بررسی شش هفته تمرین اندام تحتانی بر درد، کیفیت زندگی و خستگی عضلانی در زنان مبتلا به واریس بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جراحی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه جراحی عمومی و عروق، مرکز تحقیقات تنفس و خواب راحت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: به‌دنبال شیوع بالای واریس بارداری و با توجه به اینکه تمرینات اندام تحتانی در زنان باردار می­تواند در محیط خانه انجام شود و انجام این‌گونه مداخلات غیردارویی نیاز به تخصص ویژه ندارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی 6 هفته تمرین اندام تحتانی بر درد، کیفیت زندگی و خستگی عضلانی در زنان مبتلا به واریس بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده در سال 1398 بر روی 24 زن باردار مبتلا به واریس بارداری در مراجعان به بیمارستان الزهراء تبریز انجام شد. پس از تخصیص تصادفی شرکت‌کنندگان در دو گروه 12 نفره، گروه مداخله روزانه 5 نوبت و به‌مدت 6 هفته ورزش­های اندام تحتانی را انجام دادند. شدت درد، خستگی عضلانی و کیفیت زندگی در افراد دارای واریس قبل و بعد از مداخله سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون­های وابسته و مستقل انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد. داده­ها با آزمون آماری تی وابسته و مستقل در سطح معناداری کمتر از 05/0 مقایسه شدند.
یافته‌ها: بررسی شدت درد، کیفیت زندگی و درد عضلانی حاکی از عدم وجود اختلاف آماری معنادار این متغیر­ها قبل از مداخله بود (05/0<p)، حال آنکه بررسی درون‌گروهی نتایج در گروه مداخله در متغیر­های شدت درد (001/0=p)، کیفیت زندگی (009/0=p) و خستگی عضلانی (005/0=p) به‌صورت معناداری در پایان مداخله با بهبود همراه بود. از طرفی دیگر مقایسه بین‌گروهی شدت درد (005/0=p)، کیفیت زندگی (001/0=p) و خستگی عضلانی (001/0=p) در پایان مداخله با بهبود معناداری همراه بود.
نتیجه‌گیری: شش هفته برنامه ورزشی منجر به کاهش شدت درد، خستگی عضلانی و افزایش کیفیت زندگی زنان با واریس بارداری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Six weeks of lower limb exercise on pain, quality of life and muscle fatigue in women with gestational varicose veins

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Mallah 1
 • Mina Zeinalzadeh 2
 • Dara Alvandfar 3
1 Associate Professor, Department of Gynecological Surgery, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 B.Sc. student of Anesthesiology, School of Paramedicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of General and Vascular Surgery, Breathing and Comfortable Sleep Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Following the high prevalence of gestational varicose veins and considering that lower limb exercises in pregnant women can be performed at home and doing such non-pharmacological interventions does not require special expertise, this study was performed with aim to evaluate six weeks of exercise on lower limb pain, quality of life and muscle fatigue in women with gestational varicose veins.
Methods: This randomized controlled clinical trial study was performed in 2019 on 24 pregnant women with gestational varicose veins referred to Alzahra Hospital in Tabriz. After randomly assigning participants in two groups of 12 subjects, the intervention group performed lower extremity exercises five times a day for six weeks. Pain intensity, muscle fatigue and quality of life in varicose veins were measured before and after the intervention. Data were analyzed by SPSS software (version 22) and dependent and independent t-test. P<0.05 was considered statistically significant.  
Results: The pain intensity, quality of life and muscle pain showed statistically significant difference between these variables before the intervention (P>0.05), while the intragroup study of the results in the intervention group showed that pain intensity (P=0.001), quality of life (P=0.009) and muscle fatigue (P=0.005) were significantly associated with a decrease at the end of the intervention. On the other hand, the intergroup comparison showed that pain intensity (P=0.005), quality of life (P=0.001) and muscle fatigue (P=0.001) significantly reduced at the end of the intervention.
Conclusion: Six weeks of exercise program reduced pain intensity, muscle fatigue and increased quality of life in women with gestational varicose veins.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exercise
 • Muscle fatigue
 • Pain
 • Pregnancy varicose veins
 • Quality of life
 1. DePopas E, Brown M. Varicose veins and lower extremity venous insufficiency. InSeminars in interventional radiology 2018; 35(01):056-061.
 2. Chang SL, Huang YL, Lee MC, Hu S, Hsiao YC, Chang SW, et al. Association of varicose veins with incident venous thromboembolism and peripheral artery disease. Jama 2018; 319(8):807-17.
 3. Alvandfar D, Alizadeh M, Khanbabayi Gol M. Prevalence of pregnancy varicose and its effective factors in women referred to gynecology hospitals in Tabriz. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(9):1-7.
 4. Ismail L, Normahani P, Standfield NJ, Jaffer U. A systematic review and meta-analysis of the risk for development of varicose veins in women with a history of pregnancy. Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders 2016; 4(4):518-24.
 5. Taghizadeh S, Haghdoost M, Mashrabi O, Zeynalikhasraghi Z. Antibiotic usage in intensive care units of Tabriz Imam Reza hospital, 2011. American Journal of Infectious Diseases 2013; 9(4):123-8.
 6. Taylor J, Hicks CW, Heller JA. The hemodynamic effects of pregnancy on the lower extremity venous system. Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders 2018; 6(2):246-55.
 7. Orr L, Klement KA, McCrossin L, O'Sullivan Drombolis D, Houghton PE, Spaulding S, et al. A systematic review and meta-analysis of exercise intervention for the treatment of calf muscle pump impairment in individuals with chronic venous insufficiency. Ostomy/wound management 2017; 63(8):30-43.
 8. Smith D, Lane R, McGinnes R, O'Brien J, Johnston R, Bugeja L, et al. What is the effect of exercise on wound healing in patients with venous leg ulcers? A systematic review. International wound journal 2018; 15(3):441-53.
 9. Ercan S, Çetin C, Yavuz T, Demir HM, Atalay YB. Effects of isokinetic calf muscle exercise program on muscle strength and venous function in patients with chronic venous insufficiency. Phlebology 2018; 33(4):261-6.
 10. Neamatshahi M, Salehi M, Pezeshkirad M, Emadzadeh M, Yaghoubi S. Validation of the Persian Version of Aberdeen Varicose Vein Questionnaire. Reviews in Clinical Medicine 2019; 6(3):104-7.
 11. Halim I, Omar AR, Saman AM, Othman I. Assessment of muscle fatigue associated with prolonged standing in the workplace. Safety and health at work 2012; 3(1):31-42.
 12. Heydari Moghadam R, Motamedzade M, Babamiri M, Roshanayi Q, Rastegari Yekta S, Zandkarimi E. The Effects of Motor Interventions on the Quality of Working Life of Female Hairdressers with Varicose Veins Disease in Hamadan. Iranian Journal of Ergonomics 2016; 4(3):59-65.
 13. Yamany A, Hamdy B. Effect of sequential pneumatic compression therapy on venous blood velocity, refilling time, pain and quality of life in women with varicose veins: a randomized control study. Journal of physical therapy science 2016; 28(7):1981-7.
 14. Keser İ, Özdemir K, Erer D, Onurlu İ, Bezgin S. Differences in pain, fatigue, and quality of life in patients with chronic venous insufficiency based on physical activity level. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2020; 28(1):76.
 15. Sedaghati P. Does aquagymnastic training promote the quality of life among the pregnant women?. Complementary Medicine Journal 2017; 7(3):1958-67.