بررسی ارزش تشخیصی کولپوسکوپی در تشخیص سرطان سرویکس با مرجعیت یافته‌های هیستوپاتولوژیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه آسیب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دستیار تخصصی گروه زنان و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین علل مرگ ناشی از سرطان در زنان، سرطان سرویکس می‌باشد. با استفاده از رویکردهای غربالگری کم‌هزینه و در دسترس، کشف زودهنگام موارد پیش‌ساز و یا بیماری مراحل اولیه میسر بوده و این موضوع با کاهش مرگ‌و‌میر بیماران همراهی دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه یافته‌های حاصل از کولپوسکوپی و یافته‌های هیستولوژیک در نمونه‌های بیوپسی کولپوسکوپیک سرویکس انجام شد.
روشکار: این مطالعه مقطعی در سال 96-1395 بر روی 200 نفر از بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک ژنیکولوژی انکولوژی بیمارستان قائم مشهد با اندیکاسیون کولپوسکوپی انجام گرفت. این اندیکاسیون‌ها شامل: نمونه غیرطبیعی پاپ اسمیر،خونریزی به‌دنبال نزدیکی، ظاهر غیرطبیعی دهانه رحم و یا واژن در معاینه و وجود HPV پرخطر در آزمایشات بود. در صورت وجود سابقه پاپ‌اسمیر غیر‌طبیعی و یا بیوپسی به‌علت ضایعات مشکوک سرویکس، افراد از مطالعه خارج می‌شدند. در ابتدا با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده، علت درخواست کولپوسکوپی، پاپ‌اسمیر و وضعیت HPV استخراج می‌شد. در مرحله بعد تحت نظر دو متخصص زنان با فلوشیپ فوق تخصصی انکولوژی، کولپوسکوپی انجام و یافته‌های حین انجام کولپوسکوپی ثبت گردید. در نهایت با مشخص شدن جواب آسیب‌شناسی، داده‌ها بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) انجام شد.
یافته­ها: نتیجه تشخیص پزشک در پایان کولپوسکوپی در 162 بیمار (5/81%) غیرطبیعی بود. در نتیجه آسیب‌شناسی کولپوسکوپی، نتایج نشان‌دهنده پاتولوژی غیر‌طبیعی در 120 بیمار (60%) بود. شایع‌ترین پاتولوژی گزارش شده به‌ترتیب CIN1 (4/87%)، CIN2 (2/9%) و CIN3 (3/2%) بود. میزان تطابق نتیجه کولپوسکوپی با جواب آسیب‌شناسی حاصل از آن در 42 نفر (21%) بیماران وجود داشت. حساسیت کولپوسکوپی در مقایسه با نتیجه آسیب‌شناسی 89% و میزان اختصاصیت آن 30% بود. میزان ارزش اخباری مثبت و منفی کولپوسکوپی در مقایسه با نتیجه آسیب‌شناسی 65% و 64% گزارش شد.
نتیجه­گیری: کولپوسکوپی در تشخیص ضایعات پاتولوژیک سرویکس از حساسیت قابل قبولی برخوردار است، ولی در مقابل ویژگی پایینی دارد، لذا از این آزمون غربالگری/تشخیصی می‌توان در یکی از مراحل غربالگری چندمرحله‌ای (بعد از غربالگری اولیه با پاپ‌اسمیر) استفاده نمود و در صورت وجود یافته غیرطبیعی در طی کولپوسکوپی، نسبت به انجام بیوپسی اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The diagnostic value of colposcopy in the diagnosis of cervical cancer with reference to histopathological findings

نویسندگان [English]

 • Zohre Yousefi Roodsari 1
 • Nourieh Sharifi Sistani 2
 • Malihe Hasanzadeh Mofrad 1
 • Negar Morrovatdar 3
 • Elaheh Saeedi 4
 • Mahya Labafchi 4
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate professor, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant professor, Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the most important causes of cancer death in women is cervical cancer. Early detection of precursors or early stage disease is possible using low-cost and available screening approaches, and this is associated with a reduction in patients' mortality. This study was performed with aim to compare colposcopic findings and histological findings in colposcopic cervical biopsy specimens.
Methods: This cross-sectional study was performed in 2016-2017 on 200 patients referred to the gynecology and oncology clinic of Ghaem Hospital in Mashhad with colposcopic indications. These indications included abnormal Pop smear, post coital bleeding, abnormal appearance of cervix and vagina on examination, and existence of high-risk HPV virus in tests. If there was a history of abnormal Pap smear or biopsy due to suspected cervical lesions, the subjects were excluded from the study. Initially, the cause of colposcopy, Pap smear and HPV status were extracted using the information in the file. In the next stage, under the supervision of two gynecologists with oncology fellowship, colposcopy was performed and the findings during colposcopy were recorded. Finally, the data were analyzed with the pathological report. Data were analyzed by SPSS software (version 23).
Results: Physician diagnosis at the end of colposcopy was abnormal in 162 patients (81.5%). As a result of colposcopic pathology, the results showed abnormal pathology in 120 patients (60%). The most common pathologies reported were CIN1 (87.4%), CIN2 (9.2%), and CIN3 (2.3%), respectively. There was a correlation between the colposcopic result and the pathological result in 21% of patients (n=42). The sensitivity of colposcopy compared to the pathological result was 89% and its specificity was 30%. The positive and negative predictive value of colposcopy was 65% and 64% compared to the pathological result.
Conclusion: Colposcopy has an acceptable sensitivity in the diagnosis of cervical pathological lesions, but has a low specificity. Therefore, this screening / diagnostic test can be used in one of the multi-stage screening stages (after the initial screening with Pap smear) and if there are any abnormalities during the colposcopy, biopsy be performed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biopsy
 • Cervical cancer
 • Colposcopy
 • Histology Pap smear
 1. Ogilvie GS, van Niekerk D, Krajden M, Smith LW, Cook D, Gondara L, et al. Effect of screening with primary cervical HPV testing vs cytology testing on high-grade cervical intraepithelial neoplasia at 48 months: the HPV FOCAL randomized clinical trial. Jama 2018; 320(1):43-52.
 2. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA: a cancer journal for clinicians 2011; 61(2):69-90.
 3. Sand FL, Frederiksen K, Munk C, Jensen SM, Kjær SK. Long‐term risk of cervical cancer following conization of cervical intraepithelial neoplasia grade 3—A Danish nationwide cohort study. International journal of cancer 2018; 142(9):1759-66.
 4. Jain RV. Screening for Carcinoma Cervix with Simultaneous use of PAP smear, colposcopy guided cervical biopsy-A prospective study. Pariplex-Indian journal of research 2018; 6(4):7-8.
 5. Boicea AN, Patrascu A, Surlin V, Iliescu D, Schenker M, Chiutu L. Correlations between colposcopy and histologic results from colposcopically directed biopsy in cervical precancerous lesions. Rom J Morphol Embryol 2012; 53(3 Suppl):735-41.
 6. Jyothi R, Gupta P, Rao R, Sood PL, Parasher N. Correlation between Colposcopy, Cytology and Histopathology in High-risk Patients for Cervical Cancer in Perimenopausal Women in Himachal Pradesh, India. Journal of SAFOMS 2013; 1(1):21.
 7. Adams AL, Eltoum I, Roberson J, Chen J, Connolly K, Chhieng DC. Negative colposcopic biopsy after positive human papilloma virus (HPV) DNA testing: false-positive HPV results or false-negative histologic findings?. American journal of clinical pathology 2006; 125(3):413-8.
 8. Stoler MH, Schiffman M. Interobserver reproducibility of cervical cytologic and histologic interpretations: realistic estimates from the ASCUS-LSIL Triage Study. Jama 2001; 285(11):1500-5.
 9. Ramadevi E, Mamata N, Madhavi GB, Sudha Rani V, Padmalatha R, Shamili G. A study of correlation between cytology and histopathology with colposcopic findings. Int J Intg Med Sci 2017; 4(4):477-83.
 10. Parvin MI, Alam MF, Talukder SI, Alam AS. Correlation between Colposcopy and Histologic Findings in Cervical Intraepithelial Neoplasia. Dinajpur Med Col J Jan 2016; 9(1):13-8.
 11. Mitchell MF, Schottenfeld D, Tortolero-Luna G, Cantor SB, Richards-Kortum R. Colposcopy for the diagnosis of squamous intraepithelial lesions: a meta-analysis. Obstetrics & Gynecology 1998; 91(4):626-31.
 12. Imboden S, Nastic D, Ghaderi M, Rydberg F, Rau TT, Mueller MD, et al. Phenotype of POLE-mutated endometrial cancer. PLoS One 2019; 14(3):e0214318.
 13. Fazilat-Panah D, Roudi SV, Keramati A, Fanipakdel A, Sadeghian MH, Shandiz FH, et al. Changes in cytokeratin 18 during neoadjuvant chemotherapy of breast cancer: a prospective study. Iranian Journal of Pathology 2020; 15(2):117-23.
 14. Ghafouri-Fard S, Abak A, Tondro Anamag F, Shoorei H, Fattahi F, Javadinia SA, et al. 5-Fluorouracil: a narrative review on the role of regulatory mechanisms in driving resistance to this chemotherapeutic agent. Frontiers in Oncology 2021; 11:1210.
 15. Salek R, Dehghani M, Mohajeri SA, Talaei A, Fanipakdel A, Javadinia SA. Amelioration of anxiety, depression, and chemotherapy related toxicity after crocin administration during chemotherapy of breast cancer: a double blind, randomized clinical trial. Phytotherapy Research 2021; 35(9):5143-53.
 16. Moezian GS, Javadinia SA, Sales SS, Fanipakdel A, Elyasi S, Karimi G. Oral silymarin formulation efficacy in management of AC-T protocol induced hepatotoxicity in breast cancer patients: a randomized, triple blind, placebo-controlled clinical trial. Journal of Oncology Pharmacy Practice 2021: 10781552211006182.
 17. Izadpanahi P, Mohammadifard M, Tavakoli T, Abbasi N, Javadinia SA. Effect of chemotherapy on fatty liver occurrence in breast and gastrointestinal cancer patients: a case-controlled study. Hepatitis Monthly 2020; 20(3):10-5812.
 18. Sedighi Pashaki A, Mohammadian K, Afshar S, Gholami MH, Moradi A, Javadinia SA, et al. A randomized, controlled, parallel-group, trial on the effects of melatonin on fatigue associated with breast cancer and its adjuvant treatments. Integrative Cancer Therapies 2021; 20:1534735420988343.
 19. Javadinia SA, Shahidsales S, Fanipakdel A, Joudi‐Mashhad M, Mehramiz M, Talebian S, et al. Therapeutic potential of targeting the Wnt/β‐catenin pathway in the treatment of pancreatic cancer. Journal of Cellular Biochemistry 2019; 120(5):6833-40.
 20. Javadinia SA, Shahidsales S, Fanipakdel A, Mostafapour A, Joudi-Mashhad M, Ferns GA, et al. The esophageal cancer and the PI3K/AKT/mTOR signaling regulatory microRNAs: a novel marker for prognosis, and a possible target for immunotherapy. Current Pharmaceutical Design 2018; 24(39):4646-51.
 21. Fanipakdel A, Seilanian Toussi M, Rezazadeh F, Mohamadian Roshan N, Javadinia SA. Overexpression of cancer‐testis antigen melanoma‐associated antigen A1 in lung cancer: A novel biomarker for prognosis, and a possible target for immunotherapy. Journal of Cellular Physiology 2019; 234(7):12080-6.
 22. Javadinia SA, Gholami A, Joudi Mashhad M, Ferns GA, Shahidsales S, Avan A, et al. Anti‐tumoral effects of low molecular weight heparins: a focus on the treatment of esophageal cancer. Journal of Cellular Physiology 2018; 233(10):6523-9.
 23. Taghizadeh Kermani A, Hosseini S, Fanipakdel A, Joudi Mashhad M, Akhavan Rezayat K, Zardadi M, et al. A randomized clinical trial on the antitumoral effects of low molecular weight heparin in the treatment of esophageal cancer. Journal of Cellular Physiology 2019; 234(4):4191-9.