تأثیر کاربرد تدابیر تغذیه ای طب سنتی ایرانی بر کیفیت زندگی زنان در دوران یائسگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه طب سنتی ایران، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: عوارض ناشی از کاهش استروژن در دوران یائسگی اثرات منفی بر کیفیت زندگی زنان دارد. کاربرد تدابیر تغذیه‌ای مبتنی بر طب ایرانی، از راهکارهای پیشنهادی برای تسکین علائم و عوارض یائسگی و بهبود کیفیت زندگی است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر­ تدابیر تغذیه‌ای طب سنتی ایرانی بر کیفیت زندگی زنان در دوران یائسگی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو گروه در سال 1397 بر روی 57 زن یائسه انجام شد. 2 مرکز خدمات جامع سلامت چهارده معصوم و امام حسن (ع) از مرکز بهداشت شماره 2 مشهد به‌صورت تصادفی به‌ترتیب به‌عنوان آزمون و کنترل انتخاب شدند. سپس واجدین شرایط از بین مراجعین به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. در گروه آزمون، تدابیر تغذیه‌ای طب ایرانی طی سه جلسه 90-60 دقیقه‌ای در طی 3 هفته آموزش داده شد و گروه کنترل نیز مراقبت­های معمول مرکز بهداشت را دریافت کردند. انجام دستورات در هر دو گروه به‌مدت 2 ماه پیگیری شد. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های استاندارد کیفیت زندگی زنان یائسه، اضطراب و افسردگی بک و مزاج‌شناسی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های آماری تی مستقل، کای دو، من ویتنی و ویلکاکسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و مزاج زنان دو گروه قبل از مداخله اختلاف آماری معنی‌داری وجود نداشت (05/0<p)، اما بعد از مداخله کاهش نمرات نشان‌دهنده بهبود کیفیت زندگی و افسردگی در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل بود (001/0p <).
نتیجه‌گیری: کاربرد اصول تغذیه‌ای طب سنتی، کیفیت زندگی زنان در دوران یائسگی را افزایش می‌دهد. لذا برای مدیریت علائم یائسگی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of food-based strategies of Iranian traditional medicine on women's quality of life during menopause

نویسندگان [English]

 • Maryam Shahraeini 1
 • Nahid Jahani shourab 2
 • Roghaye Javan 3
 • Mohamad Taghi shakeri 4
1 M.Sc. Student of Counseling in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad. Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant professor, Department of Persian Traditional Medicine, Traditional and Complementary Medicine Research Center, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
4 Professor, Department of Biostatistics, Social Determinants of Health Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The complication caused by estrogen deprivation during menopause has negative effects on women's quality of life. The use of food-based strategies based on Iranian traditional medicine is one of the suggested strategies to relieve menopausal sign and symptoms and finally improves their quality of life. Therefore, this study was performed with aim to determine the effect of food-based strategies based on Iranian traditional medicine on women's quality of life during menopause.
Methods: This two-group clinical trial study was performed on 57 postmenopausal women in 2018. Two health comprehensive service centers of Chardah-Masoum and Imam Hassan were randomly selected from health center (No 2) as the intervention and control group, respectively. Then, the eligible women were sampled by convenience. In the intervention group, food-based strategies of Iranian medicine were educated in three sessions of 60-90 minutes during 3 week. The control group received routine care of the health center. Two groups were followed up for 2 monthsin adherence to orders. Data was collected through Menopause Specific Quality of Life Questionnaire (MENQOL), Beck Anxiety and Depression Inventory and Mizaj questionnaire. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and independent t-test, Chi-square, Mann-Whitney, and Wilcoxon tests. p < 0.05 was considered statistically significant.
Results: There was no statistically significant difference between quality of life, depression, anxiety and mizaj of women in the two groups before the intervention (p>0.05). But after the intervention, decreased scores showed an improvement in quality of life and depression in the intervention than the control groups (p <0.001).
Conclusion: The use of food-based strategies increases the quality of life in menopausal women. So, it is suggested for management of the signs of menopause.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Food
 • Medicine
 • Menopause
 • Quality of life
 • Traditional
 1. Pesteei KH, Allame M, Amir Khany M, Esmaeel Motlagh M. Clinical guide and executive health program team to provide menopausal services to women 60-45 years. Tehran: Pooneh Publication 2008; 10(17):10-7.
 2. Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Asghari M, Malakouti J, Nedjat S, Mohammadi A. Effect of education on nutritional behavior and hot flashes in perimenopausal and menopausal Women. Journal of Babol University of Medical Sciences 2014; 16(10):59-67.
 3. Fritz MA, Speroff L. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. lippincott Williams & wilkins; 2012.
 4. Rajaeefard A, Mohammad-Beigi A, Mohammad-Salehi N. Estimation of natural age of menopause in Iranian women: a meta-analysis study. Koomesh 2011; 13(1).
 5. Noroozi E, Kasiri DN, Eslami AA, Hassanzadeh A, Davari S. Knowledge and attitude of 40-45 year old women toward menopause; 2011.
 6. Karimy M, Aminshokravi F, Zareban E, Koohpayezadeh J, Baradaran H, Khoshdel A. The effect of education based on individual empowerment model on the quality of life in the menopause women in Zarandieh. Yafteh 2014; 16(2):80-90.
 7. Kim MY, Choi SD, Ryu A. Is complementary and alternative therapy effective for women in the climacteric period?. Journal of menopausal medicine 2015; 21(1):28-35.
 8. Im EO, Im Lee B, Chee W, Dormire S, Brown A. A national multiethnic online forum study on menopausal symptom experience. Nursing research 2010; 59(1):26.
 9. Naseri M. Text book of persian teraditional iranian medicine. Tehran: Allame; 2011.
 10. Naseri M. An overview of the generalities of traditional medicine in Iran. Tehran: Iranian Traditional Medicine Publications 2012:27.
 11. Bhat SA, Raza A, Wani P. Understanding Basics of Menopause in Greeco-Arab Medicine: A Review.
 12. Roqaiya M. Managing Menopause through Temperamental Approach: A.
 13. Darvish-Mofrad-Kashani Z, Zafarghandi N, Raisi F, Aliasl J, Mokaberinejad R, Emaratkar E, Emadi F, Eftekhar T. A review of sexual health opinion from the perspective of Iranian traditional medicine. Medical History Journal 2016; 8(27):73-90.
 14. Asgari P. The effect of Glycyrriza glabra on quality of life in postmenopausal women. Complement Med J Fac Nurs Midwifery 2015; 2(5):1146-54.
 15. World Health Organization. National policy on traditional medicine and regulation of herbal medicines: Report of a WHO global survey. World Health Organization; 2005.
 16. Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mirghafourvand M, Malakouti J, Asghari M, Nedjat S. Effect of nutrition education alone or combined with aerobic exercise on quality of life in perimenopausal and postmenopausal women: A randomized controlled trial. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2014; 24(116):63-74.
 17. .Mojahedi M, Naseri M, Majdzadeh R, Keshavarz M, Ebadini M, Nazem E, et al. Reliability and validity assessment of Mizaj questionnaire: a novel self-report scale in Iranian traditional medicine. Iranian Red Crescent Medical Journal 2014; 16(3).
 18. .Stefan-Dabson K, Mohammadkhani P, Massah-Choulabi O. Psychometrics characteristic of Beck Depression Inventory-II in patients with magor depressive disorder. Archives of Rehabilitation 2007; 8:82-0.
 19. .Kaviani H, Mousavi AS. Psychometric properties of the Persian version of Beck Anxiety Inventory (BAI). Tehran University Medical Journal 2008; 66(2):136-40.
 20. .Tavakkoli-Kakhki M, Motavasselian M, Mosaddegh M, Esfahani MM, Kamalinejad M, Nematy M. Food-based strategies for depression management from Iranian traditional medicine resources. Iranian Red Crescent Medical Journal 2014; 16(2).
 21. Sanchez-Villegas A, Henriquez P, Bes-Rastrollo M, Doreste J. Mediterranean diet and depression. Public health nutrition 2006; 9(8A):1104-9.
 22. Ju SY, Park YK. Low fruit and vegetable intake is associated with depression among Korean adults in data from the 2014 Korea National Health and Nutrition Examination Survey. Journal of Health, Population and Nutrition 2019; 38(1):39.
 23. Chamanzari H, Saqebi SA, Harati K, Hoseyni SM, Zarqi N, Mazlum SR. Evaluation of Temperament based diet education on Quality of Life in patients with GERD. Evidence Based Care 2014; 3(4):29-38.
 24. Staicu ML, Cuţov M. Anger and health risk behaviors. Journal of medicine and life 2010; 3(4):372.
 25. Mayer EA. The neurobiology of stress and gastrointestinal disease. Gut 2000; 47(6):861-9.
 26. Wu Q, Liang X. Food therapy and medical diet therapy of Traditional Chinese Medicine. Clinical Nutrition Experimental 2018; 18:1-5.
 27. Bali S, Utaal MS. Incompatible foods: an important concept to understand to prevent auto-immune disorders. International Journal 2019; 5(9):266.
 28. Panara KB, Acharya R. Consequences of excessive use of Amlarasa (sour taste): A case-control study. Ayu 2014; 35(2):124.
 29. Saneei P, Sadeghi O, Feizi A, Keshteli AH, Daghaghzadeh H, Esmaillzadeh A, et al. Relationship between spicy food intake and chronic uninvestigated dyspepsia in Iranian adults. Journal of digestive diseases 2016; 17(1):28-35.
 30. Schwingshackl L, Schwedhelm C, Hoffmann G, Knüppel S, Iqbal K, Andriolo V, et al. Food groups and risk of hypertension: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. Advances in Nutrition 2017; 8(6):793-803.
 31. Hosseini E, Frozanfar M, Payehdar A. The effect of hydroalcoholic extract of purslane on serum concentration of esterogen, progesterone, prolactin and gonadotropins in mature female rats. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2013; 15(5).
 32. Moghani SS, Simbar M, Dolatian M, Nasiri M. The relationship between perceived social support and women experiences in menopause. Advances in Nursing & Midwifery 2016; 25(90):55-64.
 33. Khayatan J, Iravani M, Moghimipour E, Haghighizadeh MH, Jelodarian P. The effect of red clover vaginal cream on sexual function in postmenopausal women: A randomized, controlled clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(8):26-34.
 34. Lima SM, Yamada SS, Reis BF, Postigo S, da Silva MA, Aoki T. Effective treatment of vaginal atrophy with isoflavone vaginal gel. Maturitas 2013; 74(3):252-8.
 35. Shahraeini M, Jahani Shoorab N, Javan R, Shakeri MT. The effect of group counseling about the nutritional measures of Iranian traditional medicine on the vasomotor domain of quality of life in postmenopausal women. Journal of hayat 2020; 25(4):458-72.