مقایسه تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان زنان دارای اختلال واژینیسموس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران. دانشیار گروه روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: واژینیسموس یکی از اختلالات عملکرد جنسی در زنان است. تنظیم هیجانی به اعمالی اطلاق می‌شود که به‌منظور تغییر یا تعدیل یک حالت هیجانی به‌کار می‌رود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان زنان دارای اختلال واژینیسموس انجام شد.
روشکار: این مطالعه نیمه‌تجربی در سال 1397 بر روی 45 زن مبتلا به واژینیسموس مراجعه‌کننده به کلینیک مشاوره روانشناسی رهیاب مشهد انجام شد. افراد به‌‌طور ‌تصادفی در سه گروه 15 نفره شامل دو گروه مداخله و یک گروه کنترل قرار گرفتند. افراد یک گروه مداخله تحت درمان شناختی- رفتاری و گروه دیگر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله‏ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های جمعیت‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تک‌متغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: هر دو روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری در مقایسه با گروه کنترل بر بهبود ابعاد تنظیم شناختی هیجان زنان دچار اختلال واژینیسموس تأثیر داشتند (0001/0=p). با توجه به مقایسه اختلاف میانگین‌های دو گروه مداخله با گروه کنترل، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی نسبت به درمان شناختی رفتاری تأثیر بیشتری بر ابعاد تنظیم شناختی هیجان داشت (01/0>p).
نتیجه­ گیری: هرچند هر دو روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان زنان دارای اختلال واژینیسموس تأثیر دارند، اما تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بیشتر از درمان شناختی رفتاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mindfulness- Based Cognitive Therapy and Cognitive Behavior Therapy on Cognitive Emotion Regulation in Women with Vaginismus

نویسندگان [English]

 • Zahra Omidvar 1
 • Mohammad Hossien Bayazi 2
 • Farhad Faridhosseini 3
1 PhD student of Health Psychology, Department of Psychology, Torbat-e Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Jam, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Torbat-e Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Jam, Iran.
3 Associate professor, Department of Psychology, Torbat-e Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Jam, Iran. Associate professor, Department of psychiatry, Psychiatry and Behavioral sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Vaginismus is one of the sexual dysfunctions in women. Emotional regulation refers to the actions which are used to change or modify an emotional state. This study was performed with aim to compare the effect of mindfulness- based cognitive therapy and cognitive behavior therapy on cognitive emotion regulation in women with vaginismus.
Methods: This quasi-experimental study was performed in 2018 on 45 women with vaginismus referred to Rahyab Psychology Counseling Clinic in Mashhad. The subjects were randomly divided into three groups of 15 people including two intervention groups and one control group. The women of one intervention group received cognitive-behavioral techniques and the other group received mindfulness-based cognitive therapy; the control group did not receive any intervention. The research tools were demographic questionnaire and cognitive emotion regulation questionnaire. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and multivariate and univariate analysis of covariance and Bonferroni post hoc test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Both mindfulness-based cognitive therapy and cognitive-behavioral therapy methods were effective on improving the cognitive emotion regulation dimensions of women with vaginismus compared to the control group (P = 0.0001). Considering the comparison of the differences between the means of the two intervention groups with the control group, mindfulness-based cognitive therapy has a greater effect on the dimensions of cognitive emotion regulation than cognitive-behavioral therapy (P <0.01).
Conclusion: Although both mindfulness-based cognitive therapy and cognitive-behavioral therapy have were effective on the cognitive emotion regulation in women with vaginismus, but the effect of mindfulness-based cognitive therapy is greater than cognitive-behavioral therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive behavior therapy
 • cognitive emotion regulation
 • Mindfulness
 • Vaginismus
 1. Fathi E, Esmaeily M, Farahbakhsh K, Daneshpour M. Iranian satisfied marriage model: a qualitative grounded theory study. Journal of Research in Psychological Health 2016; 10(2):10-26.
 2. Tajikesmaeili A, Gilak HA. Sexual functions and marital adjustment married woman with Multiple Sclerosis. Journal of Research in Psychological Health 2017; 10(2): 1-9.
 3. Zgueb Y, Ouali U, Achour R, Jomli R, Nacef F. Cultural aspects of vaginismus therapy: a case series of Arab-Muslim patients. The Cognitive Behaviour Therapist 2019; 12(3):1-10.
 4. Rozani F, Esmaeili S, Ghashang N, Aghamohamadi S, Khazaei M. The Fifth Edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Development, Review, Prospect. RBS 2016; 14(1):125-36.
 5. Baktriya F, Rafieinia P, Sabahi P, Nazari L. The Effect of Hypnotherapy on Sexual Function, Pain Catastrophizing and Irrational Beliefs about Fear of Sex in Women With Vaginismus (Genito-Pelvic Pain/Penetration Disorder). Nurs Midwifery J 2020; 17(11):907-918.
 6. Yeganeh T, Farahani MN, Moghadasin M. Identifying psychological factors associated with vaginismus in married women in 2018: a qualitative study. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2020; 18(10):997-1016.
 7. Arlington VA, American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. American Psychiatric Association 2013; 5:612-3.
 8. Hamidi S, Shareh H, Hojjat SK. Comparison of early maladaptive schemas and attachment styles in women with vaginismus and normal women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(155, 15):9-18.
 9. Nejat M, Afshari N. The predictive role of history of specific phobia disorder and vaginismus in married women. Sarem Journal of Reproductive Medicine 2020; 4(4):173-9.
 10. Pacik PT. Understanding and treating vaginismus: a multimodal approach. International urogynecology journal 2014; 25(12):1613-20.
 11. Möller L, Josefsson A, Bladh M, Lilliecreutz C, Sydsjö G. Reproduction and mode of delivery in women with vaginismus or localised provoked vestibulodynia: a S wedish register‐based study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2015; 122(3):329-34.
 12. ter Kuile MM, Both S, van Lankveld JJ. Cognitive behavioral therapy for sexual dysfunctions in women. Psychiatric Clinics 2010; 33(3):595-610.
 13. Berking M, Poppe C, Luhmann M, Wupperman P, Jaggi V, Seifritz E. Is the association between various emotion-regulation skills and mental health mediated by the ability to modify emotions? Results from two cross-sectional studies. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry 2012; 43(3):931-7.
 14. Dillon DG, Deveney CM, Pizzagalli DA. From basic processes to real-world problems: how research on emotion and emotion regulation can inform understanding of psychopathology, and vice versa. Emotion review 2011; 3(1):74-82.
 15. Schetter CD, Dolbier C. Resilience in the context of chronic stress and health in adults. Social and Personality Psychology Compass 2011; 5(9):634-52.
 16. Besharat MA. Cognitive emotion regulation questionnaire: instruction and scoring. Journal of Developmental Psychology 2017; 13(50):221-3.
 17. Hisasue SI, Kumamoto Y, Sato Y, Masumori N, Horita H, Kato R, et al. Prevalence of female sexual dysfunction symptoms and its relationship to quality of life: a Japanese female cohort study. Urology. 2005 Jan 1;65(1):143-8.
 18. Hasani J, Azadfalah P, Rasoulzade Tabatabaei K, Ashayeri H. The assessment of cognitive emotion regulation strategies according to neuroticism and extraversion personality dimensions. Advances in Cognitive Science 2009; 10(4):1-3.
 19. Haselton MG, Gildersleeve K. Can men detect ovulation?. Current directions in psychological science 2011; 20(2):87-92.
 20. Aldao A, Nolen-Hoeksema S. Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behaviour research and therapy 2010; 48(10):974-83.
 21. Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual differences 2001; 30(8):1311-27.
 22. Hasani J. Reliability and validity of Persian of the cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ). Journal of clinical psychology 2010; 24(5):139-52.
 23. Tadayon M, Rezaei Kheirabadi A, Molaeinezhad M, Shiralinia K. Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy on Catastrophic thoughts on Women with primary Vaginismus: A Single-Case trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 19(39):25-34.
 24. Muammar T, McWalter P, Alkhenizan A, Shoukri M, Gabr A, Muammar AA. Management of vaginal penetration phobia in Arab women: a retrospective study. Annals of Saudi medicine 2015; 35(2):120-6.
 25. Molaeinezhad M, Roudsari RL, Yousefy A, Salehi M, Khoei EM. Development and validation of the multidimensional vaginal penetration disorder questionnaire (MVPDQ) for assessment of lifelong vaginismus in a sample of Iranian women. Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences 2014; 19(4):336-48.
 26. Hamid N, Dehghanizadeh Z, Firuzi AA. Effects of cognitive-behavioral therapy on sexual function in women with vaginismus disorder. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(20):1-11.
 27. McCreary SL, Alderson KG. The perceived effects of practising meditation on women's sexual and relational lives. Sexual and Relationship Therapy 2013; 28(1-2):105-19.
 28. Salehzadeh M, Kajbaf MB, Moulavi H, Zolfaghari M. Effectiveness of cognitive–behavior therapy on sexual dysfunction in women. Psychol Stud 2011; 7(1):11-31.
 29. ter Kuile MM, van Lankveld JJ, de Groot E, Melles R, Neffs J, Zandbergen M. Cognitive-behavioral therapy for women with lifelong vaginismus: Process and prognostic factors. Behaviour ReSearch and therapy 2007; 45(2):359-73.
 30. Abdi S, Babapoor J, Fathi H. Relationship between cognitive emotion regulation styles and general health among university students. Archive of JAUMS 2011; 8(4):258-264.
 31. Graziottin A, Giraldi A. Anatomy and physiology of women's sexual function. Standard practice in sexual medicine 2006; 1:289-304.
 32. Buss DM. Sexual strategies theory: Historical origins and current status. Journal of Sex Research 1998; 35(1):19-31.
 33. Audu BM. Sexual dysfunction among infertile Nigerian women. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2002; 22(6):655-7.
 34. Bancroft J. The medicalization of female sexual dysfunction: The need for caution. Archives of Sexual Behavior 2002; 31(5):451-5.
 35. Splevins K, Smith A, Simpson J. Do improvements in emotional distress correlate with becoming more mindful? A study of older adults. Aging and Mental Health 2009; 13(3):328-35.
 36. Finucane A, Mercer SW. An exploratory mixed methods study of the acceptability and effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy for patients with active depression and anxiety in primary care. BMC psychiatry 2006; 6(1):1-4.
 37. Ree MJ, Craigie MA. Outcomes following mindfulness-based cognitive therapy in a heterogeneous sample of adult outpatients. Behaviour Change 2007; 24(2):70-86.