مروری بر داروهای گیاهی مؤثر بر گرگرفتگی زنان یائسه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: علائم وازوموتور تقریباً در ۷۵% زنان حول‌و‌حوش یائسگی رخ می‌دهند. گرگرفتگی، علت اصلی مراجعه زنان برای دریافت مراقبت دوران یائسگی است. درمان با استروژن مؤثرترین روش موجود برای درمان علائم می‌باشد که با توجه به خطرهای شناخته شده هورمون‌درمانی، بسیاری از زنان به استفاده از داروهای گیاهی برای درمان علائم یائسگی از جمله گرگرفتگی علاقه‌مند هستند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی کارآزمایی‌های بالینی انجام شده در زمینه بررسی اثربخشی انواع داروهای گیاهی در درمان گرگرفتگی انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری، جهت یافتن مقالات مرتبط پایگاه‌های الکترونیکی SID، Pubmed ،  SCOPUS و Web of Science با استفاده از کلمات کلیدی گرگرفتگی، داروهای گیاهی، زنان یائسه و واژه‌های لاتین Menopause، Herbal medicine، medicine و Hot flash از سال 2019-2002 مورد جستجو قرار گرفتند. مقالاتی که به‌صورت کارآزمایی بالینی صورت گرفته بود، انتخاب شدند.
یافته‌ها: در این مطالعه۳۱ کارآزمایی بالینی تصادفی شناسایی شدند. این مطالعات به بررسی ویتاگنوس (۲)، سویا (4)، کوهوش سیاه (۳)، جینکوبیلوبا (۲)، مریم‌گلی (۴)، سنبل‌الطیب (۲)، تخم کتان (۲)، شبدر قرمز (۵)، گل راعی (۱)، گل مغربی (۲)، شنبلیله (۱) و گل ساعتی (۱) و یک مطالعه نیز که به شکل ترکیبی انجام شده بود، پرداخته بودند. به‌نظر می‌رسد فیتواستروژن‌ها و لیگنان‌های موجود در این گیاهان با کمترین عوارض جانبی، می‌توانند منجر به کاهش شدت و مدت گرگرفتگی شوند.
نتیجه‌گیری:به‌طور ‌کلی، یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که داروهای گیاهی که جزء گروه فیتواستروژن‌ها یا لیگنان‌ها می‌باشند مانند ویتاگنوس، شیرین‌بیان، سویا، شبدر قرمز، بذر کتان، مریم‌گلی، گل ساعتی، سنبل‌الطیب، گل راعی و روغن گل مغربی، می‌توانند به بهبود گرگرفتگی بیانجامند، اما به مطالعات بیشتر در جمعیت بزرگ‌تر نیاز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of the effective herbal medicines on hot flashes in menopausal women

نویسندگان [English]

 • Roghayeh Abdnezhad 1
 • Masoumeh Simbar 2
1 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Vasomotor symptoms occur in approximately 75% of menopausal women. Hot flash is the main reason of women's referring to receive menopausal care. Estrogen therapy is the most effective way to treat symptoms; given the known risks of hormone therapy, many women are interested to use herbal medicines for treatment of menopausal symptoms including hot flushes. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the clinical trials conducted to evaluate the effectiveness of herbal medicines for treatment of hot flashes.
Methods: In this review study, to find the related articles, the databases of SID, Pubmed, Scopus and Web of Science were searched using the keywords of Menopause, Herbal medicine, medicine and Hot flash from 2002-2019. The articles which were performed as clinical trial were selected.
Results: 31 randomized clinical trials were identified. These studies had investigated Vitagnus (2), soybean (4), Black cohosh (3), Ginkgo biloba (2), sage (4), Valerian (2), Flaxseed (2), red clover (5), Hypericum perforatum (1), evening primrose (2), fenugreek (1) and passion flower (1), and one study was also done as combination. It seems that phytoestrogens and lignans found in these plants can reduce the severity and duration of hot flashes with minimal side effects.
Conclusion: Overall, the findings of this study showed that herbal medicine which belongs to phytoestrogens or lignans like as Vitagnus, licorice, soy, red clover, flax seeds, sage, passion flower, valerian, Hypericum and evening primrose can lead to improvement of hot flashes, but further studies in larger populations are needed.      

کلیدواژه‌ها [English]

 • Complementary medicine
 • Herbal medicine
 • Hot flashes
 • Menopausal women
 1. Novak JS. Berek & Novak's gynecology. 15nd ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
 2. Freedman RR. Menopausal hot flashes: mechanisms, endocrinology, treatment. J Steroid Biochem Mol Biol 2014; 142:115-20.
 3. Johns C, Seav SM, Dominick SA, Gorman JR, Li H, Natarajan L, et al. Informing hot flash treatment decisions for breast cancer survivors: a systematic review of randomized trials comparing active interventions. Breast Cancer Res Treat 2016; 156(3):415-426.
 4. North American Menopause Society. Treatment of menopause-associated vasomotor symptoms: position statement of The North American Menopause Society. Menopause 2004; 11(1):11-33.
 5. Holmberg L, Iversen OE, Rudenstam CM, Hammar M, Kumpulainen E, Jaskiewicz J, et al. Increased risk of recurrence after hormone replacement therapy in breast cancer survivors. J Natl Cancer Inst 2008; 100(7):475-82.
 6. Nelson HD, Vesco KK, Haney E, Fu R, Nedrow A, Miller J, et al. Nonhormonal therapies for menopausal hot flashes: systematic review and meta-analysis. JAMA 2006; 295(17):2057-71.
 7. Stearns V. Clinical update: new treatments for hot flushes. Lancet 2007; 369(9579):2062-2064.
 8. Sakhavar N, Teimoory B, Razavi M, Mirteimoori M, Arbabisarjou A, Ghaljeh M. The effect of vitagnus on treatment of hot flash in menopause. Life Sci J 2013; 10(1):628-32
 9. Boroumand Far Kh, Kazemian M, Ghanadi A. Effect of Vitagnus and Passi-pay on hot flash of menopause in women referred to health centers of Isfahan, 2002. Iran J Nurs Midwif Res 2010; 11(2).
 10. Hanachi P, Golkho S. Assessment of soy phytoestrogens and exercise on lipid profiles and menopause symptoms in menopausal women. J Biol Sci 2008; 8(4):789-793.
 11. Imhof M, Gocan A, Imhof M, Schmidt M. Soy germ extract alleviates menopausal hot flushes: placebo-controlled double-blind trial. Eur J Clin Nutr 2018; 72(7):961-970.
 12. Abbaspour Z, Mohammadi Nik F, Zand Moghadam A, Saadati N, Latifi S. A study on effect of isolated soy on hot flushes of menopausal women. Sci Med J 2003; 36:18-25.
 13. Sadeghi AH, BakhshiI M, Behboodi Z, Goodarzi S, Haghani H. Effect of Sage extract on hot flashes in postmenopausal women. Comp Med J Nurs Mid2013; 2(4):324-335.
 14. Rahte S, Evans R, Eugster PJ, Marcourt L, Wolfender JL, Kortenkamp A, et al. Salvia officinalis for hot flushes: towards determination of mechanism of activity and active principles. Planta Med 2013; 79(9):753-60.
 15. Masoumi SZ, Shayan A, Ahmadiniya Tabesh R, Ahmadinia H, Moradkhani Sh, Farhadian M, et al. A comparative study of the effect of black cohosh and salvia officinalis on hot flashes in postmenopausal women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(7): 1-12.
 16. Dadfar F, Bamdad K. The effect of Saliva officinalis extract on the menopausal symptoms in postmenopausal women: An RCT. Int J Reprod Biomed (Yazd) 2019; 17(4):287-292.
 17. Mirabi P, Mojab F. The effects of valerian root on hot flashes in menopausal women. Iran J Pharm Res 2013; 12(1):217-222.
 18. Jenabi E, Shobeiri F, Hazavehei SMM, Roshanaei G. The effect of Valerian on the severity and frequency of hot flashes: A triple-blind randomized clinical trial. Women Health 2018; 58(3):297-304.
 19. Baghdari N, Akbari A, Ayati S, Emami A, Esmaeili H. Effect of powder of flaxseed on hot flashes in women at the climactrics. Iran J Obstet Gyneocol Infertil 2011; 14(1):37-47.
 20. Kapoor S, Sachdeva R, Kochhar A. Efficacy of flaxseed supplementation on nutrient intake and other lifestyle pattern in menopausal diabetic females. Studies on Ethno-Medicine 2011; 5(3):153-60.
 21. Motaghi Dastenaei B, Safdari F, Jafarzadeh L, Raisi Dehkordi Z, Taghizadeh M, Nikzad M. The effect of Evening Primrose on hot flashes in menopausal women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(10):62-68.
 22. Farzaneh F, Fatehi S, Sohrabi MR, Alizadeh K. The effect of oral evening primrose oil on menopausal hot flashes: a randomized clinical trial. Arch Gynecol Obstet 2013; 288(5):1075-1079.
 23. Menati L, Siahpoosh A, Tadayon M. A randomized double blind clinical trial of licorice on hot flash in post-menopausal women and comparison with hormone replacement therapy. Scientific Medical Journal (AJUMS) 2010; 9(2):157-67.
 24. Nahidi F, Zare E, Mojab F, Alavi Majd H. The effect of Licorice root extract on hot flashes in menopause. Pajoohandeh 2011; 16(1):11-17.
 25. Osmers R, Friede M, Liske E, Schnitker J, Freudenstein J, Henneicke-von Zepelin HH. Efficacy and safety of isopropanolic black cohosh extract for climacteric symptoms [published correction appears in Obstet Gynecol. 2005; 106(3):644]. Obstet Gynecol. 2005;105(5 Pt 1):1074-1083.
 26. Tanmahasamut P, Vichinsartvichai P, Rattanachaiyanont M, Techatraisak K, Dangrat C, Sardod P. Cimicifuga racemosa extract for relieving menopausal symptoms: a randomized controlled trial. Climacteric 2015; 18(1):79-85.
 27. Pockaj BA, Gallagher JG, Loprinzi CL, Stella PJ, Barton DL, Sloan JA, et al. Phase III double-blind, randomized, placebo-controlled crossover trial of black cohosh in the management of hot flashes: NCCTG Trial N01CC1. J Clin Oncol 2006; 24(18):2836-41.
 28. Hartley DE, Heinze L, Elsabagh S, File SE. Effects on cognition and mood in postmenopausal women of 1-week treatment with Ginkgo biloba. Pharmacol Biochem Behav 2003; 75(3):711-720.
 29. Elsabagh S, Hartley DE, File SE. Limited cognitive benefits in Stage +2 postmenopausal women after 6 weeks of treatment with Ginkgo biloba. J Psychopharmacol 2005; 19(2):173-181.
 30. Hakimi S, Mohammad Alizadeh S, Delazar A, Abbasalizadeh F, Bamdad Mogaddam R, Siiahi MR, et al. Probable effects of fenugreek seed on hot flash in menopausal women. J Med Plants 2006; 3(19):9-14.
 31. Lipovac M, Chedraui P, Gruenhut C, Gocan A, Kurz C, Neuber B, et al. The effect of red clover isoflavone supplementation over vasomotor and menopausal symptoms in postmenopausal women. Gynecol Endocrinol 2012; 28(3):203-7.
 32. Ehsanpour S, Salehi K, Zolfaghari B, Bakhtiari S. The effects of red clover on quality of life in post-menopausal women. Iran J Nurs Midwifery Res 2012; 17(1):34-40.
 33. van de Weijer PH, Barentsen R. Isoflavones from red clover (Promensil) significantly reduce menopausal hot flush symptoms compared with placebo. Maturitas 2002; 42(3):187-193.
 34. Eatemadnia A, Ansari S, Abedi P, Najar S. The effect of Hypericum perforatum on postmenopausal symptoms and depression: A randomized controlled trial. Complement Ther Med 2019; 45:109-113.
 35. Kazemian A, Sereshti M, Forouzandeh N, Akbari N. Effects of passion flower on hot flash in menopausal women supervised by Esfahan health centers, 2002. Journal of Ilam University of Medical Sciences 2006; 14(2).
 36. van Die MD, Burger HG, Teede HJ, Bone KM. Vitex agnus-castus (Chaste-Tree/Berry) in the treatment of menopause-related complaints. J Altern Complement Med 2009; 15(8):853-862.
 37. Sekhavat L, Firozabadi RD. Effect of Soya Protein on Symptoms of Hot Flash in Menopausal Women in Yazd, Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(6):10-15.
 38. Li L, Lv Y, Xu L, Zheng Q. Quantitative efficacy of soy isoflavones on menopausal hot flashes. Br J Clin Pharmacol 2015; 79(4):593-604.
 39. Bommer S, Klein P, Suter A. First time proof of sage's tolerability and efficacy in menopausal women with hot flushes. Adv Ther 2011; 28(6):490-500.
 40. Brooks JD, Ward WE, Lewis JE, Hilditch J, Nickell L, Wong E, et al. Supplementation with flaxseed alters estrogen metabolism in postmenopausal women to a greater extent than does supplementation with an equal amount of soy. The American journal of clinical nutrition 2004; 79(2):318-25.
 41. Chenoy R, Hussain S, Tayob Y, O'Brien PM, Moss MY, Morse PF. Effect of oral gamolenic acid from evening primrose oil on menopausal flushing. BMJ 1994; 308(6927):501-503.
 42. Wang X, Zhang H, Chen L, Shan L, Fan G, Gao X. Liquorice, a unique "guide drug" of traditional Chinese medicine: a review of its role in drug interactions. J Ethnopharmacol 2013; 150(3):781-790.
 43. Borrelli F, Ernst E. Alternative and complementary therapies for the menopause. Maturitas 2010; 66(4):333-343.
 44. Ghazanfarpour M, Sadeghi R, Roudsari RL, Khorsand I, Khadivzadeh T, Muoio B. Red clover for treatment of hot flashes and menopausal symptoms: A systematic review and meta-analysis. J Obstet Gynaecol 2016; 36(3):301-311.
 45. Tice JA, Ettinger B, Ensrud K, Wallace R, Blackwell T, Cummings SR. Phytoestrogen Supplements for the Treatment of Hot Flashes: The Isoflavone Clover Extract (ICE) Study: A Randomized Controlled Trial. JAMA 2003; 290(2):207–214.
 46. del Giorno C, Fonseca AM, Bagnoli VR, Assis JS, Soares JM Jr, Baracat EC. Effects of Trifolium pratense on the climacteric and sexual symptoms in postmenopause women. Rev Assoc Med Bras (1992) 2010; 56(5):558-562.
 47. Abdali K, Khajehei M, Tabatabaee HR. Effect of St John's wort on severity, frequency, and duration of hot flashes in premenopausal, perimenopausal and postmenopausal women: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Menopause 2010; 17(2):326-331.
 48. Sweetman SC. Martindale: the Complete Drug Reference. 33nd ed. Pharmaceutical Press, London; 2002.
 49. Heydari L, Suhrabi Z, Sayehmiri F, Sayehmiri K. Effect of herbaceous medicines effective in hot flashes of menopause women: a systematic review and meta-analysis in Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(109):16-25