بررسی رابطه خشونت فیزیکی توسط همسر و اختلالات کیفیت خواب در بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، گرایش مامایی قانونی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: خواب از مهم‌ترین نیازهای زندگی فرد است که نقش اساسی در سلامت دارد. خشونت خانگی به‌خصوص نوع فیزیکی بر کیفیت خواب اثر دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه خشونت فیزیکی و اختلالات کیفیت خواب زنان باردار انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۸ بر روی ۲۰۰ زن باردار مراجعه‌کننده به مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران انجام شد. اطلاعات جمعیت‌شناختی با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته دموگرافیک- مامایی و اطلاعات مربوط به خشونت خانگی با استفاده از پرسشنامه خشونت خانگی برگرفته از سازمان جهانی بهداشت و کیفیت خواب با پرسش‌نامه پیترزبورگ جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه ۲۳) و آزمون‌های آماری تی مستقل، کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. میزان p کمتر از ۰۵/۰ معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه 70 نفر (۲/۳۵%) نمونه‌ها دارای کیفیت خواب نامطلوب بودند و بیشترین و کمترین فراوانی خشونت فیزیکی هل دادن (۱۶%) و داغ کردن (۴%) بود. بین کیفیت خواب و میزان خشونت فیزیکی ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت (۰۰۱/۰p<). ضریب همبستگی خشونت فیزیکی با اختلالات کیفیت خواب ۱۴۹/۰=r بود (۰۴۹/۰=p).
نتیجه‌گیری: با توجه به رابطه مثبت خشونت فیزیکی با اختلالات خواب، توصیه به غربالگری و شناسایی موارد خشونت خانگی در دوران بارداری در کسانی که با شکایت اختلال خواب مراجعه می‌کنند، می‌گردد. بنابراین مشاوره، تدوین و اجرای برنامه‌های توانمند‌سازی زنان در مواجهه با خشونت، موجب ارتقاء سلامت آنان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Physical Violence by Husband and Sleep Quality Disorders in Pregnant Women

نویسندگان [English]

 • Mina Arabzadeh 1
 • Mahbobeh Ahmadi Doulabi 2
 • Sedigheh Amir Ali Akbari 2
 • Maliheh Nasiri 3
1 M.Sc. in Midwifery, Legal Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sleep is one of the most important life needs which plays an essential role in health. Domestic violence, especially physical violence, affects sleep quality. This study was performed with aim to determine the relationship between physical violence and sleep quality disorders in pregnant women.
Methods: This cross-sectional study was performed in 2019 on 200 pregnant women referred to the affiliated centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran. Demographic data were collected using researcher-made Demographic-Midwifery Questionnaire, data related to domestic violence using World Health Organization Domestic Violence questionnaire and data related to sleep quality using Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire. Data were analyzed by SPSS software (version 23) and Independent t-test, Chi-square and Spearman correlation coefficient. P<0.05 was considered statistically significant.
Results:In this study, 70 samples (35.2%) had poor sleep quality and the highest and lowest frequency of physical violence was: pushing (16%) and heating (4%). There was a statistically significant relationship between sleep quality and physical violence (p<0.001). The correlation coefficient of physical violence with sleep quality disorders was r = 0.149 (p=0.049).
Conclusion: Considering the positive relationship between physical violence and sleep disorders, it is recommended that screen and identify the cases of domestic violence during pregnancy in those who refer with complaints of sleep disorders. Therefore, counseling, formulating and implementing the women's empowerment programs in the case of violence will promote their health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Physical violence
 • Pregnancy
 • Sleep quality
 1. Gilbody S, Richards D, Brealey S, Hewitt C. Screening for depression in medical settings with the Patient Health Questionnaire (PHQ): a diagnostic meta-analysis. Journal of general internal medicine 2007; 22(11):1596-602.
 2. Rogathi JJ, Manongi R, Mushi D, Rasch V, Sigalla GN, Gammeltoft T, et al. Postpartum depression among women who have experienced intimate partner violence: A prospective cohort study at Moshi, Tanzania. Journal of affective disorders 2017; 218:238-45.
 3. Makara-Studzińska M, Lewicka M, Sulima M, Urbańska A. Characteristics of women who have suffered from violence during pregnancy. Polish Annals of Medicine 2013; 20(2):106-9.
 4. Rahnavardi M, Shayan A, Babaei M, Khalesi ZB, Havasian MR, Ahmadi M. Investigating types and causes of domestic violence against women and identifying strategies to deal with it from the perspective of victims. Research Journal of Pharmacy and Technology 2017; 10(10):3637-42.
 5.  Dolatian, M., Gharache, M., Ahmadi, M., Shams, J. & Alavimajd, H. 2010. Relationship between partner abuse during pregnancy and pregnancy outcomes. Hormozgan Medical Journal, 13, 261-269.
 6. Sarkar NN. The impact of intimate partner violence on women's reproductive health and pregnancy outcome. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2008; 28(3):266-71.
 7. Tscholl JJ, Scribano PV. Intimate partner violence. InA practical guide to the evaluation of child physical abuse and neglect 2019; 355-373.
 8. Zhong QY, Gelaye B, Sánchez SE, Williams MA. Psychometric properties of the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) in a cohort of Peruvian pregnant women. Journal of Clinical Sleep Medicine 2015; 11(8):869-77.
 9. Cripe SM, Sanchez SE, Gelaye B, Sanchez E, Williams MA. Association between intimate partner violence, migraine and probable migraine. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2011; 51(2):208-19.
 10. Szentkirályi A, Madarász CZ, Novák M. Sleep disorders: impact on daytime functioning and quality of life. Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research 2009; 9(1):49-64.
 11. Hofmann SG, Asnaani A, Vonk IJ, Sawyer AT, Fang A. The efficacy of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. Cognitive therapy and research 2012; 36(5):427-40.
 12. Ward BA. Pregnancy-related sleep disturbances and sleep disorders. InClinical Handbook of Insomnia 2017; 159-180.
 13. Nakajima S, Okajima I, Sasai T, Kobayashi M, Furudate N, Drake CL, et al. Validation of the Japanese version of the Ford Insomnia Response to Stress Test and the association of sleep reactivity with trait anxiety and insomnia. Sleep medicine 2014; 15(2):196-202.
 14. Drake CL, Scofield H, Roth T. Vulnerability to insomnia: the role of familial aggregation. Sleep medicine 2008; 9(3):297-302.
 15. Abadi MN, Ghazinour M, Nojomi M, Richter J. The buffering effect of social support between domestic violence and self-esteem in pregnant women in Tehran, Iran. Journal of Family Violence 2012; 27(3):225-31.
 16. Banifateme H, Alizadeh Ahdam MB, Sabori R. Studying the sense of societal security among the employed women in the state agencies and organizations in Tabriz. Strategic Research on Social Problems in Iran 2016; 5(1):29-46.
 17. Buysse DJ, Reynolds III CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry research 1989; 28(2):193-213.
 18. Hajian S, Vakilian K, Najm-abadi KM, Hajian P, Jalalian M. Violence against women by their intimate partners in Shahroud in northeastern region of Iran. Global journal of health science 2014; 6(3):117.
 19. Heydari A, Ehtesham Zadeh P, Marashi M. Relationship between insomnia severity, sleep quality, drowsiness and mental health disorders with academic performance in girls. Journal Woman and Culture 2010; 2(4):65-76.
 20. Jahdi F, Rezaei E, Behboodi MZ, Hagani H. Prevalence of sleep disorders in the pregnant women. Payesh 2013; 12(6):629-35.
 21. Karimi FZ, Nosrati Hadiabad SF, Abdollahi M, Karimi L. Frequency of Sleep Disorders and Individual Related Factors in Pregnant Women Referred to Mashhad Health Centers in 2019. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(1):25-32.
 22. Aliakbari A, Bolouri B, Sadegh Niat Haghighi KH, Alavi Majd H. Impacts of sleeping disturbances in the last month of pregnancy on the length of labor and way of delivery in women referring to the health centers of Saghez, 2006. Journal of Ilam University of Medical Sciences Fall 2007; 15(3):8-14.
 23. Facco FL, Kramer J, Ho KH, Zee PC, Grobman WA. Sleep disturbances in pregnancy. Obstetrics & Gynecology 2010; 115(1):77-83.
 24. Seyedahmadinejad FS, Golmakani N, Asgharipour N, Shakeri MT. Investigation of Sleep quality during the third trimester of pregnancy and some related factors in primigravida women referred to health care centers in Mashhad-2014. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care (Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty) 2015; 22(4):53-60.
 25. Ölmez S, Keten HS, Kardaş S, Avcı F, Dalgacı AF, Serin S, et al. Factors affecting general sleep pattern and quality of sleep in pregnant women. Turkish journal of obstetrics and gynecology 2015; 12(1):1.
 26. Okun ML, Schetter CD, Glynn LM. Poor sleep quality is associated with preterm birth. Sleep 2011; 34(11):1493-8.
 27. Sanchez SE, Islam S, Zhong QY, Gelaye B, Williams MA. Intimate partner violence is associated with stress-related sleep disturbance and poor sleep quality during early pregnancy. PloS one 2016; 11(3):e0152199.
 28. Dzaja A, Arber S, Hislop J, Kerkhofs M, Kopp C, Pollmächer T, et al. Women's sleep in health and disease. Journal of psychiatric research 2005; 39(1):55-76.
 29. Yang Y, Mao J, Ye Z, Zeng X, Zhao H, Liu Y, et al. Determinants of sleep quality among pregnant women in China: a cross-sectional survey. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2018; 31(22):2980-5.
 30. Najar S, Sharafi F, Afshari P, Haghighizadeh MH. The relationship between sleep disorders during pregnancy and premature labor and low birth weight. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(7):44-9.
 31. Palagini L, Gemignani A, Banti S, Manconi M, Mauri M, Riemann D. Chronic sleep loss during pregnancy as a determinant of stress: impact on pregnancy outcome. Sleep medicine 2014; 15(8):853-9.
 32. Parry BL, Martínez LF, Maurer EL, López AM, Sorenson D, Meliska CJ. Sleep, rhythms and women's mood. Part I. Menstrual cycle, pregnancy and postpartum. Sleep Medicine Reviews 2006; 10(2):129-44.
 33. Kızılırmak A, Timur S, Kartal B. Insomnia in pregnancy and factors related to insomnia. The Scientific World Journal 2012; 2012.
 34. Moline M, Broch L, Zak R. Sleep problems across the life cycle in women. Current treatment options in neurology 2004; 6(4):319-30.
 35. Gupta R, Rawat VS. Sleep and sleep disorders in pregnancy. InHandbook of Clinical Neurology 2020; 172:169-186. Elsevier.
 36. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams obstetrics. 24nd ed. New York: McGraw-Hill; 2014
 37. Bondad R, Abedian Z. Sleep Patterns and Factors Affecting It in the Third Trimester Pregnant Women Referred to Health Centers In Mashhad 1380. IJN 2003; 16(36):22-6.
 38. Hasheminasab L. Assessment of prevalence, outcome and factors related to domestic physical violence in pregnant women referring to delivery departments of Sanandaj hospitals. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2007; 11(4):32-41.
 39. Faramarzi M, Esmaelzadeh S, Mosavi S. Prevalence, maternal complications and birth outcome of physical, sexual and emotional domestic violence during pregnancy. Acta Medica Iranica 2005: 115-22.
 40. Hesami K, Dolatian M, Shams J, Majd HA. Domestic violence before and during pregnancy among pregnant women. Iran Journal of Nursing 2010; 23(63):51-9.
 41. Mahdizadeh S, Salari MM, Ebadi A, Aslani J, Naderi Z, Avazeh A, et al. Relationship between sleep quality and quality of life in chemical warfare victims with bronchiolitis obliterans referred to Baqiyatallah hospital of Tehran, Iran. Payesh (Health Monitor) 2011; 10(2):265-71.
 42. Parhizkar A. Study of the relationship between domestic violence and pregnancy outcomes in mothers referring to Sanandaj comprehensive health centers in 2015-2016. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty 2017; 2(4):33-44.
 43. Noori A, Sanago A, Jouybari L, Azimi M. Survey of types of domestic violence and its related factors in pregnant mothers in Kalaleh at 2014. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 19(39):54-62.
 44. Razaghi N, Parvizy S, Ramezani M, Tabatabaei Nejad SM. The consequences of violence against women in the family: a qualitative study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(44):11-20.
 45. Bhandari S, Bullock LF, Bair-Merritt M, Rose L, Marcantonio K, Campbell JC, et al. Pregnant women experiencing IPV: Impact of supportive and non-supportive relationships with their mothers and other supportive adults on perinatal depression: A mixed methods analysis. Issues in Mental Health Nursing 2012; 33(12):827-37.
 46. O’Doherty LJ, Taft A, Hegarty K, Ramsay J, Davidson LL, Feder G. Screening women for intimate partner violence in healthcare settings: abridged Cochrane systematic review and meta-analysis. Bmj 2014; 348.
 47. Rallis S, Skouteris H, McCabe M, Milgrom J. A prospective examination of depression, anxiety and stress throughout pregnancy. Women and Birth 2014; 27(4):e36-42.
 48. Campbell J, Garcia-Moreno C, Sharps P. Abuse during pregnancy in industrialized and developing countries. Violence against women 2004; 10(7):770-89.
 49. Woods SJ, Kozachik SL, Hall RJ. Subjective sleep quality in women experiencing intimate partner violence: Contributions of situational, psychological, and physiological factors. Journal of Traumatic Stress: Official Publication of The International Society for Traumatic Stress Studies 2010; 23(1):141-50.
 50. Walker R, Shannon L, Logan TK. Sleep loss and partner violence victimization. Journal of interpersonal violence 2011; 26(10):2004-24.
 51. Humphreys JC, Lee KA, Neylan TC, Marmar CR. Sleep patterns of sheltered battered women. Image: The Journal of Nursing Scholarship 1999; 31(2):139-43.
 52. Saunders DG. Posttraumatic stress symptom profiles of battered women: A comparison of survivors in two settings. Violence and victims 1994; 9(1):31-44.
 53. Svavarsdottir EK, Orlygsdottir B. Intimate partner abuse factors associated with women’s health: a general population study. Journal of advanced nursing 2009; 65(7):1452-62.
 54. Hurwitz EJ, Gupta J, Liu R, Silverman JG, Raj A. Intimate partner violence associated with poor health outcomes in US South Asian women. Journal of Immigrant and Minority Health 2006; 8(3):251-61.
 55. Frantz D. The Nightmare Before Delivery: A Study of Nightmares, Depressive Symptoms, and Suicidality in Pregnant Women; 2020.
 56. Dillon G, Hussain R, Loxton D, Rahman S. Mental and physical health and intimate partner violence against women: A review of the literature. International journal of family medicine 2013; 2013.
 57. Claridge AM, Lettenberger-Klein CG, VanDonge CM. Pregnancy intention and positive parenting behaviors among first-time mothers: The importance of mothers’ contexts. Journal of Family Issues 2017; 38(7):883-903.
 58. Howland MA, Sandman CA, Glynn LM. Developmental origins of the human hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Expert review of endocrinology & metabolism 2017; 12(5):321-39.
 59. Afifi ZE, Al-Muhaideb NS, Hadish NF, Ismail FI, Al-Qeamy FM. Domestic violence and its impact on married women’s health in Eastern Saudi Arabia. Saudi Med J 2011; 32(6):612-20.