بررسی عوامل خطر مادری زایمان زودرس در بیمارستان قائم مشهد از سال 99-1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

مقدمه: نارسی، شایع‌ترین ریسک فاکتور مرگ‌و‌میر نوزادی می‌باشد و عوامل خطر مادری مختلفی برای نارسی مطرح شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل خطر مادری زایمان زودرس انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مقطعی از سال 99-1390، وضعیت 981 مادر نوزادان نارس که در بخش نوزادان بیمارستان قائم (عج) مشهد بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مربوط به مطالعه از طریق چک‌لیست پژوهشگر ساخته در دو بخش طراحی گردید. بخش اول شامل اطلاعات فردی مادر (سن حاملگی، سن مادر، نوع زایمان، پاریتی، مشکلات مامایی مادر، بیماری‌های زمینه‌ای، عوارض بارداری، مشکلات جفت و پرده‌ها) و بخش دوم شامل اطلاعات مربوط به نوزاد (سن، نمره آپگار دقایق اول و پنجم) بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های تی تست و کای دو انجام شد.
یافته­ها: در مطالعه حاضر، 187 مادر (6/19%) وضعیت طبیعی در بارداری و 765 مادر (4/80%) مشکلات بارداری داشتند. شایع‌ترین مشکل مادر در بررسی شرح‌حال، سابقه سقط (67 مورد، 82/6%)، مشکل جفت و بندناف پارگی زودرس کیسه آب (89 مورد، 07/9%)، عارضه بارداری، پره‌اکلامپسی (256 مورد، 09/26%) و بیماری زمینه‌ای مادر هیپرتانسیون (173 مورد، 63/17%) بود.
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، بیماری‌های زمینه‌ای مادر به‌ترتیب شامل: عوارض حین بارداری، سابقه بد مامایی و مشکلات جفت و پرده‌ها از شایع‌ترین مشکلات مادران نوزادان نارس بود، لذا یک از راه‌های مهم کنترل زایمان نارس و مشکلات متعدد آنها پیشگیری، کنترل، تشخیص زودرس و درمان مناسب مشکلات و بیماری‌های مادر قبل و حین حاملگی و زایمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maternal risk factors for preterm delivery in Ghaem Hospital of Mashhad; 2011-2020

نویسندگان [English]

 • Hassan Boskabadi 1
 • Maryam Zakerihamidi 2
1 Professor, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant professor, Department of Midwifery, School of Medical Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Prematurity is the most common risk factor for neonatal mortality, and various maternal risk factors have been identified for prematurity. Therefore, this study was conducted with aim to investigate the maternal risk factors for preterm delivery.
Methods: In this cross-sectional study from 2011 to 2020, the status of 981 mothers of premature infants who were admitted to the neonatal ward in Ghaem Hospital of Mashhad was examined. The information related to the study was designed through a researcher-made checklist in two sections. The first part included personal information about the mother (gestational age, maternal age, type of delivery, parity, maternal midwifery problems, underlying diseases, pregnancy complications, placental and membranes problems), the second part included information about the infant (age, first and fifth minutes Apgar score). Data were analyzed using SPSS software (version 22) and T-Test and Chi-square tests.
Results: In the present study, 187 mothers (19.6%) had normal pregnancy status and 765 mothers (80.4%) had pregnancy problems. The most common maternal problems in the history was abortion (67 cases, 6.82%), placenta and umbilical cord was premature rupture of membranes (89 cases, 9.07%), complication of pregnancy was preeclampsia (256 cases, 26.09) and the underlying disease was hypertension (173 cases, 17.63%).Conclusion: The results of this study showed that the most common problems for mothers of premature infants were maternal underlying diseases including complications of pregnancy, poor history of midwifery and placental and membranes problems. Therefore, one of the most important ways to control premature birth and its various problems is prevention, control, early diagnosis and appropriate treatment of problems and diseases of the mother before and during pregnancy and childbirth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maternal problems
 • Neonates
 • Pregnancy complications
 • Premature rupture of membranes
 • Prematurity
 1. Blencowe H, Cousens S, Chou D, Oestergaard M, Say L, Moller AB, et al. Born too soon: the global epidemiology of 15 million preterm births. Reproductive health 2013; 10(1):1-4.
 2. Mahmoudi Zadeh M, Nemati E, Rezaei F, Sharafi H. The prevalence of premature and low weight neonate birth and risk factors in operating room staffs of Bandarabbas educational hospitals. Zanko Journal of Medical Sciences 2017; 18(58):61-7.
 3. Gilbert ES. Manual of high risk pregnancy and delivery. Elsevier Health Sciences; 2010.
 4. Ramsey PS, Goldenberg RL. Obstetric management of prematurity. Fanaroff and Martin’s Neonatal-Perinatal Medicine: Diseases of the Fetus and Infant. 8th ed. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier 2006: 351-2.
 5. Karimi R, Shabani F, Dehghan Nayeri N, Zareii K, Khalili G, Chehrazi M. Effect of music therapy on physiological pain responses of blood sampling in premature infants. Hayat 2012; 18(2):76-86.
 6. Namakin K, Sharifzadeh GR, Molkizadeh A. To identify the risk factors in prematurity birth in Birjand, Iran: a case–control study. Iranian Journal of Epidemiology 2011; 7(3):1-5.
 7. Boskabadi H, Parvini Z, Barati T, Moudi A. Study of the causes and predisposing factors in neonatal mortality in Ghaem Hospital (March 2009 To May 2010). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 14(7):6-14.
 8. Dadipoor S, Rajaei M, Naderi S, Ghanbarnejad A, Safari Moradabadi A. Investigating causes of infant mortality in hospital of children during 2010-2011 in Bandar Abbas. Iranian Journal of Neonatology 2014; 5(1):12-8.
 9. Ramazanali F, Dastjerdi MV, Beigi A, Moini A. The relationship between maternal HCT levels, birth weight and risk of low birth weight. Iranian journal of pediatrics 2006; 16(4):447-54.
 10. Dadipoor S, Alavi A, Pormehr-Yabandeh A, Golnam M, Safari-Moradabadi A. Investigation on some maternal factors affecting the birth of preterm infants: a case–control study. KAUMS Journal (FEYZ) 2017; 20(6):551-6.
 11. Ville Y. Premature delivery and inflammation. Journal de Gynecologie, Obstetrique et Biologie de la Reproduction 2001; 30(1 Suppl):12-6.
 12. Mahande MJ, Daltveit AK, Obure J, Mmbaga BT, Masenga G, Manongi R, et al. Recurrence of preterm birth and perinatal mortality in northern Tanzania: registry‐based cohort study. Tropical Medicine & International Health 2013; 18(8):962-7.
 13. Alijahan R, Hazrati S, Mirzarahimi M, Pourfarzi F, Hadi PA. Prevalence and risk factors associated with preterm birth in Ardabil, Iran. Iranian journal of reproductive medicine 2014; 12(1):47.
 14. Boskabadi H, Maamouri G, Mafinejad S. Neonatal complications related with prolonged rupture of membranes. Macedonian Journal of Medical Sciences 2011; 4(1):93-8.
 15. Boskabadi H, Zakerihamidi M. Evaluation of maternal risk factors, delivery, and neonatal outcomes of premature rupture of membrane: A systematic review study. Journal of Pediatrics Review 2019; 7(2):77-88.
 16. Hematyar M, Poormoslemi A. Prevalence and etiologies of macrosomia and low birth weight in 1000 neonates at Javaheri hospital in Tehran. Advances in Nursing and Midwifery 2010; 19(68):37-40.
 17. Ghavi A, Fadakar Sogheh K, Niknami M, Kazemnejad Leili E. Survey associated maternal‏‏ Factors with low-weight infants in Women referred‎ to health centers in Rasht. Journal of Holistic Nursing and Midwifery 2011; 21(2):35-9.
 18. Lasiuk GC, Comeau T, Newburn-Cook C. Unexpected: an interpretive description of parental traumas’ associated with preterm birth. BMC pregnancy and childbirth 2013; 13(1):1-10.
 19. Bakhshaee M, Boskabadi H, Hassanzadeh M, Nourizadeh N, Ghassemi MM, Khazaeni K, et al. Hearing impairment in the neonate of preeclamptic women. Otolaryngology—Head and Neck Surgery 2008; 139(6):846-9.
 20. Abrishami M, Maemori GA, Boskabadi H, Yaeghobi Z, Mafi-Nejad S, Abrishami M. Incidence and risk factors of retinopathy of prematurity in mashhad, northeast iran. Iranian Red Crescent Medical Journal 2013; 15(3):229.
 21. Beigi A, Taheri N, Norouzi HR. The prevalence of very preterm deliveries, risk factors, and neonatal complications in Arash women hospital: a brief report. Tehran University Medical Journal 2013; 71(3).
 22. Zarei M, Paydar Z, Irandoost A. Maternal risk factors contributing to preterm birth. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2016; 7(4):793-9.
 23. Caughey AB, Robinson JN, Norwitz ER. Contemporary diagnosis and management of preterm premature rupture of membranes. Reviews in obstetrics and gynecology 2008; 1(1):11.
 24. Al-Awaysheh F, Al-Qaqa K. Neonatal outcome and prenatal antibiotic treatment in premature rupture of membranes. Pak J Med Sci 2005; 21:441.
 25. Meerzadeh Y, Yousefi J. Hydrolysis enzymes involved in the onset of jaundice in newborns with low glucose. Article in Persian]. J Infants Dis 2006; 16(4):462-6.
 26. Barat S, Basirat Z. Association of Preeclampsia with Lipid Concentration of Maternal Plasma and Umbilical Cord. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2012; 22(88):96-101.
 27. Higgins RD, Saade G, Polin RA, Grobman WA, Buhimschi IA, Watterberg K, et al. Evaluation and management of women and newborns with a maternal diagnosis of chorioamnionitis: summary of a workshop. Obstetrics and gynecology 2016; 127(3):426.
 28. Ahn KH, Lee EH, Cho GJ, Hong SC, Oh MJ, Kim HJ. Anterior placenta previa in the mid-trimester of pregnancy as a risk factor for neonatal respiratory distress syndrome. PloS one 2018; 13(11):e0207061.
 29. Workalemahu T, Enquobahrie DA, Gelaye B, Thornton TA, Tekola-Ayele F, Sanchez SE, et al. Abruptio placentae risk and genetic variations in mitochondrial biogenesis and oxidative phosphorylation: replication of a candidate gene association study. American journal of obstetrics and gynecology 2018; 219(6):617-e1.
 30. Johnson JM, Chauhan SP, Ennen CS, Niederhauser A, Magann EF. A comparison of 3 criteria of oligohydramnios in identifying peripartum complications: a secondary analysis. American journal of obstetrics and gynecology 2007; 197(2):207-e1.
 31. Yazdani S, Bouzari Z, Sedasgat S, Abedi Samakoosh M, Farajnejad K. Incidence of thrombocytopenia in pregnancy and associated factors. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2012; 22(89):59-64.
 32. Temu TB, Masenga G, Obure J, Mosha D, Mahande MJ. Maternal and obstetric risk factors associated with preterm delivery at a referral hospital in northern-eastern Tanzania. Asian Pacific Journal of Reproduction 2016; 5(5):365-70.
 33. Boskabadi H, Maamouri GA, Tabatabaie A, Ayati S, Hassanzadeh M, Davarnia M, et al. Study of the Incidence, and Maternal and fetal risk factors for intra uterine fetal death. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2015; 24(122):332-56.
 34. Mohammadian S, Vakili MA, Tabandeh A. Survey of related factors in prematurity birth. Journal of Guilan University of Medical Sciences 2000; 9(33):117-22.
 35. Mohsenzadeh A, Saket S, Karimi A. Prevalence of preterm neonates and risk factors. Iranian Journal of Neonatology 2011; 2(2):38-42.
 36. Farrar D, Simmonds M, Bryant M, Sheldon TA, Tuffnell D, Golder S, et al. Hyperglycaemia and risk of adverse perinatal outcomes: systematic review and meta-analysis. bmj 2016; 354.
 37. Butler AS, Behrman RE, editors. Preterm birth: causes, consequences, and prevention. National academies press; 2007.
 38. Brown HK, Speechley KN, Macnab J, Natale R, Campbell MK. Maternal, fetal, and placental conditions associated with medically indicated late preterm and early term delivery: a retrospective study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2016; 123(5):763-70.
 39. Zhang YP, Liu XH, Gao SH, Wang JM, Gu YS, Zhang JY, et al. Risk factors for preterm birth in five Maternal and Child Health hospitals in Beijing. PloS one 2012; 7(12):e52780.
 40. Croteau A, Marcoux S, Brisson C. Work activity in pregnancy, preventive measures, and the risk of preterm delivery. American journal of epidemiology 2007; 166(8):951-65.
 41. Shoja M, Shoja E, Gharaei M. Prevalence and affecting factors on preterm birth in pregnant women Referred to Bentolhoda hospital-Bojnurd. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2015; 7(4):855-63.
 42. Barros FC, del Pilar Vélez M. Temporal trends of preterm birth subtypes and neonatal outcomes. Obstetrics & Gynecology 2006; 107(5):1035-41.
 43. McIntire DD, Leveno KJ. Neonatal mortality and morbidity rates in late preterm births compared with births at term. Obstetrics & Gynecology 2008; 111(1):35-41.