternal complications
 1. Harville EW, Xiong X, Buekens P. Disasters and perinatal health: a systematic review. Obstetrical & gynecological survey 2010; 65(11):713.
 2. Fujimori K. The current state of perinatal care in Fukushima Prefecture. Obstet Gynecol Pract 2012; 61:93-8.
 3. Creanga AA, Syverson C, Seed K, Callaghan WM. Pregnancy-related mortality in the United States, 2011–2013. Obstetrics and gynecology 2017; 130(2):366.
 4. Ozimek JA, Kilpatrick SJ. Maternal mortality in the twenty-first century. Obstetrics and Gynecology Clinics 2018; 45(2):175-86.
 5. Zeitlin J, Egorova NN, Janevic T, Hebert PL, Lebreton E, Balbierz A, et al. The impact of severe maternal morbidity on very preterm infant outcomes. The Journal of pediatrics 2019; 215:56-63.
 6. Hoque M. Incidence of obstetric and foetal complications during labor and delivery at a community health centre, midwives obstetric unit of Durban, South Africa. International Scholarly Research Notices 2011; 2011.
 7. Palmeiro-Silva YK, Orellana P, Venegas P, Monteiro L, Varas-Godoy M, Norwitz E, et al. Effects of earthquake on perinatal outcomes: A Chilean register-based study. PLoS One 2018; 13(2):e0191340.
 8. Oyarzo C, Bertoglia P, Avendaño R, Bacigalupo F, Escudero A, Acurio J, et al. Adverse perinatal outcomes after the February 27th 2010 Chilean earthquake. The Journal of Maternal-fetal & Neonatal Medicine 2012; 25(10):1868-73.
 9. Torche F. The effect of maternal stress on birth outcomes: exploiting a natural experiment. Demography 2011; 48(4):1473-91.
 10. Tan CE, Li HJ, Zhang XG, Zhang H, Han PY, An Q, et al. The impact of the Wenchuan earthquake on birth outcomes. PLoS One 2009; 4(12):e8200.
 11. Suzuki K, Yamagata Z, Kawado M, Hashimoto S. Effects of the great East Japan earthquake on secondary sex ratio and perinatal outcomes. Journal of epidemiology 2016: JE20150055.
 12. Hayashi M, Fujimori K, Yasumura S, Goto A, Nakai A. Obstetric outcomes in women in Fukushima Prefecture during and after the Great East Japan Earthquake and Fukushima nuclear power plant accident: the Fukushima Health Management Survey. Open Journal of Obstetrics and Gynecology 2016; 6(12):705-13.
 13. Ashrafganjoie T, Mangeli F, Niknafs F. Evaluating the outcomes of trauma among pregnant women referring to educational hospitals of Kerman during 2003-2009. Avicenna Journal of Clinical Medicine 2011; 17(4):34-8.
 14. Wainstock T, Lerner-Geva L, Glasser S, Shoham-Vardi I, Anteby EY. Prenatal stress and risk of spontaneous abortion. Psychosomatic medicine 2013; 75(3):228-35.
 15. Yoshida-Komiya H, Goto A, Yasumura S, Fujimori K, Abe M. Immediate mental consequences of the Great East Japan Earthquake and Fukushima nuclear power plant accident on mothers experiencing miscarriage, abortion, and stillbirth: the Fukushima health management survey. Fukushima Journal of Medical Science 2015: 2014-33.
 16. Glynn LM, Schetter CD, Wadhwa PD, Sandman CA. Pregnancy affects appraisal of negative life events. Journal of psychosomatic research 2004; 56(1):47-52.
 17. Sekizuka N, Sakai A, Aoyama K, Kohama T, Nakahama Y, Fujita S, et al. Association between the incidence of premature rupture of membranes in pregnant women and seismic intensity of the Noto Peninsula earthquake. Environmental health and preventive medicine 2010; 15(5):292-8.
 18. Obara T, Usuzaki T, Yamanaka C, Mizuno S, Nagai M, Matsubara H, et al. 260. The Great East Japan Earthquake and hypertensive disorders of pregnancy: The TMM BirThree Cohort Study. Pregnancy Hypertension 2018; 13:S112-3.
 19. Trevisanuto D, Raggi R, Bavuusuren B, Tudevdorj E, Doglioni N, Zanardo V. Investments for medical equipment in a mother and child health hospital: correlation with level of services/departments. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2011; 24(2):234-8.
 20. Gupta P, Narang M, Banerjee BD, Basu S. Oxidative stress in term small for gestational age neonates born to undernourished mothers: a case control study. BMC pediatrics 2004; 4(1):1-7.
 21. Lauderdale DS. Birth outcomes for Arabic-named women in California before and after September 11. Demography 2006; 43(1):185-201.
 22. Maric NP, Dunjic B, Stojiljkovic DJ, Britvic D, Jasovic-Gasic M. Prenatal stress during the 1999 bombing associated with lower birth weight—a study of 3,815 births from Belgrade. Archives of women's mental health 2010; 13(1):83-9.
 23. Saunders TA, Lobel M, Veloso C, Meyer BA. Prenatal maternal stress is associated with delivery analgesia and unplanned cesareans. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 2006; 27(3):141-6.
 24. Krstić D, Pop-Trajković S, Mirković L, Marinković D, Krstić J. The influence of prenatal stress on delivery outcome. Facta universitatis-series: Medicine and Biology 2007; 14(1):30-7.
 25. Pavlinac I, Marin A, Valić M, Marušić J, Roje D, Pecotić R, et al. Influence of the wars in Croatia and Bosnia and Herzegovina on the incidence and outcome of singleton premature births in the Split University Hospital. Central European Journal of Medicine 2008; 3(2):187-93.
 26. Barros FC, del Pilar Vélez M. Temporal trends of preterm birth subtypes and neonatal outcomes. Obstetrics & Gynecology 2006; 107(5):1035-41.
 27. Knight M, Callaghan WM, Berg C, Alexander S, Bouvier-Colle MH, Ford JB, et al. Trends in postpartum hemorrhage in high resource countries: a review and recommendations from the International Postpartum Hemorrhage Collaborative Group. BMC pregnancy and childbirth 2009; 9(1):1-0.
 28. Zhu P, Tao F, Hao J, Sun Y, Jiang X. Prenatal life events stress: implications for preterm birth and infant birthweight. American journal of obstetrics and gynecology 2010; 203(1):34-e1.
 29. De Weerth C, Buitelaar JK. Physiological stress reactivity in human pregnancy—a review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 2005; 29(2):295-312.
 30. Catalano R, Yorifuji T, Kawachi I. Natural selection in utero: evidence from the Great East Japan Earthquake. American Journal of Human Biology 2013; 25(4):555-9.
 31. Knutson T, Della-Giustina D, Tomich E, Wills B, Luerssen E, Reynolds P. Evaluation of a new nonnvasive device in determining hemoglobin levels in emergency department patients. Western Journal of Emergency Medicine 2013; 14(3):283-6.