تظاهرات بالینی، پیامدهای مادری، جنینی و نوزادی زنان باردار مبتلا به کووید-19، یک مطالعه مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کارگروه دانشجویی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی تغذیه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

3 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

مقدمه: ویروس کرونا به یک همه‌گیری در سراسر جهان تبدیل شده است و قابلیت گسترش سریع دارد. زنان باردار و نوزادانشان به‌علت ضعف سیستم ایمنی، آسیب‌پذیرتر هستند. مطالعه حاضر با هدف مرور تظاهرات بالینی، پیامدهای مادری، جنینی و نوزادی در زنان باردار مبتلا به کووید-19 انجام شد.
روشکار: در این مطالعه مروری جهت یافتن مقالات مرتبط، پایگاه­های scopus، pubmed، medrxiv وWeb of science از ابتدای 2019 تا 30 ژانویه 2021 با استفاده از کلیدواژه­های فارسی ویروس کرونا، پیامدهای بارداری با همه ترکیبات احتمالی و معادل انگلیسی آنها (corona virus، pregnancy outcomes) با استفاده از عملگرهای AND، OR و NOT مورد جستجو قرار گرفتند. بر اساس معیار استروب، مطالعاتی که در ارزیابی کیفیت بالا و متوسط را اخذ نمودند، وارد مطالعه و بررسی شدند.
یافتهها: از مجموع 3771 مطالعه، 17 مطالعه وارد این مطالعه مروری شدند که 4494 زن باردار کرونا مثبت در 9 کشور مختلف را شامل می­شد. علامت شایع در مادران باردار، تب و سرفه بود و عارضه نوزادی این ویروس شامل زایمان زودرس و دیسترس تنفسی بود. اکثر زایمان­ها به روش سزارین بود و اکثر بیماران از آنتی‌بیوتیک و دارو­های ضدویروسی برای درمان استفاده کردند. شواهد زیادی از انتقال عمودی کووید-19 از طریق زایمان واژینال حمایت نکرد. شایع‌ترین تست تشخیصی بیماری کووید-19 PCR بود.
نتیجهگیری: در اکثر مطالعات افزایش انجام زایمان به‌روش سزارین به‌دنبال بروز دسترس جنینی بود، اما به‌دلیل آسیب‌پذیری این دو گروه، اقدامات پیشگیری و مراقبتی باید در نظر گرفته شود و بر آموزش افراد تأکید بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical manifestations, maternal, fetal and neonatal outcomes in pregnant women with COVID- 19: A systematic review

نویسندگان [English]

 • Masuomeh Fayazi 1
 • Rasoul Rahmani 2
 • Roghaieh Rahmani Bilandi 3
1 M.Sc. student of Midwifery, Student Research Committee of Social Development and Health Promotion Research Center, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
2 B.Sc. Student of Nutrition, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Midwifery, Social Development and Health Promotion Research Center, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Coronavirus has become a worldwide epidemic and can spread rapidly. Pregnant women and infants are more vulnerable due to weak immune systems. This study was performed with aim to review the clinical manifestations, maternal, fetal, and neonatal outcomes in pregnant women with COVID-19.
Methods: In this review study, to find the related studies, databases of Pubmed, Scopus, Medrxiv, and Web of Science were searched from the first of 2019 until January 30, 2021 using the keywords of Corona virus, pregnancy outcomes with all possible combinations and their English equivalents. Boolean operators (AND, NOT, OR) were used to search the databases. According to Strobe criteria, the studies which received high and medium quality evaluation were included in the study and reviewed.
Results: Out a total of 3771 studies, 17 were included in this review. 4494 pregnant women were corona positive in 9 different countries. The most common symptoms of corona virus in mothers were fever and cough, and the neonatal complication of the virus included preterm delivery and respiratory distress. Most deliveries were by cesarean section and most patients used antibiotics and antiviral drugs for treatment. There was not much evidence to support the vertical transmission of Covid-19 through vaginal delivery. The most common diagnostic test for Covid-19 disease was PCR.
Conclusion: In most studies, the increase in cesarean delivery was due to fetal distress. However, due to the vulnerability of these two groups, preventive and precautionary measures should be considered and more emphasis should be done on educating people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coronavirus
 • Infants
 • Pregnancy
 1. Gorbalenya AE, Baker SC, Baric R, Groot RJ, Drosten C, Gulyaeva AA, et al. Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses–a statement of the Coronavirus Study Group; 2020.
 2. for the Prevention WG. Perinatal and neonatal management plan for prevention and control of SARS-CoV-2 infection. Zhongguo Dang dai er ke za zhi= Chinese Journal of Contemporary Pediatrics 2020; 22(3):195-8.
 3. Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. The lancet 2020; 395(10223):514-23.
 4. Rothe C, Schunk M, Sothmann P, Bretzel G, Froeschl G, Wallrauch C, et al. Transmission of 2019-nCoV infection from an asymptomatic contact in Germany. New England journal of medicine 2020; 382(10):970-1.
 5. Rasmussen SA, Smulian JC, Lednicky JA, Wen TS, Jamieson DJ. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: what obstetricians need to know. American journal of obstetrics and gynecology 2020; 222(5):415-26.
 6. Rahmani Bilandi R, Khalajabadi Farahamni F, Ahmadi F, Kazemnejad A, Mohammadi R. Exploring the perception of women about menstrual health in earthquake stricken areas. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2015; 25(125):49-60.
 7. Abedzadeh-Kalahroudi M, Karimian Z, Nasiri S, Khorshidifard MS. Anxiety and perceived stress of pregnant women towards Covid-19 disease and its related factors in Kashan (2020). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(5):8-18.
 8. Liu D, Li L, Wu X, Zheng D, Wang J, Yang L, et al. Pregnancy and perinatal outcomes of women with coronavirus disease (COVID-19) pneumonia: a preliminary analysis. American journal of roentgenology 2020; 215(1):127-32.
 9. Eshraghi N, Kashanian M, Eshraghi N, Sarchami N, Nafisi N. A pregnant woman with uncommon symptoms and complications of covid19: Case report. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 23(11):106-11.
 10. Schwartz DA, Graham AL. Potential maternal and infant outcomes from coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2) infecting pregnant women: lessons from SARS, MERS, and other human coronavirus infections. Viruses 2020; 12(2):194.
 11. Liang H, Acharya G. Novel corona virus disease (COVID-19) in pregnancy: What clinical recommendations to follow?. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2020; 99(4):439-42.
 12. Turan O, Hakim A, Dashraath P, Jeslyn WJ, Wright A, Abdul‐Kadir R. Clinical characteristics, prognostic factors, and maternal and neonatal outcomes of SARS‐CoV‐2 infection among hospitalized pregnant women: a systematic review. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2020; 151(1):7-16.
 13. Trevisanuto D, Cavallin F, Cavicchiolo ME, Borellini M, Calgaro S, Baraldi E. Coronavirus infection in neonates: a systematic review. Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition 2021; 106(3):330-5.
 14. Simsek Y, Ciplak B, Songur S, Kara M, Karahocagil MK. Maternal and fetal outcomes of COVID-19, SARS, and MERS: a narrative review on the current knowledge. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2020; 24(18):9748-52.
 15. Moaya M, Shahali S, Farhoudi B. Maternal and neonatal outcomes of pregnant women with COVID-19 in Amir-al-momenin hospital during March to May 2020. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(9):35-42.
 16. Jahanpeyma P, Shamsi A, Nejad Rahim R, Sarhangipour A. Knowledge of the Covid-19 Virus, From Diagnosis to Prevention and Treatment: A Narrative Review. Military Caring Sciences Journal 2020; 7(3):289-300.
 17. von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: guidelines for reporting observational studies. Int J Surg 2014; 12(12):1495-9.
 18. Dzhambov AM, Dimitrova DD, Dimitrakova ED. Association between residential greenness and birth weight: Systematic review and meta-analysis. Urban Forestry & Urban Greening 2014; 13(4):621-9.
 19. Twohig-Bennett C, Jones A. The health benefits of the great outdoors: A systematic review and meta-analysis of greenspace exposure and health outcomes. Environmental research 2018; 166:628-37.
 20. von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. Ann Intern Med 2007; 147(8):573-7.
 21. Mor M, Kugler N, Jauniaux E, Betser M, Wiener Y, Cuckle H, et al. Impact of the COVID-19 pandemic on excess perinatal mortality and morbidity in Israel. American Journal of Perinatology 2021; 38(04):398-403.
 22. Li N, Han L, Peng M, Lv Y, Ouyang Y, Liu K, et al. Maternal and neonatal outcomes of pregnant women with coronavirus disease 2019 (COVID-19) pneumonia: a case-control study. Clinical infectious diseases 2020; 71(16):2035-41.
 23. Knight M, Bunch K, Vousden N, Morris E, Simpson N, Gale C, et al. Characteristics and outcomes of pregnant women admitted to hospital with confirmed SARS-CoV-2 infection in UK: national population based cohort study. bmj 2020; 369.
 24. Liu H, Liu F, Li J, Zhang T, Wang D, Lan W. Clinical and CT imaging features of the COVID-19 pneumonia: Focus on pregnant women and children. Journal of infection 2020; 80(5):e7-13.
 25. Hcini N, Maamri F, Picone O, Carod JF, Lambert V, Mathieu M, et al. Maternal, fetal and neonatal outcomes of large series of SARS-CoV-2 positive pregnancies in peripartum period: a single-center prospective comparative study. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2021; 257:11-8.
 26. Li N, Han L, Peng M, Lv Y, Ouyang Y, Liu K, et al. Maternal and neonatal outcomes of pregnant women with coronavirus disease 2019 (COVID-19) pneumonia: a case-control study. Clinical infectious diseases 2020; 71(16):2035-41.
 27. Griffin I, Benarba F, Peters C, Oyelese Y, Murphy T, Contreras D, et al. The impact of COVID-19 infection on labor and delivery, newborn nursery, and neonatal intensive care unit: prospective observational data from a single hospital system. American journal of perinatology 2020; 37(10):1022-30.
 28. Jenabi E, Bashirian S, Khazaei S, Masoumi SZ, Ghelichkhani S, Goodarzi F, et al. Pregnancy outcomes among symptomatic and asymptomatic women infected with COVID-19 in the west of Iran: a case-control study. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2020: 1-3.
 29. Chang Q, Ma XY, Xu XR, Su H, Wu QJ, Zhao YH. Antidepressant use in depressed women during pregnancy and the risk of preterm birth: a systematic review and meta-analysis of 23 cohort studies. Frontiers in pharmacology 2020; 11:659.
 30. Chen R, Zhang Y, Huang L, Cheng BH, Xia ZY, Meng QT. Safety and efficacy of different anesthetic regimens for parturients with COVID-19 undergoing Cesarean delivery: a case series of 17 patients. Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie 2020; 67(6):655-63.
 31. Yu N, Li W, Kang Q, Xiong Z, Wang S, Lin X, et al. Clinical features and obstetric and neonatal outcomes of pregnant patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective, single-centre, descriptive study. The Lancet Infectious Diseases 2020; 20(5):559-64.
 32. Zambrano LI, Fuentes-Barahona IC, Bejarano-Torres DA, Bustillo C, Gonzales G, Vallecillo-Chinchilla G, et al. A pregnant woman with COVID-19 in Central America. Travel Medicine and Infectious Disease 2020; 36:101639.
 33. Liu W, Wang J, Li W, Zhou Z, Liu S, Rong Z. Clinical characteristics of 19 neonates born to mothers with COVID-19. Frontiers of medicine 2020; 14(2):193-8.
 34. Maraschini A, Corsi E, Salvatore MA, Donati S. Coronavirus and birth in Italy: results of a national population-based cohort study. Annali dell'Istituto Superiore di Sanità 2020; 56(3):378-89.
 35. Prabhu M, Cagino K, Matthews KC, Friedlander RL, Glynn SM, Kubiak JM, et al. Pregnancy and postpartum outcomes in a universally tested population for SARS‐CoV‐2 in New York City: a prospective cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2020; 127(12):1548-56.
 36. Khoury R, Bernstein PS, Debolt C, Stone J, Sutton DM, Simpson LL, et al. Characteristics and outcomes of 241 births to women with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection at five New York City medical centers. Obstetrics & Gynecology 2020; 136(2):273-82.
 37. Alay I, Yildiz S, Kaya C, Yasar KK, Aydin OA, Karaosmanoglu HK, et al. The clinical findings and outcomes of symptomatic pregnant women diagnosed with or suspected of having coronavirus disease 2019 in a tertiary pandemic hospital in Istanbul, Turkey. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2020; 46(12):2552-60.
 38. Lokken EM, Walker CL, Delaney S, Kachikis A, Kretzer NM, Erickson A, et al. Clinical characteristics of 46 pregnant women with a severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection in Washington State. American journal of obstetrics and gynecology 2020; 223(6):911-e1.
 39. Pierce-Williams RA, Burd J, Felder L, Khoury R, Bernstein PS, Avila K, et al. Clinical course of severe and critical coronavirus disease 2019 in hospitalized pregnancies: a United States cohort study. American journal of obstetrics & gynecology MFM 2020; 2(3):100134.
 40. Sun G, Tang F, Peng M, Gao Y, Peng J, Xie H, et al. Clinical features and outcomes of pregnant women suspected of coronavirus disease 2019. Journal of infection 2020; 81(1):e40-4.
 41. Ayed A, Embaireeg A, Benawadh A, Al-Fouzan W, Hammoud M, Al-Hathal M, et al. Maternal and perinatal characteristics and outcomes of pregnancies complicated with COVID-19 in Kuwait. BMC pregnancy and childbirth 2020; 20(1):1-9.
 42. Pirjani R, Hosseini R, Soori T, Rabiei M, Hosseini L, Abiri A, et al. Maternal and neonatal outcomes in COVID-19 infected pregnancies: a prospective cohort study. Journal of travel medicine 2020; 27(7): 158.
 43. Karami P, Naghavi M, Feyzi A, Aghamohammadi M, Novin MS, Mobaien A, et al. WITHDRAWN: Mortality of a pregnant patient diagnosed with COVID-19: A case report with clinical, radiological, and histopathological findings. Travel Med Infect Dis 2020: 101665..
 44. Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, Chang G, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Translational pediatrics 2020; 9(1):51-60.
 45. Rodrigues C, Baía I, Domingues R, Barros H. Pregnancy and breastfeeding during COVID-19 pandemic: a systematic review of published pregnancy cases. Frontiers in public health 2020; 8:806.
 46. Gajbhiye RK, Modi DN, Mahale SD. Pregnancy outcomes, newborn complications and maternal-fetal transmission of SARS-CoV-2 in women with COVID-19: a systematic review of 441 cases. MedRxiv 2020.
 47. Khan MM, Khan MN, Mustagir MG, Rana J, Haque MR, Rahman MM. COVID-19 infection during pregnancy: a systematic review to summarize possible symptoms, treatments, and pregnancy outcomes. MedRxiv 2020.
 48. Zeng H, Xu C, Fan J, Tang Y, Deng Q, Zhang W, et al. Antibodies in infants born to mothers with COVID-19 pneumonia. Jama 2020; 323(18):1848-9.
 49. Zhang ZJ, Yu XJ, Fu T, Liu Y, Jiang Y, Yang BX, et al. Novel coronavirus infection in newborn babies aged< 28 days in China. European Respiratory Journal 2020; 55(6).
 50. Mardani M, Pourkaveh B. A controversial debate: vertical transmission of COVID-19 in pregnancy. Arch Clin Infect Dis 2020; 15(1):e102286.
 51. Schwartz DA. An analysis of 38 pregnant women with COVID-19, their newborn infants, and maternal-fetal transmission of SARS-CoV-2: maternal coronavirus infections and pregnancy outcomes. Archives of pathology & laboratory medicine 2020; 144(7):799-805.
 52. Breslin N, Baptiste C, Gyamfi-Bannerman C, Miller R, Martinez R, Bernstein K, et al. Coronavirus disease 2019 infection among asymptomatic and symptomatic pregnant women: two weeks of confirmed presentations to an affiliated pair of New York City hospitals. American journal of obstetrics & gynecology MFM 2020; 2(2):100118.
 53. Khan S, Jun L, Siddique R, Li Y, Han G, Xue M, et al. Association of COVID-19 with pregnancy outcomes in health-care workers and general women. Clinical microbiology and infection 2020; 26(6):788-90.
 54. Liu H, Wang LL, Zhao SJ, Kwak-Kim J, Mor G, Liao AH. Why are pregnant women susceptible to COVID-19? An immunological viewpoint. Journal of reproductive immunology 2020; 139:103122.
 55. Liu Y, Chen H, Tang K, Guo Y. Withdrawn: clinical manifestations and outcome of SARS-CoV-2 infection during pregnancy. The Journal of infection 2020.
 56. Keyvanlo Z, Mahdavifar N, Shahrabadi R, Mehri A, Joveini H, Hashemian M. Level of knowledge, attitude, and practice of women in Sabzevar concerning home quarantine for prevention of the new coronavirus disease. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(8):49-57.