ارزیابی عوارض مادری و جنینی در زایمان طبیعی بعد از سزارین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه آمار، مرکز توسعه تحقیقات، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: از روش‌های مورد استفاده در جهت کاهش آمار روزافزون سزارین، استفاده از زایمان طبیعی بعد از سزارین است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عوارض مادری و جنینی در افرادی که زایمان طبیعی موفق بعد از سزارین داشتند، انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه گذشته‌نگر بر روی ۱۶۰ زن متقاضی زایمان واژینال بعد از یک نوبت سزارین با برش عرضی بر روی رحم در فاصله سال‌های 97-1395 در بیمارستان ام‌البنین (س) مشهد انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و مرتبط با زایمان بیماران و همچنین اطلاعات مربوط به نوزادان از پرونده بیماران جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 11) و آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، کای اسکوئر و تی تست انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از ۱۶۰ بیمار، 141 نفر (۱۲/۸۸%) موفق به زایمان طبیعی شده و در 19 نفر (۸۸/۱۱%) سزارین انجام شد. دو گروه موفقیت و شکست زایمان طبیعی بعد از سزارین، از نظر میانگین سن مادر (۱۸/۰=p)، متوسط توده بدنی (۰۷/۰=p)، متوسط سن حاملگی (۱۵/۰=p) و فاصله از سزارین قبلی (۰۷/۰=p) تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند. بیشاب اسکور کمتر از ۶ در گروه شکست نسبت به گروه موفقیت به‌طور معناداری بیشتر بود (۰۲/۰=p). در گروه شکست، خونریزی بعد از زایمان (۰۳/۰=p) و بستری نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژه (۰۰۱/۰>p) به‌طور معناداری بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: زایمان طبیعی بعد از سزارین، یک روش زایمانی مناسب و بی‌خطر بوده و سبب کاهش خطرات مادری و جنینی ناشی از سزارین تکراری می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maternal and fetal complications in vaginal birth after cesarean

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Mirteimouri 1
 • Seyedeh Azam Pourhoseini 2
 • Maryam Emadzadeh 3
 • nazanin yousefi 4
 • Somayeh Moein Darbari 2
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Statistics, Research Development Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Vaginal birth after cesarean is one of the methods used to reduce the increasing number of cesarean sections. This study was performed with aim to evaluate maternal and fetal complications in women who had successful vaginal delivery after cesarean.
Methods: This retrospective study was performed on 160 women who had successful vaginal delivery after one cesarean section with transverse uterine incision at Mashhad Omolbanin hospital in 2016-2018. Demographic data related to delivery and the infants' data were collected from the patients' records. Data was analyzed by SPSS software (version 11) Kolmogrov-Smirnov, Chi-square and t-test. p < 0.05 was considered statistically significant.
Results: Among 160 patients, 141 cases (88.12%) had successful normal vaginal delivery and 19 cases (11.88%) had cesarean section. The two groups of success and failure of normal delivery after cesarean section had no significant difference in terms of mean maternal age (p= 0.18), body mass (p=0.07), gestational age (p= 0.15) and distance from previous cesarean section (p=0.07). The bishop score less than 6 was significantly higher in the failure group than in the success group (p=0.02). In the failure group, postpartum hemorrhage (p= 0.03) and NICU admission (p=<0.001) were significantly higher.
Conclusion: Vaginal delivery after cesarean is a safe delivery method and reduces maternal and fetal risks caused by repeated cesarean section.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean section
 • Classical uterine incision
 • Vaginal delivery
 1. Levin G, Meyer R, Mor N, Yagel S, David M, Yinon Y, et al. Trial of labor after cesarean in adolescents–a multicenter study. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology 2020.
 2. Vaginal delivery after a previous cesarean birth. ACOG Committee opinion. Number 143-October 1994 (replaces No. 64, October 1988). Committee on Obstetric Practice. American College of Obstetricians and Gynecologists. Int J Gynaecol Obstet 1995; 48(1):127-9.
 3. Uddin SF, Simon AE. Rates and success rates of trial of labor after cesarean delivery in the United States, 1990-2009. Matern Child Health J 2013; 17(7):1309-14.
 4. Jones RO, Nagashima AW, Hartnett-Goodman MM, Goodlin RC. Rupture of low transverse cesarean scars during trial of labor. Obstet Gynecol 1991; 77(6):815-7.
 5. Dodd JM, Crowther CA, Huertas E, Guise JM, Horey D. Planned elective repeat caesarean section versus planned vaginal birth for women with a previous caesarean birth. Cochrane Database Syst Rev 2013; (12):CD004224.
 6. Gilbert SA, Grobman WA, Landon MB, Spong CY, Rouse DJ, Leveno KJ, et al. Elective repeat cesarean delivery compared with spontaneous trial of labor after a prior cesarean delivery: a propensity score analysis. Am J Obstet Gynecol 2012; 206(4):311.e1-9.
 7. Sabol B, Denman MA, Guise JM. Vaginal birth after cesarean: an effective method to reduce cesarean. Clin Obstet Gynecol 2015; 58(2):309-19.
 8. Metz TD, Stoddard GJ, Henry E, Jackson M, Holmgren C, Esplin S. Simple, validated vaginal birth after cesarean delivery prediction model for use at the time of admission. Obstet Gynecol 2013; 122(3):571-8.
 9. Cunningham FG, Bangdiwala S, Brown SS. National Institutes of Health Consensus Development Conference Panel. National Institutes of Health Consensus Development conference statement: vaginal birth after cesarean: new insights March 8-10, 2010. Obstet Gynecol 2010; 115(06):1279-95.
 10. Mirteimouri M, Tara F, Teimouri B, Sakhavar N, Vaezi A. Efficacy of rectal misoprostol for prevention of postpartum hemorrhage. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR 2013; 12(2):469-74.
 11. Mizrachi Y, Barber E, Kovo M, Bar J, Lurie S. Prediction of vaginal birth after one ceasarean delivery for non-progressive labor. Arch Gynecol Obstet 2018; 297(1):85-91.
 12. Cunningham FG, Bangdiwala SI, Brown SS, Dean TM, Frederiksen M, Hogue CR, et al. National institutes of health consensus development conference statement: Vaginal birth after cesarean section new insights March 8–10, 2010. Obstetric Anesthesia Digest 2011; 31(3):140-2.
 13. Guise JM, Eden K, Emeis C, Denman MA, Marshall N, Fu RR, et al. Vaginal birth after cesarean: new insights. Evid Rep Technol Assess (Full Rep) 2010; (191):1-397.
 14. Tilden EL, Cheyney M, Guise JM, Emeis C, Lapidus J, Biel FM, et al. Vaginal birth after cesarean: neonatal outcomes and United States birth setting. Am J Obstet Gynecol 2017; 216(4):403.e1-403.e8.
 15. Naji O, Wynants L, Smith A, Abdallah Y, Stalder C, Sayasneh A, et al. Predicting successful vaginal birth after Cesarean section using a model based on Cesarean scar features examined by transvaginal sonography. Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 41(6):672-8.
 16. Sakiyeva KZ, Abdelazim IA, Farghali M, Zhumagulova SS, Dossimbetova MB, Sarsenbaev MS, et al. Outcome of the vaginal birth after cesarean section during the second birth order in West Kazakhstan. J Family Med Prim Care 2018; 7(6):1542-1547.
 17. Senturk MB, Cakmak Y, Atac H, Budak MS. Factors associated with successful vaginal birth after cesarean section and outcomes in rural area of Anatolia. Int J Womens Health 2015; 7:693-7.
 18. Oboro V, Adewunmi A, Ande A, Olagbuji B, Ezeanochie M, Oyeniran A. Morbidity associated with failed vaginal birth after cesarean section. Acta Obstet Gynecol Scand 2010; 89(9):1229-32.
 19. Frass KA, Al Harazi AH. Outcome of vaginal birth after caesarean section in women with one previous section and spontaneous onset of labour. East Mediterr Health J 2011; 17(8):646-50.
 20. Tsai HT, Wu CH. Vaginal birth after cesarean section-The world trend and local experience in Taiwan. Taiwan J Obstet Gynecol 2017; 56(1):41-45.
 21. Knight HE, Gurol-Urganci I, van der Meulen JH, Mahmood TA, Richmond DH, Dougall A, et al. Vaginal birth after caesarean section: a cohort study investigating factors associated with its uptake and success. BJOG 2014; 121(2):183-92.
 22. Melamed N, Segev M, Hadar E, Peled Y, Wiznitzer A, Yogev Y. Outcome of trial of labor after cesarean section in women with past failed operative vaginal delivery. Am J Obstet Gynecol 2013; 209(1):49.e1-7.
 23. Mone F, Harrity C, Toner B, Mcnally A, Adams B, Currie A. Predicting why women have elective repeat cesarean deliveries and predictors of successful vaginal birth after cesarean. Int J Gynaecol Obstet 2014; 126(1):67-9.
 24. Qu ZQ, Yang MH, Du MY, Ma C, Tao YP, Chen Z, et al. [Outcome of vaginal birth after cesarean section in women with advanced maternal age]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2017; 52(8):521-525.
 25. Palatnik A, Grobman WA. Induction of labor versus expectant management for women with a prior cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol 2015; 212(3):358.e1-6.
 26. Stock SJ, Ferguson E, Duffy A, Ford I, Chalmers J, Norman JE. Outcomes of induction of labour in women with previous caesarean delivery: a retrospective cohort study using a population database. PLoS One 2013; 8(4):e60404.