تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر شاخص‌های زایمان طبیعی و سزارین: تحلیل سری زمانی منقطع در یک بیمارستان خصوصی تهران

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

3 استادیار اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

6 مربی گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. دانشجوی دکتری آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: افزایش زایمان طبیعی و کاهش سزارین، یکی از راهکارهای ارتقای شاخص سلامت مادران و نوزادان، در پی دستیابی به اهداف توسعه هزاره می‌باشد که در راستای دستیابی به این هدف، طرح تحول سلامت و برنامه ترویج زایمان طبیعی در کشور تدوین و در حال اجرا می­باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تحلیل روند شاخص‌های زایمان طبیعی و سزارین در راستای تحقق اهداف طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان مدائن تهران انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مقطعی داده‌های زایمان و سزارین از سال 96-1392 به ماه جمع‌آوری شد. تغییر در سطح و روند متغیرهای زایمان طبیعی و سزارین قبل و بعد از طرح تحول سلامت با استفاده آزمون تی مستقل و مدل رگرسیون قطعه‌ای شده در نرم‌افزار stata (نسخه 15) مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‎ها: بر اساسنتایج مطالعه، روند زایمان طبیعی بعد از اجرای طرح تحول سلامت 685/0% در هر ماه افزایش (020/0=p) و روند زایمان سزارین 749/0% در هر ماه کاهش یافته بود (011/0=p). همچنین در دوره 3 ساله بعد از طرح تحول سلامت، درصد زایمان طبیعی به‌طور ماهانه 680/0 افزایش (001/0>p) و درصد زایمان سزارین به‌طور ماهانه 744/0 کاهش یافته بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه، اجرای سیاست‌های اتخاذی در کاهش میزان سزارین در بیمارستان خصوصی مورد مطالعه اثربخش بوده است. در نهایت ترویج زایمان طبیعی در راستای اجرای طرح تحول، موجب دستیابی به اهداف بهبود سلامت زنان و نوزادان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of health transformation plan on natural childbirth and cesarean section indicators: An Interrupted Time Series Analysis in a Private Hospital of Tehran

نویسندگان [English]

 • Samira Raoofi 1
 • Omid khosravizadeh 2
 • Bahman Ahadinezhad 3
 • Saeed Khan Mohammadi 4
 • Sedighe Arefi 5
 • Saeed Shahsavari 6
1 Ph.D. Candidate in Health Service Management, Health Management and Economics Research Center, School of Health Management & Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Health Service Management, Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
3 Assistant professor, Department of Health Economic, Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
4 Ph.D. Student in Health Service Management, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Ph.D. student in Health Education and Health Promotion, School of Medical Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
6 Instructor, Department of Biostatistics, Health Products Safety Research Center, School of Public Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran. Ph.D. Candidate in Biostatistics, Department of Epidemiology and Biostatistics,
چکیده [English]

Introduction: Increasing natural childbirth and decreasing cesarean section is one of the strategies for improving maternal and neonatal health to achieve the millennium development goals. In order to achieve this goal, health transformation plan and program for promotion of natural childbirth have been developed and implemented in Iran. Therefore, this study was performed with aim to analyze the trend of natural childbirth and cesarean section indicators in order to realize the goals of the health transformation plan in Madaen Hospital, Tehran.
Methods: In this cross-sectional study, the data of delivery and cesarean section were collected from 2013 to 2017. Changes in the level and trend of natural childbirth and cesarean sections before and after transformation plan were evaluated by independent t-test and regression model of cut-off in STATA software (version 15).
Results: The trend of natural childbirth after implementation of the plan increased by 0.685% per month (p=0.020) and the trend of cesarean section decreased by 0.749% per month (p=0.011). In the 3-year period after the health transformation plan, the percentage of natural childbirth increased by 0.680 per month (p<0.001) and the percentage of cesarean section decreased by 0.744 per month (p<0.001).
Conclusion: According to the results of the study, implementation of adoption policies was effective in reducing the rate of cesarean section in the private hospital. Therefore, the promotion of natural childbirth in order to implement the transformation plan leads to achieve the goals of improving maternal and neonatal health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean section
 • Health transformation plan
 • Interrupted Time Series
 • Natural childbirth
 1. Moradi M, Jami H, Izadpanah F. Comparing the Drug Prescription before and after the Implementation of Health System Reform Plan in Southeastern Community Pharmacies of Iran. J Pharm Care 2018; 6(1-2):13-18.
 2. Fouladi Z, Shoarbafchi Zadeh N, Shaikhvaisi Y, Alimoradnuri M, Bagheri F. The Effect of Healthcare Reform Plan to Reduce the Rate of Cesarean in Hospitals Affiliated to Qom University of Medical Sciences. Military Caring Sciences 2018; 4(3):207-12.
 3. Zandian H, Tourani S, Moradi F, Zahirian Moghadam T. The Effect of Healthcare evoulotin on the prevalence and cost of Cesarean section and  natural childbirth. Payesh 2017; 16(4):411-419.
 4. Ninawai M, Nasiripour A, Tabibi S, P. R. Comparative study of maternal and child health care management In selected developmental countries and providing a template for Iran. Journal of Islamic Republic of Iran Medical Sciences, . 2015;33(4):309-297.
 5. Ahmad-Nia S, Delavar B, Eini-Zinab H, Kazemipour S, Mehryar AH, Naghavi M. Caesarean section in the Islamic Republic of Iran: prevalence and some sociodemographic correlates. East Mediterr Health J 2009; 15(6):1389-1398.
 6. Shariat M, Ehdaeevand F, Ataie M, Karami Z, Jahromi LH, Farahani Z. Effectiveness of community-based intervention on improvement of pregnancy and delivery process in district 4 of Tehran. Tehran University Medical Journal 2015; 73(7):527-34.
 7. Yazdizadeh B, Nedjat S, Mohammad K, Rashidian A, Changizi N, Majdzadeh R. Cesarean section rate in Iran, multidimensional approaches for behavioral change of providers: a qualitative study. BMC Health Serv Res 2011; 11:159.
 8. Miri Farahani L, Abbasi Shavazi MJ. Caesarean section change trends in Iran and some demographic factors associated with them in the past three decades. J Fasa Univ Med Sci 2012; 2(3):127-34.
 9. Piroozi B, Moradi Gh, Esmail Nasab N, Ghasri H, Farshadi S, Farhadifar F. Evaluating the effect of health sector evolution plan on cesarean rate and the average costs paid by mothers: A case study in Kurdistan province between 2013-2015. Journal of hayat 2016; 22(3):245-54.
 10. Ebrahimipour H, Olyani S, Rezazadeh A, Khorsand Vakilzadeh A, Fazaeli S, Jafari M, et al. Effect of "Iran's Health System Evolution" And "Tariff Change" based on relative values book on Performance of Obstetrics and Gynecology Department: A case study in a Big Hospital. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(8):15-25.
 11. Seidali A, Namazi N. Study of antagonistic properties of lactobacilli isolated from healthy baby stools on growth of Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa of nosocomial origin. pajoohande 2016; 20(6):315-319.
 12. Sanavi FS, Rakhshani F, Ansari-Moghaddam A, Edalatian M. Reasons for Elective Cesarean Section amongst Pregnant Women; A Qualitative Study. J Reprod Infertil 2012; 13(4):237-240.
 13. Moradi-Lakeh M, Vosoogh-Moghaddam A. Health Sector Evolution Plan in Iran; Equity and Sustainability Concerns. Int J Health Policy Manag 2015; 4(10):637-640.
 14. Kiani MM, Tajvar M. Analyzing Normal Delivery Promotion Policy in Health System Reform of Iran: An Application of Kingdon Multiple Streams Model. Health_Based Research 2018; 3(4):367-378.
 15. Wagner AK, Soumerai SB, Zhang F, Ross-Degnan D. Segmented regression analysis of interrupted time series studies in medication use research. J Clin Pharm Ther 2002; 27(4):299-309.
 16. Zhang F, Wagner AK, Soumerai SB, Ross-Degnan D. Methods for estimating confidence intervals in interrupted time series analyses of health interventions. J Clin Epidemiol 2009; 62(2):143-8.
 17. Biglan A, Ary D, Wagenaar AC. The value of interrupted time-series experiments for community intervention research. Prev Sci 2000; 1(1):31-49.
 18. Ansari F, Gray K, Nathwani D, Phillips G, Ogston S, Ramsay C, et al. Outcomes of an intervention to improve hospital antibiotic prescribing: interrupted time series with segmented regression analysis. J Antimicrob Chemother 2003; 52(5):842-8.
 19. Sharma S, Dhakal I. Cesarean vs Vaginal Delivery : An Institutional Experience. JNMA J Nepal Med Assoc 2018; 56(209):535-539.
 20. Zakerihamidi M, Latifnejad Roudsari R, Merghati Khoei E. Vaginal Delivery vs. Cesarean Section: A Focused Ethnographic Study of Women's Perceptions in The North of Iran. Int J Community Based Nurs Midwifery. 2015; 3(1):39-50.
 21. Zandian H, Tourani S, Moradi F, Zahirian Moghadam T. Effect of health sector evolution plan on the prevalence and costs of caesarean section and natural childbirth. Payesh 2017; 16(4):411-419.
 22. Piroozi B, Moradi Gh, Esmail Nasab N, Ghasri H, Farshadi S, Farhadifar F. Evaluating the effect of health sector evolution plan on cesarean rate and the average costs paid by mothers: A case study in Kurdistan province between 2013-2015. Hayat 2016; 22(3):245-254.
 23. Jamshidi H, Baziar Sarani S, Khorrami Sarvestani S, Saadat P, Sabet HR. The Assessment of Changes in Cesarean Indications Before and After the Implementation of Health Sector Evolution Plan in Valiasr Hospital, Fasa, Fars Province in 2013-2015. J Fasa Univ Med Sci 2018; 8(2):778-84.