تأثیر شش هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی استئوکلسین غیرکربوکسیله، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی دختران دارای اضافه وزن: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: فعالیت ‌بدنی و ورزش از طریق سازوکارهای گوناکونی می‌تواند موجب ارتقای سلامتی در افراد گردد. بافت استخوان بدن می‌تواند تحت تأثیر فعالیت بدنی و ورزش متابولیسم گلوکز و چربی را تغییر دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر سطوح سرمی استئوکلسین غیرکربوکسیله، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی دختران دارای اضافه‌وزن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده در سال 1399 بر روی 24 نفر از دانشجویان دختر دارای اضافه‌وزن (شاخص توده بدنی 38/2±58/28) در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. افراد ‌به‌طور تصادفی به دو گروه تمرین 12 نفره HIIT و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین به‌مدت 6 هفته (3 جلسه در هفته) به تمرین پرداختند، در حالی‌که گروه کنترل هیچ فعالیت بدنی منظمی نداشتند. نمونه‌های خونی جهت اندازه‌گیری سطوح سرمی استئوکلسین، انسولین، گلوکز و نیمرخ لیپیدی (48 ساعت قبل و پس از دوره مداخله) گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه23) و آزمون‌های تی زوجی و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: اجرای6 هفته تمرین‌ تناوبی با شدت بالا منجر به افزایش سطوح ‌سرمی استئوکلسین‌ غیرکربوکسیله (045/0=p) و کاهش معنی‌دار گلوکز (026/0=p)، مقاومت ‌به ‌انسولین (036/0=p)، تری‌گلیسیرید (017/0=p) و LDL (04/0=p) گردید. درحالی‌که در سایر اجزای نیمرخ لیپیدی (کلسترول تام و HDL) تغییرات معنی‌داری مشاهده نشد (05/0≤p).
نتیجه‌گیری: اجرای تمرینات تناوبی با شدت بالا منجر به بهبود معنی‌دار مقاومت به انسولین و برخی از شاخص‌های نیمرخ لیپیدی (تری‌گلیسیرید و LDL) گردید که ممکن است ناشی از افزایش شاخص عملکرد آندوکرینی استخوان (استئوکلسین غیرکربوکسیله) باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of six weeks of high intensity interval training on under-Carboxylated Osteocalcin serum levels, insulin resistance, and lipid profile in overweight girls: randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Fakhri 1
 • Somaye Fakhri 1
 • Saeed Shakeryan 2
 • Aliakbar Alizadeh 3
1 M.Sc. of Exercise Physiology, School of Sport Sciences, Shahid Chamran Universityof Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, School of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Physical activity and exercise through different mechanisms can promote health in individuals.The body's bone tissue can alter glucose and fat metabolism under the influence of physical activity and exercise. Therefore, this study was performed with aim to investigate the effect of high intensity interval training (HIIT) on serum levels of under-carboxylated osteocalcin, insulin resistance and lipid profile in overweight girls.
Methods: This randomized controlled clinical trial study was performed on 24 overweight female students (body mass index: 28.58±2.38) in Shahid Chamran University of Ahvaz in 2020. The subjects were randomly divided into two groups of 12-member: HIIT and control. The training group practiced for 6 weeks (3 sessions per week), while the control group did not have any regular physical activity. Blood samples were obtained for measurement of serum level of Osteocalcin, glucose, insulin and lipid profile (48 hours before and after the intervention period). Data were analyzed by SPSS software (version 23) and paired-t and independent t-test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Performing high intensity interval training for 6 weeks led to an increase in serum levels of under-carboxylated osteocalcin (P=0.045), significant decrease in glucose (P=0.026), insulin resistance (P=0.036), triglycerides (P=0.017) and LDL (P=0.04) in overweight girls; while, no significant changes were observed in other components of lipid profile (total cholesterol and HDL) (P≥0.05).
Conclusion: Performing high intensity interval training led to a significant improvement in insulin resistance and some features of the lipid profile (triglycerides and LDL). This may be due to an increase in the endocrine function of the bone (under-carboxylated osteocellin).

کلیدواژه‌ها [English]

 • High intensity interval training
 • Insulin resistance
 • Lipid profile
 • Overweight
 • Under-carboxylated osteocalcin
 1. Shao W, Yu Z, Chiang Y, Yang Y, Chai T, Foltz W, et al. Curcumin prevents high fat diet induced insulin resistance and obesity via attenuating lipogenesis in liver and inflammatory pathway in adipocytes. PloS one 2012; 7(1):e28784.
 2. Kamali K, Abbassi DA, Abdi A, Ziaolhagh SJ, Barari A. Effect of 8-weeks aerobic training on undercarboxylated osteocalcin, hs-crp and inisulin resistance in ovreweight women. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2015; 22(5):823-831
 3. Weiss R, Dziura J, Burgert TS, Tamborlane WV, Taksali SE, Yeckel CW, et al. Obesity and the metabolic syndrome in children and adolescents. New England journal of medicine 2004; 350(23):2362-74.
 4. Mykkänen L, Haffner SM, Rönnemaa T, Bergman R, Leino A, Laakso M. Is there a sex difference in the association of plasma insulin level and insulin sensitivity with serum lipids and lipoproteins?. Metabolism 1994; 43(4):523-8.
 5. Khairandish R, Ranjbar R, Habibi A. Effects of pilates training on body composition, lipid profile and some physical fitness parameters in sedentary obese women. Jundishapur Scientific Medical Journal 2018; 17(1):49-61.
 6. Levinger I, Brennan-Speranza TC, Zulli A, Parker L, Lin X, Lewis JR, et al. Multifaceted interaction of bone, muscle, lifestyle interventions and metabolic and cardiovascular disease: role of osteocalcin. Osteoporosis International 2017; 28(8):2265-73.
 7. Brennan-Speranza TC, Conigrave AD. Osteocalcin: an osteoblast-derived polypeptide hormone that modulates whole body energy metabolism. Calcified tissue international 2015; 96(1):1-0.
 8. Fernández-Real JM, Izquierdo M, Ortega F, Gorostiaga E, Gomez-Ambrosi J, Moreno-Navarrete JM, et al. The relationship of serum osteocalcin concentration to insulin secretion, sensitivity, and disposal with hypocaloric diet and resistance training. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2009; 94(1):237-45.
 9. Kanazawa I, Yamaguchi T, Yamamoto M, Yamauchi M, Kurioka S, Yano S, et al. Serum osteocalcin level is associated with glucose metabolism and atherosclerosis parameters in type 2 diabetes mellitus. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2009; 94(1):45-9.
 10. Kanazawa I, Yamaguchi T, Yamauchi M, Yamamoto M, Kurioka S, Yano S, et al. Serum undercarboxylated osteocalcin was inversely associated with plasma glucose level and fat mass in type 2 diabetes mellitus. Osteoporosis International 2011; 22(1):187-94.
 11. Zhou B, Li H, Liu J, Xu L, Guo Q, Zang W, et al. Autophagic dysfunction is improved by intermittent administration of osteocalcin in obese mice. International Journal of Obesity 2016; 40(5):833-43.
 12. Ferron M, Hinoi E, Karsenty G, Ducy P. Osteocalcin differentially regulates β cell and adipocyte gene expression and affects the development of metabolic diseases in wild-type mice. Proceedings of the National Academy of Sciences 2008; 105(13):5266-70.
 13. Kanazawa I, Yamaguchi T, Yano S, Yamauchi M, Yamamoto M, Sugimoto T. Adiponectin and AMP kinase activator stimulate proliferation, differentiation, and mineralization of osteoblastic MC3T3-E1 cells. BMC cell biology 2007; 8(1):51.
 14. Coquart J, Lemaire C, Dubart AE, Luttembacher DP, Douillard C, Garcin M. Intermittent versus continuous exercise: effects of perceptually lower exercise in obese women. Medicine & Science in Sports & Exercise 2008; 40(8):1546-53.
 15. Mohammad Rahimi GR, Bijeh N, Rashidlamir A. Effects of exercise training on serum preptin, undercarboxylated osteocalcin and high molecular weight adiponectin in adults with metabolic syndrome. Experimental Physiology 2020; 105(3):449-59.
 16. Levinger I, Zebaze R, Jerums G, Hare DL, Selig S, Seeman E. The effect of acute exercise on undercarboxylated osteocalcin in obese men. Osteoporosis international. 2011; 22(5):1621-6.
 17. Chahla SE, Frohnert BI, Thomas W, Kelly AS, Nathan BM, Polgreen LE. Higher daily physical activity is associated with higher osteocalcin levels in adolescents. Preventive medicine reports 2015; 2:568-71.
 18. Rostamizadeh M, Elmieh A. The Effect of Aerobic and Resistance Exercises on Serum Osteocalcin levels, Insulin Resistance and Pancreas Beta Cell Function in Overweight Men: A Clinical Trial. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2019; 18(1):55-70.
 19. Alipour Y, Abbassi Daloii A, Barari A, Abdi A. Effects of resistance training on serum levels of undercarboxylated osteocalcin, adiponectin and insulin sensitivity in obese women. Tehran University Medical Journal TUMS Publications 2015; 73(9):668-73.
 20. Levinger I, Jerums G, Stepto NK, Parker L, Serpiello FR, McConell GK, et al. The effect of acute exercise on undercarboxylated osteocalcin and insulin sensitivity in obese men. Journal of Bone and Mineral Research 2014; 29(12):2571-6.
 21. Ghorbani S, Alizadeh R, Moradi L. The effect of high intensity interval training along with consumption of caraway seeds (Carum carvi L.) on liver enzymes, lipid profile, and blood glucose in obese and overweight women. Ebnesina 2017; 19(2):12-20.
 22. Wiklund P, Nordström A, Högström M, Alfredson H, Engström P, Gustafsson T, et al. High‐impact loading on the skeleton is associated with a decrease in glucose levels in young men. Clinical endocrinology 2012; 77(6):823-7.
 23. Parker L, Shaw CS, Byrnes E, Stepto NK, Levinger I. Acute continuous moderate-intensity exercise, but not low-volume high-intensity interval exercise, attenuates postprandial suppression of circulating osteocalcin in young overweight and obese adults. Osteoporosis International 2019; 30(2):403-10.
 24. Colleluori G, Napoli N, Phadnis U, Armamento-Villareal R, Villareal DT. Effect of weight loss, exercise, or both on undercarboxylated osteocalcin and insulin secretion in frail, obese older adults. Oxidative medicine and cellular longevity 2017; 2017.
 25. Schafer AL, Sellmeyer DE, Schwartz AV, Rosen CJ, Vittinghoff E, Palermo L, et al. Change in undercarboxylated osteocalcin is associated with changes in body weight, fat mass, and adiponectin: parathyroid hormone (1-84) or alendronate therapy in postmenopausal women with osteoporosis (the PaTH study). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2011; 96(12):E1982-9.
 26. Clemmensen C, Smajilovic S, Wellendorph P, Bräuner‐Osborne H. The GPCR, class C, group 6, subtype A (GPRC6A) receptor: from cloning to physiological function. British journal of pharmacology 2014; 171(5):1129-41.
 27. Lee NK, Sowa H, Hinoi E, Ferron M, Ahn JD, Confavreux C, et al. Endocrine regulation of energy metabolism by the skeleton. Cell 2007; 130(3):456-69.
 28. Oury F, Ferron M, Huizhen W, Confavreux C, Xu L, Lacombe J, et al. Osteocalcin regulates murine and human fertility through a pancreas-bone-testis axis. The Journal of clinical investigation 2013; 123(6):2421-33.
 29. Wei J, Hanna T, Suda N, Karsenty G, Ducy P. Osteocalcin promotes β-cell proliferation during development and adulthood through Gprc6a. Diabetes 2014; 63(3):1021-31.
 30. Jean-Baptiste G, Yang Z, Khoury C, Gaudio S, Greenwood MT. Peptide and non-peptide G-protein coupled receptors (GPCRs) in skeletal muscle. Peptides 2005; 26(8):1528-36.
 31. Funai K, Schweitzer GG, Sharma N, Kanzaki M, Cartee GD. Increased AS160 phosphorylation, but not TBC1D1 phosphorylation, with increased postexercise insulin sensitivity in rat skeletal muscle. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 2009; 297(1):E242-51.
 32. Ghorbanian B, Barani A. Study the Effect of Exercise on Bone Markers, Glycemic and Anthropometric Indices in Postmenopausal Women with Diabetes. Journal of Arak University of Medical Sciences 2017; 20(1):107-17.
 33. Dadrass A, Mohammadzadeh Salamat K, Hamidi K, Azizbeigi K. Effects of vitamin D supplementation and resistance training on insulin resistance, lipid profile and body fat percentage in T2D men with vitamin D deficiency. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2018; 23(2):1-1.
 34. Khammassi M, Ouerghi N, Hadj-Taieb S, Feki M, Thivel D, Bouassida A. Impact of a 12-week high-intensity interval training without caloric restriction on body composition and lipid profile in sedentary healthy overweight/obese youth. Journal of exercise rehabilitation 2018; 14(1):118.
 35. Ouerghi N, Ben Fradj MK, Khammassi M, Feki M, Kaabachi N, Bouassida A. Plasma chemerin in young untrained men: association with cardio-metabolic traits and physical performance, and response to intensive interval training. Neuroendocrinology Letters 2017; 38(1):59-66.
 36. Gharari Arefi R, Hemati Nafar M, Kordi MR. The Effect of a High Intensity Interval Training Program on Lipid Profile in Sedentary Young Men. Journal of sport Biosciences 2014; 6(3):259-72.
 37. Chin KY, Ima-Nirwana S, Mohamed IN, Ahmad F, Ramli ES, Aminuddin A, et al. Serum osteocalcin is significantly related to indices of obesity and lipid profile in Malaysian men. International journal of medical sciences 2014; 11(2):151.
 38. Im JA, Yu BP, Jeon JY, Kim SH. Relationship between osteocalcin and glucose metabolism in postmenopausal women. Clinica chimica acta 2008; 396(1-2):66-9.
 39. Tan A, Gao Y, Yang X, Zhang H, Qin X, Mo L, et al. Low serum osteocalcin level is a potential marker for metabolic syndrome: results from a Chinese male population survey. Metabolism 2011; 60(8):1186-92.
 40. Kindblom JM, Ohlsson C, Ljunggren Ö, Karlsson MK, Tivesten Å, Smith U, et al. Plasma osteocalcin is inversely related to fat mass and plasma glucose in elderly Swedish men. Journal of Bone and Mineral Research 2009; 24(5):785-91.