بررسی شیوع و متآنالیز اپی‌زیاتومی در خاورمیانه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بهداشت باروری، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دکتری آمار، مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 استادیار گروه پرستاری، دانشکده پیراپزشکی و پرستاری آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، آمل، ایران.

چکیده

مقدمه: استفاده روتین از اپی‌زیاتومی برای زنانی که به‌روش طبیعی زایمان می‌کنند، توصیه نمی‌شود. با این‌حال مطالعات متعدد در خاورمیانه شیوع آن را بالا گزارش کرده‌اند، ولی برآورد کلی از آن وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی مروری شیوع و متانالیز اپی‌زیاتومی در خاورمیانه بر اساس مطالعات انجام گرفته در این زمینه انجام شد.
روش‌کار: جهت جستجوی مقالات، پایگاه‌های اطلاعاتیSID ، Magiran،Medline ،Science Direct ،Scopus ،Web of Science ، Embase، ProQuest و موتور جستجوی google scholer با استفاده از کلید واژه‌های شیوع، اپیدمیولوژی، فراوانی، بروز، میزان و اپی‌زیاتومی به دو زبان فارسی و انگلیسی و تمام ترکیبات ممکن با عملگرهای AND و OR مورد جستجو قرار گرفت. محاسبه ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص I2 ارزیابی شد و جهت بررسی سوگیری از آزمون بگ استفاده شد.
یافته‌ها: 12 مقاله با حجم نمونه 69171 مورد بررسی قرار گرفتند. شیوع کلی اپی‌زیاتومی 67% (95% 78-55 :CI) بود. با استفاده از مدل اثر تصادفی، خطر انجام اپی‌زیاتومی در زنان پرایمی‌پار 2 برابر زنان مولتی‌پار بود که از نظر آماری معنی‌دار بود (01/2=RR، 95%، 63/4-87/0 :CI، 001/0>p، 99/99=I2). همچنین استفاده از اکسی‌توسین با شیوع 80% (95-60%) اپی‌زیاتومی همراه بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به میزان بالای اپی‌زیاتومی در خاورمیانه علی‌رغم استاندارد تعیین شده توسط سازمان جهانی بهداشت، نیاز مبرم به برنامه‌ریزی در جهت کاهش این میزان می‌باشد. بنابراین توصیه می‌شود از روش‌های مؤثر در کاهش نیاز به اپی‌زیاتومی در زنان پرایمی‌پار استفاده شود و از انجام مداخلات غیرضروری بالینی نظیر استفاده از اکسی‌توسین اجتناب گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence and meta-analysis of episiotomy in the Middle East

نویسندگان [English]

 • Malihe Ghiasvand 1
 • Fatemeh Nahidi 2
 • Sedigheh Sedigh Mobarakabadi 3
 • Nasrin Broumandnia 4
 • Hamid Sharifnia 5
1 PHD student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 PhD in Statistics, Urology and Nephrology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Nursing, Amol School of Paramedical Sciences and Nursing, Mazandaran University of Medical Sciences, Amol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Routine use of episiotomy is not recommended for women giving birth naturally. However, several studies in the Middle East have reported that it has high prevalence, but there is no general estimate. This study was performed with aim to review the prevalence and met-analysis of episiotomy in the Middle East based on studies conducted in this field.
Methods: To search for articles, the databases of SID, Magiran, Medline, Science Direct, Scopus, Web of Science, Embase, ProQuest and google scholer search engines using the keywords of prevalence, epidemiology, frequency, incidence, rate and episiotomy in both languages of Persian and English and all possible combinations were searched with AND and OR operators. Calculation of heterogeneity of the studies was evaluated using I2 index and Bag test was used to examine the bias.
Results: Twelve articles with a sample size of 69171 were reviewed. The overall prevalence of episiotomy was 67% (95% CI: 55-78). Using the random effect model, the risk of episiotomy in primiparous women was two times than multiparous women, which was statistically significant (RR = 2.01, 95% CI: 0.87-4.63, p <0.001; I2 = 99.99). Oxytocin use was also associated with an 80% (60-95%) prevalence of episiotomy.
Conclusion: Due to the high rate of episiotomy in the Middle East, despite the standard set by the World Health Organization, there is an urgent need for planning to reduce this rate. Therefore, it is recommended to use effective methods to reduce the need for episiotomy in primiparous women and to avoid unnecessary clinical interventions such as using oxytocin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Frequency
 • Episiotomy
 • Middle East
 • Prevalence
 • Review
 1. Ekwempu  C. Maternal injuries. In: Agboola A, editors Textbook of Obstetrics and Gynaecology for Medical Students 2nd ed. Ibadan: Heinemann Educational Book; 2006.
 2. Izuka EO, Dim CC, Chigbu CO, Obiora-Izuka CE. Prevalence and predictors of episiotomy among women at first birth in Enugu, south east Nigeria. Annals of medical and health sciences research 2014; 4(6):928-32.
 3. Carroli G, Belizan J. Episiotomy for vaginal birth. Cochrane database of systematic reviews 1999(3).
 4. Carvalho CC, Souza AS, Moraes Filho OB. Prevalence and factors associated with practice of episiotomy at a maternity school in Recife, Pernambuco, Brazil. Revista da Associacao Medica Brasileira (1992) 2010; 56(3):333-9.
 5. Beyene F, Nigussie AA, Limenih SK, Tesfu AA, Wudineh KG. Factors Associated with Episiotomy Practices in Bahirdar City, Ethiopia: A Cross-Sectional Study. Risk Management and Healthcare Policy 2020; 13:2281.
 6. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap LC, Wenstrom KD. Williams Obstetrics. 22nd ed. New York: Mc Grow-Hill; 2005.
 7. Lede RL, Belizán JM, Carroli G. Is routine use of episiotomy justified?. American journal of obstetrics and gynecology 1996; 174(5):1399-402.
 8. D'Gregorio RP. Obstetric violence: a new legal term introduced in Venezuela. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2010; 111(3):201-202.
 9. Tefera T, Kebede B, Mekonen T. Prevalence of episiotomy and factors associated with Practice of episiotomy at Saint Paul’s Hospital Millennium Medical College: a cross sectional study. Ethiopian Journal of Reproductive Health 2019; 11(3):8.
 10. Graham ID, Carroli G, Davies C, Medves JM. Episiotomy rates around the world: an update. Birth 2005; 32(3):219-23.
 11. Althabe F, Belizán JM, Bergel E. Episiotomy rates in primiparous women in Latin America: hospital based descriptive study. Bmj 2002; 324(7343):945-6.
 12. World Health Organization. WHO recommendations for prevention and treatment of maternal peripartum infections. World Health Organization; 2016.
 13. Kropp N, Hartwell T, Althabe F. Episiotomy rates from eleven developing countries. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2005; 91(2):157-9.
 14. Rasouli M, Keramat A, Khosravi A, Mohabatpour Z. Prevalence and factors associated with episiotomy in Shahroud City, northeast of Iran. Int J Womens Health Reprod Sci 2016; 4(3):125-9.
 15. World Health Organization. Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities 2016.
 16. Khajavi Shojae K, Dawati A, Zayeri F. Frequency and Side Effect of Episiotomy in Primiparous Women: A Three- Month Longitudinal Survey. Qom Univ Med Sci J 2009; 3(2):47-50.
 17. Karaçam Z, Ekmen H, Çalişır H, Şeker S. Prevalence of episiotomy in primiparas, related conditions, and effects of episiotomy on suture materials used, perineal pain, wound healing 3 weeks postpartum, in Turkey: A prospective follow-up study. Iranian journal of nursing and midwifery research 2013; 18(3):237.
 18. Khani S, Ahmad Shirvani M, Bagheri Nesami M. The view of delivery by practitioners in routine episiotomy: A qualitative study. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2009; 18(68):27-36.
 19. Zafran N, Salim R. Impact of liberal use of mediolateral episiotomy on the incidence of obstetric anal sphincter tear. Archives of gynecology and obstetrics 2012; 286(3):591-7.
 20. World Health Organization. WHO recommendations on intrapartum care for a positive childbirth experience. World Health Organization; 2018.
 21. World Health Organization. Appropriate technology for birth. Lancet 1985; 2:436-7.
 22. World Health Organization. Managing complications in pregnancy and childbirth. Geneva: World Health Organization; 2000. Access at: http://wwwwhoint/reproductive-health/procedures/episiotomy.
 23. Borruto F, Comparetto C. Episiotomy: a too often unnecessary and harmful practice. MOJ Womens Health 2016; 2(1):25-6.
 24. Group AE. Routine vs selective episiotomy: a randomised controlled trial. The lancet 1993; 342(8886-8887):1517-8.
 25. Owa OO, Eniowo AR, Ilesanmi OS. Factors associated with episiotomy among parturients delivering in a tertiary care centre in Nigeria. Int J Res Med Sci 2015; 3:836-40.
 26. Fikadu K, Boti N, Tadesse B, Mesele D, Aschenaki E, Toka E, et al. Magnitude of Episiotomy and Associated Factors among Mothers Who Give Birth in Arba Minch General Hospital, Southern Ethiopia: Observation-Based Cross-Sectional Study. Journal of Pregnancy 2020; 2020.
 27. Al-Ghammari K, Al-Riyami Z, Al-Moqbali M, Al-Marjabi F, Al-Mahrouqi B, Al-Khatri A, et al. Predictors of routine episiotomy in primigravida women in Oman. Applied Nursing Research 2016; 29:131-5.
 28. Saadia Z. Rates and indicators for episiotomy in modern obstetrics–a study from Saudi Arabia. Materia socio-medica 2014; 26(3):188.
 29. Oraif A. Routine episiotomy practice at a tertiary care center in Saudi Arabia. Open Journal of Obstetrics and Gynecology 2016; 6(13):794-7.
 30. Wells GA, Shea B, O’Connell DA, Peterson J, Welch V, Losos M, et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses 2014.
 31. Luchini C, Stubbs B, Solmi M, Veronese N. Assessing the quality of studies in meta-analyses: Advantages and limitations of the Newcastle Ottawa Scale. World J Meta-Anal 2017; 5(4):80-4.
 32. Moher D, Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Systematic reviews 2015; 4(1):1-9.
 33. Harris RJ, Deeks JJ, Altman DG, Bradburn MJ, Harbord RM, Sterne JA. Metan: fixed-and random-effects meta-analysis. The Stata Journal 2008; 8(1):3-28.
 34. Goueslard K, Cottenet J, Roussot A, Clesse C, Sagot P, Quantin C. How did episiotomy rates change from 2007 to 2014? Population-based study in France. BMC pregnancy and childbirth 2018; 18(1):1-10.
 35. Blondel B, Alexander S, Bjarnadóttir RI, Gissler M, Langhoff‐Roos J, Novak‐Antolič Ž, et al. Variations in rates of severe perineal tears and episiotomies in 20 European countries: a study based on routine national data in Euro‐Peristat Project. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2016; 95(7):746-54.
 36. Clesse C, Lighezzolo-Alnot J, De Lavergne S, Hamlin S, Scheffler M. Statistical trends of episiotomy around the world: Comparative systematic review of changing practices. Health care for women international 2018; 39(6):644-62.
 37. Abedzadeh-Kalahroudi M, Talebian A, Sadat Z, Mesdaghinia E. Perineal trauma: incidence and its risk factors. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2019; 39(2):206-11.
 38. Khani S, Zare K, Ramezannezhad SE. The Frequency of Episiotomy and Its Related Factors. Iran Journal of Nursing (2008-5923) 2012; 24(74).
 39. Ahmed HM, Abdollah WH, Al-Tawil NG. Prevalence and risk factors of episiotomy and perineal tear in the maternity teaching hospital of erbil city, iraq. Erbil Journal of Nursing and Midwifery 2019; 2(1):44-50.
 40. Zimmo K, Laine K, Fosse E, Zimmo M, Ali-Masri H, Zucknick M, et al. Episiotomy practice in six Palestinian hospitals: a population-based cohort study among singleton vaginal births. BMJ open 2018; 8(7):e021629.
 41. Kartal B, Kızılırmak A, Calpbinici P, Demir G. Retrospective analysis of episiotomy prevalence. Journal of the Turkish German Gynecological Association 2017; 18(4):190.
 42. Zafran N, Salim R. Impact of liberal use of mediolateral episiotomy on the incidence of obstetric anal sphincter tear. Archives of gynecology and obstetrics 2012; 286(3):591-7.
 43. Turki R, Abduljabbar HS, Manikandan J, Thiagarajan J, Bajou O, Gauthaman K. Severe perineal lacerations during childbirth in Saudi women-a retrospective report from King Abdulaziz University Hospital. Biomedical Research 2017; 28(8).
 44. Kiros K, Lakew Z. Magnitude of episiotomy in a teaching hospital in Addis Ababa, Ethiopia. Ethiopian medical journal 2006; 44(3):205-9.
 45. Koskas M, Caillod AL, Fauconnier A, Bader G. Maternal and neonatal consequences induced by the French recommendations for episiotomy practice. Monocentric study about 5409 vaginal deliveries. Gynecologie, obstetrique & fertilite 2009; 37(9):697-702.
 46. Chuilon AL, Le Ray C, Prunet C, Blondel B. Episiotomy in France in 2010: Variations according to obstetrical context and place of birth. Journal de gynecologie, obstetrique et biologie de la reproduction 2016; 45(7):691-700.
 47. Ogunyemi D, Manigat B, Marquis J, Bazargan M. Demographic variations and clinical associations of episiotomy and severe perineal lacerations in vaginal delivery. Journal of the National Medical Association 2006; 98(11):1874.
 48. Hornemann A, Kamischke A, Luedders DW, Beyer DA, Diedrich K, Bohlmann MK. Advanced age is a risk factor for higher grade perineal lacerations during delivery in nulliparous women. Archives of gynecology and obstetrics 2010; 281(1):59-64.
 49. Ali HJ, Zangana JM. Rate of Perineal Injuries and Episiotomy in a Sample of Women at Maternity Teaching Hospital in Erbil City. Journal of Education and Practice 2016; 7(20):12-7.
 50. Rezaie M, Shahoei R, Shahgibi S, Afkhamzadeh A, Farhadifar F. Comparison of perineal lacerations in routine vs. selective mediolateral episiotomy among women referring to the obstetrics department of besat hospital in Sanandaj in 2011. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(116):8-14.
 51. Wu LC, Malhotra R, Allen JC, Lie D, Tan TC, Østbye T. Risk factors and midwife-reported reasons for episiotomy in women undergoing normal vaginal delivery. Archives of gynecology and obstetrics 2013; 288(6):1249-56.
 52. Rezaie M, Shahoei R, Shahgibi S, Afkhamzadeh A, Farhadifar F. Comparison of perineal lacerations in routine vs. selective mediolateral episiotomy among women referring to the obstetrics department of besat hospital in Sanandaj in 2011. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(116):8-14.
 53. Braga GC, Clementino ST, Luz PF, Scavuzzi A, Noronha Neto C, Amorim MM. Risk factors for episiotomy: a case-control study. Revista da Associação Médica Brasileira 2014; 60(5):465-72.
 54. Räisänen S, Vehviläinen-Julkunen K, Gisler M, Heinonen S. A population-based register study to determine indications for episiotomy in Finland. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2011; 115(1):26-30.
 55. Bernitz S, Øian P, Rolland R, Sandvik L, Blix E. Oxytocin and dystocia as risk factors for adverse birth outcomes: a cohort of low-risk nulliparous women. Midwifery 2014; 30(3):364-70.
 56. Technical Working Group, World Health Organization. Care in normal birth: a practical guide. Birth 1997; 24(2):121-3.
 57. Thacker SB, Banta HD. Benefits and risks of episiotomy: an interpretative review of the English language literature, 1860-1980. Obstetrical & gynecological survey 1983; 38(6):322-38.
 58. Aguiar M, Farley A, Hope L, Amin A, Shah P, Manaseki-Holland S. Birth-related perineal trauma in low-and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. Maternal and child health journal 2019; 23(8):1048-70.
 59. Thakur M, Bal H, Tambe V, Singireddy N. Evaluation of episiotomy in present day obstetric practice. Medical Journal of Dr. DY Patil Vidyapeeth 2020; 13(5):529.
 60. Ahmadi Z. Review of effective methods to reduce damage to the perineum during delivery and its recovery. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(155, 15):19-30.
 61. Amorim MM, Coutinho IC, Melo I, Katz L. Selective episiotomy vs. implementation of a non-episiotomy protocol: a randomized clinical trial. Reproductive health 2017; 14(1):1-10.