بررسی مقایسه‌ای تأثیر کپسول "زنجبیل- اسطوخودوس" با "مفنامیک اسید" بر شدت دیسمنوره اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه داروسازی سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: دیسمنوره یک مشکل اساسی در سلامت عمومی و فردی زنان می‌باشد. عوارض ناشی از مصرف داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی در این بیماری موجب شده است که تمایل به درمان‌های تکمیلی، جایگزین و گیاهان دارویی افزایش یابد. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای تأثیر کپسول زنجبیل- اسطوخودوس با مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه‌سوکور در سال 1399 بر روی 60 دانشجوی ساکن خوابگاه‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با سابقه دیسمنوره اولیه صورت گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه وضعیت قاعدگی، فرم اطلاعاتی مشخصات دموگرافیک و آنتروپومتریک و خط‌کش درد بود. در گروه مداخله کپسول‌های زنجبیل- اسطوخودوس و در گروه کنترل کپسول مفنامیک اسید 4 بار در روز به‌مدت 3 روز از شروع خونریزی قاعدگی تجویز و شدت درد در 2 ماه اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه 24) و آزمون‌های تی مستقل، بونفرونی، فیشر و آنالیز واریانس انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: قبل از مداخله از نظر شدت درد بین دو گروه اختلاف معناداری وجود نداشت (22/0=p). در مقایسه بین گروهی در سه سیکل با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دو عاملی از نظر شدت درد در دو گروه "زنجبیل-اسطوخودوس" و"مفنامیک اسید" تفاوت آماری معناداری نشان داده شد (01/0=p). متوسط نمره درد نیز در گروه کپسول "زنجبیل- اسطوخودوس" 53/1 از کپسول "مفنامیک اسید" کمتر بود. از نظر طول مدت و شدت خونریزی به‌ترتیب در مقایسه سه سیکل در گروه "زنجبیل- اسطوخودوس" تفاوت معنا‌دار مشاهده شد (04/0=p، 03/0=p).
نتیجهگیری: کپسول زنجبیل- اسطوخودوس بدون داشتن عوارض جانبی، موجب کاهش درد دیسمنوره اولیه می‌شود و در مقایسه با مفنامیک اسید مؤثرتر است. می‌توان از کپسول زنجبیل- اسطوخودوس به‌عنوان داروی گیاهی مؤثر و بدون عارضه جانبی در کاهش درد دیسمنوره استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the effect of "Ginger-Lavender" capsule with "Mefenamic Acid" on the severity of primary dysmenorrhea: A randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Shadi Ahmadi 1
 • Sharareh Jannesari 2
 • Maliheh Nasiri 3
 • Shamim Sahranavard 4
1 M.Sc. Student in Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant professor, Department of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant professor, Department of Traditional Pharmacy, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Dysmenorrhea‌ is a‌ major problem‌ in women's‌ general and ‌individual health. Complications of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in this disease have led to an increase in the tendency to complementary, alternative and herbal remedies. ‌This study was performed with aim to compare the effect of‌ "Ginger-Lavender"‌ capsule with" Mefenamic Acid"‌ on the severity of primary dysmenorrhea.
 Methods: This triple-blind clinical trial study was conducted in in 2020 on 60 students with a history of primary dysmenorrhea living in the selected dormitories of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. The research tools were the questionnaire of menstrual status, demographic and anthropometric characteristics form and pain line. In the intervention group, Ginger-Lavender capsules and in the control group, Mefenamic Acid capsules were prescribed four times daily for 3 days from the onset of menstruation bleeding. Pain intensity was measured during 2 months. Data were analyzed by SPSS software (version 24) and independent t-test,‌ Bonferroni, Fisher, and Analysis of Variance. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Before the intervention, there was no significant difference between the groups in terms of pain intensity ‌(p‌=‌0.22). Intergroup comparison in three cycles using two-factor analysis of variance showed a statistically significant difference between the two groups of ginger-lavender and mefenamic acid in terms of pain intensity (p = 0.01). The mean pain score in the ginger-lavender capsule group was 1.53 less than the mefenamic acid capsule group. There was a significant difference in the ginger-lavender group in the duration and severity of bleeding compared to the three cycles (p = 0.04 and P = 0.03), respectively).
Conclusion: The Ginger-Lavender‌ capsule without any side effects reduces the pain of primary dysmenorrhea and is more effective than Mefenamic Acid. Ginger-lavender capsule can be used as an effective herbal medicine without side effects in reducing dysmenorrhea pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dysmenorrhea
 • ginger
 • Lavender
 • Mefenamic Acid
 1. Joshi T, Kural M, Agrawal DP, Noor NN, Patil A. Primary dysmenorrhea and its effect on quality of life in young girls. Int J Med Sci Public Health 2015; 4(3):381-5.
 2. Iacovides S, Avidon I, Bentley A, Baker FC. Diclofenac potassium restores objective and subjective measures of sleep quality in women with primary dysmenorrhea. Sleep 2009; 32(8):1019-26.
 3. Unsal A, Ayranci U, Tozun M, Arslan G, Calik E. Prevalence of dysmenorrhea and its effect on quality of life among a group of female university students. Upsala journal of medical sciences 2010; 115(2):138-45.
 4. Mastrangelo MA, Galantino ML, House L. Effects of yoga on quality of life and flexibility in menopausal women: a case series. Explore (New York, Ny) 2007; 3(1):42-5.
 5. Becker A, Felgentreff F, Schröder H, Meier B, Brattström A. The anxiolytic effects of a Valerian extract is based on valerenic acid. BMC complementary and alternative medicine 2014; 14(1):1-5.
 6. Zangene M, Veisi F, Nankali A, Rezaei M, Ataee M. Evaluation of the effects of oral vitamin-D for pelvic pain reduction in primary dysmenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(88):14-20.
 7. Khan KS, Champaneria R, Latthe PM. How effective are non-drug, non-surgical treatments for primary dysmenorrhoea?. Bmj 2012; 344.
 8. Jenabi E, Asle TM, Hejrati P. The comparison of the effects of antiplain of valeriana officinalis risom and mefenamic acid in relief of primary dismenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(2):42-7.
 9. Prakash O, Kasana VK, Pant AK, Zafar A, Hore SK, Mathela CS. Phytochemical composition of essential oil from seeds of Zingiber roseum Rosc. and its antispasmodic activity in rat duodenum. Journal of ethnopharmacology 2006; 106(3):344-7.
 10. Haghighi M, Khalvat A, Toliat T, Jallaei SH. Comparing the effects of ginger (Zingiber officinale) extract and ibuprofen on patients with osteoarthritis; 2005
 11. Ryan JL, Heckler CE, Roscoe JA, Dakhil SR, Kirshner J, Flynn PJ, et al. Ginger (Zingiber officinale) reduces acute chemotherapy-induced nausea: a URCC CCOP study of 576 patients. Supportive care in cancer 2012; 20(7):1479-89.
 12. Ozgoli G, Goli M, Moattar F. Comparison of effects of ginger, mefenamic acid, and ibuprofen on pain in women with primary dysmenorrhea. The journal of alternative and complementary medicine 2009; 15(2):129-32.
 13. Otunola GA, Oloyede OB, Oladiji AT, Afolayan AJ. Comparative analysis of the chemical composition of three spices–Allium sativum L. Zingiber officinale Rosc. and Capsicum frutescens L. commonly consumed in Nigeria. African Journal of Biotechnology 2010; 9(41):6927-31.
 14. Rahnama P, Fallah Huseini H, Mohammadi H, Modares M, Khajavi Shojaee K, Askari M, et al . The Effects of Zingiber officinal R. on Primary Dysmenorrhea. J. Med. Plants 2010; 9(36):81-6.
 15. Ghelardini C, Galeotti N, Salvatore G, Mazzanti G. Local anaesthetic activity of the essential oil of Lavandula angustifolia. Planta medica 1999; 65(08):700-3.
 16. Moore BD, Wallis IR, Palá-Paúl J, Brophy JJ, Willis RH, Foley WJ. Antiherbivore chemistry of Eucalyptus--cues and deterrents for marsupial folivores. Journal of chemical ecology 2004; 30(9):1743-69.
 17. Peana AT, Paolo SD, Chessa ML, Moretti MD, Serra G, Pippia P. (−)-Linalool produces antinociception in two experimental models of pain. European journal of pharmacology 2003; 460(1):37-41.
 18. Akhondzadeh S, Kashani L, Fotouhi A, Jarvandi S, Mobaseri M, Moin M, et al. Comparison of Lavandula angustifolia Mill. tincture and imipramine in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind, randomized trial. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 2003; 27(1):123-7.
 19. Han SH, Hur MH, Buckle J, Choi J, Lee MS. Effect of aromatherapy on symptoms of dysmenorrhea in college students: A randomized placebo-controlled clinical trial. Journal of Alternative & Complementary Medicine 2006; 12(6):535-41.
 20. Blumenthal M. The complete German commission E monographs. Therapeutic guide to herbal medicines 1999.
 21. Akhavan Amjadi M, Mojab F, Shagbazzadegan S. Efficacy of cinnamomum zeylanicum on primary dysmenorrhea and systemic symptom of it on the students of Gilan university of medical sciences 2007. Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2009; 9(3):204-9.
 22. Koushkie Jahromi M, Salesi M. Comparison ginger and resistance training on primary dysmenorrhea in female students of Shiraz university. ISMJ 2015; 18(1):100-9.
 23. Reyes-Izquierdo T, Nemzer B, Gonzalez AE, Zhou Q, Argumedo R, Shu C, et al. Short-term intake of calcium fructoborate improves WOMAC and McGill scores and beneficially modulates biomarkers associated with knee osteoarthritis: a pilot clinical double-blinded placebo-controlled study. Am J Biomed Sci 2012; 4(2):111-22.
 24. Shirooye P, Hamzeloo-Moghadam M, Hashem-Dabaghian F, Mokaberinejad R. Comparison of local effects of ginger oil with oral ginger on associated symptoms of primary dysmenorrhea: randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(8):61-9.
 25. Aksu H, Özsoy S. Primary dysmenorrhea and herbals. Journal of Healthcare Communications 2016; 1(3):23.
 26. Lakhan SE, Ford CT, Tepper D. Zingiberaceae extracts for pain: a systematic review and meta-analysis. Nutrition Journal 2015; 14(1):50.
 27. Terry R, Posadzki P, Watson LK, Ernst E. The use of ginger (Zingiber officinale) for the treatment of pain: a systematic review of clinical trials. Pain medicine 2011; 12(12):1808-18.
 28. Charlier C, Michaux C. Dual inhibition of cyclooxygenase-2 (COX-2) and 5-lipoxygenase (5-LOX) as a new strategy to provide safer non-steroidal anti-inflammatory drugs. European journal of medicinal chemistry 2003; 38(7-8):645-59.
 29. Singh P, Nageshwar V, Krishnaveni R. A Study to Assess the Effectiveness of Ginger Remedy in Reduction of Dysmenorrhea among Adolescent Girls. Indian Journal of Public Health Research & Development 2017; 8(2): 197-200.
 30. Kim JT, Wajda M, Cuff G, Serota D, Schlame M, Axelrod DM, et al. Evaluation of aromatherapy in treating postoperative pain: pilot study. Pain Practice 2006; 6(4):273-7.
 31. Brownfield A. Aromatherapy in arthritis: a study. Nursing Standard (through 2013) 1998; 13(5):34.
 32. Vakili A, Sharifat S, Akhavan MM, Bandegi AR. Effect of lavender oil (Lavandula angustifolia) on cerebral edema and its possible mechanisms in an experimental model of stroke. Brain research 2014; 1548:56-62.
 33. Dehkordi ZR, Baharanchi FS, Bekhradi R. Effect of lavender inhalation on the symptoms of primary dysmenorrhea and the amount of menstrual bleeding: A randomized clinical trial. Complementary therapies in medicine 2014; 22(2):212-9.
 34. Davari M, Mosharraf S. Aromatherapy effect of lavander essence and mefenamic acid on dysmenorrhea: A clinical trial. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery 2014; 11(2):8-14.
 35. Torkzahrani S, Akhavan-Amjadi M, Mojab F, Majd HA. Clinical effects of Foeniculum vulgare extract on primary dysmenorrhea. Journal of Reproduction & Infertility 2007; 8(1):45-51.
 36. Hajhashemi V, Ghannadi A, Sharif B. Anti-inflammatory and analgesic properties of the leaf extracts and essential oil of Lavandula angustifolia Mill. Journal of ethnopharmacology 2003; 89(1):67-71.