مقایسه تأثیر ژل واژینال حاوی عصاره بره‌موم و قرص خوراکی مترونیدازول بر دیسپارونیا در زنان مبتلا به تریکومونیازیس شهر اصفهان در سال 1398

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه فارماکوگنوزی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

5 دکترای معادل در طب سنتی و مکمل، عضو تیم آرندی شرکت داروسازی دارودرمان، اصفهان، ایران.

6 دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: تریکومونیازیس، شایع‌ترین عفونت غیرویروسی منتقل­شونده از راه جنسی است و با عوارض فراوانی همراه است. بره­موم به‌عنوان محصولی از زنبور عسل با داشتن تانن، فلاونوئیدها و روغن­های فرار خاصیت ضدانگلی دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین مقایسه تأثیر ژل بره­موم و قرص مترونیدازول بر دیسپارونیا انجام شد.
روش­کار: این مطالعه کارآزمایی ­بالینی در سال 1398 بر روی 102 زن متأهل غیرباردار مراجعه­کننده به درمانگاه­های زنان اصفهان؛ با شکایت از علائم بالینی تریکومونیازیس، انجام شد. نمونه­ها در دو گروه دریافت­کننده ژل بره­موم (آزمون) و دریافت­کننده قرص مترونیدازول (کنترل) قرار گرفتند و به مدت 7 روز تحت درمان قرار گرفتند. ارزیابی شدت درد با استفاده از مقیاس دیداری درد با دامنه 10-0 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های آماری تی مستقل، تست دقیق فیشر، آنالیز کوواریانس و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: در تمامی مراحل مطالعه، دو گروه تحت مطالعه تفاوت معناداری از نظر نوع و میانگین شدت درد نشان ندادند. با این حال در مدل­های چند متغیره پس از تطبیق نمره دیسپارونیا قبل از مطالعه و 2 هفته پس از تکمیل درمان، نمره دیسپارونیا در گروه آزمون 882/0 کمتر از گروه کنترل بود که این اختلاف از لحاظ آماری معنادار بود (009/0=p). در گروه آزمون تمامی افرادی که خونریزی یا لکه­بینی پس از نزدیکی داشتند، کاملاً بهبود یافتند، در حالی‌که در گروه کنترل هیچ­گونه بهبودی مشاهده نشد.
نتیجه­گیری: ژل واژینال حاوی عصاره بره­موم دارای اثرات مثبت درمانی بر دیسپارونیا است، ضمن اینکه برای بیمار عوارض گوارشی و نورولوژیکی ندارد و در اپی­تلیوم واژن کمترین اثرات جانبی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of vaginal gel containing propolis extract and oral metronidazole pill on dyspareunia in woman with trichomoniasis at Isfahan in 2019

نویسندگان [English]

 • Seyede Shadi Taghavian 1
 • Afsaneh Yekdaneh 2
 • Hatav Ghasemi Tehrani 3
 • Mahboubeh Valiani 4
 • Siamak Alian 5
 • Reza Beiranvand 6
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Assistant professor, Department of Pharmacognosy, Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 Equivalent PhD in traditional and complementary medicine, R&D member of daroodarman pharmacy company, Isfahan, Iran.
6 PhD student of Epidemiology, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Trichomoniasis is the most common non-viral sexually transmitted infection which is associated with several complications. Propolis is a bee product and contains tanen, flavonoids and volatile oils, so it has antiprasitic activity. This study was performed with aim to compare the effect of propolis gel and metronidazole tablet on dyspareunia.
Methods:This clinical trial study was conducted in 2019 on 102 non-pregnant married women with complains of Trichomoniasis clinical symptoms referred to the gynecology clinics in Isfahan. They were divided into two groups of experiment (propolis gel) and control (metronidazole tablet). Participants were treated for 7 days. Dyspareunia was assessed using the visual pain scale (VAS) with a range of 0-10. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and independent T-test, fisher exact test, ANCOVA and Chi-square tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: During all steps of the study, no significant differences were observed between the two groups in type and mean severity of pain. However, after adjustment of dyspareunia pre-intervention and 2 weeks after the intervention, the score of dyspareunia in the experiment group was 0.882 lower than the control group; this difference was statistically significant (P=0.009). In the experiment group, all of participants with post coital bleeding/spotting were completely treated, while no improvement was observed in the control group.
Conclusion: Vaginal gel containing propolis extract has positive therapeutic effect on dyspareunia. It has least effect on the vaginal epithelium, without GI and neurologic side effects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dyspareunia
 • Propolis
 • Trichomoniasis
 • Trichomonas vaginalis
 1. Ebrahimi M, Sadraei J, Roudbarmohammadi S, Nikoomanesh F. The effect of acetone extract of Moringa peregrina on Trichomonas vaginalis, Candida albicans and macrophage cells in vitro. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2018; 23(1).
 2. Mohammadi-ghalehbin B, Rahimi K, Pezeshki A, Amani F, Azghani P, Asghari S, et al. Frequency of Trichomonas vaginalis infection among pregnant women referred to health and medical centers in Ardabil city, 2013-2014. Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2015; 15(1):75-82.
 3. Powell AM, Nyirjesy P. Acute cervicitis. 2020. UpToDate. Available at: https://www.lib.utdo.ir/contents/acute-cervicitis?search=postcoital%20bleeding&source=search_result&selectedTitle=4~34&usage_type=default&display_rank=4. Accessed Jan 27, 2020.
 4. Gaydos CA, Schwebke J, Dombrowski J, Marrazzo J, Coleman J, Silver B, et al. Clinical performance of the Solana® Point-of-Care Trichomonas Assay from clinician-collected vaginal swabs and urine specimens from symptomatic and asymptomatic women. Expert Rev Mol Diagn 2017; 17(3):303-306.
 5. Bakhtiyar Nejad S, Fallah M, Maghsood A, Dastan D, Matini M. The Prevalence of Trichomoniasis in Women Referring to Health Treatment Centers in Karaj City, 2016 (Iran). Qom University of Medical Sciences Journal 2018; 11(12):103-11.
 6. Matini M, Maghsood AH, Mohebali M, Rabiee S, Fallah M, Rezaie S, et al. In Vitro Susceptibility of Iranian Isolates of Trichomonas vaginalis to Metronidazole. Iran J Parasitol 2016; 11(1):46-51.
 7. Ziaei Hezar Jaribi H, Nadeali N, Saeidi M, Momeni Z, Soosaraei M, Fakhar M, et al. In vitro Anti-Trichomonas Effects of the Essential Oil and Nano-emulsion of Rosmarinus officinalis on Trichomonase vaginalis. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2017; 27(153):118-22.
 8. Rabiee S, Bazmani A, Matini M, Fallah M. Comparison of Resistant and Susceptible Strains of Trichomons vaginalis to Metronidazole Using PCR Method. Iran J Parasitol 2012; 7(3):24-30.
 9. Nourian A, Shabani N, Fazaeli A, Mousavinasab SN. Prevalence of Trichomonas vaginalis in pregnant women in Zanjan, Northwest of Iran. Jundishapur Journal of microbiology 2013; 6(8):1O.
 10. Maharlouei N, Barooti E, Sharif F, Hosseini H, Lankarani KB. Prevalence and risk factors of reproductive tract infections among a defined population of Iranian women. Sexual health 2013; 10(4):311-5.
 11. Manhart LE, Jensen JS, Bradshaw CS, Golden MR, Martin DH. Efficacy of antimicrobial therapy for Mycoplasma genitalium infections. Clinical Infectious Diseases 2015; 61(suppl_8):S802-17.
 12. Kingsberg S, Spadt SK. Approach to the female with sexual pain. 2020. UpToDate. Available at: https://www.lib.utdo.ir/contents/approach-to-the-woman-with-sexual-pain?search=dyspareunia&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1. Accessed Jun 13, 2019.
 13. Sulaeman A, Marliyati SA, Fahrudin M. Antioxidant activity and total phenolic content of stingless bee propolis from Indonesia. Journal of Apicultural Science 2019; 63(1):139-47.
 14. Zabaiou N, Fouache A, Trousson A, Baron S, Zellagui A, Lahouel M, et al. Biological properties of propolis extracts: Something new from an ancient product. Chemistry and physics of lipids 2017; 207:214-22.
 15. Afrouzan H, Zakeri S, Mehrizi AA, Molasalehi S, Tahghighi A, Shokrgozar MA, et al. Anti-Plasmodial assessment of four different Iranian Propolis extracts. Archives of Iranian Medicine. 2017; 20(5):270-81.
 16. Khosravi N, Darvishi S, Davari K. Antimicrobial activity of aqueous and alcoholic extracts of Kurdistan propolis on Staphylococcus aureus, Bacillus cereus and Pseudomonas aeruginosa. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2015; 20(6).
 17. Sena-Lopes Â, Bezerra FS, das Neves RN, de Pinho RB, Silva MT, Savegnago L, et al. Chemical composition, immunostimulatory, cytotoxic and antiparasitic activities of the essential oil from Brazilian red propolis. PLoS One 2018; 13(2):e0191797.
 18. Cao XP, Chen YF, Zhang JL, You MM, Wang K, Hu FL. Mechanisms underlying the wound healing potential of propolis based on its in vitro antioxidant activity. Phytomedicine 2017; 34:76-84.
 19. Davami B, Amini L, Kashanian M. Investigating the effect of chamomile-marigold ointment on episiotomy pain in nulliparous women. Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 2018; 8(2):2254-64.
 20. Jafarzadeh-Kenarsari F, Torkashvand S, Gholami-Chaboki B, Donyaei-Mobarrez Y. The effect of olea ointment on post-episiotomy pain severity in primiparous women: A paralleled randomized controlled clinical trial. Iranian journal of nursing and midwifery research 2019; 24(5):348.
 21. Mousavi M, Mannani R, Mottaghi M, Torkan B, Afrouzan H. Comparing the effect of propolis vaginal cream and metronidazol vaginal gel for treatment of bacterial vaginosis. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 2016; 24(106):42-50.
 22. Mohammadzadeh S, Shariatpanahi M, Hamedi M, Ahmadkhaniha R, Samadi N, Ostad SN. Chemical composition, oral toxicity and antimicrobial activity of Iranian propolis. Food chemistry 2007; 103(4):1097-103.
 23. Abdali K, Jahed L, Amooee S, Zarshenas M, Tabatabaee H, Bekhradi R. Comparison of the effect of vaginal Zataria multiflora cream and oral metronidazole pill on results of treatments for vaginal infections including trichomoniasis and bacterial vaginosis in women of reproductive age. BioMed research international 2015; 2015.
 24. Simbar M, Azarbad Z, Mojab F, Majd HA. A comparative study of the therapeutic effects of the Zataria multiflora vaginal cream and metronidazole vaginal gel on bacterial vaginosis. Phytomedicine 2008; 15(12):1025-31.
 25. Masoudi M, Kopaei MR, Miraj S. A comparison of the efficacy of metronidazole vaginal gel and Myrtus (Myrtus communis) extract combination and metronidazole vaginal gel alone in the treatment of recurrent bacterial vaginosis. Avicenna journal of phytomedicine 2017; 7(2):129.
 26. Bagherinasab S. Comparing the effect of ferula oral capsule and metronidazole oral pill on improvement of clinical signs of infection by Trichomonas Vaginalis: A Controlled Clinical Trial. Iran J Obestet Gynecol Infertil 2019; 22(9):55-63.
 27. Choobkar N, Sari A, Bolandnazar A, Heshmati H, Mohammadi F, Shahbazian N, et al. The Effect of Different Concentrations of Bee Propolis on Skin Wound Healing and Immune Response and Survival of Common Carp (Cyprinus Carpio).