بررسی تأثیر گلاب خوراکی بر آمادگی سرویکس زنان نخست‌زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 متخصص زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی طبس، طبس، ایران.

چکیده

مقدمه: در بسیاری از زنان باردار، آمادگی سرویکس و القاء زایمان قبل از شروع خودبه‌خودی زایمان لازم است. در طب سنتی، گلاب به‌عنوان یک عامل مؤثر در شروع دردهای زایمان مورد استفاده بوده است، اما مطالعات بالینی انجام شده در مورد تأثیر آن بسیار کم است.مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر گلاب خوراکی بر آمادگی سرویکس در زنان نخست‌زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1398 بر روی 60 زن باردار شکم اول با حاملگی 40 هفته در زایشگاه بیمارستان طبس انجام شد. افراد به دو گروه 30 نفره مداخله و کنترل تخصیص داده­ شدند. گروه آزمون از هفته 40 بارداری به‌مدت یک هفته روزانه 5 میلی­لیتر گلاب به‌صورت خوراکی مصرف کردند و در گروه کنترل، مراقبت معمول انجام گردید. در روز 1، 3، 7 و ورود به لیبر نمره بیشاپ اندازه‌گیری شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل فرم‌های پرسشنامه، معاینه، مشاهده و شمارش حرکات جنین و چک‌لیست مصرف گلاب بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون­های تی، کای دو و تحلیل واریانس با مقادیر تکراری انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سن مادران در گروه مداخله و کنترل به‌ترتیب 16/5±53/26 و 28/5±53/26 سال بود. بین دو گروه از نظر شروع زایمان اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (303/0=p). تحلیل واریانس در اندازه‌های تکراری نشان داد میانگین نمره بیشاپ روز سوم و هفتم پس از شروع مداخله در دو گروه تفاوت آماری معناداری با یکدیگر نداشت (160/0=p). بر اساس نتایج این آزمون، روند تغییرات نمره بیشاپ در دو گروه افزایشی بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، مصرف 5 میلی­لیتر گلاب خوراکی (با غلظت 24% اسانس گل‌محمدی)، بر آمادگی سرویکس زنان نخست‌زا تأثیر نداشت و عوارض جانبی نیز نداشت. مطالعات آتی با دوزهای بالاتر گلاب و البته در رنج دوز ایمن بر آمادگی سرویکس توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of oral rose-water on cervical ripening in primiparous women

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Shariat Moghani 1
 • Reihaneh Jarrahi 2
 • Maryam Moradi 3
 • Hasan Rakhshande 4
 • Jamshid Jamali 5
 • Elham Esform 6
1 Instructor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student in Midwifery Education, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Pharmacology, Medicinal Plants Pharmacological Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Biostatics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Gynecologist, University of Medical Sciences, Tabas, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cervical ripening and induction of labor is necessary before the spontaneous onset of labor. In traditional medicine, rose-water has been used as an effective factor in the onset of labor contractions. However, clinical studies on its efficacy are very rare. This study was performed with aim to determine the effect of oral rose-water on cervical ripening in primiparous women.
Methods: This randomized clinical trial study was performed in 2019 on 60 primiparous women with 40 weeks of gestation in the maternity of Tabas hospital. The subjects were assigned to two groups of intervention and control (n=30 in each group). The intervention group consumed five ml of oral rose-water daily since 40 week of gestation for one week and the control group received routine care. Bishop score was measured at days one, three, seven and entering the labor. Data collection tools were the forms of questionnaire, physical examination, observation and counting fetal movement and the checklist of rose-water consumption. Data were analyzed using T-tests, Chi-square, and analysis of variance with repeated measures. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean age of mothers in the intervention and control groups was 26.53± 5.16 and 26.53± 5.28, respectively. The onset of labor did not show a significant difference in two groups (p=0.303). Analysis of variance with repeated measures showed that the mean of Bishop score on the third and seventh days after beginning of the intervention was not significantly different between the two groups (p =0.160). The results of this test showed that the trend of bishop score changes in both groups was incremental.
Conclusion: According to the results of the study, daily consumption of 5 ml rose-water (with concentration of 24% rose water essential), had no significant effect on cervical ripening in primiparous women had no side-effects. It is recommended that future research be done with higher dose of rose-water with safe dose range on cervical ripening.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cervical ripening
 • Delivery
 • Rosewater
 • Term pregnancy
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BL, et al. Williams Obstetrics. 25nd ed. New York: McGraw Hill; 2018. p. 609-628.
 2. Iravani M, Montazeri S, Afshari P, Souri H. A study on the Safety and Efficacy of Castor Oil for Cervical Ripening and Labour Induction. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2006; 5(48):398-404.
 3. Tork Zahrani S, Dasumi S, Tansaz M, Akbarzadeh A. The effects ofpeganeum harmala smoke cervical ripening, initiation and outcome of labor. Medical History 2016;8(27):151-77.
 4. Gatward H, Simpson M, Woodhart L, Stainton MC. Women's experiences of being induced for post-date pregnancy. Women and Birth 2010; 23(1):3-9.
 5. Little SE, Caughey AB. Induction of labor and cesarean: what is the true relationship?. Clinical obstetrics and gynecology 2015; 58(2):269-81.
 6. Wolfe H, Timofeev J, Tefera E, Desale S, Driggers RW. Risk of cesarean in obese nulliparous women with unfavorable cervix: elective induction vs expectant management at term. American journal of obstetrics and gynecology 2014; 211(1):53-e1.
 7. Feltovich H. Cervical evaluation: from ancient medicine to precision medicine. Obstetrics and gynecology 2017; 130(1):51.
 8. Hawkins JS, Stephenson M, Powers B, Wing DA. Diabetes mellitus: an independent predictor of duration of prostaglandin labor induction. Journal of Perinatology 2017; 37(5):488-91.
 9. Jahani Shourab N, Mirteimouri M, Latifnejad Roudsari R. A case series of severe perineal lacerations during normal childbirth. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(8):103-14.
 10. Nayebi N, Khalili N, Kamalinejad M, Emtiazy M. A systematic review of the efficacy and safety of Rosa damascena Mill. with an overview on its phytopharmacological properties. Complementary therapies in medicine 2017; 34:129-40.
 11. Raghuraman N, Stout MJ, Young OM, Tuuli MG, López JD, Macones GA, et al. Utility of the simplified Bishop score in spontaneous labor. American journal of perinatology 2016; 33(12):1176-81.
 12. Ivars J, Garabedian C, Devos P, Therby D, Carlier S, Deruelle P, et al. Simplified Bishop score including parity predicts successful induction of labor. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2016; 203:309-14.
 13. Myers KM, Feltovich H, Mazza E, Vink J, Bajka M, Wapner RJ, et al. The mechanical role of the cervix in pregnancy. Journal of biomechanics 2015; 48(9):1511-23.
 14. Soh YM, Tiwari A, Mahendroo M, Conrad KP, Parry LJ. Relaxin regulates hyaluronan synthesis and aquaporins in the cervix of late pregnant mice. Endocrinology 2012; 153(12):6054-64.
 15. Sievert RA, Kuper SG, Jauk VC, Parrish M, Biggio JR, Harper LM. Predictors of vaginal delivery in medically indicated early preterm induction of labor. American journal of obstetrics and gynecology 2017; 217(3):375-e1.
 16. Yazdizadeh H, Abedi P, Najar S, Ahmadi K, Zaker Zakerhoseiyni V. The effect of vaginal administration isosorbide mononitrate on cervical ripening and induction of labor in postterm pregnancy. Jundishapur Scientific Medical Journal 2013; 11(6):675-84.
 17. Kilpatrick SJ, Papile LA, Macones GA. Guidelines for perinatal care. American Academy of Pediatrics; 2017 Sep 17.
 18. Afolabi BB, Oyeneyin OL, Ogedengbe OK. Intravaginal misoprostol versus Foley catheter for cervical ripening and induction of labor. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2005; 89(3):263-7.
 19. Makvandi S, Mirzaiinajmabadi K, Mirteimoori M, Esmaily H. Effect of normal physiologic childbirth program in mother-friendly hospitals on duration of labor. Electronic Journal of General Medicine 2018; 15(3).
 20. Khadem N, Sharaphy A, Latifnejad R, Hammod N, Ibrahimzadeh S. Comparing the efficacy of dates and oxytocin in the management of postpartum hemorrhage. Shiraz E-Medical Journal 2007; 8(2):64-71.
 21. Ghiasi A, Hasani M, Mollaahmadi L, Hashemzadeh M, Haseli A. The effect of aromatherapy on labor Pain relief: a systematic review of clinical trials. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(2):89-105.
 22. Yoosefi B, Ghasempoor HR, Yousefi B, Aghdaie ST, Jaimand K. Variations in chemical components of essential oils in 25 accessions of damask rose (Rosa damascena Mill.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 2016; 32(1).
 23. Jalali Chimeh ZS, Gandomkar A, Khodagholi M, Batooli H. Comparison of the Rosa damascena Mill’s Essence Composition in Climate Change Conditions. Geographical Researches Quarterly Journal 2019; 34(1):41-50.
 24. Boskabady MH, Shafei MN, Saberi Z, Amini S. Pharmacological effects of Rosa damascena. Iranian journal of basic medical sciences 2011; 14(4):295.
 25. Sadeghi Avval Shahr H, Saadat Hosseini MS, khairkhah M, Saadat Hosseini SE. The effect of aromatherapy with rose oil on primary dysmenorrhea. Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 2014; 4(2):787-97.
 26. Heydari M, Nourafcan H, Nazari N. Changes in essential oil content/composition and morpho-physiological traits of Damask rose affected by nano-potassium and nano-iron chelated. Agroecology Journal 2019; 15(3):35-47.
 27. Mohammadinia N, Rezaei MA, Loripour M, Heydari N. The effect of consumption of Sisymbrium-seeds at the end of pregnancy on the rate of cesarean delivery and apgar score. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(27):8-13.
 28. Hosseinzadeh H, Nassiri‐Asl M. Avicenna's (Ibn Sina) the canon of medicine and saffron (Crocus sativus): a review. Phytotherapy Research 2013; 27(4):475-83.
 29. Mohammadinia N, Rezaei M, Loripoor M, Vazirinejad R. Assessment of the Effect of Sisymbrium Consumption on Spontaneous Labor in Nulipars. Tabibe Shargh 2008; 10(2):79-87.
 30. Kheirkhah M, Setayesh Valipour N, Neisani L, Haghani H. A controlled trial of the effect of aromatherapy on birth outcomes using. Journal of Midwifery and Reproductive Health 2014; 2(1):77-82.
 31. Roozbahani N, Attarha M, Akbari Torkestani N, Amiri Farahani L, Heidari T. The effect of rose water aromatherapy on reducing labor pain in primiparous women. Complementary Medicine Journal 2015; 5(1):1042-53.
 32. Vahaby S, Abedi P, Afshari P, Haghighizadeh MH, Zargani A. Effect of aromatherapy with rose water on pain severity of labor in nulliparous women: a random clinical trial study. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2016; 14(12):1049-60.
 33. Lotfalizadeh M, Teymoori M. Comparison of Nifedipine and Magnesium Sulfate in the Treatment of Preterm. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13(2):7-12.
 34. Azhari S, Pirdadeh S, Lotfalizadeh M, Shakeri MT. Evaluation of the effect of castor oil on initiating labor in term pregnancy. Saudi medical journal 2006; 27(7):1011-4.
 35. Batooli H, Safaei-Ghomi J. Comparison of essential oil composition of flowers of three Rosa damascena Mill. genotypes from Kashan. Journal of Medicinal Plants 2012; 2(42):157-66.
 36. Ramezanalizadeh F, Rabbani M, Khoroushi M, Aliasghari A. In vitro assessment of antibacterial activity of pomegranate vinegar and rose water compared with Persica mouthwash against Oral Bacteria. Journal of Islamic Dental Association of Iran 2015; 27(3):150-7.