بررسی ارتباط تهوع و استفراغ بارداری و درد کمربند لگنی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: تهوع و استفراغ بارداری و درد کمربند لگنی، از شایع‌ترین شکایات دوران بارداری با علل ناشناخته و عوامل خطر مشابه هستند. مطالعه‌ در این زمینه ممکن است ویژگی‌های مشترکی را نشان دهد که درک درستی از طبیعت آنها را بیان کند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط تهوع و استفراغ بارداری و درد کمربند لگنی انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی در سال 1398 بر روی 148 زن باردار مراجعه کننده به کلینیک و درمانگاه­های تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی در مناطق شمال، شرق و شمیرانات تهران انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل فرم مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه درد کمربند لگنی و پرسشنامه سنجش تهوع و استفراغ بارداری (PUQE) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 24) و آزمون­های آماری توصیفی و آنالیز واریانس یک‌طرفه و تی تست انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. 
یافته‌ها: میانگین نمره درد کمربند لگنی 30/13±86/26 بود که بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه ارتباط آماری معنی‌داری در میانگین نمرات درد کمربند لگنی در شدت­های مختلف تهوع و استفراغ (خفیف، متوسط و شدید) وجود داشت (003/0p<).
نتیجه‌گیری: شدت تهوع و استفراغ با تغییر شدت دردکمربند لگنی تغییر می‌کند و با افزایش شدت تهوع و استفراغ، نمره درد کمربند لگنی افزایش می­یابد؛ به‌طوری‌که یک رابطه هم‌افزایی بین این دو متغیر وجود دارد. پیشنهاد ﻣﯽ‌ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی برای پیشگیری، درﻣﺎن و ارائه‌ خدمات در ﻣﺮاﻗﺒﺖ‌ﻫﺎی دوران بارداری به این اثر هم‌افزایی با هدف ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، توجه ﮔﺮدد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between nausea and vomiting with pelvic girdle pain

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Rashidi Fakari 1
 • Fatemeh Jalali Chimeh 2
 • Fatemeh Alsadat Rahnemaei 2
 • Fahimeh Rashidi Fakari 1
 • Nourossadat Kariman 3
1 PhD candidate of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associated Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nausea and vomiting and pelvic girdle pain are the most common complaints during pregnancy with unknown causes and similar risk factors. The study in this filed may indicate common features which express their understanding of nature. Therefore, this study was performed with aim to investigate the relationship between nausea and vomiting with pelvic girdle pain during pregnancy.
Methods: This descriptive study was performed on 148 pregnant women who referred to the clinics covered by Shahid Beheshti University in the northern, eastern and Shemiranat areas of Tehran in 2019. Data collection tools included demographic characteristics form, pelvic girdle pain questionnaire, and Pregnancy-Unique Quantification of Emesis and nausea questionnaire. Data were analyzed by SPSS software (version 24) and descriptive statistical tests and one-way analysis and t-test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean score of pelvic girdle pain was 26.86 ± 13.30. The results of one-way ANOVA test showed a significant relationship between mean pelvic pain scores at different severity of nausea and vomiting (mild, moderate and severe) (P <0.003).
Conclusion: The severity of nausea and vomiting varies with the severity of pelvic girdle pain and as the severity of nausea and vomiting increases, the pelvic pain score increases; there is a synergistic relationship between these two variables. It is recommended that attention be given to this synergistic effect with aim of life quality improvement in planning for prevention, treatment and providing services in prenatal care.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nausea
 • Pelvic Girdle Pain
 • Pregnancy
 • Vomiting
 1. Cunningham FG, Kenneth J, Bloom SL, Spong CY, Dash JS, Hoffman BL, et al . Williams obstetrics . 24nd ed . New York : McGraw-Hill ; 2014.
 2. Heitmann K, Solheimsnes A, Havnen GC, Nordeng H, Holst L. Treatment of nausea and vomiting during pregnancy -a cross-sectional study among 712 Norwegian women. Eur J Clin Pharmacol 2016; 72(5):593‐604.
 3. Chan RL, Olshan AF, Savitz DA, et al. Maternal influences on nausea and vomiting in early pregnancy. Matern Child Health J 2011; 15(1):122‐127.
 4. King TL, Murphy PA. Evidence-based approaches to managing nausea and vomiting in early pregnancy. J Midwifery Womens Health 2009; 54(6):430‐444.
 5. Refuerzo JS, Smith JA, Ramin SM. Clinical features and evaluation of nausea and vomiting of pregnancy. Uptodate Clin Features 2013; 2012:26.
 6. Abedian Z, Abbaszadeh N, Latifnejad Roudsari R, Shakeri MT. The effect of telephone support on the severity of nausea and vomiting in the first trimester of pregnancy in the primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(118):18-29.
 7. Balíková M, Bužgová R. Quality of womens life with nausea and vomiting during pregnancy. Ošetřovatelství a porodní asistence 2014; 5(1):29-35.
 8. Heitmann K, Nordeng H, Havnen GC, Solheimsnes A, Holst L. The burden of nausea and vomiting during pregnancy: severe impacts on quality of life, daily life functioning and willingness to become pregnant again - results from a cross-sectional study. BMC Pregnancy Childbirth 2017; 17(1):75.
 9. Robinson PS, Balasundaram AP, Vøllestad NK, Robinson HS. The association between pregnancy, pelvic girdle pain and health-related quality of life - a comparison of two instruments. J Patient Rep Outcomes 2018; 2:45.
 10. Rashidi Fakri F, Simbar M, Saei Ghare Naz M, Rashidi fakari F. Correlation Between Brief Ppain Inventory (BPI) and Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) In Evaluation of Pelvic Girdle in Pregnant Women. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 2020; 27(6):415-23.
 11. Vleeming A, Albert HB, Ostgaard HC, Sturesson B, Stuge B. European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. Eur Spine J 2008; 17(6):794‐819.
 12. Ozdemir S, Bebis H, Ortabag T, Acikel C. Evaluation of the efficacy of an exercise program for pregnant women with low back and pelvic pain: a prospective randomized controlled trial. Journal of advanced nursing 2015; 71(8):1926-39.
 13. Pirjani R, Ghanbari Z, Rezaee M, Shirazi M, Pooransari P. Urinary incontinence and pelvic girdle pain during pregnancy: a clinical trial. Tehran Univ Med J 2016; 74(4):252-259.
 14. Haakstad LA, Bø K. Effect of a regular exercise programme on pelvic girdle and low back pain in previously inactive pregnant women: A randomized controlled trial. J Rehabil Med 2015; 47(3):229‐234.
 15. Annette L, Haakstad H, Telenius EW, Bo K. Exercise and pelvic girdle pain during pregnancy. Are there any associations? Open Journal of Obstetrics and Gynecology 2013; 3(7):520-527.
 16. Stones RW, Vits K. Pelvic girdle pain in pregnancy. BMJ 2005; 331(7511):249‐250.
 17. Elden H, Gutke A, Kjellby-Wendt G, Fagevik-Olsen M, Ostgaard HC. Predictors and consequences of long-term pregnancy-related pelvic girdle pain: a longitudinal follow-up study. BMC Musculoskelet Disord 2016; 17:276.
 18. Rashidi Fakari F, Simbar M, Saei Ghare Naz M. The Relationship between Fear-Avoidance Beliefs and Pain in Pregnant Women with Pelvic Girdle Pain: A Cross-Sectional Study. Int J Community Based Nurs Midwifery 2018; 6(4):305‐313.
 19. Chortatos A, Iversen PO, Haugen M, Eberhard-Gran M, Bjelland EK, Veierød MB. Nausea and vomiting in pregnancy–association with pelvic girdle pain during pregnancy and 4-6 months post-partum. BMC pregnancy and childbirth 2018; 18(1):137.
 20. Ellilä P, Laitinen L, Nurmi M, Rautava P, Koivisto M, Polo-Kantola P. Nausea and vomiting of pregnancy: A study with pregnancy-unique quantification of emesis questionnaire. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2018; 230:60‐67.
 21. Aldabe D, Ribeiro DC, Milosavljevic S, Dawn Bussey M. Pregnancy-related pelvic girdle pain and its relationship with relaxin levels during pregnancy: a systematic review. Eur Spine J 2012; 21(9):1769‐1776.
 22. Kristiansson P, Svärdsudd K, von Schoultz B. Reproductive hormones and aminoterminal propeptide of type III procollagen in serum as early markers of pelvic pain during late pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1999; 180(1 Pt 1):128‐134.
 23. Järnfelt-Samsioe A, Bremme K, Eneroth P. Steroid hormones in emetic and non-emetic pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1986; 21(2):87‐99.
 24. Walsh JW, Hasler WL, Nugent CE, Owyang C. Progesterone and estrogen are potential mediators of gastric slow-wave dysrhythmias in nausea of pregnancy. Am J Physiol 1996; 270(3 Pt 1):G506‐G514.
 25. Hung CI, Liu CY, Fu TS. Depression: An important factor associated with disability among patients with chronic low back pain. Int J Psychiatry Med 2015; 49(3):187‐198.
 26. Grotle M, Garratt AM, Krogstad Jenssen H, Stuge B. Reliability and construct validity of self-report questionnaires for patients with pelvic girdle pain. Phys Ther 2012; 92(1):111‐123.
 27. Rashidi Fakari F, Kariman N, Ozgoli G, et al. Iranian version of Pelvic Girdle Questionnaire: Psychometric properties and cultural adaptation. J Res Med Sci 2019; 24:43.
 28. Joulaeerad N, Ozgoli G, Hajimehdipoor H, Ghasemi E, Salehimoghaddam F. Effect of Aromatherapy with Peppermint Oil on the Severity of Nausea and Vomiting in Pregnancy: A Single-blind, Randomized, Placebo-controlled trial. J Reprod Infertil 2018; 19(1):32‐38.
 29. Ozgoli G, Gharayagh Zandi M, Nazem Ekbatani N, Allavi H, Moattar F. Cardamom powder effect on nausea and vomiting during pregnancy. CMJA 2015; 5(1):1065-1076.
 30. Soltani A, Danesh Kajuri M, Safavi SH, Hosseini F. Frequency and severity of nausea and vomiting in pregnancy and the related factors among pregnant women. Iran Journal of Nursing 2007; 19(48):95-102.
 31. Lacroix R, Eason E, Melzack R. Nausea and vomiting during pregnancy: A prospective study of its frequency, intensity, and patterns of change. Am J Obstet Gynecol 2000; 182(4):931‐937.
 32. Vermani E, Mittal R, Weeks A. Pelvic girdle pain and low back pain in pregnancy: a review. Pain Pract 2010; 10(1):60‐71.
 33. Tara F, Bahrami-Taghanaki H, Amini Ghalandarabad M, et al. The Effect of Acupressure on the Severity of Nausea, Vomiting, and Retching in Pregnant Women: A Randomized Controlled Trial [published online ahead of print, 2020 Feb 4]. Wirkung der Akupressur auf den Schweregrad von Übelkeit, Erbrechen und Würgereiz bei Schwangeren: eine randomisierte kontrollierte Studie [published online ahead of print, 2020 Feb 4]. Complement Med Res 2020; 1‐8.
 34. Lee NM, Saha S. Nausea and vomiting of pregnancy. Gastroenterol Clin North Am 2011; 40(2):309‐vii.
 35. Casagrande D, Gugala Z, Clark SM, Lindsey RW. Low Back Pain and Pelvic Girdle Pain in Pregnancy. J Am Acad Orthop Surg 2015; 23(9):539‐549.
 36. Chortatos A, Haugen M, Iversen PO, et al. Pregnancy complications and birth outcomes among women experiencing nausea only or nausea and vomiting during pregnancy in the Norwegian Mother and Child Cohort Study [published correction appears in BMC Pregnancy Childbirth. 2015;15:167]. BMC Pregnancy Childbirth 2015; 15:138.
 37. Bathgate RA, Halls ML, van der Westhuizen ET, Callander GE, Kocan M, Summers RJ. Relaxin family peptides and their receptors. Physiol Rev 2013; 93(1):405‐480.