بررسی مقایسه‌ای عملکرد جنسی در زنان مبتلا به دیابت حاملگی و زنان باردار کم‌خطر در سه ماهه سوم بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سلامت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

5 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت داشتن مسائل جنسی در زندگی زنان و تأثیرپذیری آن از عوامل مختلفی مانند بارداری و دیابت و وجود پژوهش‌های محدود در مورد عملکرد جنسی زنان مبتلا به دیابت بارداری، مطالعه حاضر با هدف مقایسه عملکرد جنسی در بین زنان مبتلا به دیابت حاملگی و زنان باردار کم‌خطر در سه ماهه سوم بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1398بر روی 300 زن مبتلا به دیابت حاملگی و باردار کم‌خطر در درمانگاه‏های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد. اطلاعات جمعیت شناختی با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته دموگرافیک- مامایی و اطلاعات مربوط به عملکرد جنسی با استفاده از ابزار عملکرد جنسی در زنان جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون های تی مستقل، من ویتنی، کای دو و رگرسیون خطی چندگانه انجام شد.میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها:در این مطالعه، 131 نفر (3/87%) از زنان مبتلا به دیابت حاملگی و 52 نفر (67/34%) از زنان باردار کم‌خطر اختلال عملکرد جنسی داشتند. داشتن دیابت حاملگی موجب کاهش معنی‌دار در نمره میل جنسی (001/0>p)، نمره رطوبت (006/0=p)، نمره رضایت (001/0>p) و افزایش معنی‌دار در نمره درد (01/0=p) شد.
نتیجه‌گیری: بیشتر زنان مبتلا به دیابت حاملگی، اختلال عملکرد جنسی داشتند و دیابت حاملگی پیشگویی‌کننده عملکرد جنسی در زنان باردار می‌باشد، لذا بررسی عملکرد جنسی باید بخشی از ارزیابی معمول در زنان مبتلا به دیابت حاملگی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sexual function between women with gestational diabetes and low risk pregnant women in third trimester of pregnancy

نویسندگان [English]

 • Ommolbanin Zare 1
 • Masoumeh Simbar 2
 • Giti Ozgoli 3
 • Adeleh Bahar 4
 • Hamid Alavi Majd 5
1 PhD Candidate of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Medicine, Diabetes Research Center, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
5 Professor, Department of Biostatistics, School of Paramedicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Given the importance of sexual issues in women's lives and being affected by various factors such as pregnancy and diabetes, and the existence of limited research on sexual function in women with gestational diabetes, this study was performed with aim to compare sexual function of women with gestational diabetes and low risk pregnant women in third trimester of pregnancy.
Methods: This descriptive-analytical study was performed on 300 women with gestational diabetes  low-risk pregnant women in the clinics affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences in 2019. Demographic data were collected using researcher-made Demographic-Midwifery Questionnaire, and data related to sexual function using Female Sexual Function Index questionnaire  Data were analyzed by SPSS software (version 23) and Independent t-test, Mann Whitney, Chi-square and Multiple linear regression. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: In this study, 131 (87.3%) of women with gestational diabetes and 52 (34.67%) of low-risk pregnant women had sexual dysfunction. Gestational diabetes causes a significant decrease in sexual desire score (P< 0.001), lubrication score (p=0.006), satisfaction score (P< 0.001) and a significant increase in pain score (p=0.01).
Conclusion: Most women with gestational diabetes had sexual dysfunction; gestational diabetes predicts sexual function in pregnant women. Therefore, evaluation of sexual function should be a part of the usual assessment of women with gestational diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gestational Diabetes
 • Pregnancy
 • Sexual Function
 1. Afrakoti NB, Shahhosseini Z. Bio-Psycho-Social factors affecting women's sexual function during pregnancy: A Narrative review. Glob J Health Sci 2016; 8(10):55246.
 2. Mohamadi S, Ozgoli G, Alizadeh S, Borumandnia N, Masjedi A. The effect of modification of dysfunctional sexual beliefs on quality of sexual life promotion in pregnant women referred to Besat hospital. J Res Med Sci 2017; 41(3):160-5.
 3. Sürücü HA, Besen DB, Duman M, Erbil EY. Coping with stress among pregnant women with gestational diabetes mellitus. Journal of caring sciences 2018; 7(1):9-15.
 4. Guendler JA, Katz L, Flamini ME, Lemos A, Amorim MM. Prevalence of sexual dysfunctions and their associated factors in pregnant women in an outpatient prenatal care clinic. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 2019; 41:555-63.
 5. Nunes SK, Rudge CV, Quiroz SC, Hallur RL, Prudencio CB, Pinheiro FA, et al. Impact of Gestational Diabetes Mellitus on Sexual Function: A Case–Control Study. Journal of Women's Health 2020; 29(9):1216-25.
 6. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams Obstetrics. 25nd New York: McGraw-Hill Education; 2018.
 7. Zhu Y, Zhang C. Prevalence of gestational diabetes and risk of progression to type 2 diabetes: a global perspective. Current diabetes reports 2016; 16(1):1-11.
 8. Sayehmiri F, Bakhtiyari S, Darvishi P, Sayehmiri K. Prevalence of gestational diabetes mellitus in Iran: a systematic review and meta-analysis study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(40):16-23.
 9. Zarrabi R, Rahmatnezhad L, Bastani F. Investigating health locus of control among women with gestational diabetes and its relationship with demographic variables. Nursing And Midwifery Journal 2013; 11(1).
 10. Ribeiro MC, Nakamura MU, Abdo CH, Torloni MR, Mattar R. Pregnancy and gestational diabetes: a prejudicial combination to female sexual function?. Revista brasileira de ginecologia e obstetricia: revista da Federacao Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetricia 2011; 33(5):219-24.
 11. Ribeiro MC, Nakamura MU, de Tubino Scanavino M, Torloni MR, Mattar R. Female sexual function and gestational diabetes. The journal of sexual medicine 2012; 9(3):786-92.
 12. de Oliveira Souza F, Dias LA, de Menezes Franco M, de Oliveira Guirro EC, de Carvalho Cavalli R, da Silva Lara LA, et al. Assessment of female sexual function in pregnant women with gestational diabetes mellitus. The journal of sexual medicine 2013; 10(5):1350-4.
 13. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes—2015 abridged for primary care providers. Clinical diabetes: a publication of the American Diabetes Association 2015; 33(2):97-111.
 14. Rosen, C. Brown, J. Heiman, S. Leiblum, C. Meston, R. Shabsigh, D. Ferguson, R. D'Agostino R. The Female Sexual Function Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. Journal of sex & marital therapy 2000; 26(2):191-208.
 15. Mohammadi KH, Heydari M, Faghihzadeh S. The female sexual function index (FSFI): validation of the Iranian version. Payesh 2008; 7(3):269-78.
 16. Hajnasiri H, Aslanbeygi N, Moafi F, Mafi M. Investigating the relationship between sexual function and mental health in pregnant females. Iranian Journal of Psychiatric Nursing 2018; 6(2):33-40.
 17. Dadgar S, Karimi FZ, Bakhshi M, Abdollahi M, Rahimzadeh Borj F. Assessment of sexual dysfunction and its related factors in pregnant women referred to Mashhad health centers (2017-2018). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(8):22-9.
 18. Maiorino MI, Bellastella G, Esposito K. Diabetes and sexual disorders. Diabetes Complications, Comorbidities and Related Disorders 2020: 473-94.
 19. Mokhlesi S, Simbar M, Tehrani FR, Kariman N, Majd HA. Quality of life and gestational diabetes mellitus: A review study. interventions 2019; 7(3):255-62.
 20. Celik S, Golbası Z, Kelleci M, Satman I. Sexual dysfunction and sexual quality of life in women with diabetes: The study based on a diabetic center. Sexuality and Disability 2015; 33(2):233-41.
 21. Meeking DR, Fosbury JA, Cummings MH. Sexual dysfunction and sexual health concerns in women with diabetes. Practical Diabetes 2013; 30(8):327-31a.
 22. Mokhlesi S, Simbar M, Ramezani Tehrani F, Kariman N, Alavi Majd H. Quality of life questionnaire for women with gestational diabetes mellitus (GDMQ-36): Development and psychometric properties. BMC pregnancy and childbirth 2019; 19(454):2-14.
 23. Dosch A, Rochat L, Ghisletta P, Favez N, Van der Linden M. Psychological factors involved in sexual desire, sexual activity, and sexual satisfaction: A multi-factorial perspective. Archives of sexual behavior 2016; 45(8):2029-45.
 24. Ghanbarzadeh N, Nadjafi-Semnani M, Ghanbarzadeh MR, Nadjfai-Semnani A, Nadjfai-Semnani F. Female sexual dysfunction in Iran: study of prevalence and risk factors. Archives of gynecology and obstetrics 2013; 287(3):533-9.
 25. Lima AC, Dotto LM, Mamede MV. Prevalência de disfunção sexual em primigestas, no Município de Rio Branco, Acre, Brasil. Cadernos de Saúde Pública 2013; 29:1544-54.
 26. Özcan Ş, Kırca N. Comparison of women with gestational diabetes and healthy pregnant women in terms of quality of sex and sexual dysfunction. International Journal of Caring Sciences 2018; 11(2):1176-84.