بررسی مقایسه ای سطح سرمی سرب در مادران باردار با زایمان ترم و پره ترم

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 دستیار تخصصی زنان و مامایی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

4 کارشناس ارشد آمار، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

5 کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

6 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: آلودگی محیط زیست و قرار گرفتن افراد در معرض فلزات سنگین از جمله سرب، می­تواند منجر به عوارض نامطلوب بارداری نظیر زایمان پره­ترم گردد. با توجه به این که یافته­ها و شواهد در این خصوص هنوز متناقض هستند، مطالعه حاضر با هدف تعیین مقایسه سطح سرمی سرب در مادران باردار با زایمان ترم و پره­ترم انجام گرفت.
روشکار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 98-1396 بر روی 108 نفر از زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در دو گروه مورد (زایمان پره­ترم) و گروه شاهد (زایمان ترم) انجام شد. از هر مادر ترم و پره­ترم 2 سی‌سی نمونه خون در بیمارستان (محل بستری مادران) گرفته شد. پس از آماده شدن نتایج آزمایشگاهی سطح سرب خون مادران و تکمیل شدن پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌ا‌فزار آماری SPSS (نسخه 24) و آزمون‌های آماری تی تست، کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: میانگین سطح سرب در کل مادران 96/2±60/6 میکروگرم بر دسی‌لیتر بود که به‌ترتیب میانگین سطح سرب در گروه مادران با زایمان ترم 63/2±73/6 میکروگرم بر دسی‌لیتر و در گروه مادران با زایمان پره­ترم 55/3±34/6 میکروگرم بر دسی‌لیتر بود. از نظر سطوح سرب بین دو گروه زایمان ترم و پره­ترم اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد (1/0=p). همچنین سطح سرمی سرب در دو گروه مادران ترم و پره­ترم بر اساس محل سکونت شهر (424/0=p) و روستا (354/0=p) اختلاف آماری معناداری نداشت.
نتیجهگیری: از نظر سطوح سرب بین دو گروه زایمان ترم و پره­ترم اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد، اما به‌نظر می­رسد همچنان انجام پژوهش­های مشابه در مناطق مختلف کشور لازم است تا بتوان به اطلاعات کاملاً دقیق در مورد ارتباط سرب و زایمان پره­ترم و دیگر عوارض بارداری و زایمان دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Serum levels of lead in pregnant women with term and preterm deliveries

نویسندگان [English]

 • Negin Rezavand 1
 • Mastaneh Kamravamanesh 2
 • Nooshin Abasi 3
 • Maryam Hemati 4
 • Rozhin Feali 5
 • Mansour Rezaei 6
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Development Center of Imam Reza Hospital, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
3 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Development Center of Imam Reza Hospital, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
4 M.Sc. of Statistics, Clinical Research Development Center of Imam Reza Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
5 M.Sc. of Midwifery Counseling, School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
6 Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction: Environmental pollution and exposure to heavy metals such as lead can lead to adverse pregnancy complications such as preterm delivery. Due to the fact that the findings and evidence in this regard are still contradictory, this study was performed with aim to compare serum levels of lead in pregnant women with term and preterm delivery.
Methods: This case-control study was performed in 2017-2019 on 108 pregnant women referred to Imam Reza Hospital affiliated to Kermanshah University of Medical Sciences in two groups of case (preterm delivery) and control group (term delivery). 2 cc of blood sample was taken from each term and preterm mothers in the hospital (where the mothers were hospitalized). After preparing the laboratory results of serum levels of lead and completing the questionnaires, data were analyzed by SPSS software (version 24) and T-test, Chi-square and Fisher's exact tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean level of lead in all mothers was 6.60 ± 2.96 μg / dl. The mean level of lead in the group of mothers with term delivery was 6.73±2.63 μg / dl and in the group of mothers with preterm delivery was 6.34±3.55 μg / dL. There was no statistically significant difference in lead levels between the two groups of term and preterm deliveries (P = 0.1). Also, there was no statistically significant difference in serum levels of lead between the two groups of term and preterm mothers based on place of residence of city (p=0.424) and village (p=0.3545).
Conclusion: There was no statistically significant difference in lead levels between the two groups of term and preterm deliveries, but it still seems that performing the similar research in different parts of the country is needed to provide accurate information about the relationship between lead and preterm delivery and other complications of pregnancy and childbirth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Preterm delivery
 • Serum lead level
 • Term delivery
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams Obstetrics. 25nd New York: McGraw-Hill Education; 2018.
 2. Vogel JP, Chawanpaiboon S, Moller AB, Watananirun K, Bonet M, Lumbiganon P. The global epidemiology of preterm birth. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology 2018; 52:3-12.
 3. Afkhami B, Lamyian M, Hajizadeh E. The association between maternal blood lead levels and preterm birth. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2012; 22(90):19-24.
 4. Rundell K, Panchal B. Preterm labor: prevention and management. American family physician 2017; 95(6):366-72.
 5. National Institute for Health Care Excellence. Preterm Labour and Birth. Clinical guidelines (NG25); 2015. URL: https://www.nice.org.uk/guidance/ng25 (accessed 1 October 2017).
 6. Yıldırım E, Derici MK, Demir E, Apaydın H, Koçak Ö, Kan Ö, et al. Is the concentration of cadmium, Lead, mercury, and selenium related to preterm birth? Biological trace element research 2019; 191(2):306-12.
 7. Pajohanfar NS, Miri M, Mehrabadi S, Rahmani Bilandi R. Green space and preterm birth: A systematic review study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(6):97-109.
 8. Llanos MN, Ronco AM. Fetal growth restriction is related to placental levels of cadmium, lead and arsenic but not with antioxidant activities. Reproductive toxicology 2009; 27(1):88-92.
 9. Sapkota A, Chelikowsky AP, Nachman KE, Cohen AJ, Ritz B. Exposure to particulate matter and adverse birth outcomes: a comprehensive review and meta-analysis. Air Quality, Atmosphere & Health 2012; 5(4):369-81.
 10. Lamichhane DK, Leem JH, Lee JY, Kim HC. A meta-analysis of exposure to particulate matter and adverse birth outcomes. Environmental health and toxicology 2015; 30.
 11. Tsuji M, Shibata E, Morokuma S, Tanaka R, Senju A, Araki S, et al. The association between whole blood concentrations of heavy metals in pregnant women and premature births: The Japan Environment and Children's Study (JECS). Environmental research 2018; 166:562-9.
 12. Li J, Wang H, Hao JH, Chen YH, Liu L, Yu Z, et al. Maternal serum lead level during pregnancy is positively correlated with risk of preterm birth in a Chinese population. Environmental Pollution 2017; 227:484-9.
 13. Ferguson KK, Chin HB. Environmental chemicals and preterm birth: biological mechanisms and the state of the science. Current epidemiology reports 2017; 4(1):56-71.
 14. Wai KM, Mar O, Kosaka S, Umemura M, Watanabe C. Prenatal heavy metal exposure and adverse birth outcomes in Myanmar: a birth-cohort study. International journal of environmental research and public health 2017; 14(11):1339.
 15. Sun H, Chen W, Wang D, Jin Y, Chen X, Xu Y. The effects of prenatal exposure to low-level cadmium, lead and selenium on birth outcomes. Chemosphere 2014; 108:33-9.
 16. Cheng L, Zhang B, Huo W, Cao Z, Liu W, Liao J, et al. Fetal exposure to lead during pregnancy and the risk of preterm and early-term deliveries. International journal of hygiene and environmental health 2017; 220(6):984-9.
 17. Wang H, Hu YF, Hao JH, Chen YH, Wang Y, Zhu P, et al. Maternal serum zinc concentration during pregnancy is inversely associated with risk of preterm birth in a Chinese population. The Journal of nutrition 2016; 146(3):509-15.
 18. Wang H, Liu L, Hu YF, Hao JH, Chen YH, Su PY, et al. Association of maternal serum cadmium level during pregnancy with risk of preterm birth in a Chinese population. Environmental Pollution 2016; 216:851-7.
 19. Mokhlesi S, Moghaddam-Banaem L, Lamyian M, Alyianmoghadam N, Safari K. Prediction of preeclampsia based on blood lead levels in early pregnancy. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences. 2013; 15(6):44-53.
 20. Mirghani Z, Zein T. Effect of low lead exposure on gestational age, birth weight and premature rupture of the membrane. JPMA-Journal of the Pakistan Medical Association 2010; 60(12):1027.
 21. Freire C, Amaya E, Gil F, Murcia M, LLop S, Casas M, et al. Placental metal concentrations and birth outcomes: the Environment and Childhood (INMA) project. International journal of hygiene and environmental health 2019; 222(3):468-78.
 22. García-Esquinas E, Pérez-Gómez B, Fernández-Navarro P, Fernández MA, De Paz C, Pérez-Meixeira AM, et al. Lead, mercury and cadmium in umbilical cord blood and its association with parental epidemiological variables and birth factors. BMC public health 2013; 13(1):1-1.
 23. Bayat F, Amir Aliakbari S, Dabiri A, Nasiri M, Osat Mellati A. The correlation between blood biomarkers and blood lead levels in preeclampsia. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(34):10-7.
 24. Huang S, Xia W, Sheng X, Qiu L, Zhang B, Chen T, et al. Maternal lead exposure and premature rupture of membranes: a birth cohort study in China. BMJ open 2018; 8(7): e021565.
 25. Chen XK, Yang Q, Smith G, Krewski D, Walker M, Wen SW. Environmental lead level and pregnancy-induced hypertension. Environmental Research 2006; 100(3):424-30.
 26. Taylor CM, Tilling K, Golding J, Emond AM. Low level lead exposure and pregnancy outcomes in an observational birth cohort study: dose–response relationships. BMC research notes 2016; 9(1):1-5.
 27. Alianmoghaddam N, Moghaddam BL, Mokhlesi S, Safari K, Lamyian M. Evaluating the relationship between early pregnancy maternal blood lead levels and neonatal anthropometric indices and apgar scores. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2014; 21(3):463-72.
 28. Mansoori M, Shah Farhat A, Mohammadzadeh A. The evaluation of the effect of maternal blood lead concentration on the incidence of delivery of low birth weight neonates. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2009; 14(1):41-6.
 29. Moghaddam Banaem L, Mokhlesi SS, Kimiagar M, Lamieyan M, Ghalekhandabi L, Mohebbi S. Premature rupture of membranes and maternal blood lead levels in early pregnancy. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2014; 21(2):217-25.
 30. Vigeh M, Yokoyama K, Seyedaghamiri Z, Shinohara A, Matsukawa T, Chiba M, et al. Blood lead at currently acceptable levels may cause preterm labour. Occupational and environmental medicine 2011; 68(3):231-4.
 31. Jelliffe-Pawlowski LL, Miles SQ, Courtney JG, Materna B, Charlton V. Effect of magnitude and timing of maternal pregnancy blood lead (Pb) levels on birth outcomes. Journal of Perinatology 2006; 26(3):154-62.
 32. Perkins M, Wright RO, Amarasiriwardena CJ, Jayawardene I, Rifas-Shiman SL, Oken E. Very low maternal lead level in pregnancy and birth outcomes in an eastern Massachusetts population. Annals of epidemiology 2014; 24(12):915-9.
 33. Zhang B, Xia W, Li Y, Bassig BA, Zhou A, Wang Y, et al. Prenatal exposure to lead in relation to risk of preterm low birth weight: a matched case–control study in China. Reproductive Toxicology 2015; 57:190-5.
 34. Torres-Sánchez LE, Berkowitz G, López-Carrillo L, Torres-Arreola L, Rı́os C, López-Cervantes M. Intrauterine lead exposure and preterm birth. Environmental research 1999; 81(4):297-301.
 35. Irwinda R, Wibowo N, Putri AS. The concentration of micronutrients and heavy metals in maternal serum, placenta, and cord blood: a cross-sectional study in preterm birth. Journal of pregnancy 2019; 2019.