ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ تأثیر دوش واژینال محلول آلوم (زاج سفید) با کرم واژینال ﻛﻠﻮﺗﺮﻳﻤﺎزول ﺑﺮ درمان ولوواژینیت کاندیدایی در زنان سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری و سلامت جنین، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش شیوع عفونت‌های کاندیدیازیس و از طرفی افزایش مقاومت دارویی به داروهای ضدقارچی رایج، لزوم یافتن ترکیبات طبیعی ضدکاندیدیایی ضروری است، لذا مطالعه حاضر با هدف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ تأثیر محلول واژینال آلوم (زاج سفید) با کرم ﻛﻠﻮﺗﺮﻳﻤﺎزول ﺑﺮ درمان ولوواژینیت کاندیدایی در زنان سنین باروری انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1399 بر روی 72 زن مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره یک شرق اهواز با شکایت علائم بالینی ناشی از واژینیت کاندیدایی انجام شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و مامایی و چک‌لیست مشاهدات و معاینات بود. افراد به‌صورت تصادفی بلوکی در دو گروه دریافت کننده کرم واژینال کلوتریمازول 1% و محلول زاج سفید (دوز 4 گرم در ۳۰ میلی‌لیتر) به‌مدت 7 روز قرار گرفتند. داده­ها قبل از شروع درمان و پس از تکمیل دوره درمان گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS (نسخه 21) و آزمون­های کای دو و تست دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافتهها: قبل از مداخله دو گروه مورد مطالعه از نظر علائم ناشی از واژینیت کاندیدیایی تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند (05/0p>). بعد از مداخله، بین دو گروه از نظر خارش ولو و واژن و ترشح واژینال تفاوت آماری معناداری مشاهده شد؛ به‌طوری‌که در گروه محلول آلوم، میزان خارش و ترشح واژینال به‌طور معناداری کمتر از گروه کرم واژینال کلوتریمازول بود (05/0p<). با این وجود، دو گروه از نظر بهبودی سایر علائم یکسان بود و اختلاف آماری معناداری نداشتند (05/0p>).
نتیجهگیری: محلول واژینال زاج سفید و کرم واژینال کلوتریمازول به‌طور یکسان باعث بهبود واژینیت کاندیدایی در زنان سنین باروری شدند. با این وجود قبل از کاربرد این محلول به‌عنوان یک درمان جایگزین، انجام مطالعات بیشتر برای اثبات اثربخشی و ایمنی آن پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of vaginal alum (white alum) solution and clotrimazole cream on the treatment of candidasis vulvovaginitis in women of childbearing age: A randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Sorour Soltani 1
 • Mina Irvani 2
 • Parvaneh Mousavi 3
 • Saeed Ghanbari 4
 • Mahin Najafian 5
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Reproductive Health Promotion Research Center, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences, Ahvaz, Iran.
3 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences, Ahvaz, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences, Ahvaz, Iran.
5 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fertility, Infertility and Fetal Health Research Center, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Due to the increasing prevalence of candidiasis infections and the increase in drug resistance to common antifungal drugs, it is necessary to find natural anti-candidiasis compounds. Therefore, this study was performed with aim to compare the effect of vaginal solution of alum (alum) with clotrimazole cream in the treatment of vaginal candidiasis in women of childbearing age.
Methods: This randomized clinical trial study was performed in 2020 on 72 women referred to East Ahvaz Health Center No. 1 with complaint of clinical signs of candida vaginitis. The tools were a demographic and midwifery information questionnaire and a checklist of observations and examinations. The subjects were randomly divided into two groups receiving clotrimazole 1% vaginal cream and white alum solution for 7 days. Data were collected before and after treatment and were analyzed by SPSS software (version 21) and Chi-square and Fisher's exact tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Before the intervention, the two groups did not have any statistically significant differences in the symptoms of candida vaginitis (P > 0.05). After the intervention, there was a statistically significant difference between the two groups in terms of vulvar and vaginal itching and vaginal discharge, so that in the alum solution group, the amount of itching and vaginal discharge was significantly less than the clotrimazole vaginal cream group (p < 0.05). However, the two groups were the same in terms of improvement of other symptoms and did not show a statistically significant difference (P > 0.05).
Conclusion: The alum vaginal solution and clotrimazole vaginal cream similarly improved candidiasis vaginitis in women of childbearing age. However, before using this solution as an alternative treatment, further studies are recommended to prove its effectiveness and safety.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alum (white alum)
 • Clotrimazole
 • Vaginal candidiasis
 • Vaginal infection
 1. Berek JS. Berek & Novak's gynecology. USA 2012; 15:1250-66.
 2. Workowski KA, Bolan GA. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR. Recommendations and reports: Morbidity and mortality weekly report. Recommendations and reports 2015; 64(RR-03):1.
 3. Powell K. Vaginal thrush: quality of life and treatments. British Journal of Nursing. 2010; 19(17):1106-11.
 4. Gonçalves B, Ferreira C, Alves CT, Henriques M, Azeredo J, Silva S. Vulvovaginal candidiasis: epidemiology, microbiology and risk factors. Critical reviews in microbiology 2016; 42(6):905-27.
 5. Peters BM, Yano J, Noverr MC, Fidel Jr PL. Candida vaginitis: when opportunism knocks, the host responds. PLoS pathogens 2014; 10(4):e1003965.
 6. Peters BM, Coleman BM, Willems HM, Barker KS, Aggor FE, Cipolla E, et al. The interleukin (IL) 17R/IL-22R signaling axis is dispensable for vulvovaginal candidiasis regardless of estrogen status. The Journal of infectious diseases 2020; 221(9):1554-63.
 7. Foxman B, Muraglia R, Dietz JP, Sobel JD, Wagner J. Prevalence of recurrent vulvovaginal candidiasis in 5 European countries and the United States: results from an internet panel survey. Journal of lower genital tract disease 2013; 17(3):340-5.
 8. Corsello S, Spinillo A, Osnengo G, Penna C, Guaschino S, Beltrame A, et al. An epidemiological survey of vulvovaginal candidiasis in Italy. European journal of obstetrics & gynecology and reproductive biology 2003; 110(1):66-72.
 9. Sobel JD. Vulvovaginal candidosis. The Lancet 2007; 369(9577):1961-71.
 10. Sobel JD, Wiesenfeld HC, Martens M, Danna P, Hooton TM, Rompalo A, et al. Maintenance fluconazole therapy for recurrent vulvovaginal candidiasis. New England Journal of Medicine 2004; 351(9):876-83.
 11. Maertens JA. History of the development of azole derivatives. Clinical Microbiology and Infection 2004; 10:1-10.
 12. Mendling W. Guideline: vulvovaginal candidosis (AWMF 015/072), S2k (excluding chronic mucocutaneous candidosis). Mycoses 2015; 58:1-15.
 13. Sobel JD, Sobel R. Current treatment options for vulvovaginal candidiasis caused by azole-resistant Candida species. Expert opinion on pharmacotherapy 2018; 19(9):971-7.
 14. Van Kessel K, Assefi N, Marrazzo J, Eckert L. Common complementary and alternative therapies for yeast vaginitis and bacterial vaginosis: a systematic review. Obstetrical & gynecological survey 2003; 58(5):351-8.
 15. Baery N, Ghasemi Nejad A, Amin M, Mahroozade S, Mokaberinejad R, Bioos S, et al. Effect of vaginal suppository on bacterial vaginitis based on Persian medicine (Iranian traditional medicine): a randomised double blind clinical study. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2018; 38(8):1110-4.
 16. Olmez A, Can H, Ayhan H, Okur H. Effect of an alum-containing mouthrinse in children for plaque and salivary levels of selected oral microflora. The Journal of clinical pediatric dentistry 1998; 22(4):335-40.
 17. Malekzadeh H, Amin M, Soweyti F. An in vitro Evaluation of Antifungal Effectiveness of Alum on the Growth of Candida Albicans and Candida Tropicalis Growth. Jundishapur Scientific Medical Journal 2019; 18(404-13).
 18. Gallego H, Lewis EJ, Crutchfield 3rd CE. Crystal deodorant dermatitis: irritant dermatitis to alum-containing deodorant. Cutis 1999; 64(1):65-6.
 19. Amadi LO, Ngerebara NN, Okafor CA. Profilistic study of Bioactivities of extracts of Gongronema latifolium Incorporated with Alum on some Clinical Bacteria. International Current Pharmaceutical Journal 2018; 6(12):92-8.
 20. Doherty TM, Andersen P. Vaccines for tuberculosis: novel concepts and recent progress. Clinical microbiology reviews 2005; 18(4):687-702.
 21. Shahriari R, Salari S, Shahriari S. In vitro study of concentration-effect and time-course pattern of white alum on Escherichia coli O157: H7 growth. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 2017; 14(2):311-8.
 22. Zaki M, Begum W, Roqaiya M. Efficacy of Amla (Emblica officinanis) and Shibe yamani (potash alum) in the management of Candida vaginitis: a randomized standard controlled trial. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology 2016; 5(5):1601-7.
 23. Shalli FG, Taufikurohmah T, Apriyosa E. Preliminary Studies ON Antifungal and Antibacterial Activity of Alum as Medicine Preparation for Vaginal Discharge. International Journal of Research-Granthaalayah 2020; 8(6):188-95.
 24. Babadi F, Malekzade H, Amin M, Soweyti F. Evaluation of Antifungal effect of Alum on the growth of Candida albicans and Candida Tropicalis Growth in Laboratory study. Jundishapur Scientific Medical Journal 2019; 18(4):403-14.
 25. Corzo‐León DE, Armstrong‐James D, Denning DW. Burden of serious fungal infections in Mexico. Mycoses 2015; 58:34-44.
 26. Zuza-Alves DL, Silva-Rocha WP, Chaves GM. An update on Candida tropicalis based on basic and clinical approaches. Frontiers in microbiology 2017; 8:1927.
 27. Valiani M, Zolfaghari M, Nazemi M, Pirhadi M, Ebrahimian S. The relationship between family planning methods, individual hygiene, and fertility with vaginal infections among the women referring to selected health centers in Isfahan city. Iranian journal of nursing and midwifery research 2011; 16(1):83.
 28. Noyes N, Cho KC, Ravel J, Forney LJ, Abdo Z. Associations between sexual habits, menstrual hygiene practices, demographics and the vaginal microbiome as revealed by Bayesian network analysis. PloS one 2018; 13(1):e0191625.
 29. Hainer BL, Gibson MV. Vaginitis: diagnosis and treatment. American family physician 2011; 83(7):807-15.
 30. Roqaiya M, Begum W, Majeedi SF, Saiyed A. Efficacy of poste mulsari (Mimusops elengi Bark) and shibe yamani (Potash Alum) in Pruritus Vulva Associated with Vaginal Discharge: A Randomized Standard Controlled Study. Research &Reviews: A Journal of Unani, Siddha and Homeopathy 2016; 3(1):9-16.
 31. Banaeian S, Sereshti M, Rafieian M, Farahbod F, Kheiri S. Comparison of vaginal ointment of honey and clotrimazole for treatment of vulvovaginal candidiasis: A random clinical trial. Journal de mycologie medicale 2017; 27(4):494-500.
 32. Pirouzmand R, Tafazoli M, Rakhshande H, Naseri A, Akhlaghi F, Shakeri M, et al. Effect of Salvia Officinalis vaginal cream and clotrimazole vaginal cream on the Improvement of clinical signs of candida vaginitis in diabetic women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 22(11):56-65.
 33. Schmidt CS, White CJ, Ibrahim AS, Filler SG, Fu Y, Yeaman MR, et al. NDV-3, a recombinant alum-adjuvanted vaccine for Candida and Staphylococcus aureus, is safe and immunogenic in healthy adults. Vaccine 2012; 30(52):7594-600.
 34. Zeenat F. An Appraisal of Medicinal Properties of Shibb-e-Yamani (Alum): A Review. UNIMED 2018; 10(2):78-87.
 35. Jaeger M, Plantinga TS, Joosten LA, Kullberg BJ, Netea MG. Genetic basis for recurrent vulvo-vaginal candidiasis. Current infectious disease reports 2013; 15(2):136-42.
 36. Mohammad HH. In vitro antibacterial activity of propolis, alum, miswak, green and black tea, cloves extracts against Porphyromonas gingivalis isolated from perio-dontitis patients in Hilla City, Iraq. Amer J Phytomed Clin Therap 2013; 1(2):140-8.
 37. Flayeh RA. Antifungal activity of some plant extract and alum on yeast isolated from mouth lesions. Eup J Agri Science 2010; 2(2):1-4.