بررسی تأثیر حضور مامای همراه بر اضطراب و ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار: کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه فوریت پزشکی، دانشکده پیراپزشکی آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

3 مربی گروه اتاق عمل، مرکز بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

4 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

5 مربی گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، خراسان رضوی، ایران.

6 مربی گروه هوشبری، مرکز بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

مقدمه: اضطراب و ترس از زایمان، یکی از بزرگ‌ترین نگرانی­های زنان باردار می­باشد که ممکن است منجر به درد و طولانی شدن زایمان شود. با توجه به نقش درمانی و حمایتی ماماها، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر حضور مامای همراه بر اضطراب و ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار انجام شد.
روش ­کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1397 بر روی ۸۰­ زن باردار در بیمارستان حکیم، شهرستان نیشابور انجام­ شد. در گروه مداخله، مامای ­همراه از ابتدای لیبر تا 1 ساعت پس از خروج جفت در­ کنار زنان بود و اقدامات حمایتی برای آنان انجام می­داد، اما گروه کنترل فقط مراقبت­های روتین بخش را دریافت­ کردند. برای دو گروه پرسشنامه اضطراب هامیلتون و پرسشنامه نگرش زایمان هارتمن در سه فاز تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه 20) و آزمون­های تی مستقل، کای دو و آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری انجام­ شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی­دار در نظر گرفته ­شد.
یافته­ها: بین دو گروه از نظر ویژگی­های فردی- اجتماعی، مامایی، میانگین نمره اضطراب و ترس از زایمان طبیعی در بدو ورود به بخش زایمان، اختلاف معنی­داری وجود نداشت (۰۵/۰<p). حضور مامای ­همراه، میانگین ­نمره اضطراب و ترس از زایمان در فاز ­فعال زایمان و 1 ساعت پس از خروج جفت را در مادران گروه مداخله در مقایسه گروه کنترل به‌طور معنی­داری کاهش ­داد (۰۰۱/۰>p).
نتیجه­ گیری: حضور مامای همراه در بخش­های زایمان به‌­عنوان یک مداخله ساده و غیرتهاجمی، می­تواند منجر به کاهش اضطراب و ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of presence of midwife (Doula) on anxiety and fear of natural childbirth in pregnant women: Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Khalili Shomia 1
 • Farzaneh Khodabandeh 2
 • Fatemeh Borzoee 3
 • Ellahe Bahrami Vazir 4
 • Elham Navipour 5
 • Bita Koushki 6
1 Instructor, Department of Medical Emergency, Amol school of Paramedics, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, School of Midwifery, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
3 Instructor, Department of Operating Room, Non Communicable Disease Center, School of Paramedics, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
4 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
5 Instructor, Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Khorasan Razavi, Iran.
6 Instructor, Department of Anesthesia, Non Communicable Disease Center, School of Paramedics, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Anxiety and fear of childbirth is one of the biggest concerns of pregnant women that may lead to the pain and prolonged delivery. Regarding to the midwives' treatment and supportive roles, this study was performed aimed to evaluate the effect of the presence of doula on the fear and anxiety of natural childbirth in pregnant women.
Methods: This randomized clinical trial study was conducted in 2018 on 80 pregnant women in the Hakim Hospital, Neishabour. In the intervention group, doula was with the women from the beginning of labor until one hour after the placenta was removed, doula performed supportive measures for them. But the control group received only routine care. In both groups, the Hamilton Anxiety Rating Scale and the Hartmann Childbirth Attitude Questionnaire were completed in three stages. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and Independent t-test, chi-square, analysis of variance with repeated measures. p>0.05 was considered statistically significant.
Results: There were no significant differences between the two group regarding individual socio-demographic, midwifery, the mean score of anxiety and fear of childbirth at the time of entering the delivery ward (P>0.05). The presence of a doula significantly reduced the mean score of anxiety and fear of childbirth in the active phase of labor and one hour after placental remove in the intervention group compared with the control group (P<0.001).
Conclusion: The presence of doula in the delivery wards as a simple and non-invasive intervention can reduces anxiety and fear of natural childbirth in pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anxiety
 • Doula
 • Fear
 • Natural Childbirth
 1. Rezaei R, Beheshti Z, Sharif Nia H, Saatsaz S. Comparing the Effects of Standard Maternity Care and Continuous Support by Doula Midwife and Female Relatives during Labor. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2020; 30(184):94-105.
 2. Adhikari K, Patten SB, Williamson T, Patel AB, Premji S, Tough S, et al. Assessment of anxiety during pregnancy: are existing multiple anxiety scales suitable and comparable in measuring anxiety during pregnancy?. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 2021; 42(2):140-6.
 3. Stoll K, Swift EM, Fairbrother N, Nethery E, Janssen P. A systematic review of nonpharmacological prenatal interventions for pregnancy‐specific anxiety and fear of childbirth. Birth 2018; 45(1):7-18.
 4. Çapik A, Durmaz H. Fear of childbirth, postpartum depression, and birth‐related variables as predictors of posttraumatic stress disorder after childbirth. Worldviews on Evidence‐Based Nursing 2018; 15(6):455-63.
 5. Dencker A, Nilsson C, Begley C, Jangsten E, Mollberg M, Patel H, et al. Causes and outcomes in studies of fear of childbirth: a systematic review. Women and Birth 2019; 32(2):99-111.
 6. Darvishi M, Ranjbaran M, Jourabchi Z, Jafarimanesh H. Effect of the presence of midwife and non-midwife companion on labor pain, duration of delivery, and amount of oxytocin drops in primiparous women: a clinical trial study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(4):63-72.
 7. Koc AE, Colak S, Colak GV, Pusuroglu M, Hocaoglu C. Investigating fear of childbirth in pregnant women and its relationship between anxiety sensitivity and somatosensory amplification. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2021; 41(2):217-23.
 8. Jenabi E, Khazaei S, Bashirian S, Aghababaei S, Matinnia N. Reasons for elective cesarean section on maternal request: a systematic review. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2020; 33(22):3867-72.
 9. Nisa SM, Murti B, Qodrijati I. Psychosocial factors associated with anxiety and delivery pain. Journal of Maternal and Child Health 2018; 3(1):44-58.
 10. Rabiepour S, Saboory E, Abedi M. The relationship between stress during pregnancy with leptin and cortisol blood concentrations and complications of pregnancy in the mother. Journal of the Turkish German Gynecological Association 2019; 20(4):218-23.
 11. Çıtak Bilgin N, Coşkun H, Coşkuner Potur D, İbar Aydın E, Uca E. Psychosocial predictors of the fear of childbirth in Turkish pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 2021; 42(2):123-31.
 12. Onchonga D, Várnagy Á, Keraka M, Wainaina P. Midwife-led integrated pre-birth training and its impact on the fear of childbirth. A qualitative interview study. Sexual & Reproductive Healthcare 2020; 25:100512.
 13. Akgün M, Boz I, Özer Z. The effect of psychoeducation on fear of childbirth and birth type: systematic review and meta-analysis. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 2020; 41(4):253-65.
 14. Hildingsson I, Rubertsson C, Karlström A, Haines H. Caseload midwifery for women with fear of birth is a feasible option. Sexual & reproductive healthcare 2018; 16:50-5.
 15. Lalonde A, Herschderfer K, Pascali‐Bonaro D, Hanson C, Fuchtner C, Visser GH. The International Childbirth Initiative: 12 steps to safe and respectful MotherBaby–Family maternity care. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2019; 146(1):65-73.
 16. Fathi Najafi T, Latifnejad Roudsari R, Ebrahimipour H. The best encouraging persons in labor: A content analysis of Iranian mothers' experiences of labor support. Plos one 2017; 12(7):e0179702.
 17. Evans K, Morrell J, Spiby H. Supporting Women With Mild to Moderate Anxiety in Pregnancy: a Feasibility Study of a Midwife Facilitated Intervention; 2020.
 18. Bohren MA, Hofmeyr GJ, Sakala C, Fukuzawa RK, Cuthbert A. Continuous support for women during childbirth. Cochrane database of systematic reviews 2017(7).
 19. do Souto SP, de Albuquerque RS, da Silva RC, Guerra MJ, Prata AP. Midwifery interventions to reduce fear of childbirth in pregnant women: a scoping review protocol. JBI Evidence Synthesis 2020; 18(9):2045-57.
 20. Gilliland AL. After praise and encouragement: Emotional support strategies used by birth doulas in the USA and Canada. Midwifery 2011; 27(4):525-31.
 21. Dadshahi S, Torkzahrani S, Janati-Ataie P, Nasiri M. Does continuous labor support by midwife make a difference in delivery outcomes?. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 20(12):67-76.
 22. Striebich S, Mattern E, Ayerle GM. Support for pregnant women identified with fear of childbirth (FOC)/tokophobia–a systematic review of approaches and interventions. Midwifery 2018; 61:97-115.
 23. Buchholz JL, Hellberg SN, Abramowitz JS. Phenomenology of perinatal obsessive–compulsive disorder. InBiomarkers of postpartum psychiatric disorders 2020:79-93. Academic Press.
 24. Demirel G, Kaya N, Evcili F. The relationship between women’s perception of support and control during childbirth on fear of birth and mother’s satisfaction. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2022; 42(1):83-90.
 25. Mafetoni RR, Rodrigues MH, Jacob LM, Shimo AK. Effectiveness of auriculotherapy on anxiety during labor: a randomized clinical trial. Revista latino-americana de enfermagem 2018;
 26. Nasrudin N. Anxiety Level Assessment to Primigravidae Women (28-40 week) with Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) Method. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 2020; 14(4).
 27. Asgarlou Z, Hasanpoor S, Asghari Jafarabadi M, Arzanlou M, Bani S. Studying Psychological Issues Related to the First Childbirth and Its Relationship with Favorite of the Kind of Next Childbirths in Women Referring Ghamar-e Bani Hashem Hospital, Khoy, Iran. International Journal of Pediatrics 2021; 9(7):14011-21.
 28. Dedeken P, Nickenig Vissoci JR, Sebera F, Boon PA, Rutembesa E, Teuwen DE. Validity, reliability, and diagnostic cut-off of the kinyarwandan version of the hamilton depression rating scale in Rwanda. Frontiers in Psychology 2020; 11:1343.
 29. Lowe NK. Self-efficacy for labor and childbirth fears in nulliparous pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 2000; 21(4):219-24.
 30. Andaroon N, Kordi M, Ghasemi M, Mazlom R. The validity and reliability of the Wijma delivery expectancy/experience questionnaire (Version a) in primiparous women in Mashhad, Iran. Iranian Journal of Medical Sciences 2020; 45(2):110-7.
 31. Yosefvand M, Khorsandi M, Roozbahani N, Ranjbaran M. Affecting factors fear of childbirth based on the theory of planned behavior in pregnant women in Aleshstar in 2015. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 2017; 25(4):114-20.
 32. Soltani F, Eskandari Z, Khodakarami B, Parsa P, Roshanaei G. Factors contributing to fear of childbirth among pregnant women in Hamadan (Iran) in 2016. Electronic physician 2017; 9(7):4725.
 33. Pinar SE, Demirel G. The effect of therapeutic touch on labour pain, anxiety and childbirth attitude: A randomized controlled trial. European Journal of Integrative Medicine 2021; 41:101255.
 34. Hildingsson I, Rubertsson C, Karlström A, Haines H. A known midwife can make a difference for women with fear of childbirth-birth outcome and women’s experiences of intrapartum care. Sexual & Reproductive Healthcare 2019; 21:33-8.
 35. Larsson B, Hildingsson I, Ternström E, Rubertsson C, Karlström A. Women’s experience of midwife-led counselling and its influence on childbirth fear: A qualitative study. Women and Birth 2019; 32(1):e88-94.
 36. Nobakht F, Safdari Dahcheshmeh F, Parvin N, Rafiee Vardanjani L. The effect of the presence of an attendant on anxiety and labor pain of primiparae referring to Hajar Hospital in Shahre Kurd, 2010. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery 2012; 9(1):41-50.
 37. Golmakani N, Gholami M, Shaghaghi F, Safinejad H, Kamali Z, Mohebbi-Dehnavi Z. Relationship between fear of childbirth and the sense of cohesion with the attachment of pregnant mothers to the fetus. Journal of Education and Health Promotion 2020;
 38. Shabakhti L, Rohani C, Matbouei M, Jafari N. Tokophobia; pathological fear of childbirth: A systematic review. Hayat Journal 2020; 26(1):84-104.
 39. Nouraei Motlagh S, Asadi-piri Z, Bajoulvand R, Seyed Mohseni F, Bakhtiar K, Birjandi M, et al. Factors contributing to Iranian pregnant Women’s tendency to choice cesarean section. Medical-Surgical Nursing Journal 2020; 9(2).
 40. Hodnett ED, Lowe NK, Hannah ME, Willan AR, Stevens B, Weston JA, et al. Effectiveness of nurses as providers of birth labor support in North American hospitals: a randomized controlled trial. Jama 2002; 288(11):1373-81.