نقش کم‌کاری تیروئید بر مورفولوژی تخمدان و رحم در سونوگرافی زنان در سنین باروری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه رادیولوژی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار گروه داخلی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه گوش و حلق و بینی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

4 پژوهشیار گروه رادیولوژی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

5 استاد گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: هیپوتیروئیدی یک سندرم بالینی ناشی از کمبود هورمون‌های تیروئیدی است که می‌تواند در تولید مثل تأثیرگذار باشد. مطالعه حاضر با توجه به شیوع هیپوتیروئیدی و نازایی با هدف بررسی نقش هیپوتیروئیدی بر مورفولوژی رحم و تخمدان انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه هم‌گروهی که در سال 1396 در درمانگاه بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه انجام شد، ۱۶۱ زن مبتلا به هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال که بر اساس سطح TSH سرم انتخاب شده بودند، به‌عنوان گروه مواجهه و ۱۶۱ زن سالم به‌صورت همتا شده به‌عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. در روز چهاردهم سیکل ماهیانه از رحم و تخمدان هر دو گروه سونوگرافی گرفته شد و اطلاعات به‌دست آمده در فرم مخصوص جمع‌آوری داده‌ها وارد شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون‌های آماری فیشر، کولموگروف اسمیرنوف و تی مستقل انجام گرفت.میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در گروه مواجهه نسبت به گروه شاهد به‌طور معنی‌داری بی‌نظمی قاعدگی (01/0=p)، کاهش تعداد بارداری یا عدم آن (017/0=p)، افزایش ضخامت آندومتر (01/0=p)، افزایش حجم و تعداد فولیکول‌های تخمدان‌ها و کاهش سایز فولیکول‌های تخمدان (01/0=p) مشاهده شد،اما هیپوتیروئیدی نقشی در اندازه رحم نداشت (406/0=p).
نتیجه‌گیری: هیپوتیروئیدی با افزایش حجم تخمدان‌ها، تعداد فولیکول‌ها و کاهش سایز فولیکول‌ها سبب تغییر مورفولوژی تخمدان‌ها، مشابه اختلال تخمدان پلی‌کیستیک شده و می‌تواند علتی برای نامنظمی قاعدگی در زنان سنین باروری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Hypothyroidism on Ovarian and Uterine Morphology in Sonography of Women at Reproductive Age

نویسندگان [English]

 • Nazanin Farshchian 1
 • Rozita Naseri 2
 • Nikzad Farshchian 3
 • Parisa Bahrami Kamangar 4
 • Mansour Rezaei 5
1 Associate Professor, Department of Radiology, Clinical Research Development Center, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 Associate Professor, Department of Internal, Clinical Research Development Center, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Otolaryngology, Clinical Research Development Unit, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
4 Researcher, Department of Radiology, Clinical Research Development Center, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
5 Professor, Department of Biostatistics, Social Development and Health Promotion Research Center, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hypothyroidism is a clinical syndrome due to thyroid hormones deficiency that can affect reproductive function. Regarding to the prevalence of hypothyroidism and infertility, this study was performed with aim to evaluate the role of hypothyroidism on uterine and ovarian morphology.
Methods: In this cohort study which was performed in the clinic of Kermanshah Imam Reza Hospital in 2017, 161 women with subclinical hypothyroidism were selected as exposed group based on TSH level and 161 healthy women were randomly selected as the control group. On the 14th day of the menstrual cycle, ultrasounds were taken from uterus and ovary in two groups and the data were recorded in special data collection form. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and Fisher, Kolmogrov Smironov, and independent-t test. p < 0.05 was considered statistically significant.
Results: There were menstrual irregularities (P=0.01), reduced number of pregnancies or lack of pregnancy (P=0.017), increased endometrial thickness (P=0.01), increased volume and number of follicles in the ovaries and reduced size of ovarian follicles (P=0.01) in the exposed group compared to the control group, however, hypothyroidism had no effect on the size of the uterus (P=0.406).
 Conclusion: Hypothyroidism, by increasing the size of the ovaries and the number of the follicles and reducing follicular size causes change in the morphology of the ovaries similar to PCOD, and can be a cause of menstruation irregularity in women of reproductive age.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hypothyroidism
 • Infertility
 • Ultrasound
 1. Karaca N, Akpak YK. Thyroid disorders and fertility. Int J Res Med Sci 2015; 3(6):1299-304.
 2. Bals-Pratsch M, De Geyter C, Müller T, Frieling U, Lerchl A, Pirke KM, et al. Episodic variations of prolactin, thyroid-stimulating hormone, luteinizing hormone, melatonin and cortisol in infertile women with subclinical hypothyroidism. Hum Reprod 1997; 12(5):896-904.
 3. Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J. Harrison's Principles of Internal Medicine. 19nd ed. New York: McGraw-Hill Education; 2015. P.149-158.
 4. Peeters RP. Subclinical hypothyroidism. New England Journal of Medicine 2017; 376(26):2556-65.
 5. Fatourechi V. Subclinical hypothyroidism: an update for primary care physicians. InMayo Clinic Proceedings 2009; 84(1):65-71.
 6. Joshi JV, Bhandarkar SD, Chadha M, Balaiah D, Shah R. Menstrual irregularities and lactation failure may precede thyroid dysfunction or goitre. J Postgrad Med 1993; 39(3):137-41.
 7. Farshchian N, Monifi F, Izadi B, Rahimi M. The concordance between thyroid nodules ultrasound, based on thyroid Imaging reporting and data systems, and fine needle aspiration. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 2016; 19(7).
 8. Rahimi M, Farshchian N, Rezaee E, Shahebrahimi K, Madani H. To differentiate benign from malignant thyroid nodule comparison of sonography with FNAC findings. Pak J Med Sci 2013; 29(1):77-80.
 9. Callen PW. Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology. 4nd ed. Saunderes, Philadelphia; 2000.
 10. Usmani A, Rehman R, Qamar A. Effect of age on uterine and ovarian morphology with polycystic ovaries. J Pak Med Assoc 2014; 64(10):1119-22.
 11. Huang R, Zheng J, Li S, Tao T, Liu W. Subclinical hypothyroidism in patients with polycystic ovary syndrome: distribution and its association with lipid profiles. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014; 177:52-6.
 12. Sridhar GR, Nagamani G. Hypothyroidism presenting with polycystic ovary syndrome. J Assoc Physicians India 1993; 41(2):88-90.
 13. Hansen KA, Tho SP, Hanly M, Moretuzzo RW, McDonough PG. Massive ovarian enlargement in primary hypothyroidism. Fertil Steril 1997; 67(1):169-71.
 14. Panico A, Lupoli GA, Fonderico F, Colarusso S, Marciello F, Poggiano MR, et al. Multiple ovarian cysts in a young girl with severe hypothyroidism. Thyroid 2007; 17(12):1289-93.
 15. Baranowski E, Högler W. An unusual presentation of acquired hypothyroidism: the Van Wyk-Grumbach syndrome. Eur J Endocrinol 2012; 166(3):537-42.
 16. Nandi-Munshi D, Tridgell A, Taplin CE. Acute ovarian torsion and primary hypothyroidism. Pediatrics 2013; 132(1):e233-8.
 17. Hu Y, Wang Q, Li G, Sun X, Liu C. Ultrasonic morphology of uterus and ovaries in girls with pituitary hyperplasia secondary to primary hypothyroidism. Horm Metab Res 2013; 45(9):669-74.
 18. Yu Q, Wang JB. Subclinical Hypothyroidism in PCOS: Impact on Presentation, Insulin Resistance, and Cardiovascular Risk. Biomed Res Int 2016; 2016:2067087.
 19. Sultan A, Velaga MR, Fleet M, Cheetham T. Cullen's sign and massive ovarian enlargement secondary to primary hypothyroidism in a patient with a normal FSH receptor. Arch Dis Child 2006; 91(6):509-10.
 20. Urmi SJ, Begum SR, Fariduddin M, Begum SA, Mahmud T, Banu J, et al. Hypothyroidism and its Effect on Menstrual Pattern and Fertility. Mymensingh Med J 2015; 24(4):765-9.
 21. Singh BM, Ammini AC, Kriplani A. Ovarian cyst in juvenile hypothyroidism. Arch Gynecol Obstet 2005; 271(3):262-3.
 22. Campaner AB, Scapinelli A, Machado RO, Dos Santos RE, Beznos GW, Aoki T. Primary hypothyroidism presenting as ovarian tumor and precocious puberty in a prepubertal girl. Gynecol Endocrinol 2006; 22(7):395-8.
 23. Muderris II, Boztosun A, Oner G, Bayram F. Effect of thyroid hormone replacement therapy on ovarian volume and androgen hormones in patients with untreated primary hypothyroidism. Ann Saudi Med 2011; 31(2):145-51.