تأثیر تمرینات هوازی با شدت‌های ثابت و متغیر بر ترکیب بدن، برخی از عوامل فیزیولوژیک و انعقادی زنان میانسال دارای اضافه وزن

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران.

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

چکیده

مقدمه: فیبرینوژن یکی از مهم‌ترین عوامل التهابی و شاخص پیش‌بینی ‌کننده در بیماری‌های قلبی - عروقی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات هوازی با شدت‌های ثابت و متغیر بر ترکیب بدن و برخی عوامل فیزیولوژیک و انعقادی زنان میانسال دارای اضافه وزن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کاربردی و به‌روش نیمه‌تجربی در سال 1394 بر روی 30 زن در سه گروه 10 نفره تمرین هوازی با شدت ثابت، شدت متغیر و کنترل در شهرستان بجنورد انجام شد. برنامه تمرین هوازی شامل 8 هفته تمرین هوازی، 30 دقیقه فعالیت هوازی با شدت ثابت معادل 60% ضربان قلب و با شدت متغیر شامل 2 دقیقه رکاب زدن با شدت 50% حداکثر ضربان قلب و 1 دقیقه رکاب زدن با شدت 70% حداکثر ضربان قلب بود. سطوح فیبرینوژن، PT، PTT، تعداد پلاکت‌ها و  فاکتور غیرانعقادی در 24 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از جلسه تمرین جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون‌های تی همبسته، تحلیل آنالیز کواریانس (ANCOVA) و آزمون تعقیبی توکی به‌ترتیب برای تغییرات درون‌گروهی و بین‌گروهی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: وزن (شدت ثابت 001/0=p و شدت متغیر 001/0=p)، شاخص توده بدنی (شدت ثابت 001/0=p و شدت متغیر 001/0=p)، فشارخون سیستولی (شدت ثابت 03/0=p و شدت متغیر 001/0=p) و فشارخون دیاستولی (شدت ثابت 001/0=p و شدت متغیر 001/0=p) کاهش معنی‌داری یافت؛ در‌صورتی‌که درصد چربی بدن فقط در گروه تمرین هوازی با شدت ثابت کاهش معنی‌داری یافت (001/=p). زمان پروترومبین (شدت ثابت 004/0=p و شدت متغیر 009/0=p)، زمان نسبی ترومبوپلاستین  (شدت ثابت 005/0=p و شدت متغیر 01/0=p)، فیبرینوژن (شدت ثابت 001/0=p و شدت متغیر 02/0=p) و تعداد پلاکت‌ها (شدت ثابت 02/0=p و شدت متغیر 001/0=p)، کاهش معنی‌داری یافت؛ در‌صورتی‌که فاکتور غیرانعقادی در هر دو گروه تمرین هوازی با شدت ثابت و متغیر افزایش معنی‌داری یافت (شدت ثابت 003/0=p و شدت متغیر 001/0=p). میزان انعطاف‌پذیری (شدت ثابت 003/0=p و شدت متغیر 001/0=p) و حداکثر اکسیژن مصرفی (شدت ثابت 001/0=p و شدت متغیر 001/0=p) در هر دو گروه تمرین هوازی با شدت ثابت و متغیر افزایش معنی‌داری یافت.
نتیجه‌گیری: 8 هفته تمرین هوازی با دو شدت ثابت و متغیر از طریق کاهش شاخص‌های ترکیب بدن، فاکتورهای انعقادی و افزایش شاخص‌های آمادگی جسمانی در زنان دارای اضافه وزن می‌تواند احتمالاً در بهبود سلامت قلب و عروق و کاهش التهاب مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Exercise with Constant and Variable Intensities on Body Composition, Some Physiological Indicators and Coagulation Factors in Middle Aged Overweight Women

نویسندگان [English]

 • Mahnaz Mohammad Doost 1
 • Mehrdad Fathi 2
 • Keyvan Hejazi 3
1 M.Sc. of Exercise Physiology, School of Sport Sciences, Islamic Azad University, Bojnourd Branch, Bojnourd, Iran.
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, School of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Introduction: Fibrinogen is one of the most important inflammation factors and a prediction index in cardio vascular diseases. This study was performed with aim to evaluate the effect of aerobic exercise with constant and variable intensities on body composition and some physiological indicators and coagulation factors in middle aged overweight women.
Methods: This semi-experimental and practical study was performed in 2015 on 30 women in three groups: aerobic exercise with constant intensity (n=10), variable intensity (n=10) and control (n=10) in the city of Bojnourd. The aerobic training program included eight weeks of aerobic training, 30 minutes of aerobic training with a constant intensity with 60% of heart rate and variable intensity included 2 minutes of bike pedaling with 50% of maximal heart rate and 1 minute of bike pedaling with 70% of maximal heart rate. The levels of fibrinogen, PT, PTT, platelet count and non-coagulation factor were collected 24 hours before and 48 hours after the training session. Data were analyzed by SPSS software (version 25) and dependent t-test, Analysis of covariance (ANCOVA) and tukey post hoc test for intra-group and inter-group changes, respectively. P<0.05 was considered statistically significant
Results: Weight (constant intensity, P=0.001 and variable intensity, P=0.001), body mass index (constant intensity, P=0.001 and variable intensity, P=0.001), systolic (constant intensity, P=0.03 and variable intensity, P=0.001), and diastolic blood pressure (constant intensity, P=0.001 and variable intensity, P=0.001) decreased significantly in both groups. However, body fat percentage decreased significantly only in the constant intensity group (P=0.001). Prothrombin time (PT) (constant intensity, P=0.004 and variable intensity, P=0.009), thromboplastin time (PTT) (constant intensity, P=0.005 and variable intensity, P=0.01), fibrinogen (constant intensity, P=0.001 and variable intensity, P=0.02), and platelet counts (constant intensity, P=0.02 and variable intensity, P=0.001) significantly decreased in both groups. However, non-coagulation factor significantly increased in both groups (constant intensity, P=0.003 and variable intensity, P=0.001). The amount of flexibility (constant intensity, P=0.003 and variable intensity, P=0.001) and maximal oxygen consumption (constant intensity, P=0.001 and variable intensity, P=0.001) increased significantly in both groups
Conclusion: Eight weeks of aerobic training with two constant and variable intensities by reducing body composition indices, coagulation factors and increasing fitness indices in overweight women can possibly improve cardiovascular health and reduce inflammation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aerobic training
 • Blood pressure
 • Fibrinogen
 • Overweight women
 1. Joshi R, Jan S, Wu Y, MacMahon S. Global inequalities in access to cardiovascular health care: our greatest challenge. Journal of the American College of Cardiology 2008; 52(23):1817-25.
 2. Bhupathy P, Haines CD, Leinwand LA. Influence of sex hormones and phytoestrogens on heart disease in men and women. Women’s health 2010; 6(1):77-95.
 3. Grundy SM, Brewer Jr HB, Cleeman JI, Smith Jr SC, Lenfant C. Definition of metabolic syndrome: report of the National Heart, Lung, and Blood Institute/American Heart Association conference on scientific issues related to definition. Circulation 2004; 109(3):433-8.
 4. Shufelt CL, Merz CN. Contraceptive hormone use and cardiovascular disease. Journal of the American College of Cardiology 2009; 53(3):221-31.
 5. Alzahrani SH, Ajjan R. Coagulation and fibrinolysis in diabetes. Diabetes and Vascular Disease Research 2010; 7(4):260-73.
 6. Tanaka KA, Key NS, Levy JH. Blood coagulation: hemostasis and thrombin regulation. Anesthesia & Analgesia 2009; 108(5):1433-46.
 7. Raffield LM, Lu AT, Szeto MD, Little A, Grinde KE, Shaw J, et al. Coagulation factor VIII: Relationship to cardiovascular disease risk and whole genome sequence and epigenome‐wide analysis in African Americans. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2020; 18(6):1335-47.
 8. Emerging Risk Factors Collaboration. C-reactive protein, fibrinogen, and cardiovascular disease prediction. New England Journal of Medicine 2012; 367(14):1310-20.
 9. Yang SH, Du Y, Zhang Y, Li XL, Li S, Xu RX, et al. Serum fibrinogen and cardiovascular events in Chinese patients with type 2 diabetes and stable coronary artery disease: a prospective observational study. BMJ open 2017; 7(6):e015041.
 10. Goldenberg NA, Knapp-Clevenger R, Manco-Johnson MJ. Elevated plasma factor VIII and D-dimer levels as predictors of poor outcomes of thrombosis in children. New England Journal of Medicine 2004; 351(11):1081-8.
 11. Nicolai L, Massberg S. Platelets as key players in inflammation and infection. Current Opinion in Hematology 2020; 27(1):34-40.
 12. Tousoulis D, Davies G, Stefanadis C, Toutouzas P, Ambrose JA. Inflammatory and thrombotic mechanisms in coronary atherosclerosis. Heart 2003; 89(9):993-7.
 13. Christle JW, Knapp S, Geisberger M, Cervenka M, Moneghetti K, Myers J, et al. Interval endurance and resistance training as part of a community-based secondary prevention program for patients with diabetes mellitus and coronary artery disease. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention 2020; 40(1):17-23.
 14. Wenger NK, Speroff L, Packard B. Cardiovascular health and disease in women. New England Journal of Medicine 1993; 329(4):247-56.
 15. Zhang L, Qin LQ, Liu AP, Wang PY. Prevalence of risk factors for cardiovascular disease and their associations with diet and physical activity in suburban Beijing, China. Journal of epidemiology 2010: 1004140159.
 16. El-Sayed MS. Fibrinogen levels and exercise. Sports Medicine 1996; 21(6):402-8.
 17. saremi A, khalaji H, Momeni KS. Effect of Resistance Training on Serum Level of C-Reactive Protein (CRP) and Fibrinogen in Male Addicts. Research on Addiction Quarterly Journal of Drug Abuse 2016; 9(36):89-99.
 18. Dehghan S, Faramarzi M. The effect of 8-week low impact aerobic exercise on plasma fibrinogen concentration in old women. International Journal of Applied Exercise Physiology 2013; 2(1):40-5.
 19. Khajueinejhad M, Habibi AH, Ranjbar R. The effect of six weeks aerobic training on fibrinogen and some ofthe coagulation factors in women with type 2 diabetes. Jundishapur Scientific Medical Journal 2016; 15(1):55-62.
 20. Amini A, Sobhani V, Mohammadi MT, Shirvani H. Acute effects of aerobic, resistance and concurrent exercises, and maximal shuttle run test on coagulation and fibrinolytic activity in healthy young non-athletes. J Sports Med Phys Fitness 2017; 57(5):633-642.
 21. Fathi K, Ghorbani F, Mojtahedi H. effect of 6 week aerobic step training on cardiovascular fitness, body composition, flexibility, anaerobic power and quality of life of female students of isfahan university. Iranian Journal of Ergonomics. 2014; 2(2):29-37.
 22. Pouladi Borj B, Boghrabadi V, Hejazi S. Comparison of the effect of aerobic training exercise and different intensities on duration of post-exercise hypotension in middle-aged women. Razi Journal of Medical Sciences 2015; 22(134):18-27.
 23. Ghahremani Moghadam M. Effect of aerobic training for 8 weeks on c-reactive protein, uric acid and total bilirubin in sedentary elderly women. The Horizon of Medical Sciences 2015; 21(2):81-9.
 24. Machado CLF, Botton CE, Brusco CM, Pfeifer LO, Cadore EL, Pinto RS. Acute and chronic effects of muscle power training on blood pressure in elderly patients with type 2 diabetes mellitus. Clin Exp Hypertens 2020; 42(2):153-159.
 25. O'Connor PJ, Bryant CX, Veltri JP, Gebhardt SM. State anxiety and ambulatory blood pressure following resistance exercise in females. Med Sci Sports Exerc 1993; 25(4):516-21.
 26. Hosseiny SM, Farahani Z, Shiri H, AbedSaeidi Z, AlaviMajd H, Hamidizadeh S. The effects of low intensity aerobic exercise on blood pressur. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences. 2007; 9(2):14-9.
 27. Clark T, Morey R, Jones MD, Marcos L, Ristov M, Ram A, et al. High-intensity interval training for reducing blood pressure: a randomized trial vs. moderate-intensity continuous training in males with overweight or obesity. Hypertens Res 2020; 43(5):396-403.
 28. MacDonald JR, Rosenfeld JM, Tarnopolsky MA, Hogben CD, Ballantyne CS, MacDougall JD. Post exercise hypotension is not mediated by the serotonergic system in borderline hypertensive individuals. J Hum Hypertens 2002; 16(1):33-9.
 29. Kelley GA, Kelley KS. Progressive resistance exercise and resting blood pressure : A meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension 2000; 35(3):838-43.
 30. Jafarnejad F, Aalami M, Pourjavad M, Modrres Gharavi M. Study of Effectiveness of Muscle Relaxation on Blood Pressure in Pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2011; 14(6):62-8.
 31. Brenner IK, Brown CA, Hains SJ, Tranmer J, Zelt DT, Brown PM. Low-Intensity Exercise Training Increases Heart Rate Variability in Patients With Peripheral Artery Disease. Biol Res Nurs 2020; 22(1):24-33.
 32. Bargharar M, Khazani A, Zeyaie N, Hashemi A, Falah E. Effect of 12 weeks aerobic exercise on coronary heart diseases\'markers of inflammation in middle-aged women. Hormozgan Medical Journal 2015; 19(3):180-6.
 33. Ghazalian F. Effects of Whole Body Vibration Training on Inflammatory Markers in Young Healthy Males. Annals of Military and Health Sciences Research 2019; 17(2):e89326.
 34. Amiri Parsa T, Khademosharie M, Azarnive MS. The effect of aerobic training on fibrinogen and blood cells in obese girls. Scientific Journal of Iran Blood Transfus Organ 2019; 16(3):217-27.
 35. Prerost MR. Correlation of Homocysteine Concentration with Plasma Fibrinogen and Physical Activity in Males with Coronary Artery Disease (Doctoral dissertation, Virginia Tech); 1997.
 36. Furukawa F, Kazuma K, Kojima M, Kusukawa R. Effects of an off-site walking program on fibrinogen and exercise energy expenditure in women. Asian Nursing Research 2008; 2(1):35-45.
 37. Kasapis C, Thompson PD. The effects of physical activity on serum C-reactive protein and inflammatory markers: a systematic review. J Am Coll Cardiol 2005; 45(10):1563-9.
 38. Balagopal P, George D, Sweeten S, Mann KJ, Yarandi H, Mauras N, et al. Response of fractional synthesis rate (FSR) of fibrinogen, concentration of D-dimer and fibrinolytic balance to physical activity-based intervention in obese children. J Thromb Haemost 2008; 6(8):1296-303.
 39. Shafabakhsh SR, Shafizadeh M, Dehkhoda MR. Effects of training and fitness education on the health-related physical fitness factors in adolescent students: Evaluating the mediating role of knowledge and internal motivation. Research in Sport Management & Motor Behavior 2012; 2(3):1-15.
 40. Lesinski M, Prieske O, Helm N, Granacher U. Effects of Soccer Training on Anthropometry, Body Composition, and Physical Fitness during a Soccer Season in Female Elite Young Athletes: A Prospective Cohort Study. Front Physiol 2017; 8:1093.
 41. Soori R, Ranjbar K, Jafarpour SH. Effect of dose response relate to number of training sessions of physical fitness in sedentary adolescence boys. Sport Physiology (Research on Sport Science) 2013; 5(17):13-28.
 42. Janssen I, Leblanc AG. Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. Int J Behav Nutr Phys Act 2010; 7:40.