بررسی اثر شربت ماءالعسل مرکب بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القایی توسط استرادیول والرات در موش صحرایی ماده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. دکترای تخصصی طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

3 دانشیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

5 دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی، گروه دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران.

6 مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

7 مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی­کیستیک در 10-5% زنان سنین باروری وجود دارد و با اختلال قاعدگی، هیپرآندروژنیسم و کیست تخمدان مشخص می‌گردد. فرآورده­های طب سنتی ایرانی می­تواند در درمان این سندرم، مؤثر باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شربت ماءالعسل مرکب بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القایی توسط استرادیول والرات در موش صحرایی ماده انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه تجربی که توسط مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و در سال 1396 در آزمایشگاه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر روی موش‌های صحرایی ماده انجام شد، از شربت ماءالعسل مرکب (عسل، دارچین، زعفران، خولنجان، زنجبیل، هل، جوزبوا، بسباسه، مصطکی) استفاده شد. 30 سر موش صحرایی ماده به 5 گروه 6­‌تایی کنترل منفی، کنترل مثبت و سه گروه درمانی (دریافت‌کننده ماءالعسل با دوز 1 میلی‌‌لیتر/کیلوگرم، ماءالعسل با دوز 2 میلی‌‌لیتر/کیلوگرم و متفورمین) تقسیم شدند. سندرم تخمدان پلی‌کیستیک با تزریق استرادیول والرات القاء شد. در پایان مداخله موش­ها یوتانازی شده و اندازه­گیری هورمون­ها و بررسی بافت­شناسی تخمدان انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 24) و آزمون‌های کروسکال-والیس و آزمون تعقیبی دان-بونفرونی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته­ ها: در پایان مطالعه، وزن تخمدان در گروه متفورمین و ماءالعسل 2 بالاتر از گروه بدون درمان بود. در وزن بدن و چربی دور شکمی تغییری حاصل نشد. افزایش میزان پروژسترون در هر سه گروه درمانی (002/0=p) و کاهش میزان استروژن در گروه متفورمین نسبت به بدون درمان (021/0=p)، به­طور معناداری مشاهده شد. در بررسی نمونه‌های بافتی تخمدان، کاهش تعداد کیست­های تخمدان در گروه ماءالعسل 1 (001/0=p)، و افزایش تعداد جسم زرد و فولیکول‌های انترال در گروه‌های ماءالعسل 1 و 2 نسبت به گروه بدون درمان معنادار بود (010/0=p). تعداد فولیکول گراف در گروه‌ها تفاوت معناداری نداشت (083/0=p).
نتیجه­ گیری: ماءالعسل مرکب در بهبود وضعیت هورمونی و بافت­شناسی در سندرم تخمدان پلی­کیستیک به اندازه متفورمین و در مواردی بیشتر از آن مؤثر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Compound Honey Syrup (Ma-ol-asal) on Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) Induced by Estradiol Valerate in Female Rats

نویسندگان [English]

 • Mojgan Tansaz 1
 • Maryam Bahman 2
 • Mahmoud Khodadoost 3
 • Seyyed Shamsadin Athari 4
 • Saadat Ghafarzadeh 5
 • Hanieh Kashafroodi 6
 • Rasool Choopani 7
1 Traditional Medicine & Matria Medica Research Center, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional
2 Traditional Medicine & Matria Medica Research Center, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Ph.D of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Qom University of
3 Associate Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Immunology, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
5 Ph.D of Veterinary Pathology, Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.
6 Traditional Medicine & Matria Medica Research Center, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
7 Traditional Medicine & Matria Medica Research Center, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional
چکیده [English]

Introduction: Polycystic ovary syndrome affects 5-10% of women of reproductive age and is characterized by irregular menstruation, hyperandrogenism, and ovarian cysts. Iranian traditional medicine products can be effective in treatment of this syndrome. This study was performed with aim to evaluate the effect of compound honey syrup on the polycystic ovary syndrome induced by estradiol valerate in female rats.
Methods: In this experimental study conducted by traditional medicine and matria medica research center of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in animal laboratory of Shahid Beheshti University of Medical Sciences on female rats in 2017, the compound honey syrup (Ma-ol-asal) (containing honey, cinnamon, ginger, saffron, cardamom, galangal, nutmeg, mace and mastic) was used. Thirty female rats were classified into five groups of cases: negative control, positive control, and three treatment groups (receiving two doses of compound honey syrup (1ml/kg and 2ml/kg) and metformin). Polycystic ovary syndrome was induced by injection of Estradiol valerate. At the end of intervention, the rats were euthanized, hormones were measured, and the ovarian histology was examined. Data were analyzed by SPSS software (version 24) and Kruskal-Wallis and Dunn-Bonferroni tests. p < 0.05 was considered statistically significant.
Results: At the end of the study, weights of ovaries in the metformin and Ma-ol-asal 2 groups were higher than the untreated group. There was no change in body weight or abdominal fat. There was a significant increase in levels of progesterone in three treatment groups (P=0.002) and significant reduction of estrogen in the metformin group compared to the untreated group (P=0.021). There was significant reduction of number of ovary cysts in Ma-ol-asal 1 group (P=0.001), and significant increase in the number of Corpus luteum, and antral follicles in Ma-ol-asal 1 and 2 groups compared to the untreated group (P=0.010). The number of graph follicles did not differ significantly in the groups (P=0.083).
Conclusion: Compound honey syrup was effective in improving hormonal and histological status in polycystic ovary syndrome as much as metformin and was more effective in some cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Compound honey syrup
 • Metabolic Syndrome
 • Polycystic ovary syndrome
 • Traditional Persian Medicine
 1. Brock B, Smidt K, Ovesen P, Schmitz O, Rungby J. Is metformin therapy for polycystic ovary syndrome safe during pregnancy?. Basic & clinical pharmacology & toxicology 2005; 96(6):410-2.
 2. Jakubowicz DJ, Iuorno MJ, Jakubowicz S, Roberts KA, Nestler JE. Effects of metformin on early pregnancy loss in the polycystic ovary syndrome. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2002; 87(2):524-9.
 3. Cristello F, Cela V, Artini PG, Genazzani AR. Therapeutic strategies for ovulation induction in infertile women with polycystic ovary syndrome. Gynecological endocrinology 2005; 21(6):340-52.
 4. Sayehmiri F, Kiani F, Maleki F, Ahmadi M, Shohani M. Prevalence of polycystic ovary syndrome in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(115):11-21.
 5. Moini Jazani A, Nasimi Doost Azgomi H, Nasimi Doost Azgomi A, Nasimi Doost Azgomi R. A comprehensive review of clinical studies with herbal medicine on polycystic ovary syndrome (PCOS). DARU 2019; 27(2):863-77.
 6. Bahman M, Hajimehdipoor H, Bioos S, Hashem-Dabaghian F, Afrakhteh M, Tansaz M. Effect of Aslagh Capsule, a Traditional Compound Herbal Product on Oligomenorrhea in Patients with Polycystic Ovary Syndrome: A Three-Arm, Open-label, Randomized, Controlled Trial. Galen Medical Journal 2019; 8:1261.
 7. Naeimi SA, Hajimehdipoor H, Saber S. Comparing the Effect of Nigella sativa oil Soft Gel and Placebo on Oligomenorrhea, Amenorrhea and Laboratory Characteristics in Patients with Polycystic Ovarian Syndrome, a Randomized Clinical Trial. Research Journal of Pharmacognosy 2020; 7(1):49-59.
 8. Zumla A, Lulat A. Honey-a remedy rediscovered. J Roy Soc Med 1989; 82(7):384-5.
 9. Najafi M, Gharakhani A, Ghavemi H, Eteraf Oskouei T. Protective effect of natural honey applied during ischemia and reperfusion on infarct size in ischemic heartheart. Physiology and Pharmacology 2007; 11(3):238-43.
 10. Bioos S. Infertility and contraception in Iranian traditional medicine. 1th ed. qom: esmailian; 1389. P. 220.
 11. Chaghmini M. Qanoonche fi al-Tib. 1th ed. Tehran: Abazh; 2010. P. 346.
 12. Tonkaboni M. Tohfeh al-momenin. 1th ed. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2007. P. 765.
 13. Arzani M. Tebb-E-Akbari. 1th ed. Qom: Jalal al- Din; 2008. P. 910.
 14. Avicenna. Qanun fi al -Tibb 1th ed. Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi; 2005.
 15. Aghili Khorasani M. Makhzan-al-Advia. 2th ed. Tehran: Research Institute for Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences; 2010.
 16. Al-Nafis I. Al-Shamel fi Sanaat Al-Tebieh. 1th ed. Tehran: Central Library of University of Tehran Publications; 2013. P. 274.
 17. Mahroozade S, Sohrabvand F, Bios S, Nazem I, Nazari SM, Dabaghyan FH, Taghavi Shirazi M, Iranzad Asl M. Male infertility in Iranian traditional medicine, causes, treatment and compares it with modern medicine. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(183):1-11.
 18. Iqbal SF, Parray SA, Wadud A, Jahan N. Concept Of Gastric Ulcer (qarhe medah) In Unani System Of Medicine: A Review. International Journal of Industrial Pharmacy and Bio Sciences 2012; 1:132-43.
 19. Monis M, Sofi G, Baig Z, Ahmad P. Role of Ilaj bid Dawa with Rationalising of Usoole Ilaj in the Treatment of Falij-A Pharmacological Perspective. International Journal of Pharmaceutics & Pharmacology 2017; 1(4):119-26.
 20. Motaharifard MS, Jafari Z, Paknejad MS, Oveidzadeh L, Karimi M. Prevention and treatment of constipation in children from the perspective of Iranian traditional medicine. Journal of integrative medicine 2016; 14(6):429-35.
 21. Sadr S, Kaveh N, Choopani R, Kaveh S, Dehghan S. Effect of Exercise on Asthma from Iranian Traditional Medicine Perspective. Traditional and Integrative Medicine 2019.
 22. Bahman M, Tansaz M. A review on Iranian Traditional Medicine about Leech Therapy in Polycystic Ovary Syndrome. Iran J of Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(6):75-84.
 23. Bahman M, Bioos S, Hajimehdipoor H, Hashem-Dabaghian F, Afrakhteh M, Tansaz M. A study on the frequency of common symptoms of humors excess and uterine temperament in patients with oligomenorrhea. INDO American Journal of Pharmaceutical Sciences 2018; 5(1):592-9.
 24. Firdose KF, Shameem I. An approach to the management of poly cystic ovarian disease in Unani system of medicine: A review. Int j appl res 2016; 2(6):585-90.
 25. Majeedi SF, Shameem I, Roqaiya M. Efficacy of Asparagus recemosus (Satavar) in stimulating follicular growth and ovulation in anovulatory infertility: a randomized controlled trial. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology 2016; 5(2):310-6.
 26. Sadr S, Kaveh S, Choopani R, Bayat H, Mosaddegh M. Efficacy and Safety of Iranian Poly Herbal Formulation (Compound Honey Syrup) in Pediatric Patients with Mild to Moderate Asthma: A Randomized Clinical Trial. Galen Medical Journal 2017; 6(4):291-301.
 27. Nabiuni M, Mohammadi S, Kayedpoor P, Karimzadeh L. The effect of curcumin on the estradiol valerate-induced polycystic ovary in rats. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences 2015; 18(6):515-23.
 28. Karimi Jashni H, Kargar Jahromi H, Bagheri Z. The effect of palm pollen extract on polycystic ovary syndrome (POS) in rats. Int J Med Res Health Sci 2016; 5(5):317-21.
 29. Sasikala SL, Shamila S. Unique rat model exhibiting biochemical fluctuations of letrozole induced polycystic ovary syndrome and subsequent treatment with allopathic and ayurvedic medicines. Journal of Cell and Tissue Research 2009; 9(3):2013.
 30. Wang JG, Anderson RA, Graham III GM, Chu MC, Sauer MV, Guarnaccia MM, et al. The effect of cinnamon extract on insulin resistance parameters in polycystic ovary syndrome: a pilot study. Fertility and sterility 2007; 88(1):240-3.
 31. Hajimonfarednejad M, Nimrouzi M, Heydari M, Zarshenas MM, Raee MJ, Jahromi BN. Insulin resistance improvement by cinnamon powder in polycystic ovary syndrome: A randomized double‐blind placebo controlled clinical trial. Phytotherapy Research 2018; 32(2):276-83.
 32. Shamsi M, Nejati V, Najafi G. Therapeutic effects of Licorice extract on in vitro maturation and in vitro fertilization in Mice model of polycystic ovary syndrome. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2016; 25(132):113-21.
 33. Azimi P, Ghiasvand R, Feizi A, Hariri M, Abbasi B. Effects of cinnamon, cardamom, saffron, and ginger consumption on markers of glycemic control, lipid profile, oxidative stress, and inflammation in type 2 diabetes patients. The review of diabetic studies: RDS 2014; 11(3):258-66.
 34. Mokhtari M, Ebrahimpoor MR, Harfsheno S. The effects of alcoholic extract of Marrubum vulgare on hormonal parameters in female rat model of polycystic ovarian syndrome. Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch 2014; 24(2):74-80.
 35. Jowhari H, Yazdanpour F. Effects of hydro-alcoholic seed extract of Coriandrum sativum L. on pituitary-ovary hormones in rat. Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch 2013; 22(4):237-43.
 36. Hosseini SE, Shariaty M, Tavakoli H. The effect of ethanol extracts of hops on sexual hormone levels and ovarian follicles numbers in Syrian adult mice. Journal of Animal Physiology and Development 2014; 7(26 ):13-19.
 37. Amini L, Tehranian N, Movahedin M, Ramezani TF. Effect of Calligonum Comosum on Ovarian Histology of Polycystic Ovary Mouse Model. Journal of Medicinal Plants 2015; 4(56):115-22.
 38. Pouyanmanesh F, Nabiuni M, Nasri S, Nazari Z, Karimzadeh L. The effect of honey bee venom on levels of lipids and anti-mullerian hormone in a rat with polycystic ovarian syndrome. KAUMS Journal (FEYZ) 2013; 17(3):239-46.
 39. Hafeel MH, Mobeen A, Rizwana AA, Ali M. Concept of Peptic Ulcer in Unani Medicine: A Comprehensive Appraisal. European Journal of Pharmaceutical and Medical Research 2018; 5(5):184-8.
 40. Aghili Khorasani M. Gharabadin-e-Kabir. 1nd ed. Tehran: Research Institute for Islamic and Complementary Medicine. Research Institute for Islamic and Complementary Medicine,Tehran University of Medical Sciences; 2012.
 41. Babaeian M, Naseri M, Kamalinejad M, Ghaffari F, Emadi F, Feizi A, et al. Herbal remedies for functional dyspepsia and traditional Iranian medicine perspective. Iranian Red Crescent Medical Journal 2015; 17(11).
 42. Bahman M, Hajimehdipoor H, Afrakhteh M, Bioos S, Hashem-Dabaghian F, Tansaz M. The Importance of Sleep Hygiene in Polycystic Ovary Syndrome from the View of Iranian Traditional Medicine and Modern Medicine. Int J Prev Med 2018; 9:87.
 43. Zafari Zangeneh F, Abdollahi A, Naghizadeh MM, Bagheri M. A low-grade chronic inflammation in polycystic ovary syndrome: Role of interleukin-1 alpha, 1 beta, 17A and TNFα. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(135):9-15.
 44. Liu JR, Ye YL, Lin TY, Wang YW, Peng CC. Effect of floral sources on the antioxidant, antimicrobial, and anti-inflammatory activities of honeys in Taiwan. Food Chemistry 2013; 139(1-4):938-43.
 45. Owoyele BV, Oladejo RO, Ajomale K, Ahmed RO, Mustapha A. Analgesic and anti-inflammatory effects of honey: the involvement of autonomic receptors. Metabolic brain disease 2014; 29(1):167-73.
 46. Veilleux MP, Grenier D. Determination of the effects of cinnamon bark fractions on Candida albicans and oral epithelial cells. BMC complementary and alternative medicine 2019; 19(1):1-2.
 47. Hong JW, Yang GE, Kim YB, Eom SH, Lew JH, Kang H. Anti-inflammatory activity of cinnamon water extract in vivo and in vitro LPS-induced models. BMC complementary and alternative medicine 2012; 12(1):237-45.
 48. Podlogar JA, Verspohl EJ. Antiinflammatory Effects of Ginger and Some of its Components in Human Bronchial Epithelial (BEAS‐2B) Cells. Phytotherapy Research 2012; 26(3):333-6.
 49. Abourashed EA, El-Alfy AT. Chemical diversity and pharmacological significance of the secondary metabolites of nutmeg (Myristica fragrans Houtt.). Phytochemistry Reviews 2016; 15(6):1035-56.
 50. Asgarpanah J, Kazemivash N. Phytochemistry and pharmacologic properties of Myristica fragrans Hoyutt.: A review. African Journal of Biotechnology 2012; 11(65):12787-93.
 51. Narasimhan B, Dhake AS. Antibacterial principles from Myristica fragrans seeds. Journal of medicinal food 2006; 9(3):395-9.
 52. Thuong PT, Hung TM, Khoi NM, Nhung HT, Chinh NT, Quy NT, et al. Cytotoxic and anti-tumor activities of lignans from the seeds of Vietnamese nutmeg Myristica fragrans. Archives of pharmacal research 2014; 37(3):399-403.
 53. Tajuddin, Ahmad S, Latif A, Qasmi IA, Amin KM. An experimental study of sexual function improving effect of Myristica fragrans Houtt.(nutmeg). BMC Complementary and Alternative Medicine 2005; 5(1):16-23.
 54. Paraschos S, Mitakou S, L Skaltsounis A. Chios gum mastic: a review of its biological activities. Current medicinal chemistry 2012; 19(14):2292-302.
 55. Nahida AS, Siddiqui AN. Pistacia lentiscus: A review on phytochemistry and pharmacological properties. Int J Pharm Pharm Sci 2012; 4(4):16-20.
 56. Kakagia D, Papalois A, Lambropoulou M, Papachristou F, Trypsiannis G, Anagnostopoulos C, et al. The Use of Pistacia Lentiscus Chia Resin versus Omeprazole in Protecting Male Rats Peptic Mucosa against Cold Restraint Stress. The Journal of Critical Care Medicine 2020; 6(2):100-10.
 57. Eldin HM, Badawy AF. In vitro anti-Trichomonas vaginalis activity of Pistacia lentiscus mastic and Ocimum basilicum essential oil. Journal of Parasitic Diseases 2015; 39(3):465-73.