اثربخشی رازیانه بر سلامت جنسی زنان یائسه: یک مطالعه مروری سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های بالینی و ارتقاء سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

4 کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

5 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: یائسگی، دوره­ای فیزیولوژیک از زندگی زنان است که همراه با علائم یا عوارضی است که ممکن است نیاز به درمان داشته باشد. مطالعه حاضر به منظور تجمیع دانش موجود با هدف ارزیابی تأثیر رازیانه بر سلامت جنسی زنان یائسه انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری جهت یافتن مطالعات کارآزمایی بالینی که با هدف ارزیابی تأثیر گیاه رازیانه (خوراکی، استنشاقی یا به‌صورت واژینال) بر سلامت جنسی زنان یائسه استفاده شده باشد، پایگاه‌های اطلاعاتیThe Cochrane Library، Google scholar، ProQuest، Web of Sciences، SCOPUS، PubMed/Medline(NLM) در بازه زمانی 2021-2000 بدون محدودیت زبانی با کلید ‌واژه­های Menopause، fennel، Sexual life، Sexual function، Sexual Satisfaction و مترادف‌های مربوطه مورد جستجو قرار گرفت. پیامد اولیه ارزیابی سلامت جنسی در زنان یائسه بود. مطالعاتی وارد شدند که متن کامل آنها به‌صورت فارسی یا انگلیسی بود. جهت ارزیابی کیفیت مقالات از چک‌لیست کوکران استفاده شد.
یافته‌ها: در این مطالعه مروری 7 مطالعه مطابق با معیارهای ورود، با 570 زن یائسه وارد شدند. بر اساس نتایج به‌دست آمده، در 6 مطالعه تأثیر مثبت استفاده از رازیانه در اشکال مختلف استنشاقی، خوراکی و واژینال به‌تنهایی یا در ترکیب با سایر داروهای گیاهی بر سلامت جنسی زنان یائسه گزارش شد. تنها در یک مطالعه که با داروی سیتالوپرام مقایسه شده بود، نسبت به این دارو برای رازیانه تأثیری گزارش نشده بود.
نتیجه­ گیری: به‌نظر می­رسد رازیانه داروی مؤثر بر سلامت جنسی زنان یائسه است. در مطالعات آینده بر روی رازیانه، پیشنهاد می­شود که ارزیابی عوارض و هزینه اثربخشی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of fennel on sexual health of postmenopausal women: A systematic review study

نویسندگان [English]

 • Marzieh Bagherinia 1
 • Giti Ozgoli 2
 • Leila Mohamadkhani Shahri 3
 • Bita Asgharian 4
 • Sara Daeichin 5
 • Nourossadat Kariman 2
1 PhD Candidate of Reproductive Health, Students Research Committee, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 PhD Candidate of Reproductive Health, Clinical Cares and Health Promotion Research Center, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
4 M.Sc. in Midwifery, Students Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
5 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menopause is a physiological period in a woman's life that is accompanied by symptoms or complications which may need treatment. This study was conducted with aim to consolidate the existing knowledge to evaluate the effect of fennel on sexual health of postmenopausal women.
Methods: In this review study, to find the clinical trial studies which evaluated the effect of fennel (oral, inhaled or vaginal) on sexual health of postmenopausal women, the databases of PubMed/Medline(NLM), SCOPUS, Web of Sciences, ProQuest, The Cochrane library, and Google scholar were searched from 2000 to 2021 with no language restrictions with the keywords of "Sexual Satisfaction", "Sexual function", "Sexual life", "fennel", "Menopause" and related terms. The primary outcome was evaluation of sexual health in postmenopausal women. Studies which their full text was in Persian or English entered the study. The Cochran checklist was used to assess the quality of studies.
Results: Seven studies with 570 postmenopausal women included in this review according to inclusion criteria. Based on the results, the positive effect of fennel in various forms of inhaled, oral and vaginal alone or in combination with other herbal medicines on the sexual health of postmenopausal women has been reported in six studies. Only one study comparing it with citalopram found no effect of fennel.
Conclusion: It seems that fennel is a drug which affects sexual health in postmenopausal women. In future studies on fennel, it is suggested that the evaluation of side effects and cost-effectiveness be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fennel
 • Menopause
 • Phytoestrogens
 • Sexual Health
 1. Levine ME, Lu AT, Chen BH, Hernandez DG, Singleton AB, Ferrucci L, et al. Menopause accelerates biological aging. Proceedings of the National Academy of Sciences 2016; 113(33):9327-32.
 2. Word Health Organization. Sexual health Genova: Word Health Organization; 2019 [cited 2019/12/28]. Available from: https://www.who.int/topics/sexual_health/en/.
 3. Hajifoghaha M, Alizadeh S, Mokhlesi SS, Dabiri F. Prevalence and consequences related to sexual violence in perimenopausal women and beyond: A systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(7):19-28.‎
 4. Thomas HN, Hamm M, Hess R, Thurston RC. Changes in sexual function among midlife women:“I’m older… and I’m wiser.”. Menopause (New York, NY) 2018; 25(3):286.
 5. Scavello I, Maseroli E, Di Stasi V, Vignozzi L. Sexual health in menopause. Medicina 2019; 55(9):559.
 6. Kirana PS, Tripodi F, Reisman Y, Porst H. The EFS and ESSM syllabus of clinical sexology. Medix; 2013.
 7. Cagnacci A, Xholli A, Sclauzero M, Venier M, Palma F, Gambacciani M, et al. Vaginal atrophy across the menopausal age: results from the ANGEL study. Climacteric 2019; 22(1):85-9.
 8. Nazarpour S, Simbar M, Ramezani Tehrani F, Alavi Majd H. Quality of life and sexual function in postmenopausal women. Journal of women & aging 2018; 30(4):299-309.
 9. Sheikhan Z, Ozgoli G, Zahiroddin A, Khodakarami N, Nasiri M. The relationship of marital quality and sexual satisfaction with marital status in Iranian women: a Path model. International Journal of Applied Behavioral Sciences 2019; 5(1):31-40.
 10. Lethaby A, Marjoribanks J, Kronenberg F, Roberts H, Eden J, Brown J. Phytoestrogens for menopausal vasomotor symptoms. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013(12).
 11. Lima SM, Yamada SS, Reis BF, Postigo S, da Silva MA, Aoki T. Effective treatment of vaginal atrophy with isoflavone vaginal gel. Maturitas 2013; 74(3):252-8.
 12. Taebi M, Abdolahian S, Ozgoli G, Ebadi A, Kariman N. Strategies to improve menopausal quality of life: A systematic review. J Educ Health Promot 2018; 7:93.
 13. Qi Z. Who traditional medicine strategy. 2014-2023. Geneva: World Health Organization 2013: 188.
 14. Movahed M, Rayanpour R. Study of Usage Rate for Various Complementary and Alternative Medicine among People Visited Non-Conventional Medical Centers in Shiraz, Iran, in 2016. Bangladesh Journal of Medical Science 2019; 18(2):294-302.
 15. Kooti W, Moradi M, Ali-Akbari S, Sharafi-Ahvazi N, Asadi-Samani M, Ashtary-Larky D. Therapeutic and pharmacological potential of Foeniculum vulgare Mill: a review. Journal of HerbMed Pharmacology 2015; 4(1):1-9.
 16. Abdollahi NG, Mirghafourvand M, Mollazadeh S. The effects of fennel on menstrual bleeding: a systematic review and meta-analysis. Journal of Complementary and Integrative Medicine 2018; 15(3).
 17. Mahmood T, Shamim A, Ahsan F, Parveen S, Shariq M. Foeniculum vulgare, Solanum nigrum and Cichorium intybus: A Collectanea of Pharmacological and Clinical uses. Research Journal of Pharmacy and Technology 2021; 14(1):555-61.
 18. Tanmahasamut P, Jirasawas T, Laiwejpithaya S, Areeswate C, Dangrat C, Silprasit K. Effect of estradiol vaginal gel on vaginal atrophy in postmenopausal women: A randomized double‐blind controlled trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2020; 46(8):1425-35.
 19. Pitsouni E, Grigoriadis T, Douskos A, Kyriakidou M, Falagas ME, Athanasiou S. Efficacy of vaginal therapies alternative to vaginal estrogens on sexual function and orgasm of menopausal women: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2018; 229:45-56.
 20. Najaf Najafi M, Ghazanfarpour M. Effect of phytoestrogens on sexual function in menopausal women: a systematic review and meta-analysis. Climacteric 2018; 21(5):437-45.
 21. Mahboubi M. Foeniculum vulgare as valuable plant in management of women's health. Journal of menopausal medicine 2019; 25(1):1-14.
 22. Khadivzadeh T, Najafi MN, Kargarfard L, Ghazanfarpour M, Dizavandi FR, Khorsand I. Effect of fennel on the health status of menopausal women: a systematic and meta-analysis. Journal of menopausal medicine 2018; 24(1):67-74.
 23. Saei Ghare Naz M, Sayehmiri F, Kiani F, Ozgoli G. A systematic review and meta-analysis on the average age of menopause among Iranian women. Evidence Based Care 2019; 8(4):26-34.
 24. Moghasemi S, Ozgoli G, Ahmadi F, Simbar M. Sexual experience of Iranian women in their middle life: A qualitative approach. International journal of community based nursing and midwifery 2018; 6(1):47.
 25. Goldstein I, Komisaruk BR, Pukall CF, Kim NN, Goldstein AT, Goldstein SW, et al. International Society for the Study of Women’s Sexual Health (ISSWSH) Review of Epidemiology and Pathophysiology, and a Consensus Nomenclature and Process of Care for the Management of Persistent Genital Arousal Disorder/Genito-Pelvic Dysesthesia (PGAD/GPD). The Journal of Sexual Medicine 2021; 18(4):665-97.
 26. Higgins JP, Altman DG, Gøtzsche PC, Jüni P, Moher D, Oxman AD, et al. The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised trials. Bmj 2011; 343.
 27. Eliasvandi P, Khodaie L, Mohammad Alizadeh Charandabi S, Mirghafourvand M. Efficacy of combined herbal capsule on sexual function in postmenopausal women: a triple-blind randomized controlled trial. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences 2018; 7.
 28. Kian FR, Bekhradi R, Rahimi R, Golzareh P, Mehran A. Evaluating the effect of fennel soft capsules on the quality of life and its different aspects in menopausal women: a randomized clinical trial. Nursing Practice Today 2017; 4(2):87-95.
 29. Abdali K, Dowran P, Emamghoreishi M, Kasraian M, Tabatabaei H. Comparison of the effect of Foeniculum vulgare and St John’s wort (Hypericum perforatum) on the climacteric symptoms and sexual activity in menopausal woman. Int J Adv Biotechnol Res 2016; 7(7):148-54.
 30. Abedi P, Najafian M, Yaralizadeh M, Namjoyan F. Effect of fennel vaginal cream on sexual function in postmenopausal women: a double blind randomized controlled trial. Journal of medicine and life 2018; 11(1):24.
 31. Malakouti J, Farshbaf Khalili A, Asghari Jafarabadi M, Jabbari F. Effect of combined inhaler aromatherapy on sexual function in postmenopausal women: a randomized controlled trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(1.2):9-15.
 32. Najar S, Yaralizadeh M, Abedi P, Namjooyan F. Effect of fennel vaginal cream on dysparonia and sexual satisfaction among postmenopausal women: a double-blind randomized controlled trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(171):8-16.
 33. Amin G, Mousavi A, Vosough S, Jafary AZ, Shariat M, Haghollahi F, et al. Therapeutic effect of combination of Nigella sativa, Melissa officinalis extract and fennel fruit with citalopram on menopausal symptoms. Tehran University Medical Journal (TUMJ) 2018; 76(6):417-25.
 34. Arraiza MP, editor. Medicinal and aromatic plants: the basics of industrial application. Bentham Science Publishers; 2017.
 35. Rowe IJ, Baber RJ. The effects of phytoestrogens on postmenopausal health. Climacteric 2021; 24(1):57-63.