بررسی ارزش انجام هیستروسکوپی، در موارد مشاهده انسداد لوله فالوپ حین لاپاروسکوپی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 متخصص قلب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: گزارش انسداد لوله‌ها در هیستروسالپنگوگرافی (HSG) در بیماران نابارور، باید توسط لاپاروسکوپی تأیید شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی فایده انجام هیستروسکوپی در موارد مشاهده انسداد لوله‌های فالوپ حین لاپاراسکوپی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مداخله‌ای در سال‌های 95-1393 بر روی 54 نفر از زنان نابارور کاندید لاپاراسکوپی به‌دلیل انسداد لوله فالوپ در هیستروسالپن‍گوگرافی (با وجود کاویته نرمال رحمی)، در بخش زنان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد. در صورت مشاهده انسداد لوله حین لاپاراسکوپی، بیماران وارد مطالعه شدند. در همان مرحله هیستروسکوپی انجام شد، سپس مجدداً وضعیت لوله‌ها با لاپاراسکوپی بررسی شد. فایده انجام هیستروسکوپی از جهت کشف پاتولوژی رحمی، باز شدن لوله یا هر دو ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های تی دانشجویی، کی دو و مک نمار انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه54 بیمار با 74 لوله مسدود در لاپاروسکوپی وارد مطالعه شدند. هیستروسکوپی در 30 نفر (6/55%) از بیماران پاتولوژی داخل رحمی را مشخص کرد و در 25 نفر (3/46%) از بیماران پس از هیستروسکوپی حداقل یک لوله باز شد. 38 نفر (4/70%) از بیماران، از انجام هیستروسکوپی فایده بردند (باز شدن لوله یا تشخیص پاتولوژی رحمی). در بررسی ارتباط شواهد هیستروسکوپی (نرمال یا پاتولوژیک) با باز شدن لوله پس از آن، احتمال باز شدن لوله در موارد هیستروسکوپی پاتولوژیک به‌طور معنی‌دار بیشتر بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: در موارد مشاهده انسداد لوله در لاپاراسکوپی تشخیصی در زنان نابارور (علی‌رغم کاویته نرمال اندومتر در HSG)، انجام هیستروسکوپی مفید بوده و در بسیاری از موارد می‌تواند منجر به کشف پاتولوژی رحمی ناشناخته و یا کمک به باز شدن لوله گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The value of performing hysteroscopy in the cases of fallopian tube obstruction during laparoscopy

نویسندگان [English]

 • Leili Hafizi 1
 • Somayeh Moeindarbari 2
 • Maliheh Amirian 1
 • Nahid Zirak 3
 • Nima Nakhaee 4
1 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Cardiologist, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:  The report of fallopian tube obstruction in hysterosalpingography in infertile patients should be confirmed by laparoscopy. This study was performed with aim to assess the value of hysteroscopy in cases of fallopian tubes obstruction during laparoscopy.
Methods: This interventional study was performed on 54 infertile women who were candidates for laparoscopy due to fallopian tube obstruction in Hysterosalpingography (despite normal uterine cavity) in the gynecology ward of Mashhad Imam Reza Hospital in 2014-2016. Patients were included in the study if tube obstruction was observed during laparoscopy. At the same stage, the hysteroscopy was performed, and then the status of the tubes was again checked through laparoscopy. The value of performing hysteroscopy was evaluated in terms of detecting the uterus pathology, opening of the tubes or both. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and student t-test, Q2, and Mc-nemar tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: In this study, 54 patients with 74 blocked fallopian tubes were included. Hysteroscopic findings indicated intrauterine pathology in 30 cases (55.6%) and after performing hysteroscopy, at least one tube was opened in 25 cases (46.3%). 38 patients (70.4%) benefited from hysteroscopy (opening of tube or intrauterine pathology diagnosis). In the study of the relationship between hysteroscopic evidence (normal or pathologic) and consequent tube opening, the probability of tube opening was significantly higher in the pathologic cases (p<0.001).
Conclusion: In the cases of observation of tube obstruction in diagnostic laparoscopy in infertile women (despite normal endometrial cavity in HSG), hysteroscopy was helpful and in many cases lead to detection of unknown uterine pathologies or help to tubal opening.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fallopian tube obstruction
 • Hysteroscopy
 • Infertility
 • Laparoscopy
 1. Chandra A, Copen CE, Stephen EH. Infertility service use in the United States: data from the National Survey of Family Growth, 1982-2010. Natl Health Stat Report 2014; (73):1-21.
 2. Das S, Nardo LG, Seif MW. Proximal tubal disease: the place for tubal cannulation. Reproductive biomedicine online 2007; 15(4):383-8.
 3. Glatstein IZ, Sleeper LA, Lavy Y, Simon A, Am Adoni A, Palti Z, et al. Observer variability in the diagnosis and management of the hysterosalpingogram. Fertil Steril 1997; 67(2):233-7.
 4. Bulletti C, Panzini I, Borini A, Coccia E, Setti PL, Palagiano A. Pelvic factor infertility: diagnosis and prognosis of various procedures. Ann N Y Acad Sci 2008; 1127:73-82.
 5. Flood JT, Grow DR. Transcervical tubal cannulation: a review. Obstet Gynecol Surv 1993; 48(11):768-76.
 6. Golan A, Ron-El R, Herman A, Soffer Y, Bukovsky I, Caspi E. Diagnostic hysteroscopy: its value in an in-vitro fertilization/embryo transfer unit. Hum Reprod 1992; 7(10):1433-4.
 7. Amirian M, Mohammadabad AD, Morovatdar N, Hafizi L. Investigating hysteroscopy implementation in infertile women candidate with a normal uterine cavity for laparoscopy in hysterosalpingography. Int J Women’s Health Reprod Sci 2019; 7(1):79-84.
 8. Li SC. Selective salpingography and tubal cannulation through hysteroscopy. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 1993; 28(7):411-3.
 9. Lisse K, Sydow P. Fallopian tube catheterization and recanalization under ultrasonic observation: a simplified technique to evaluate tubal patency and open proximally obstructed tubes. Fertil Steril 1991; 56(2):198-201.
 10. Houston JG, Anderson D, Mills J, Harrold A. Fluoroscopically guided transcervical fallopian tube recanalization of post-sterilization reversal mid-tubal obstructions. Cardiovasc Intervent Radiol 2000; 23(3):173-6.
 11. Muzii L, Angioli R, Tambone V, Zullo MA, Marana R, Panici PB. Salpingoscopy during laparoscopy using a small-caliber hysteroscope introduced through an accessory trocar. J Laparoendosc  Advanc Surg Techniq 2010; 20(7):619-21.
 12. Al-Jaroudi D, Herba MJ, Tulandi T. Reproductive performance after selective tubal catheterization. J Minim Invasive Gynecol 2005; 12(2):150-2.
 13. Houston JG, Anderson D, Mills J, Harrold A. Fluoroscopically guided transcervical fallopian tube recanalization of post-sterilization reversal mid-tubal obstructions. Cardiovasc Intervent Radiol 2000; 23(3):173-6.
 14. Lupaşcu I, Vegheş S, David C, Vişan V, Vasiliu V. Histeroscopia în diagnosticul şi tratamentul infertilităţii de cauză tubară [Hysteroscopy in the diagnosis and treatment of tubal infertility]. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi 2006; 110(1):138-43.
 15. Kabadi YM, Harsha B. Hysterolaparoscopy in the evaluation and management of female infertility. J Obstet Gynecol India 2016; 66(1):478-81.
 16. Cela V, Litta P, Franchini M, Sergiampietri C, Simi G, Freschi L, et al. Fertility-enhancing hysteroscopic surgery. Minerva Ginecol 2016; 68(2):167-74.
 17. Darwish AM, El Saman AM. Is there a role for hysteroscopic tubal occlusion of functionless hydrosalpinges prior to IVF/ICSI in modern practice?. Acta Obstet Gynecol Scand 2007; 86(12):1484-9.
 18. Sun Y, Zhang J, Bai W. Higher Prevalence of Endometrial Polyps in Patients with Fallopian Tube Obstruction: A Case-control Study. J Minim Invasive Gynecol 2019; 26(5):935-40.
 19. Sowa M, Shimamoto T, Nakano R, Sato M, Yamada R. Surgery: Diagnosis and treatment of proximal tubal obstruction by fluoroscopic transcervical Fallopian tube catheterization. Hum Reprod 1993; 8(10):1711-4.
 20. Seyam EM, Hassan MM, Gad MT, Mahmoud HS, Ibrahim MG. Comparison of pregnancy outcome between ultrasound-guided tubal recanalization and office-based microhysteroscopic ostial dilatation in patients with proximal blocked tubes. Int J Fertil Steril 2016; 9(4):497-505.
 21. Woolcott R, Petchpud A, O'Donnell P, Stanger J. Differential impact on pregnancy rate of selective salpingography, tubal catheterization and wire-guide recanalization in the treatment of proximal fallopian tube obstruction. Hum Reprod 1995; 10(6):1423-6.