بررسی ارتباط خشونت خانگی از طرف همسر و پره‌اکلامپسی در زنان پست‌پارتوم مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی- درمانی شهر سنندج در سال 1396

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: پره‌اکلامپسی از عوارض دوران بارداری و یک اختلال چندارگانی است که در 5-3% از بارداری‌ها در کشورهای غربی رخ می‌دهد. با توجه به درگیری سیستم اتونوم و سمپاتیک در پاتوفیزیولوژی پره‌اکلامپسی، نقش استرس در تشدید این عارضه پررنگ می‌گردد. از آنجایی که نقش عواملی چون خشونت خانگی بر بروز و یا تشدید پره­اکلامپسی مطرح می‌باشد و از طرفی با توجه به رشد و شیوع خشونت خانگی در کشور، مطالعه حاضر با هدف بررسی و تعیین میزان ارتباط بین خشونت خانگی و ابتلاء به پره‌اکلامپسی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 1396 بر روی 110 مادر پست‌پارتوم در دو گروه 55 نفره مبتلا به پره‌اکلامپسی و غیر‌مبتلا به پره‌اکلامپسی در بیمارستان بعثت شهرستان سنندج انجام شد. ابتدا اطلاعات جمعیت‌شناختی با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته دموگرافیک- مامایی و سپس اطلاعات مربوط به خشونت خانگی با استفاده از پرسشنامه خشونت خانگی برگرفته از سازمان جهانی بهداشت جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های آماری تی تست، من ویتنی و کای اسکوئر انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین خشونت خانگیاز طرف همسر با پره‌اکلامپسی ارتباط معنی‌داری وجود نداشت (203/0=p). احتمال ابتلاء به پره‌اکلامپسی در صورت مواجهه با خشونت خانگی و خشونت فیزیکی 5/1 برابر گروه شاهد، مواجهه با خشونت جنسی 6/1 برابر گروه شاهد و مواجهه با خشونت روانی 2/1 برابر گروه شاهد بود. بین شدت خشونت فیزیکی (328/0=p)، جنسی (473/0=p) و روانی (606/0=p) با پره­اکلامپسی ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: بین ابتلاء به پره‌اکلامپسی و انواع خشونت‌ها ارتباط معنی‌داری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of domestic violence from husband and preeclampsia in postpartum women referred to Sanandaj medical education center in 2017

نویسندگان [English]

 • Serve Mohamadi 1
 • Roonak Shahoei 2
 • Nasrin Soofizadeh 3
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
2 Associate professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Preeclampsia is one of the pregnancy complications and is a multiple organ disorder that occurs in 3 to 5 percent of all pregnancies in western countries. Regarding to the involvement of the autonomic and sympathetic systems in pathophysiology of preeclampsia, the role of stress is highlighted in exacerbating the condition. Since the role of factors such as domestic violence is raised in the incidence or exacerbation of preeclampsia, and with regard to the growth and prevalence of domestic violence in the country, this study was performed with aim to determine the association between domestic violence and preeclampsia.
Methods: This case-control study was performed on110 post-partum women in two groups of 55 subjects (preeclampsia and non-preeclampsia) in Beasat hospital of Sanandaj in 2017. Demographic data were collected using researcher-made Demographic-Midwifery questionnaire, and then data related to domestic violence using World Health Organization domestic violence questionnaire. Data were analyzed using SPSS software (version 22) and t-test, Mann-Whitney and Chi-square tests. P <0.05 was considered statistically significant.
Results: There was no significant relationship between domestic violence by husband and preeclampsia (P = 0.203). The risk of preeclampsia in the case of domestic violence and physical violence was 1.5 times than control group, sexual violence was 1.6 times than control group, and psychological violence was 1.2 times than control group. There was no significant association between physical, sexual and mental violence with preeclampsia (P=0.328, P=0.473 and P=0.606, respectively).
Conclusion: No significant relationship was found between the incidence of preeclampsia and the types of violence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Domestic violence
 • Domestic violence by husband
 • Post-Partum
 • Preeclampsia
 • Pregnancy
 1. Fortner RT, Pekow P, Solomon CG, Markenson G, Chasan-Taber L. Prepregnancy body mass index, gestational weight gain, and risk of hypertensive pregnancy among Latina women. Am J Obstet Gynecol 2009; 200(2):167.e1-7.
 2. Hill H. Antioxidant vitamin might prevent pre-eclampsia. Nurs Stand 2001; 15:43.
 3. Dizavandi E, Kordi M, Seiedalavi G, Shakery MT. The effect of calcium in prevention of hypertension disorder in pregnant women without delivery history. Mashhad: Midwifery and Nursing College 1995.
 4. Arulkumaran N, Lightstone L. Severe pre-eclampsia and hypertensive crises. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2013; 27(6):877-84.
 5. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams obstetrics. 23nd ed. NewYork: McGraw-hill; 2010.
 6. Nikpour S, Atarodi Kashani Z, Mokhtarshahi SH, Parsay S, Nooritajer M, Haghani H. Study of the correlation of the consumption of Vitamin C-Rich foods with preeclampsia and eclampsia in women referred to Shahid Akbar Abadi Hospital in Tehran, 2004. Razi Journal of Medical Sciences 2007; 14(54):179-92.
 7. Brichant JF, Bonhomme V. Preeclampsia: an update. Acta Anaesthesiol Belg 2014; 65(4):137-49.
 8. Steegers EA, von Dadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. Lancet 2010; 376(9741):631-44.
 9. Kurki T, Hiilesmaa V, Raitasalo R, Mattila H, Ylikorkala O. Depression and anxiety in early pregnancy and risk for preeclampsia. Obstet Gynecol 2000; 95(4):487-90.
 10. Sibai BM, Koch MA, Freire S, Pinto e Silva JL, Rudge MV, Martins-Costa S, et al. Serum inhibin A and angiogenic factor levels in pregnancies with previous preeclampsia and/or chronic hypertension: are they useful markers for prediction of subsequent preeclampsia? Am J Obstet Gynecol 2008; 199(3):268.e1-9.
 11. Bodaghabadi M. Prevalence of violence and related factors in pregnant women referring to Shahid Mobini hospital, Sabzevar. Hormozgan Med J 2007; 11(1):71-6.
 12. Carcico H. A guide to health promotion and disorder management. Womens Health 2005: 75-105.
 13. Talley P, Heitkemper M, Chicz-Demet A, Sandman CA. Male violence, stress, and neuroendocrine parameters in pregnancy: a pilot study. Biol Res Nurs 2006; 7(3):222-33.
 14. Jamshidimanesh M, Soleymani M, Ebrahimi E, Hosseini F. Domestic violence against pregnant women in iran. J Family Reprod Health 2013; 7(1):7-10.
 15. Gilligan J. Violence: Our deadly epidemic and its causes. New York: GP Putnam; 1996.
 16. Kaye DK, Mirembe FM, Bantebya G, Johansson A, Ekstrom AM. Domestic violence during pregnancy and risk of low birthweight and maternal complications: a prospective cohort study at Mulago Hospital, Uganda. Trop Med Int Health 2006; 11(10):1576-84.
 17. Kearney MH, Haggerty LA, Munro BH, Hawkins JW. Birth outcomes and maternal morbidity in abused pregnant women with public versus private health insurance. J Nurs Scholarsh 2003; 35(4):345-9.
 18. Levendosky AA, Bogat GA, Huth-Bocks AC, Rosenblum K, von Eye A. The effects of domestic violence on the stability of attachment from infancy to preschool. J Clin Child Adolesc Psychol 2011; 40(3):398-410.
 19. Nojoumi MA, Akrami Z. Physical violence during pregnancy: Prevalence and outcomes. Payesh (Health Monitor) 2003; 2(1):47-52.
 20. El Kady D, Gilbert WM, Xing G, Smith LH. Maternal and neonatal outcomes of assaults during pregnancy. Obstet Gynecol 2005; 105(2):357-63.
 21. Behnam HR, Moghadam Hoseini V, Soltanifar A. Domestic violence against the Iranian pregnant women. The Horizon of Medical Sciences 2008; 14(2):70-6.
 22. Shamsi M, Bayati A. Frequency and severity of domestic violence in pregnant women. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2011; 12(4):67-75.
 23. Sanchez SE, Qiu C, Perales MT, Lam N, Garcia P, Williams MA. Intimate partner violence (IPV) and preeclampsia among Peruvian women. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2008; 137(1):50-5.
 24. Jahanfar S, Jamshidi R. The Prevalence of Domestic Violence Among Pregnant Women Who were Attended in Iran University of Medical Sciences Hospitals. Iran Journal of Nursing 2002; 15(32):93-9.
 25. Berenson AB, Wiemann CM, Wilkinson GS, Jones WA, Anderson GD. Perinatal morbidity associated with violence experienced by pregnant women. Am J Obstet Gynecol 1994; 170(6):1760-6.
 26. Jahanfar S, Kamarudin EB, Sarpin MA, Zakaria NB, Abdul Rahman RB, Samsuddin RD. The prevalence of domestic violence against pregnant women in Perak, Malaysia. Arch Iran Med 2007; 10(3):376-278.
 27. Nougomi M, Akrami Z. Physical violence during pregnancy and maternal and neonatal outcomes. Article in Persian]. Payesh J 2002; 2(1):43-8.
 28. Yost NP, Bloom SL, McIntire DD, Leveno KJ. A prospective observational study of domestic violence during pregnancy. Obstet Gynecol 2005; 106(1):61-5.
 29. Doulatian M, Hesami K, Shams J, Alavi MH. Relationship between violence during pregnancy and postpartum depression. Iran Red Crescent Med J 2010; 12(4):377-83.
 30. Sanchez SE, Qiu C, Perales MT, Lam N, Garcia P, Williams MA. Intimate partner violence (IPV) and preeclampsia among Peruvian women. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008; 137(1):50-5.
 31. Silverman JG, Decker MR, Reed E, Raj A. Intimate partner violence victimization prior to and during pregnancy among women residing in 26 U.S. states: associations with maternal and neonatal health. Am J Obstet Gynecol 2006; 195(1):140-8.
 32. Morales Camargo JF. Violencia doméstica de la pareja y su relación con la preeclampsia en gestantes atendidas en el hospital San Juan de Lurigancho. Enero–Julio, 2015.
 33. Kordi M, Abbaszadeh A, Mokhber N, Lotfalizadeh M, Ebrahimzadeh S. Intimate Partner Violence and Pre-Eclampsia: A Case-Control Study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(75):12-21.