تأثیر گیاه خارخسک بر قدرت باروری مردان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: ناباروری، یکی از مشکلات شایع در سطح جهان است. در کنار توجه اخیر به داروهای مکمل و طب جایگزین برای درمان ناباروی از جمله ناباروری مردان، تأثیر تعدادی از داروهای گیاهی بر پارامترهای اسپرم مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. مرور سیستماتیک و متاآنالیز حاضر با هدف بررسی تأثیر گیاه خارخسک بر قدرت باروری مردان انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک پایگاه داده‌های الکترونیک شامل PubMed، Web of science، google scholar، Scopus، Cochrane، Sid، Magiran و Iranmedex با واژه‌های Tribulus Terrestris، Fertility، Infertility، Sperm parameters، Oligo Azoospermia و نازایی، ناباروری و خارخسک بدون محدودیت زمان و زبان جستجو شدند. مطالعات منتشر شده تا تاریخ 18 آذر 1396 وارد مطالعه شدند. در پایان 9 مقاله وارد مطالعه شد که 4 مطالعه قابلیت انجام متاآنالیز را داشتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار comprehensive (نسخه 2) انجام شد. برای بررسی سوگیری انتشار از آزمون Egger و برای بررسی همگنی مطالعات از آزمون کوکران و شاخص I2استفاده شد.
یافته‌ها: از مجموع 1075 مقاله به‌دست آمده، 9 مقاله وارد مطالعه شد که 4 مقاله قابلیت متاآنالیز داشت. ترکیب داده‌ها نشان داد که استفاده از گیاه خارخسک در مردان با افزایش پارامتر‌های غلظت اسپرم و بهبود شکل طبیعی اسپرم و تحرک اسپرم همراه است.
نتیجه‌گیری: گیاه خارخسک بر پارامترهای اسپرم و عملکرد جنسی در مردان مؤثر است و می‌تواند به‌عنوان طب مکمل در کنار درمان‌های دیگر، در افراد مبتلا به ناباروری با علت مردانه استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Tribulus Terrestris on male fertility: systematic review and meta-analysis

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Goudarzi 1
 • Atiyeh Mohamadzadeh Vatanchi 2
 • Khadijeh Mirzaei Najmabadi 3
1 PhD candidate in Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Infertility is one of the most common problems in the world. In addition to recent attention to complementary drugs and alternative medicine for treatment of infertility, such as male infertility, the effect of some herbal medicines on sperm parameters has been studied. This systematic review and meta-analysis was conducted with aim to investigate the effect of Tribulus Terrestris on male fertility.
Methods: In this systematic review, the databases of PubMed ،Web of science ، google scholar , Scopus , Cochrane, Sid , Magiran, and Iranmedex were searched using the keywords of “Tribulus Terrestris”, “Fertility”, “Infertility”, “Oligo Azoospermia “and “Sperm parameters” without time and language limitation. All the articles published until 30 Nov 2017 were included in the study. Finally, nine articles were included that four articles were export in Meta-analysis process. Data were analyzed by comprehensive software (version 2). Cochran test and I2 index were used to assess the heterogeneity of the articles.
Results: out of 1075 obtained articles, nine articles were entered to the systematic study that four article were export in Meta analysis process. The combination of data showed that the use of Tribulus Terrestris in men was accompanied by an increase in the parameters of sperm concentration and improved sperm morphology and sperm motility.
Conclusion: Tribulus Terrestris is effective on the sperm parameters and sexual function in men and can be used as complementary medicine along with other treatments in infertility with male factors.
Key words: 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fertility
 • Male infertility
 • Systematic review
 • Tribulus Terrestris
 1. Yusuf L. Depression, anxiety and stress among female patients of infertility; A case control study. Pak J Med Sci 2016; 32(6):1340-3.
 2. Taghavi R, Tavakkoli TK, Mohammadi S, Kor K. Epidemiologic study 2000 infertile males in urology clinic of Imam Reza hospital of Mashhad. J Zabol Univ Med Sci Health Serv 2011; 3(1):11-6. (Persian).
 3. Karimi FZ, Taghipour A, Latifnejad Roudsari R, Kimiaee SA, Mazloum SR, Amirian M. Psycho-social effects of male infertility in Iranian women: a qualitative study. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2016;19(10):20-32.
 4. Maleki-saghooni N, Mirzaeii K, Hosseinzadeh H, Sadeghi R, Irani M. A systematic review and meta-analysis of clinical trials on saffron (Crocus sativus) effectiveness and safety on erectile dysfunction and semen parameters. Avicenna journal of phytomedicine. 2018;8(3):198.
 5. Mohammadi F, Nikzad H, Taherian A, Amini Mahabadi J, Salehi M. Effects of herbal medicine on male infertility. Anatom Sci J 2013; 10(4):3-16.
 6. Monavari SH, Vaziri MS, Khalili M, Shamsi-Shahrabadi M, Keyvani H, Mollaei H, et al. Asymptomatic seminal infection of herpes simplex virus: impact on male infertility. J Biomed Res 2013; 27(1):56-61.
 7. Alenezi H, Isa AM, Abu-Rafea B, Madbouly K, Binsaleh S. Pattern of semen fluid abnormalities in male partners of infertile couples in Riyadh, Saudi Arabia. Can J Urol 2014; 21(3):7322-5.
 8. Jarow JP, Sharlip ID, Belker AM, Lipshultz LI, Sigman M, Thomas AJ, et al. Best practice policies for male infertility. J Urol 2002; 167(5):2138-44.
 9. Weiss DA, Harris CR, Smith JF. The use of complementary and alternative fertility treatments. Curr Opin Obstet Gynecol 2011; 23(3):195-9.
 10. Smith JF, Eisenberg ML, Millstein SG, Nachtigall RD, Shindel AW, Wing H, et al. The use of complementary and alternative fertility treatment in couples seeking fertility care: data from a prospective cohort in the United States. Fertil Steril 2010; 93(7):2169-74.
 11. Roozbeh N, Rostami S, Abdi F. A review on herbal medicine with fertility and infertility characteristics in males. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(13):18-32. (Persian).
 12. Salgado RM, Marques‐Silva MH, Gonçalves E, Mathias AC, Aguiar J, Wolff P. Effect of oral administration of Tribulus terrestris extract on semen quality and body fat index of infertile men. Andrologia 2017; 49(5):12655.
 13. Gauthaman K, Ganesan AP, Prasad R. Sexual effects of puncturevine (Tribulus terrestris) extract (protodioscin): an evaluation using a rat model. J Altern Complement Med 2003; 9(2):257-65.
 14. Martino-Andrade AJ, Morais RN, Spercoski KM, Rossi SC, Vechi MF, Golin M, et al. Effects of Tribulus terrestris on endocrine sensitive organs in male and female Wistar rats. J Ethnopharmacol 2010; 127(1):165-70.
 15. Nikolova V, Stanislavov R. Tribulus terrestris and human reproduction clinical laboratory data. Comptes Rend Acad Bulgare Sci 2000; 53(12):12-113.
 16. Stanislavov R, Nikolova V. Tribulus terrestris and human male fertility: I. Immunological Aspects. Comptes Rend Acad Bulgare Sci 2000; 53(10):10-107.
 17. Asadmobini A, Bakhtiari M, Khaleghi S, Esmaeili F, Mostafaei A. The effect of Tribulus terrestris extract on motility and viability of human sperms after cryopreservation. Cryobiology 2017; 75:154-9.
 18. Sellandi TM, Thakar AB, Baghel MS. Clinical study of Tribulus terrestris Linn. in Oligozoospermia: a double blind study. Ayu 2012; 33(3):356.
 19. Arsyad K. Effect of protodioscin on the quantity and quality of sperms from males with moderate idiopathic oligozoospermia. Medika 1996; 22(8):614-8.
 20. Khaleghi S, Bakhtiari M, Asadmobini A, Esmaeili F. Tribulus terrestris extract improves human sperm parameters in vitro. J Evid Based Complementary Altern Med 2017; 22(3):407-12.
 21. Roaiah MF, Elkhayat YI, Abd EI Saleh MA, Din SF. Prospective analysis on the effect of botanical medicine (Tribulus terrestris) on Serum testosterone level and semen parameters in males with unexplained infertility. J Diet Suppl 2017; 14(1):25-31.
 22. Setiawan L. Tribulus terrestris L. extract improves spermatozoa motility and increases the efficiency of acrosome reaction in subjects diagnosed with oligoastheno-teratozoospermia. Adv Male Reprod Physiol 1996; 2:105-14.
 23. Schulz KF, Altman DG, Moher D. CONSORT 2010 statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. BMC Med 2010; 8(1):18.
 24. Bilandzic A, Fitzpatrick T, Rosella L, Henry D. Risk of bias in systematic reviews of non-randomized studies of adverse cardiovascular effects of thiazolidinediones and cyclooxygenase-2 inhibitors: application of a new Cochrane risk of bias tool. PLoS Med 2016; 13(4):e1001987.
 25. Gauthaman K, Adaikan PG, Prasad RN. Aphrodisiac properties of Tribulus Terrestris extract (Protodioscin) in normal and castrated rats. Life Sci 2002; 71(12):1385-96.
 26. Antonio J, Uelmen J, Rodriguez R, Earnest C. The effects of Tribulus terrestris on body composition and exercise performance in resistance-trained males. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2000; 10(2):208-15.
 27. Alizadeh H, Khaki A, Farzadi L, Nouri M, Ahmadi-Asrbadr Y, Seyed-Ghiasi G, et al. The therapeutic effects of a medicinal plant mixture in capsule form on catalase levels in the semen of men with oligospermia. Crescent J Med Biol Sci 2015; 34:9-16.
 28. Giovanelli G, Buratti S. Comparison of polyphenolic composition and antioxidant activity of wild Italian blueberries and some cultivated varieties. Food Chem 2009; 112(4):903-8.
 29. Manach C, Williamson G, Morand C, Scalbert A, Rémésy C. Bioavailability and bioefficacy of polyphenols in humans. I. Review of 97 bioavailability studies. Am J Clin Nutr 2005; 81(1 Suppl):230S-42.
 30. Neychev V, Mitev V. Pro-sexual and androgen enhancing effects of Tribulus terrestris L.: fact or fiction. J Ethnopharmacol 2016; 179:345-55.