مقایسه میزان سرمی ویتامین D در زنان با زایمان زودرس ایدیوپاتیک و زنان با زایمان سر موعد مراجعه‌کننده به بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد در سال 1399

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

2 مربی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

3 استادیار گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

4 دانشیار گروه پاتوبیولوژی و علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

5 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

چکیده

مقدمه: ارتباط وضعیت ویتامین D مادر با زایمان زودرس در یک دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است، هرچند یافته‌های گزارش شده در این زمینه متناقض است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D بین زنان دارای زایمان زودرس ایدیوپاتیک و زنان با زایمان سر موعد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 1399 بر روی 60 نفر از زنان با محدوده سنی 35-18 سال که جهت زایمان به بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد مراجعه کرده بودند، صورت گرفت. سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D سرمی در 30 زن مبتلا به زایمان زودرس ایدیوپاتیک با سن حاملگی بین 28 تا 37 هفته (گروه مورد) و 30 زن با زایمان سر موعد (گروه کنترل) از طریق الایزای ساندویچ تعیین گردید. اطلاعات بیماران شامل اطلاعات دموگرافیک، وضعیت بالینی و تاریخچه بارداری از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های کای دو و توزیع همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: حدود 56 نفر (4/93%) از مادران شرکت‌کننده، دچار درجاتی از کمبود ویتامین D بودند. سابقه سقط، مرده‌زایی و تولد نوزاد نارس، عامل خطری برای زایمان زودرس محسوب نگردید، ولی نخست‌زا بودن خطر زایمان زودرس را تا 8 برابر افزایش می‌داد. میانگین 25- هیدروکسی ویتامین D در زنان با زایمان زودرس بالاتر از گروه مورد بود (9/8±8/19 نانوگرم در میلی‌لیتر در مقابل 4/5±52/14 نانوگرم در میلی‌لیتر، 007/0=p).
نتیجهگیری: اگرچه سطح سرمی ویتامین D در زنان با زایمان زودرس به‌طور معناداری بیشتر از زنان با زایمان سرموعد بود، اما به‌علت محدودیت‌های این مطالعه، نمی‌توان احتمال نقص ویتامین D را به‌عنوان یک فاکتور خطر زایمان زودرس رد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Serum level of vitamin D in women with idiopathic preterm labor and women with term labor referred to Bentolhoda hospital in Bojnourd, 2020

نویسندگان [English]

 • Shahin Mafinezhad 1
 • Elham Sharifian 2
 • Ghasem Bayani 1
 • Yasaman Bozorgnia 3
 • Hasan Namdar Ahmadabad 4
 • Atieh Kalateh 5
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
2 Instructor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
4 Associate Professor, Department of Pathobiology and Laboratory Sciences, Faculty of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The association of maternal vitamin D status with preterm labor has been considered in the recent decade, although reported findings have been inconsistent. This study was performed aimed to compare serum 25-hydroxy vitamin D levels between women with idiopathic preterm labor and women with term labor.
Methods: This case-control study was performed in 2020 on 60 women aged 18-35 years who had referred to Bentolhoda Hospital in Bojnourd for delivery. Serum levels of 25-hydroxyvitamin D were determined in 30 women with idiopathic preterm delivery with gestational age of 28 to 37 weeks (case group) and 30 women with term delivery (control group) by sandwich ELISA. Patients' information including demographic information, clinical status and pregnancy history were collected through a questionnaire. Data were analyzed by SPSS 16 software (version 16) and Chi-square and Pearson correlation coefficient test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: About fifty-six (93.4%) of the participating mothers had some degree of vitamin D deficiency. Previous history of abortion, still birth and previous preterm labor were not associated with preterm labor, but primigravida increase the risk of preterm labor up to 8 times. The mean 25 (OH) D in women with preterm labor was higher than control group (19.8±8.9 vs. 14.52 ± 5.4 ng/ml, P = 0.007).
Conclusion: Although serum vitamin D level in mothers with preterm labor was significantly higher than those with term labor, but due to the limitations of this study, we cannot rule out the possibility of vitamin D deficiency as a risk factor for preterm labor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Premature neonate
 • Preterm labor
 • Vitamin D
 1. Beck S, Wojdyla D, Say L, Betran AP, Merialdi M, Requejo JH, et al. The worldwide incidence of preterm birth: a systematic review of maternal mortality and morbidity. Bulletin of the World Health Organization 2010; 88:31-8.
 2. Vogel JP, Chawanpaiboon S, Moller AB, Watananirun K, Bonet M, Lumbiganon P. The global epidemiology of preterm birth. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology 2018; 52:3-12.
 3. Vakilian K, Ranjbaran M, Khorsandi M, Sharafkhani N, Khodadost M. Prevalence of preterm labor in Iran: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Reproductive BioMedicine 2015; 13(12):743.
 4. Valadan M, Kaveh M, Bagherzadeh S, Hasanzade M. Risk factors for recurrent preterm delivery in three university hospitals. Tehran University Medical Journal TUMS Publications 2008; 65(2):24-9.
 5. Shoja M, Shoja E, Gharaei M. Prevalence and affecting factors on preterm birth in pregnant women Referred to Bentolhoda hospital-Bojnurd. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2015; 7(4):855-63.
 6. Daskalakis G, Arabin B, Antsaklis A, Cabero Roura L. Preterm Labor: Up to Date. BioMed Research International 2019.
 7. Boskabadi H, Maamouri G, Mafinejad S. Neonatal complications related with prolonged rupture of membranes. Macedonian Journal of Medical Sciences 2011; 4(1):93-8.
 8. Pilz S, Zittermann A, Obeid R, Hahn A, Pludowski P, Trummer C, et al. The role of vitamin D in fertility and during pregnancy and lactation: a review of clinical data. International journal of environmental research and public health 2018; 15(10):2241.
 9. Irani M, Mirzaei K, Maleki N, Entezari E. The role of vitamin D in male and female reproductive health: a review study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(3):98-109.
 10. Dovnik A, Mujezinović F. The association of vitamin D levels with common pregnancy complications. Nutrients 2018; 10(7):867.
 11. Zhou SS, Tao YH, Huang K, Zhu BB, Tao FB. Vitamin D and risk of preterm birth: Up‐to‐date meta‐analysis of randomized controlled trials and observational studies. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2017; 43(2):247-56.
 12. Pérez-López FR, Pasupuleti V, Mezones-Holguin E, Benites-Zapata VA, Thota P, Deshpande A, et al. Effect of vitamin D supplementation during pregnancy on maternal and neonatal outcomes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Fertility and sterility 2015; 103(5):1278-88.
 13. Ghomian N, Lotfalizade M, Movahedian A. Comparative study of serum level of vitamin D in pregnant women with preeclampsia and normal pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(140):1-6.
 14. Singh J, Hariharan C, Bhaumik D. Role of vitamin D in reducing the risk of preterm labour. Int J Reprod Contracept Obs Gynecol 2015; 1:86-93.
 15. Qin LL, Lu FG, Yang SH, Xu HL, Luo BA. Does maternal vitamin D deficiency increase the risk of preterm birth: a meta-analysis of observational studies. Nutrients 2016; 8(5):301.
 16. Schneuer FJ. Effects of maternal serum 25-hydroxyvitamin D concentrations in the first trimester on subsequent pregnancy outcomes in an Australian population. American Journal of Clinical Nutrition 2015; 99(1):1.
 17. Bhupornvivat N, Phupong V. Serum 25-hydroxyvitamin D in pregnant women during preterm labor. Asia Pacific journal of clinical nutrition 2017; 26(2):287-90.
 18. Sadinia A, Larijani B, Jalalinia Sh, Farzadfar F, Keshtkar A, Rezai E, et al. Prevalence of vitamin D deficiency in the Iranian population living in the Islamic Republic of Iran by province in the period 1999-2010. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 2013; 12(6):574-84.
 19. Shakeri H, Pournaghi SJ, Hashemi J, Mohammad-Zadeh M, Akaberi A. Do sufficient vitamin D levels at the end of summer in children and adolescents provide an assurance of vitamin D sufficiency at the end of winter? A cohort study. J Pediatr Endocrinol Metab 2017; 30(10):1041-6.
 20. Azami M, Badfar G, Shohani M, Mansouri A, Yekta-Kooshali MH, Sharifi A, et al. A meta-analysis of mean vitamin d concentration among pregnant women and newborns in Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):76-87.
 21. Kazemi A, Sharifi F, Jafari N, Mousavinasab N. High prevalence of vitamin D deficiency among pregnant women and their newborns in an Iranian population. Journal of women's health 2009; 18(6):835-9.
 22. Lotfalizadeh M, Mohammadzadeh A, Kamandi SH, Bagheri S. Prevalence and risk factors of preterm labor in Imam Reza hospital (1381-1382). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2005; 8(2):93-100.
 23. Maghbooli Z, Hossein-Nezhad A, Shafaei AR, Karimi F, Madani FS, Larijani B. Vitamin D status in mothers and their newborns in Iran. BMC pregnancy and childbirth 2007; 7(1):1-6.
 24. Bartoszewicz Z, Kondracka A, Krasnodębska-Kiljańska M, Niedźwiedzka B, Popow M, Ambroziak U, et al. Vitamin D insufficiency in healthy pregnant women living in Warsaw. Ginekologia polska 2013; 84(5):363-7.
 25. Panda M, McIntosh J, Chaudhari T, Kent AL. Do maternal vitamin D levels influence vitamin D levels in preterm neonates?. International journal of pediatrics 2019; 2019.
 26. Zhou J, Su L, Liu M, Liu Y, Cao X, Wang Z, et al. Associations between 25-hydroxyvitamin D levels and pregnancy outcomes: a prospective observational study in southern China. European journal of clinical nutrition 2014; 68(8):925-30.
 27. Baker AM, Haeri S, Camargo CA, Stuebe AM, Boggess KA. A nested case-control study of first-trimester maternal vitamin D status and risk for spontaneous preterm birth. American journal of perinatology 2011; 28(09):667-72.
 28. McDonnell SL, Baggerly KA, Baggerly CA, Aliano JL, French CB, Baggerly LL, et al. Maternal 25 (OH) D concentrations≥ 40 ng/mL associated with 60% lower preterm birth risk among general obstetrical patients at an urban medical center. PloS one 2017; 12(7):e0180483.
 29. Wagner CL, Baggerly C, McDonnell S, Baggerly KA, French CB, Baggerly L, et al. Post-hoc analysis of vitamin D status and reduced risk of preterm birth in two vitamin D pregnancy cohorts compared with South Carolina March of Dimes 2009–2011 rates. The Journal of steroid biochemistry and molecular biology 2016; 155:245-51.
 30. Bialy L, Fenton T, Shulhan-Kilroy J, Johnson DW, McNeil DA, Hartling L. Vitamin D supplementation to improve pregnancy and perinatal outcomes: an overview of 42 systematic reviews. BMJ open 2020; 10(1):e032626.