بررسی تأثیر سولفات منیزیم موضعی در فاز نهفته بر بیشاپ اسکور و طول مدت فاز نهفته در زنان نخست‌زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: مانند مرحله فعال زایمان، طولانی شدن مرحله نهفته نیز برای مادر و جنین با مخاطراتی همراه است. وضعیت سرویکس که با تعیین نمره بیشاپ مشخص می­شود، یکی از عواملی است که بر طول مدت مرحله نهفته مؤثر است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر سولفات منیزیم موضعی در فاز نهفته، بر بیشاپ اسکور، طول مدت فاز نهفته و پیامدهای زایمان در زنان نخست‌زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1397 بر روی 60 زن نخست‌زا در بیمارستان ایزدی شهر قم انجام شد. افراد به‌طور تصادفی در دو گروه 30 نفره کنترل و سولفات منیزیم قرار گرفتند. قبل از مداخله، معاینه واژینال انجام و نمره بیشاپ محاسبه می­شد. در صورتی که نمره بیشاپ از 5 کمتر می­بود، فرد وارد مطالعه می­شد. در گروه مداخله حین معاینه 10 سی‌سی سولفات منیزیم 50% و در گروه کنترل 10 سی‌سی آب مقطر روی سرویکس ریخته می­شد. هر 4 ساعت معاینه واژینال انجام می­شد. در نهایت در دو گروه مقادیر نمره بیشاپ، طول مدت فاز نهفته و مدت کلی شروع مرحله نهفته تا انجام زایمان محاسبه و با هم مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 24) و آزمون­های کای دو، فیشر، تی مستقل و من‌ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: قبل از مداخله، میانگین نمره بیشاپ در دو گروه تفاوت معناداری نداشت (547/0=p)، اما طی معاینه­های بعدی که 4 (001/0=p) و 8 ساعت (001/0≥p) بعد از مداخله انجام شد، این تفاوت­ها از نظر آماری معنادار بود. طول مدت مرحله نهفته در گروه مداخله 55/455±87/636 و در گروه کنترل 52/688±17/1209 دقیقه بود (004/0=p). همچنین طول مدت کلی زایمان در گروه مداخله 20/585±54/1032 دقیقه و در گروه کنترل 99/531±28/1524 دقیقه بود (001/0=p). از نظر سایر پیامدهای زایمانی دو گروه تفاوت معناداری نداشتند (05/0p≥).
نتیجه‌گیری: استفاده از سولفات منیزیم موضعی در ابتدای فاز نهفته، موجب بهبود نمره بیشاپ شده و بدین‌ترتیب طول مدت فاز نهفته کوتاه‌تر شده و به‌دنبال آن سیر لیبر نیز کوتاه‌تر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of topical magnesium sulfate in latent phase on Bishop Score and latent phase duration in primiparous women

نویسندگان [English]

 • Arezoo Heydari 1
 • Farzaneh Nasiri 1
 • Nourossadat Kariman 2
1 M.Sc. of Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: As the active phase of labor, prolongation of the latent phase is associated with risks for the mother and fetus. Cervical status, determined by Bishop's score, is one of the factors that influence the duration of the latent phase. This study was performed with aim to determine the effect of topical magnesium sulfate in latent phase on Bishop Score, latent phase duration and delivery outcomes in primiparous women.
Methods: This double-blind clinical trial study was conducted on 60 nulliparous women in Izadi hospital of Qom in 2018. The participants were randomly divided into two groups of magnesium sulfate and placebo (n=30 in each group). Before the intervention, vaginal examination was performed and Bishop's score was calculated. If Bishop's score was less than 5, the individual would be included in the study. In the intervention group, 10cc of magnesium sulfate 50% was administered during the examination and in the control group, 10 cc distilled water were poured on the cervix. Vaginal examination was done every 4 hours. Finally, the Bishop scores, duration of latent phase, and overall duration of latent phase until delivery were calculated and compared in the two groups. Data were analyzed by SPSS software (version 24) and Chi-square, Fisher, Independent t, and Mann-Whitney tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Before the intervention, there was not significantly different between the two groups in mean Bishop score (p= 0.554). However, in subsequent examinations which were done 4 (p=0.001) and 8 (p=0.001) hour after the intervention, these differences were significant. Duration of latent phase in the intervention group was 636.87± 455.55 minutes and in the control group was 1209.17±688.52 minutes (p=0.004). Also, the total duration of labor was 1032.54±585.20 minutes in the intervention group and 1524.28±531.99 minutes in the control group (p=0.001). Two groups had no significant difference in terms of other delivery outcomes (p≥0.05).
Conclusion: The use of topical magnesium sulfate at the beginning of the latent phase improves Bishop's score, thereby shortening the latent phase duration and subsequently shortening the labor duration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Latent phase
 • Bishop Score
 • Delivery
 • Primiparous
 1. protraction labor.2016.Available at:http://www.uptodate [Internet]. 2016.
 2. Cunningham FG, Kenneth J, Bloom SL, Spong CY, Dash JS, Hoffman BL, et al. Williams Obstetrics. 24nd ed. New York: McGraw-Hill; 2014.
 3. Hunter LP, Chern‐Hughes B. Management of prolonged latent phase labor. J Nurse Midwifery 1996; 41(5):383-8.
 4. Berg TG, Rayburn WF. Effects of analgesia on labor. Clin Obstet Gynecol 1992; 35(3):457-63.
 5. Heydari A, Kariman N, Naeji Z, Ahmadi F. The effects of topical magnesium sulfate on progression of effacement, dilatation and duration of labor in nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(8):44-51.
 6. Khoddam R. Khoddam's pocket guide to Iran generic drug. 5nd ed. Tehran: Dibaj; 2012. p. 1176.
 7. Klein H. Couvade syndrome: male counterpart to pregnancy. Int J Psychiatry Med 1991; 21(1):57-69.
 8. Ikarashi N, Mochiduki T, Takasaki A, Ushiki T, Baba K, Ishii M, et al. A mechanism by which the osmotic laxative magnesium sulphate increases the intestinal aquaporin 3 expression in HT-29 cells. Life Sci 2011; 88(3-4):194-200.
 9. Heydari A, Kariman N, Naeji Z, Ahmadi F. Effect of Topical Application of Magnesium Sulfate on the Intensity of Labor Pain: Double Blind Clinical Trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(5):58-65.
 10. Markos D, Bogale D. Knowledge and utilization of partograph among health care professionals in public health institutions of Bale zone, Southeast Ethiopia. Public Health 2016; 137:162-8.
 11. Laughon SK, Zhang J, Troendle J, Sun L, Reddy UM. Using a simplified Bishop score to predict vaginal delivery. Obstet Gynecol 2011; 117(4):805-11.
 12. Ghasemi V, Rashidi Fakari F, Ebadi A, Ozgoli G, Kariman N, Saei Gharenaz M. Effective interventions for the induction of labor: a systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(1):90-104.
 13. Vogel JP, West HM, Dowswell T. Titrated oral misoprostol for augmenting labour to improve maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2013; (9):Cd010648.
 14. Kashanian M, Naghash S. Evaluation of the effect of extra-amniotic normal saline infusion (EASI) per se or combined with dexamethasone on labor induction. Razi Journal of Medical Sciences 2007; 13(53):155-160.
 15. Yazdi Zadeh H, Abedi P, Najar SH, Ahmadi K, Zakerhoseiyni V. The effect of vaginal administration isosorbide mononitrate on cervical ripening and induction of labor in postterm pregnancy. Jundishapur Sci Med J 2013; 11(6):675-84.
 16. Behrashi M, Nezam-Zavareh J, Mesdaghinia E, Hashemi T, Mousavi GHA, Mahdian M. Comparing the effects of vaginal misoprostol and laminaria on cervical ripening in labor induction among the term parturients. Feyz 2014; 18(1):46-51.
 17. Nicolaides KH, Welch CC, Koullapis EN, Filshie GM. Cervical dilatation by Lamicel--studies on the mechanism of action. Br J Obstet Gynaecol 1983; 90(11):1060-4.
 18. Cahill DJ, Clark HS, Martin DH. Cervical ripening: the comparative effectiveness of Lamicel and prostaglandin E2 tablets. Ir J Med Sci 1988; 157(4):113-4.
 19. Rådestad A, Christensen NJ. Magnesium sulphate and cervical ripening (a biomechanical double-blind, randomized comparison between a synthetic polyvinyl sponge with and without magnesium sulphate). Contraception 1989; 39(3):253-63.