بررسی اثر دارچین بر سندرم تخمدان پلیکیستیک: مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکترای سلامت باروری، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: تاکنون اثربخشی انواع گیاهان دارویی بر علائم بالینی و غیر بالینی سندرم تخمدان پلی­کیستیک مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی دارچین بر سندرم تخمدان پلی­کیستیک به‌صورت مرور سیستماتیک انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک جستجوی مطالعات در پایگاه‌های ایرانی و بین‌المللیPubMed ،Scopus ،web of science ،web of science ،Cochrane library ،Magiran ،SID ،IranDoc  در ماه فوریه 2020 انجام شد. جهت جستجو از واژه‌های سندرم تخمدان پلی­کیستیک، دارچین، گیاه دارویی و واژه‌های معادل انگلیسی استفاده شد. در این مطالعه، انواع مطالعات تجربی و نیمه‌تجربی انسانی و حیوانی که با هدف بررسی اثر دارچین بر جنبه‌های مختلف سندرم تخمدان پلی­کیستیک بود، وارد شدند.
یافته‌ها: در این مطالعه مرور سیستماتیک 588 مقاله مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت 8 مقاله پژوهشی اصیل از نوع انسانی، 1 مقاله به‌صورت مقاله ارائه شده در کنگره و 3 مقاله از نوع حیوانی دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند. در زمینه پیامد اولیه مورد بررسی، یک مطالعه بهبود معنادار در وضعیت تکرر سیکل قاعدگی (بهبود وضعیت الیگومنوره) را گزارش کرده بود، همچنین 6 مطالعه بهبود معناداری در شاخص‌های متابولیک و یک مطالعه کاهش سطح آنتی‌مولرین هورمون را گزارش کردند. در زمینه مطالعات حیوانی، بهبود شاخص‌های متابولیک، سطوح هورمونی و بلوغ فولیکول گزارش شده بود.
نتیجه‌گیری: نتایج اکثریت مطالعات انسانی و حیوانی حاکی از این بود که مصرف دارچین می‌تواند در بهبود شاخص‌های متابولیک و برخی علائم بالینی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی­کیستیک مؤثر باشند، اما توصیه می‌شود مطالعات کارآزمایی بالینی گسترده در جهت تعیین اثربخشی و دوز آن در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی­کیستیک انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of cinnamon on polycystic ovary syndrome (PCOS): A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Marzieh Saei Ghare Naz 1
 • Fahimeh Ramezani Tehrani 2
1 PhD of Reproductive Health, Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The effectiveness of various medicinal plants on clinical and non-clinical symptoms of PCOS has been investigated. This study was performed with aim to determine the efficacy of cinnamon on PCOS in a systematic review.
Methods: In this systematic review study, the studies were searched in the Iranian and international databases of PubMed, Scopus, Web of science, Cochrane library, Magiran, SID, and IranDoc in February 2020. The terms of "polycystic ovary syndrome", "cinnamon" and "medicinal plant" were used for the searching process. In this study, a variety of experimental and semi-experimental human and animal studies with aim to evaluate the effect of cinnamon on PCOS were entered to the study.
Results: In this systematic review study, 588 articles were reviewed, and finally, eight original human research articles, 1 article as an article presented in the congress, and 3 animal articles had the inclusion criteria. In terms of primary outcome, one study had reported a significant improvement in the frequency of menstrual cycles (improvement in oligomenorrhea status), six studies had reported a significant improvement in metabolic indicators, and one study had reported a decrease in Anti-mullerian hormone levels. Animal studies had reported improvement in metabolic indicators, hormonal levels, and follicle maturation.
Conclusion: The majority of human and animal studies indicated that cinnamon consumption can be useful in improving metabolic indicators and some clinical symptoms in patients with PCOS. Therefore, more clinical trial studies are recommended to be performed for determining its efficacy and dose.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cinnamon
 • Polycystic Ovary Syndrome
 • Systematic Review
 1. Lizneva D, Suturina L, Walker W, Brakta S, Gavrilova-Jordan L, Azziz R. Criteria, prevalence, and phenotypes of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2016; 106(1):6-15.
 2. Wolf WM, Wattick RA, Kinkade ON, Olfert MD. Geographical Prevalence of Polycystic Ovary Syndrome as Determined by Region and Race/Ethnicity. Int J Environ Res Public Health 2018; 15(11):2589.
 3. Rotterdam ESHRE/ASRM‐Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long‐term health risks related to polycystic ovary syndrome (PCOS). Human reproduction 2004; 19(1):41-7.
 4. Berek JS. Berek and Novak's Gynecology. 14nd ed. New York: Lippincott Williams and Wilkins; 2012.
 5. Witchel SF, Oberfield SE, Peña AS. Polycystic Ovary Syndrome: Pathophysiology, Presentation, and Treatment With Emphasis on Adolescent Girls. J Endocr Soc 2019; 3(8):1545-1573.
 6. Palomba S, Santagni S, Falbo A, La Sala GB. Complications and challenges associated with polycystic ovary syndrome: current perspectives. Int J Womens Health 2015; 7:745-63.
 7. Teede HJ, Misso ML, Costello MF, Dokras A, Laven J, Moran L, et al. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Human Reproduction 2018; 33(9):1602-18.
 8. Taghavi SA, Bazarganipour F, Hugh-Jones S, Hosseini N. Health-related quality of life in Iranian women with polycystic ovary syndrome: a qualitative study. BMC Womens Health 2015; 15:111.
 9. Greenwood EA, Pasch LA, Cedars MI, Legro RS, Huddleston HG; Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Reproductive Medicine Network. Association among depression, symptom experience, and quality of life in polycystic ovary syndrome. Am J Obstet Gynecol 2018; 219(3):279.e1-279.e7.
 10. Sidra S, Tariq MH, Farrukh MJ, Mohsin M. Evaluation of clinical manifestations, health risks, and quality of life among women with polycystic ovary syndrome. PLoS One 2019; 14(10):e0223329.
 11. Ibáñez L, Oberfield SE, Witchel S, Auchus RJ, Chang RJ, Codner E, et al. An International Consortium Update: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment of Polycystic Ovarian Syndrome in Adolescence. Horm Res Paediatr 2017; 88(6):371-395.
 12. Pundir J, Charles D, Sabatini L, Hiam D, Jitpiriyaroj S, Teede H, et al. Overview of systematic reviews of non-pharmacological interventions in women with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod Update 2019; 25(2):243-256.
 13. Liao WT, Su CC, Lee MT, Li CJ, Lin CL, Chiang JH, et al. Integrative Chinese herbal medicine therapy reduced the risk of type 2 diabetes mellitus in patients with polycystic ovary syndrome: A nationwide matched cohort study. J Ethnopharmacol 2019; 243:112091.
 14. Arentz S, Smith CA, Abbott J, Bensoussan A. Nutritional supplements and herbal medicines for women with polycystic ovary syndrome; a systematic review and meta-analysis. BMC Complement Altern Med 2017; 17(1):500.
 15. Moini Jazani A, Nasimi Doost Azgomi H, Nasimi Doost Azgomi A, Nasimi Doost Azgomi R. A comprehensive review of clinical studies with herbal medicine on polycystic ovary syndrome (PCOS). Daru 2019; 27(2):863-877.
 16. Singletary K. Cinnamon: overview of health benefits. Nutrition Today 2008; 43(6):263-6.
 17. Rao PV, Gan SH. Cinnamon: a multifaceted medicinal plant. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 2014.
 18. Ranasinghe P, Galappaththy P. Health benefits of Ceylon cinnamon (Cinnamomum zeylanicum): a summary of the current evidence. Ceylon Med J 2016; 61(1):1-5.
 19. Singletary K. Cinnamon: Update of Potential Health Benefits. Nutrition Today 2019; 54(1):42-52.
 20. Gharaiy NR, Shahnazi M, Kia PY, Javadzadeh Y. The Effect of Cinnamon on Cyclical Breast Pain. Iranian Red Crescent Medical Journal 2017; 19(6).
 21. Aghamohammadi D, Fakhari S, Bilehjani E, Hassanzadeh S. The effects of honey and cinnamon mixture on improving the quality of life in breast cancer. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 2017; 4(2):74-9.
 22. Shabanian S, Ebrahimbabaei M, Safavi P, Lotfizadeh M. Comparing the effect of rose drop, ginger, and cinnamon on sexual function in depressed women with sexual dysfunction. Pharmacognosy Research 2018; 10(3):314.
 23. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG; PRISMA Group. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Med 2009; 6(7):e1000097.
 24. Higgins JP, Altman DG, Gøtzsche PC, Jüni P, Moher D, Oxman AD, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ 2011; 343:d5928.
 25. Hooijmans CR, Rovers MM, de Vries RB, Leenaars M, Ritskes-Hoitinga M, Langendam MW. SYRCLE's risk of bias tool for animal studies. BMC Med Res Methodol 2014; 14:43.
 26. Salehpour S, Parsay S, Onsouri S, Setavand S. Comparison of cinnamon extract o metformin effect upon nsulin resistance ,apoliporporotein B/apolipoproein A1 ratio and body mass index of obese adolsent girls with polycystic ovary syndrome: a double blind placebo controlde trial. ESPE Abstracts,54th Annual ESPE 2015; 84 P2-347.
 27. Borzoei A, Rafraf M, Niromanesh S, Farzadi L, Narimani F, Doostan F. Effects of cinnamon supplementation on antioxidant status and serum lipids in women with polycystic ovary syndrome. J Tradit Complement Med 2017; 8(1):128-133.
 28. Wang JG, Anderson RA, Graham GM 3rd, Chu MC, Sauer MV, Guarnaccia MM, et al. The effect of cinnamon extract on insulin resistance parameters in polycystic ovary syndrome: a pilot study. Fertil Steril 2007; 88(1):240-3.
 29. Parseh S, Shakerian S, Alizadeh AA. Effect of Chronic Aerobic/Resistive Exercises with Supplementation of Cinnamon on Insulin Resistance in Women with Polycystic Ovary Syndrome in Ahvaz City in 2017. Journal of Arak University of Medical Sciences 2019; 22(1):15-26.
 30. Hajimonfarednejad M, Nimrouzi M, Heydari M, Zarshenas MM, Raee MJ, Jahromi BN. Insulin resistance improvement by cinnamon powder in polycystic ovary syndrome: A randomized double-blind placebo controlled clinical trial. Phytother Res 2018; 32(2):276-283.
 31. Arentz S, Smith CA, Abbott J, Fahey P, Cheema BS, Bensoussan A. Combined Lifestyle and Herbal Medicine in Overweight Women with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): A Randomized Controlled Trial. Phytother Res 2017; 31(9):1330-1340.
 32. Foroozandeh M, Hosseini SE. Effects of metformin and ginger rhizome extract on the pituitary-gonad function in adult female rats with polycystic ovary syndrome. Armaghane danesh 2017; 22(3):337-49.
 33. Dou L, Zheng Y, Li L, Gui X, Chen Y, Yu M, et al. The effect of cinnamon on polycystic ovary syndrome in a mouse model. Reprod Biol Endocrinol 2018; 16(1):99.
 34. Khodaeifar F, Fazljou SM, Khaki A, Torbati M, Madarek EO, Khaki AA, et al. The Effect of Hydroalchoholic Extract of Cinnamon zeylanicum on Oxidative Damages and Biochemical Change in Adult Rats With Polycystic Ovary Syndrome. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 2019; 6(4):511-516.
 35. Hajimonfarednejad M, Ostovar M, Raee MJ, Hashempur MH, Mayer JG, Heydari M. Cinnamon: A systematic review of adverse events. Clin Nutr 2019; 38(2):594-602.
 36. Kumar S, Kumari R, Mishra S. Pharmacological properties and their medicinal uses of Cinnamomum: a review. J Pharm Pharmacol 2019; 71(12):1735-1761.
 37. Akilen R, Tsiami A, Devendra D, Robinson N. Cinnamon in glycaemic control: Systematic review and meta analysis. Clin Nutr 2012; 31(5):609-15.
 38. Mousavi SM, Rahmani J, Kord-Varkaneh H, Sheikhi A, Larijani B, Esmaillzadeh A. Cinnamon supplementation positively affects obesity: A systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Nutr 2020; 39(1):123-133.
 39. Mollazadeh H, Hosseinzadeh H. Cinnamon effects on metabolic syndrome: a review based on its mechanisms. Iran J Basic Med Sci 2016; 19(12):1258-1270.
 40. Rafehi H, Ververis K, Karagiannis TC. Controversies surrounding the clinical potential of cinnamon for the management of diabetes. Diabetes Obes Metab 2012; 14(6):493-9.
 41. Najafi MN, Kasaian J, Kovatsi L, Leon G, Solout EK, Hashemzaei MA, et al. Phytoestrogens and the polycystic ovary syndrome: a systematic review of clinical evidence and laboratory findings. Farmacia 2018; 66(2):223-9.
 42. Anjum F, Mubeen U, Tabasum H, Rehman H. Physiological perspective of Hirsutism in Unani Medicine: An Overview and Update. International Journal of Herbal Medicine 2013; 1(3):79-85.
 43. Moore AM, Prescott M, Marshall CJ, Yip SH, Campbell RE. Enhancement of a robust arcuate GABAergic input to gonadotropin-releasing hormone neurons in a model of polycystic ovarian syndrome. Proc Natl Acad Sci U S A 2015; 112(2):596-601.
 44. Moore AM, Prescott M, Campbell RE. Estradiol negative and positive feedback in a prenatal androgen-induced mouse model of polycystic ovarian syndrome. Endocrinology 2013; 154(2):796-806.
 45. Osuka S, Nakanishi N, Murase T, Nakamura T, Goto M, Iwase A, et al. Animal models of polycystic ovary syndrome: A review of hormone-induced rodent models focused on hypothalamus-pituitary-ovary axis and neuropeptides. Reprod Med Biol 2018; 18(2):151-160.
 46. Oakley O, Lin PC, Bridges P, Ko C. Animal models for the study of polycystic ovarian syndrome. Endocrinology and Metabolism 2011; 26(3):193-202.
 47. Ong M, Peng J, Jin X, Qu X. Chinese Herbal Medicine for the Optimal Management of Polycystic Ovary Syndrome. Am J Chin Med 2017; 45(3):405-422.
 48. Jelodar G, Masoomi S, Rahmanifar F. Hydroalcoholic extract of flaxseed improves polycystic ovary syndrome in a rat model. Iranian journal of basic medical sciences 2018; 21(6):645.
 49. Dawane JS, Pandit V, Khade KS, Suryawanshi SP, Wele A, Pawar M, et al. Study the efficacy of herbal formulation Niśāmalakī in animal model of polycystic ovarian disease syndrome. Ancient Science of Life 2017; 37(2):86.
 50. Moini Jazani A, Hamdi K, Tansaz M, Nazemiyeh H, Sadeghi Bazargani H, Fazljou SM, et al. Herbal medicine for oligomenorrhea and amenorrhea: a systematic review of ancient and conventional medicine. BioMed research international 2018; 2018.
 51. Lai L, Flower A, Prescott P, Wing T, Moore M, Lewith G. Standardised versus individualised multiherb Chinese herbal medicine for oligomenorrhoea and amenorrhoea in polycystic ovary syndrome: a randomised feasibility and pilot study in the UK. BMJ Open 2017; 7(2):e011709.
 52. Adisakwattana S, Lerdsuwankij O, Poputtachai U, Minipun A, Suparpprom C. Inhibitory activity of cinnamon bark species and their combination effect with acarbose against intestinal α-glucosidase and pancreatic α-amylase. Plant Foods Hum Nutr 2011; 66(2):143-8.
 53. Kartolo DA, Suparman ED, Tjandrawinata RR, Susanto L, SUPARMAN E. Clinical experience with DLBS3233, a combination of Cinnamomum burmannii and Lagerstroemia speciosa, for polycystic ovary syndrome treatment. Asian J Pharm Clin Res 2016; 9(2):40-3.
 54. Abasian Z, Rostamzadeh A, Mohammadi M, Hosseini M, Rafieian-Kopaei M. A review on role of medicinal plants in polycystic ovarian syndrome: Pathophysiology, neuroendocrine signaling, therapeutic status and future prospects. Middle East Fertility Society Journal 2018; 23(4):255-62.
 55. González F. Inflammation in Polycystic Ovary Syndrome: underpinning of insulin resistance and ovarian dysfunction. Steroids 2012; 77(4):300-5.
 56. Escobar-Morreale HF, Luque-Ramírez M, González F. Circulating inflammatory markers in polycystic ovary syndrome: a systematic review and metaanalysis. Fertil Steril 2011; 95(3):1048-58.e1-2.
 57. Vallianou N, Tsang C, Taghizadeh M, Davoodvandi A, Jafarnejad S. Effect of cinnamon (Cinnamomum Zeylanicum) supplementation on serum C-reactive protein concentrations: A meta-analysis and systematic review. Complement Ther Med 2019; 42:271-278.
 58. Han X, Parker TL. Antiinflammatory Activity of Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) Bark Essential Oil in a Human Skin Disease Model. Phytother Res 2017; 31(7):1034-1038.
 59. Schink A, Naumoska K, Kitanovski Z, Kampf CJ, Fröhlich-Nowoisky J, Thines E, et al. Anti-inflammatory effects of cinnamon extract and identification of active compounds influencing the TLR2 and TLR4 signaling pathways. Food Funct 2018; 9(11):5950-5964.
 60. Ahmad F, Safuan S. Assessing the Effectiveness of Plant Extracts in Polycystic Ovarian Syndrome: A Systematic Review. Mal J Med Health Sci 2019; 15(2):120-129.
 61. Lai L, Flower A, Moore M, Lewith G. Developing clinical practice guidelines for Chinese herbal treatment of polycystic ovary syndrome: A mixed-methods modified Delphi study. Complement Ther Med 2015; 23(3):430-8.
 62. Wiweko B, Susanto CA. The Effect of Metformin and Cinnamon on Serum Anti-Mullerian Hormone in Women Having PCOS: A Double-Blind, Randomized, Controlled Trial. J Hum Reprod Sci 2017; 10(1):31-36.
 63. Kort DH, Lobo RA. Preliminary evidence that cinnamon improves menstrual cyclicity in women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2014; 211(5):487.e1-6.
 64. Borzoei A, Rafraf M, Asghari-Jafarabadi M. Cinnamon improves metabolic factors without detectable effects on adiponectin in women with polycystic ovary syndrome. Asia Pac J Clin Nutr 2018; 27(3):556-563.