بررسی رابطه بین محل جفت و وقوع پره‌اکلامپسی در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان کوثر قزوین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، واحد توسعه و تحقیقات بالینی کوثر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، واحد توسعه و تحقیقات بالینی کوثر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

3 متخصص گروه زنان و مامایی، واحد توسعه و تحقیقات بالینی کوثر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

مقدمه: پره‌اکلامپسی به فشارخون بالا و وجود پروتئین در ادرار پس از هفته 20 حاملگی اطلاق می‌گردد. برخی مطالعات نشان می‌دهند که با بررسی محل جفت در حاملگی‌ها می‌توان وقوع پره‌اکلامپسی، زایمان زودرس و اختلال رشد جنین را پیش‌بینی کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین محل جفت و وقوع پره‌اکلامپسی انجام شد.
روشکار: این مطالعه مقطعی و آینده‌نگر در سال 1398 بر روی 325 زن باردار با سن حاملگی 22-18 هفته در بیمارستان کوثر قزوین انجام شد. اطلاعات پرسشنامه شامل محل جفت، سن بارداری، جنسیت نوزاد، محدودیت رشد جنین و وقوع زایمان زودرس بود. سپس محل قرارگیری جفت با سونوگرافی مشخص گردید و جفت‌های دارای موقعیت قدامی، خلفی و فوندال در گروه مرکزی و جفت‌های لترال راست و چپ در گروه جفت جانبی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها با استفاده از نرم‌‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های کای دو و رگرسیون لوجستیک انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: جفت فوندال نسبت به جفت قدامی باعث کاهش بروز محدودیت رشد جنین شد (044/0=p). جفت خلفی در بروز زایمان زودرس نسبت به جفت قدامی باعث افزایش بروز شد (041/0=p). در مطالعه حاضر بین محل جفت و وقوع پره‌اکلامپسی ارتباط معناداری وجود نداشت (680/0=p).
نتیجه­گیری: با انجام سونوگرافی تعیین محل جفت در ماه‌های اول بارداری می‌توان بروز بارداری‌های در معرض زایمان زودرس و اختلال رشد جنین را پیش‌بینی کرد، اما تعیین محل جفت نمی‌تواند در پیشگویی بروز پره‌اکلامپسی تعیین کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association between placental location and occurrence of preeclampsia in pregnant women referred to Kosar Hospital in Qazvin

نویسندگان [English]

 • Khadijeh Elmizadeh 1
 • Shokouh Sadat Haji Seyed Abotorabi 2
 • Marzieh Mahmoudi 3
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Kowsar Clinical Development and Research Unit, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Kowsar Clinical Development and Research Unit, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
3 Gynecologist, Department of Obstetrics and Gynecology, Kowsar Clinical Development and Research Unit, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Preeclampsia refers to high blood pressure and protein in the urine after the 20th weeks of pregnancy. Some studies show that the location of the placenta in pregnancies can predict the occurrence of preeclampsia, preterm delivery and fetal growth restriction. The present study was performed aimed to investigate the relationship between placental site and occurrence of preeclampsia.
Methods: This cross-sectional and prospective study was performed in 2019 on 325 pregnant women with 18 to 22 weeks gestational age in Kosar Hospital in Qazvin. Questionnaire information included placenta location, gestational age, neonatal sex, fetal growth restriction, and preterm delivery. Then, the location of the placenta was determined by ultrasound and the placenta with anterior, posterior, and fundus positions was included in the central group and the right and left lateral placenta in the lateral placenta group. Data were analyzed using SPSS software (version 22) and chi-square and logistic regression tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The fundal placenta compared to the anterior placenta reduced the incidence of fetal growth restriction (P=0.044). The posterior placenta compared to the anterior placenta increased the incidence of preterm labor (P=0.041). In the present study, there was no significant relationship between placental location and the occurrence of preeclampsia (P= 0.680).
Conclusion: Ultrasound to determine the location of the placenta in the first months of pregnancy can predict the occurrence of pregnancies prone to preterm labor and fetal growth retardation, but placental location cannot be predictive of preeclampsia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fetal Growth Retardation
 • Placenta
 • Preeclampsia
 • Pregnancy
 • Premature labor
 1. Davies AM. Epidemiology of the hypertensive disorders of pregnancy. Bull World Health Organ 1979; 57(3):373-86.
 2. Prakash J, Pandey LK, Singh AK, Kar B. Hypertension in pregnancy: hospital based study. The Journal of the Association of Physicians of India 2006; 54:273-8.
 3. Wolde Z, Segni H, Woldie M. Hypertensive disorders of pregnancy in Jimma University specialized hospital. Ethiopian journal of health sciences 2011; 21(3):147-54.
 4. Kharaghani R, Cheraghi Z, Esfahani BO, Mohammadian Z, Nooreldinc RS. Prevalence of preeclampsia and eclampsia in Iran. Archives of Iranian medicine 2016; 19(1):64-
 5. Lo JO, Mission JF, Caughey AB. Hypertensive disease of pregnancy and maternal mortality. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 2013; 25(2):124-32.
 6. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams Obstetrics. 25nd New York: McGraw-Hill Education; 2018.
 7. Rath W, Fischer T. The diagnosis and treatment of hypertensive disorders of pregnancy: new findings for antenatal and inpatient care. Deutsches Ärzteblatt International 2009; 106(45):733-8.
 8. Keshavarz E, Sadeghian A, Ganjalikhan Hakemi A, Talei Khtibi F. Prediction of pre-eclampsia development by placenta location: a simple predictor. Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research (JOGCR) 2017; 2(4).
 9. Magann EF, Doherty DA, Turner K, Lanneau GS, Morrison JC, Newnham JP. Second trimester placental location as a predictor of an adverse pregnancy outcome. Journal of perinatology 2007; 27(1):9-14.
 10. Kannamani A, Narasimhan D. A study on analysis of validity of lateral placental location in prediction of preeclampsia. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences 2017; 6(18):1401-4.
 11. Booth RT, Wood C, Beard RW, Gibson JR, Pinkerton JH. Significance of site of placental attachment in uterus. British medical journal 1962; 1(5294):1732-4.
 12. Zia S. Placental location and pregnancy outcome. Journal of the Turkish German Gynecological Association 2013; 14(4):190.
 13. Seckin KD, Cakmak B, Karsli MF, Yeral MI, Gultekin IB, Oz M, et al. Is lateral localisation of placenta a risk factor for adverse perinatal outcomes?. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2015; 35(7):696-8.
 14. Kofinas AD, Penry M, Swain M, Hatjis CG. Effect of placental laterality on uterine artery resistance and development of preeclampsia and intrauterine growth retardation. American journal of obstetrics and gynecology 1989; 161(6):1536-9.
 15. Devarajan K, Kives S, Ray JG. Placental location and newborn weight. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada 2012; 34(4):325-9.
 16. Salama‐Bello R, Duncan JR, Howard SL, Song J, Schenone MH. Placental location and the development of hypertensive disorders of pregnancy. Journal of Ultrasound in Medicine 2019; 38(1):173-8.
 17. Granfors M, Stephansson O, Endler M, Jonsson M, Sandström A, Wikström AK. Placental location and pregnancy outcomes in nulliparous women: A population‐based cohort study. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2019; 98(8):988-96.
 18. Soleimani Z, Hashemi N, Soleimani A, Naemi M. Investigating the Association between Placental Site in the Second Trimester of Pregnancy and Pregnancy Outcomes in Mother and Infant: A Retrospective Study. International Journal of Pediatrics 2021; 9(3):13237-42.
 19. Rai A, Thatal A, Sharma BK, Narwat Y. Lateral placenta as a predictor for development of preeclampsia. Indian J Obstet Gynecol Res 2020; 7(2):216-21.