بررسی اثربخشی و عوارض آمبولیزاسیون شریان رحمی در بیماران مبتلا به خونریزی دیررس پس از زایمان (مطالعه نیمه‌تجربی)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از شایع‌ترین علل مرگ‌و‌میر مادران در جهان، خونریزی پس از زایمان است. تاکنون مطالعه‌ای در خصوص مقایسه تأثیر دو ماده آمبولیزان پلی‌وینیل الکل و ژل فوم بر الگوی قاعدگی پس از آمبولیزاسون شریان رحمی در ایران انجام نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر‌بخشی و عوارض آمبولیزاسیون شریان رحمی در بیماران مبتلا به خونریزی پس از زایمان انجام گرفت.
روشکار: این مطالعه نیمه‌تجربی در سال‌های 99-1398 بر روی 70 نفر از بیماران مبتلا به خونریزی دیررس پس از زایمان مراجعه‌کننده به مراکز آموزشی و درمانی اصفهان، بیمارستان‌های الزهراء (س) و خورشید اصفهان انجام گرفت. 30 نفر با ماده آمبولیزان ژل فوم و 40 نفر با ماده آمبولیزان پلی‌وینیل الکل تحت آمبولیزاسیون شریان رحمی قرار گرفتند. بیماران به‌مدت 6 ماه پیگیری شدند و الگوی قاعدگی و عوارض آمبولیزاسیون شریان رحمی در دو گروه مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های تی مستقل، کای دو و آزمون دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: در این مطالعه میزان موفقیت بالینی 4/91% و میزان موفقیت فنی 100% بود. الگوی قاعدگی نرمال در مجموع دو گروه در سه ماهه اول 7/61% و پس از سه ماهه دوم 4/91% گزارش شد. الگوی قاعدگی پس از 6 ماه پیگیری بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (018/0=p). میزان عوارض کلی 3/13% بود که 8/10% سندرم پس از آمبولیزاسیون و 5/2% ایسکمی موضعی ناحیه تناسلی خارجی بود.
نتیجهگیری: آمبولیزاسیون شریان رحمی، یک روش مؤثر و ایمن جهت درمان زنان مبتلا به خونریزی دیررس پس از زایمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficacy and complications of uterine artery embolization in patients with late postpartum hemorrhage (Quasi-experimental study)

نویسندگان [English]

 • Soheila Aghataheri 1
 • Seyyedeh Zahra Allameh 2
 • Mohamad Saleh Jaafarpisheh 3
1 Gynecologist, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the most common causes of maternal death worldwide is postpartum hemorrhage (PPH). So far, no study has been performed in Iran to compare the effects of polyvinyl alcohol and foam gel embolizers on menstrual pattern after uterine artery embolization. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the efficacy and complications of uterine artery embolization (UAE) in patients with late PPH.
Methods: This quasi-experimental study was performed on 70 patients with late postpartum hemorrhage referred to the Isfahan Educational and Medical Centers, Al-Zahra and Khorshid hospitals in 2019-2020. In this study, 30 patients with foam gel embolizer and 40 patients with polyvinyl alcohol embolizer underwent uterine artery embolization. Patients were followed for 6 months; menstrual pattern and complications of UAE were compared in the two groups. Data were analyzed by SPSS statistical software (version 22) and Independent t-test, Chi-square and Fisher's exact test.  P<0.05 was considered statistically significant.
Results: In this study, the clinical success rate was 91.4% and the technical success rate was 100%. The pattern of normal menstruation in the two groups after first three months was 61.7% and after the second three months was 91.4%. There was no significant difference between the two groups after six months of follow-up (p =0.18). The overall complication rate was 13.3%, of which 10.8% was post-embolization syndrome and 2.5% was local ischemia of the external genitalia.
Conclusion: UAE is an effective and safe method for treatment of women with late PPH.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gelfoam
 • Polyvinyl alcohol
 • Postpartum hemorrhage (PPH)
 • Uterine artery embolization (UAE)
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams Obstetrics. 25nd ed. New York: McGraw-Hill Education; 2018.
 2. Belfort MA, Levine D. Secondary (late) postpartum hemorrhage. available at: https://medilib.ir/index.php/uptodate/show/113133. Accessed Nov 13 ,2020.
 3. Edhi MM, Aslam HM, Naqvi Z, Hashmi H. Post partum hemorrhage: causes and management. BMC research notes 2013; 6(1):1-6.
 4. Watkins EJ, Stem K. Postpartum hemorrhage. Journal of the American Academy of PAs 2020; 33(4):29-33.
 5. Obstetric Hemorrhage Management .Ministry of Health and Medical Education. Office of Population, Family and School Health. Maternal Health Department; First edition of 2019. (persian).
 6. Turkestani F, Badini M, Radpooyan L, Rahimi S, Hadipour Jahromi L, Bakhshandeh M. National guide to providing midwifery and maternity services (Third Review). Tehran, Iran: Health and Medical Education. Family and Population Health Office, Maternal Health Department 2017.
 7. Schlembach D, Helmer H, Henrich W, von Heymann C, Kainer F, Korte W, et al. Peripartum haemorrhage, diagnosis and therapy. Guideline of the DGGG, OEGGG and SGGG (S2k Level, AWMF Registry No. 015/063, March 2016). Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2018; 78(04):382-99.
 8. Lancaster L, Barnes RF, Correia M, Luis E, Boaventura I, Silva P, et al. Maternal death and postpartum hemorrhage in sub‐Saharan Africa–A pilot study in metropolitan Mozambique. Research and practice in thrombosis and haemostasis 2020; 4(3):402-12.
 9. Hawker L, Weeks A. Postpartum haemorrhage (PPH) rates in randomized trials of PPH prophylactic interventions and the effect of underlying participant PPH risk: a meta-analysis. BMC pregnancy and childbirth 2020; 20(1):1-12.
 10. Pakniat H, Chegini V, Shojaei A, Khezri MB, Ansari I. Comparison of the effect of intravenous tranexamic acid and sublingual misoprostol on reducing bleeding after cesarean section: A double-blind randomized clinical trial. The Journal of Obstetrics and Gynecology of India 2019; 69(3):239-45.
 11. Lindquist JD, Vogelzang RL. Pelvic artery embolization for treatment of postpartum hemorrhage. InSeminars in interventional radiology 2018; 35(1):41-47. Thieme Medical Publishers.
 12. Kumar N. Postpartum hemorrhage; a major killer of woman: review of current scenario. Obstet Gynecol Int J 2016; 4(4):00116.
 13. Creanga AA, Syverson C, Seed K, Callaghan WM. Pregnancy-related mortality in the United States, 2011–2013. Obstetrics and gynecology 2017; 130(2):366.
 14. Belfort MA, Lockwood C, Barss V. Overview of postpartum hemorrhage. UpToDate.[Internet]. 2018.
 15. Li X, Wang Z, Chen J, Shi H, Zhang X, Pan J, et al. Uterine artery embolization for the management of secondary postpartum haemorrhage associated with placenta accreta. Clinical radiology 2012; 67(12):e71-6.
 16. Eriksson LG, Mulic-Lutvica A, Jangland L, Nyman R. Massive postpartum hemorrhage treated with transcatheter arterial embolization: technical aspects and long-term effects on fertility and menstrual cycle. Acta Radiologica 2007; 48(6):635-42.
 17. Cheong JY, Kong TW, Son JH, Won JH, Yang JI, Kim HS. Outcome of pelvic arterial embolization for postpartum hemorrhage: a retrospective review of 117 cases. Obstetrics & gynecology science 2014; 57(1):17-27.
 18. Labarta FR, Recarte MP, Luque AA, Prieto LJ, Martín LP, Leyte MG, et al. Outcomes of pelvic arterial embolization in the management of postpartum haemorrhage: a case series study and systematic review. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2016; 206:12-21.
 19. Aiyappan SK, Ranga U, Veeraiyan S. Doppler sonography and 3D CT angiography of acquired uterine arteriovenous malformations (AVMs): report of two cases. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR 2014; 8(2):187.
 20. Laurent A, Wassef M, Namur J, Martal J, Labarre D, Pelage JP. Recanalization and particle exclusion after embolization of uterine arteries in sheep: a long-term study. Fertility and sterility 2009; 91(3):884-92.
 21. Kwon SH, Kim YJ, Yoon J, Oh JH, Song MG, Seo TS. Effectiveness of selective transcatheter arterial embolization in delayed postpartum hemorrhage. Iranian Journal of Radiology 2019; 16(2).
 22. Chen C, Lee SM, Kim JW, Shin JH. Recent update of embolization of postpartum hemorrhage. Korean journal of radiology 2018; 19(4):585-96.
 23. Menorrhagia Research Group, Warrilow G, Kirkham C, Ismail KM, Wyatt K, Dimmock P, et al. Quantification of menstrual blood loss. The Obstetrician & Gynaecologist 2004; 6(2):88-92.

24.     Munro MG, Critchley HO, Fraser IS, FIGO Menstrual Disorders Committee, Haththotuwa R, Kriplani A, et al. The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2018; 143(3):393-408.

 1. Kaunitz A. Approach to abnormal uterine bleeding in nonpregnant reproductive-age women.2018. Available at: https://www.uptodate.com.Accessed 29 Oct 2018.
 2. Ko HK, Shin JH, Ko GY, Gwon DI, Kim JH, Han K, et al. Efficacy of prophylactic uterine artery embolization before obstetrical procedures with high risk for massive bleeding. Korean journal of radiology 2017; 18(2):355-60.
 3. Bell SF, Watkins A, John M, Macgillivray E, Kitchen TL, James D, et al. Incidence of postpartum haemorrhage defined by quantitative blood loss measurement: a national cohort. BMC pregnancy and childbirth 2020; 20(1):1-9.
 4. Anger H, Durocher J, Dabash R, Winikoff B. How well do postpartum blood loss and common definitions of postpartum hemorrhage correlate with postpartum anemia and fall in hemoglobin?. PloS one 2019; 14(8):e0221216.
 5. Wang ZW, Li XG, Pan J, Zhang XB, Shi HF, Yang N, et al. Uterine artery embolization for management of primary postpartum hemorrhage associated with placenta accreta. Chinese Medical Sciences Journal 2016; 31(4):228-32.
 6. Tang PP, Hu HY, Gao JS, Hu J, Zhong YF, Wang T, et al. Evaluation of efficacy and safety of pelvic arterial embolization in women with primary postpartum hemorrhage. Zhonghua fu Chan ke za zhi 2016; 51(2):81-6.
 7. Rossetti D, Vitale SG, Gulino FA, Biondi A, Cignini P, Rapisarda AM, et al. Pelvic arterial embolization for postpartum hemorrhage: long term results of a single center experience in 29,091 deliveries. Clinical and experimental obstetrics & gynecology 2021; 43(5):733-6.
 8. Kim MJ, Kim IJ, Kim S, Park IY. Postpartum hemorrhage with uterine artery embolization: the risk of complications of uterine artery embolization. Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies 2020: 1-8.
 9. Ono Y, Kariya S, Nakatani M, Ueno Y, Yoshida A, Maruyama T, et al. Clinical results of transarterial embolization for post‐partum hemorrhage in 62 patients. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2021; 47(1):226-32.
 10. Soyer P, Dohan A, Dautry R, Guerrache Y, Ricbourg A, Gayat E, et al. Transcatheter arterial embolization for postpartum hemorrhage: indications, technique, results, and complications. Cardiovascular and interventional radiology 2015; 38(5):1068-81.
 11. Soro MA, Denys A, de Rham M, Baud D. Short & long term adverse outcomes after arterial embolisation for the treatment of postpartum haemorrhage: a systematic review. European radiology 2017; 27(2):749-62.
 12. Choi W, Shin JH, Kim PH, Han K, Ohm JY, Kim JH, et al. Clinical outcomes of 23 patients who had repeat pelvic arterial embolisation for uncontrolled post-partum haemorrhage at a single centre. Clinical radiology 2018; 73(7):665-71.
 13. Hardeman S, Decroisette E, Marin B, Vincelot A, Aubard Y, Pouquet M, et al. Fertility after embolization of the uterine arteries to treat obstetrical hemorrhage: a review of 53 cases. Fertility and sterility 2010; 94(7):2574-9.