بررسی شیوع عفونت کلامیدیا تراکوماتیس با روش الایزا و عوامل مرتبط با آن در زنان دارای سابقه سقط جنین مراجعه‌کننده به بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

2 مربی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

3 مربی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

4 دکترای حرفه‌ای پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

5 مربی گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

چکیده

مقدمه: عفونت کلامیدیایی، یک عفونت شایع است. این باکتری می‌تواند باعث ایجاد عوارضی از قبیل: عفونت التهابی لگن، حاملگی خارج رحمی، ناباروری و سقط جنین شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع عفونت کلامیدیا تراکوماتیس در زنان دارای سابقه سقط جنین مراجعه‌کننده به بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی در سال 1398 بر روی 90 نفر از زنانی که با سابقه سقط جنین به بیمارستان بنت‌الهدی مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه و نمونه مورد مطالعه خون بود که جهت انجام آزمایش الایزا به آزمایشگاه میکروب‌شناسی منتقل گردید. اطلاعات دموگرافیک بیمار و تاریخچه پزشکی شامل سن، تعداد بارداری، تعداد سقط، محل زندگی و تعداد زایمان موفق جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‌های کای اسکوئر و فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: شیوع عفونت در نمونه مورد بررسی 11 نفر (2/12%) به‌دست آمد. در مطالعه حاضر بین نتیجه آزمایش (عفونت کلامیدیایی) با سن بیماران ارتباط معناداری مشاهده نشد (92/0=p). میانگین سن در افراد با عفونت مثبت کلامیدیا 8/7±7/27 و در افراد با عفونت منفی 6/7±9/27 سال بود. همچنین بین سن بارداری، تعداد حاملگی، محل زندگی، تعداد سقط و تعداد زایمان‌های موفق با نتیجه آزمایش (عفونت کلامیدیایی) ارتباط معناداری مشاهده نشد (05/0>p).
نتیجه‌گیری: از آنجایی که در مطالعه حاضر شیوع عفونت کلامیدیا در زنان با سابقه سقط 2/12% بود،به‌منظور کاهش بارِ بیماری در جامعه و پیشگیری از عوارض آن می‌توان غربالگری کلامیدیا با روش الایزا را به‌عنوان بخشی از برنامه‌های مراقبت روتین قبل و حین بارداری در کلیه مراکز درمانی در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Chlamydia trachomatis infection with ELISA method and its related factors in women with a history of abortion referred to Bental-Hoda Hospital

نویسندگان [English]

 • Reza Besharati 1
 • Hossein Lashkardoost 2
 • Andishe Hamedi 3
 • Mohamadamin Mehrabi 4
 • Sepideh Gholami 5
1 PhD Candidate of Microbiology, Faculty of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
2 Instructor, Department of Epidemiology & Biostatistics, School of Public Health, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
3 Instructor, Department of Epidemiology & Biostatistics, Shirvan Center of Higher Health Education, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
4 Doctor of Medicine, Student Research Committee, Faculty of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
5 Instructor, Department of Operating Room, School of Nursing, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Chlamydial infection is a common infection. This bacterium can cause complications such as: pelvic inflammatory infection (PID), ectopic pregnancy, infertility and abortion. This study was performed with aim to evaluate the prevalence of Chlamydia trachomatis infection in women with a history of abortion referred to Bental-Hoda Hospital in Bojnurd.
Methods: This descriptive study was performed on 90 women with a history of abortion who had referred to the Bental-Hoda Hospital in 2019. The research tool was the questionnaire and the study's sample was blood which was transferred to microbiology laboratory for ELISA test. Patient's demographic information and medical history including age, number of pregnancies, number of abortions, place of residence and number of successful deliveries were collected. Data were analyzed using SPSS software (version 19) and Chi-square and Fisher's exact tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The prevalence of Chlamydial infection was 12.2% (n = 11). There was no significant relationship between the test's result (Chlamydial infection) and patients' age (p=0.92). The mean age was 27.7± 7.8 years in patients with chlamydia positive infection and 27.9±7.6 years in patients with negative infection. Also, no significant relationship was found between gestational age, number of pregnancies, place of residence, number of abortions and number of successful deliveries with test's result (chlamydial infection) (p<0.05).
Conclusion: Since in this study, the prevalence of Chlamydia infection was 12.2% in women with a history of abortion, in order to reduce the burden of disease in the community and prevent its complications, screening for Chlamydia by ELISA method can be considered as a part of routine care programs before and during pregnancy in all health centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abortion
 • Chlamydia trachomatis
 • Prevalence
 • Women
 1. Valadan M, Yarandi F, Eftekhar Z, Darvish S, Fathollahi M, Mirsalehian A. Chlamydia trachomatis and cervical intraepithelial neoplasia in married women in a Middle Eastern community. Eastern Mediterranean Health Journal 2010; 16(‎3)‎:304-307.
 2. Torrone E, Papp J, Weinstock H; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevalence of Chlamydia trachomatis genital infection among persons aged 14-39 years--United States, 2007-2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2014; 63(38):834-8.
 3. Haggerty CL, Gottlieb SL, Taylor BD, Low N, Xu F, Ness RB. Risk of sequelae after Chlamydia trachomatis genital infection in women. J Infect Dis 2010; 201 Suppl 2:S134-55.
 4. Papp JR, Schachter J, Gaydos CA, Van Der Pol B. Recommendations for the laboratory-based detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae—2014. MMWR Recommendations and reports: Morbidity and mortality weekly report Recommendations and reports/Centers for Disease Control 2014; 63(RR02):1-19.
 5. Bébéar C, de Barbeyrac B. Genital Chlamydia trachomatis infections. Clin Microbiol Infect 2009; 15(1):4-10.
 6. McGregor JA, French JI. Chlamydia trachomatis infection during pregnancy. American journal of obstetrics and gynecology 1991;164(6):1782-9.
 7. Manavi K. A review on infection with Chlamydia trachomatis. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2006; 20(6):941-51.
 8. Cates W Jr, Wasserheit JN. Genital chlamydial infections: epidemiology and reproductive sequelae. Am J Obstet Gynecol 1991; 164(6 Pt 2):1771-81.
 9. Safdari H, Safdari A, Tahaghoghi S, Yari A, Ghazvini K. Prevalence of Chlamydia trachomatis among women with genital infection in northeast of Iran in 2013. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(147):1-6.
 10. Amini Sh, Jafarirad S, Mohseni H, Ehsani H, Hejazi L, Feghhi N. Comparison of food intake and body mass index before pregnancy between women with spontaneous abortion and women with successful pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(10):35-42.
 11. Byrn FW, Gibson M. Infectious causes of recurrent pregnancy loss. Clin Obstet Gynecol 1986; 29(4):925-40.
 12. Safarkar R, Fallah Mehrabadi J, Noormohammadi Z, Mirnejad R. Diagnosis of Chlamydia Trachomatis Infection in Symptomatic Women Using Polymerase Chain Reaction and Amplifying the MOMP Gene. Journal of Health and Care 2018; 20(2):123-30.
 13. Fallah F, Kazemi B, Goudarzi H, Badami N, Doostdar F, Ehteda A, et al. Detection of Chlamydia trachomatis from Urine Specimens by PCR in Women with Cervicitis. Iran J Public Health 2005; 34(2):20-26.
 14. Sylvan SP, Von Krogh G, Tiveljung A, Siwerth BM, Henriksson L, Norén L, et al. Screening and genotyping of genital Chlamydia trachomatis in urine specimens from male and female clients of youth-health centers in Stockholm County. Sex Transm Dis 2002; 29(7):379-86.
 15. Zenilman JM, Miller WC, Gaydos C, Rogers SM, Turner CF. LCR testing for gonorrhoea and chlamydia in population surveys and other screenings of low prevalence populations: coping with decreased positive predictive value. Sex Transm Infect 2003; 79(2):94-7.
 16. Shalepo K, Savicheva A, Shipitsyna E, Unemo M, Domeika M. Diagnosis of Chlamydia trachomatis in Russia--in-house PCR assays may be effective but overall optimization and quality assurance are urgently needed. APMIS 2006; 114(7-8):500-7.
 17. Chen MY, Donovan B. Changes in testing methods for genital Chlamydia trachomatis in New South Wales, Australia, 1999 to 2002. Sex Health 2005; 2(4):251-3.
 18. Coble BI, Nordahl-Akesson E, Vinnerberg A, Kihlström E. Urine-based testing for Chlamydia trachomatis using polymerase chain reaction, leucocyte esterase and urethral and cervical smears. Scand J Clin Lab Invest 2006; 66(4):269-77.
 19. Low N, Bender N, Nartey L, Shang A, Stephenson JM. Effectiveness of chlamydia screening: systematic review. Int J Epidemiol 2009; 38(2):435-48.
 20. Brasiliense DM, Borges Bdo N, Ferreira WA. Genotyping and prevalence of Chlamydia trachomatis infection among women in Belém, Pará, northern Brazil. J Infect Dev Ctries 2016; 10(2):134-7.
 21. Chamani-Tabriz L, Tehrani MJ, Zeraati H, Asgari S, Tarahomi M, Moini M, et al. A molecular survey of Chlamydia trachomatis infection in married women: a cross sectional study on 991 women. Tehran Univ Med J 2008; 66(7):485-91.
 22. Gholami S, Besharati R, Haresabadi M, Ghorbanzadeh M, Sarani A, Hamedi A. The Impact of Family-Centered Empowerment Program on the Quality of Life of Mothers with Epileptic Children. Journal of Kerman University of Medical Sciences 2019; 26(5):349-56.
 23. Cabeza J, García PJ, Segura E, García P, Escudero F, La Rosa S, et al. Feasibility of Chlamydia trachomatis screening and treatment in pregnant women in Lima, Peru: a prospective study in two large urban hospitals. Sex Transm Infect 2015; 91(1):7-10.
 24. Zahirnia Z, Eslami G, Goodarzi H, Taheri S, Fallah F, Taheripanah R, et al. Evaluation of the prevalence of infection with Chlamydia trachomatis in spontaneous abortions, by Nested PCR method. Research in Medicine 2013; 37(1):67-72.
 25. Zaeimi Yazdi J, Khorramizadeh M, Badami N, Kazemi B, Aminharati F, Eftekhar Z, et al. Comparative assessment of Chlamydia trachomatis infection in Iranian women with cervicitis: a cross-sectional study. Iran J Public Health 2006; 35(2):69-75.
 26. Chamani-Tabriz L, Tehrani MJ, Akhondi MM, Mosavi-Jarrahi A, Zeraati H, Ghasemi J, et al. Chlamydia trachomatis prevalence in Iranian women attending obstetrics and gynaecology clinics. Pak J Biol Sci 2007; 10(24):4490-4.
 27. Haghighi Hasanabad M, Mohammadzadeh M, Bahador A, Fazel N, Rakhshani H, Majnooni A. Prevalence of Chlamydia trachomatis and Mycoplasma genitalium in pregnant women of Sabzevar-Iran. Iran J Microbiol 2011; 3(3):123-8.
 28. Chen XS, Yin YP, Chen LP, Thuy NT, Zhang GY, Shi MQ, et al. Sexually transmitted infections among pregnant women attending an antenatal clinic in Fuzhou, China. Sex Transm Dis 2006; 33(5):296-301.
 29. Amirmozafari N, Forohesh H, Ganji L. Comparison of Microimmunofluorescence, ELISA, Rapid Detection Kit (DIMA) and Gimenez Staining for Detection of Chlamydial Induced Cervicitis. Razi Journal of Medical Sciences 2007; 14(55):23-33.