تعیین اثر گل اروانه و مفنامیک اسید بر پس‌درد زایمان؛ کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه داروسازی سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: پس‌درد، از مشکلات شایع بعد از زایمان است که پیامدهای نامطلوبی برای مادر و نوزاد دارد. عوارض داروهای شیمیایی موجب تمایل به مصرف داروهای گیاهی جهت کاهش پس‌درد شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر کپسول گل اروانه بر پس‌درد زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال ۱۳۹۷ بر روی 100 مادر که 2 ساعت از زایمان طبیعی آنها گذشته بود و بر اساس مقیاس دیداری درد، شدت پس‌درد متوسط تا شدید داشتند، انجام شد. زنان با تخصیص تصادفی در دو گروه مصرف‌کننده گل اروانه و مفنامیک اسید (مداخله) و دارونما و مفنامیک اسید (کنترل) قرار گرفتند. کپسول‌ها هر 6 ساعت تا 24 ساعت مصرف شد. شدت و مدت درد قبل و 1 ساعت پس از هر بار مداخله توسط خط‌کش درد اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های تی مستقل، تی زوجی، من‌ویتنی و تکرار متواتر انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: پس از پایان مداخله میانگین نمره درد در گروه گل اروانه (12/0±32/0) نسبت به گروه دارونما (60/3±92/0) به‌طور معناداری کمتر بود (05/0>p). فاصله زمانی تسکین درد در گروه مداخله پس از دوز اول (36/1±25/0) و دوز نهایی (30/1±48/0) نسبت به گروه دارونما پس از دوز اول (27/3±81/0) و دوز نهایی (62/3±88/0) به‌طور معناداری کاهش یافته بود (05/0>p).
نتیجه‌گیری: ترکیب گل اروانه و مفنامیک اسید در مقایسه با مفنامیک اسید به‌تنهایی بر شدت پس‌درد زایمان و مدت زمان لازم برای تسکین درد مؤثرتر بوده و می‌تواند به‌عنوان یک داروی گیاهی، شدت پس‌درد زایمان را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Salvia hydrangea and Mefenamic acid on postpartum pain; Randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Rezvan Kheiri 1
 • Padideh Janati Ataei 2
 • Shamim Sahranavard 3
 • Maliheh Nasiri 4
 • Nazila Najdi 5
1 M.Sc. student of Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant professor, Department of Traditional Pharmacy, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant professor, Department of Biostatics, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum pain is one of the common postpartum problems that has adverse consequences for both mother and infant. The side effects of chemical drugs have led to the tendency to use herbal medicines to reduce postpartum pain. This study was performed with aim to investigate the effect of Saliva hydrangea capsule on postpartum pain.
Methods: This double-blind randomized clinical trial study was performed in 2018 on 100 mothers that 2 hours had passed from their normal vaginal delivery and had severity of moderate to severe postpartum pain based on visual pain scale (VAS). The women were randomly assigned in two groups: Saliva hydrangea+mefenamic acid and placebo+mefenamic acid. The capsules were used every 6 hours. The intensity and duration of pain were recorded before and one hour after the intervention by VAS. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and independent- t and paired t-test, Mann-Whitney U test and repeated measures. P<0.05 was considered statistically significant.
Results:After the end of the intervention, the mean of pain score in Saliva hydrangea group (0.32 ± 0.12) was significantly lower than placebo group (0.92 ± 3.60) (p <0.05). Pain relief time interval in the intervention group after the first dose (0.25 ± 1.36) and after the final dose (0.48 ± 1.30) significantly decreased compared to the placebo group after the first dose (0.81 ± 3.27) and after the final dose (0.88 ± 3.62) (p <0.05).
Conclusion: The combination of Saliva hydrangea and mefenamic acid is more effective on the severity of postpartum pain and the time required to relieve pain compared to mefenamic acid alone, and as a herbal drug can decrease the severity of postpartum pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mefenamic acid
 • Pain
 • Postnatal care
 • Saliva hydrangea
 1. Chapman CR, Gavrin J. Suffering: the contributions of persistent pain. The Lancet 1999; 353(9171):2233-7.
 2. Can HO, Saruhan A. Evaluation of the effects of ice massage applied to large intestine 4 (hegu) on postpartum pain during the active phase of labor. Iranian journal of nursing and midwifery research 2015; 20(1):129.
 3. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams Obstetrics. 25nd New York: McGraw-Hill Education; 2018.
 4. Jangsten E, Bergh I, Mattsson LÅ, Hellström AL, Berg M. Afterpains: a comparison between active and expectant management of the third stage of labor. Birth 2011; 38(4):294-301.
 5. Pourmaleky S, Najar S, Montazery S, Haghighizadeh MH. Comparison between the effects of Zintoma (Ginger) and Mefenamic acid on after pain during postpartum in multiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(79):18-25.
 6. Lewallen LP, Dick MJ, Wall Y, Zickefoose KT, Hannah SH, Flowers J, et al. Toward a clinically useful method of predicting early breast-feeding attrition. Applied Nursing Research 2006; 19(3):144-8.
 7. Shohani M, Rasoli M, Maleki F. Comparasion Study of Pain after Cesarean Section by General and Spinal Anesthesia. J Ilam Univ Med Sci 2013; 21(3):30-38.
 8. Madineh H, Ghaheri H. Comparison of post cesarean section pain with general and spinal anesthesia. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences 2005; 6(4):43-50.
 9. Deussen AR, Ashwood P, Martis R, Stewart F, Grzeskowiak LE. Relief of pain due to uterine cramping/involution after birth. Cochrane database of systematic reviews 2020; (10).
 10. Sami p. Iranian generic drugs. 3nd Tehran: Tohfeh, Boshra; 2012.
 11. Kanwar MS. Herbal alternatives to drugs in pain management. California: MPA Media; 2011.
 12. Fardi AZ, Zahery F, Sadeghi KS, Mohammad AS, Koushavar H. The efficacy of 2% lidocaine gel in healing the episiotomy and relieving its pain during postpartum. J Ardebil Univ Med Sci 2006; 6(1):61-6.
 13. Sakhavar N, Mirteymouri M. Comparison of Cuminum Cyminum with Milk of Magnesia in Prevention of Gastrointestinal Discomforts After Emergentcesarean Section. Journal of Babol University of Medical Sciences 2009; 10(6):42-48.
 14. Parsa L, Ozgoli G. A systematic on the medicinal plants used in the treatment of postpartum pain in Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(5):84-96.
 15. Chananeh M, Janati Ataei P, Dolatian M, Mojab F, Nasiri M. Effects of the combination of nigella sativa and mefenamic acid and mefenamic acid alone on the severity of postpartum pain in multiparous women: a double-blind clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(4):62-71.
 16. Parsa L, Ozgoli G, Mojab F, Nasiri M, Moramezi F, Ghezi M. Comparison of effects of Zataria multiflora capsule and Ibuprofen on postpartum pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(3):32-40.
 17. Delghandi M. List of Plants of" Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae"(Iran): Family: Labiatae. Islamic Rep. of Iran, Ministry of Agriculture; 1991.
 18. Zargari A. Iranian medicinal plants. Tehran: Tehran University Publications; 1997.
 19. Haj Hashemi VA, Ghanadi A, Mosavi D. Analgesic and antiinflammatory effects of total extract, flavonoid fraction and volatile oil of Salvia hydrangea. Journal of Research in Medical Sciences 2000; 5(s2):10-14.
 20. Craker LE, Simon JE, editors. Herbs, spices, and medicinal plants: recent advances in botany, horticulture, and pharmacology. Psychology Press; 1992.
 21. Harvey AL. Drugs from natural products: pharmaceuticals and agrochemicals. E. Horwood; 1993.
 22. Turner RA. Screening Methods in Pharmacology. Vol I. New York: Academic; 1965. p. 42-7.
 23. Hashemi VH, Ganhadi S, Mousavi D. Analgesic and antiinflammatory effects of total extract, flavonoid fraction, and volatile. J Res Med Sci 2000; 5:17-27.
 24. Shafizadeh F. Medicinal plants of Lorestan province. Tehran: Hayian Publisher; 2002.
 25. Ozgoli G, Khodadie A, Mojab Z, Jambarsang S, Sheikhan F, Taleb S. Comparison of efficacy between herbal capsule of anise and mefenamic acid on postpartum after-pain. Journal of Medicinal Plants 2017; 16(62):38-45.
 26. Farrar JT, Troxel AB, Stott C, Duncombe P, Jensen MP. Validity, reliability, and clinical importance of change in a 0—10 numeric rating scale measure of spasticity: a post hoc analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clinical therapeutics 2008; 30(5):974-85.
 27. Hawker GA, Mian S, Kendzerska T, French M. Measures of adult pain: Visual analog scale for pain (vas pain), numeric rating scale for pain (nrs pain), mcgill pain questionnaire (mpq), short‐form mcgill pain questionnaire (sf‐mpq), chronic pain grade scale (cpgs), short form‐36 bodily pain scale (sf‐36 bps), and measure of intermittent and constant osteoarthritis pain (icoap). Arthritis care & research 2011; 63(S11):S240-52.
 28. Kalvandi R, Alimohammadi S, Pashmakian Z, Rajabi M. The effects of medicinal plants of melissa officinalis and salvia officinalis on primary dysmenorrhea. Avicenna Journal of Clinical Medicine 2014; 21(2):105-11.
 29. Shadipour M, Simbar M, Salamzadeh J, Nasire N. A comparative study on the effects of Menstrogol and Mefenamic acid on postpartum after-pain. ISMJ 2014; 16(6):401-9.
 30. Abedian Z, Rezvani Fard M, Asili J, Esmaeili H, Dadgar S. Comparison of the Effect of chamomile matricaria and mefenamic acid capsules on postpartum hemorrhage in women with postpartum pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(14):1-8.
 31. Gharib Naseri MK, Pilehvaran AA, Shamansouri N. Investigating the spasmolytic activity of celery (Apium Graveolens) leaf hydroalcoholic extract on rat's ileum. KAUMS Journal (FEYZ) 2007;11(3):1-7.
 32. Srivastava R, Ahmed H, Dixit RK. Crocus sativus L.: a comprehensive review. Pharmacognosy reviews 2010; 4(8):200.
 33. Kianbakht S. A systematic review on pharmacology of saffron and its active constituents. J Med Plants 2008; 7(28):1-23.
 34. Naghibi F, Mosadegh M, Mohammadi MS, Ghorbani AB. Labiatae family in folk medicine in Iran: from ethnobotany to pharmacology. Iran J Pharm Res 2005; 4(2):63-79.
 35. Mansourabadi AH, Sadeghi HM, Razavi N, Rezvani E. Anti-inflammatory and analgesic properties of salvigenin, Salvia officinalis flavonoid extracted. Advanced Herbal Medicine 2016; 2(1):31-41.
 36. Xiao X, Wang X, Gui X, Chen L, Huang B. Natural flavonoids as promising analgesic candidates: a systematic review. Chemistry & biodiversity 2016; 13(11):1427-40.
 37. Hasanein P, Teimuri Far M, Emamjomeh A. Salvia officinalis L. attenuates morphine analgesic tolerance and dependence in rats: possible analgesic and sedative mechanisms. The American journal of drug and alcohol abuse 2015; 41(5):405-13.
 38. Kim AR, Cho JY, Zou Y, Choi JS, Chung HY. Flavonoids differentially modulate nitric oxide production pathways in lipopolysaccharide-activated RAW264. 7 cells. Archives of pharmacal research 2005; 28(3):297-304.
 39. Nasri S. A review of the analgesic use of medicinal plants in Iran. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 2012; 3(3):293-310.
 40. Kheiriyat F, Tadayon Najafabadi M, Mousavi P, Haghighizadeh H, Namjuyan F. Effect of Dill essence and mefenamic acid on postpartum pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(4):8-16.