بررسی تأثیر کپسول کلپوره بر روند دیسمنوره اولیه با استفاده از مدل شبکه بیزی مفصل جفتی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای تخصصی سلامت باروری، کمیته تحقیقاتی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: دیسمنوره اولیه، یکی از علل شایع کاهش کارایی در محل کار، تحصیل و کاهش کیفیت زندگی زنان است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کپسول کلپوره بر تغییرات شدت و مدت درد بیماران مبتلا به دیسمنوره اولیه انجام گرفت.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی‌ تصادفی شاهددار سه‌سوکور در سال 1393 بر روی 70 دانشجوی دختر مبتلا به دیسمنوره اولیه در خوابگاه‌های منتخب دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. افراد به‌‌‌طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. طی سه روز اول قاعدگی، گروه مداخله با کپسول کلپوره هر 6 ساعت و گروه کنترل با کپسول حاوی پودر نشاسته، طی 2 ماه متوالی درمان شدند. روابط بین مدت و شدت درد دیسمنوره در دوره­های زمانی متفاوت بر اساس شبکه­ بیز مدل­بندی و تحلیل آماری با استفاده از مفصل‌های جفتی انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و R (نسخه 1، 3، 4) و آزمون‌های آماری تی مستقل، من‌ویتنی و مدل شبکه­ بیز مفصل جفتی انجام شد.
یافته‌ها: با توجه به مدل برازش شده، بیمارانی که شدت درد زیادی را قبل از مداخله تجربه کردند، در ماه اول اثر کاهشی بسیار زیادی را با مصرف کلپوره به همراه داشتند (0=lλ). در بیماران با کمترین زمان درد (3 روز) با مصرف دارو در ماه اول اثر معناداری مشاهده نشد (51/0=lλ، 51/0=uλ)، ولی تأثیر معنادار دارو برای این دسته از بیماران در ماه دوم به ثبت رسید.
نتیجه‌گیری: داروی کلپوره را می­توان در رده داروهای با کارایی بالا و قدرتمند در درمان دیسمنوره اولیه به‌شمار آورد، زیرا برای بیمارانی که از شدت درد قاعدگی زیاد و طول مدت درد طولانی رنج می­برند، داروی کلپوره اثر کاهشی زیادی به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Teucrium polium capsules on the trend of primary dysmenorrhea using pair copula Bayesian network

نویسندگان [English]

 • Mohamad Reza Pourahmdi 1
 • Yadollah Mehrabi 2
 • zohreh keshavarz 3
 • Khadije Abadian 4
 • Zahra Shirmohamadi Hesari 1
1 M.Sc. in Biostatistics, School of Paramedicine, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Epidemiology, School of Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 PhD student in Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Primary dysmenorrhea is one of the common causes of decreased efficiency at work, education, and reduced quality of life in women. Therefore, this study was performed with aim to determine the effect of Teucrium polium L. capsules on the changes of pain intensity and duration among patients with primary dysmenorrhea.
Methods: This triple-blind, controlled, randomized clinical trial was performed on 70 female students with primary dysmenorrhea in selected dormitories of Shahid Beheshti University in 2014. The subjects were randomly divided in two intervention and control groups. During first three days of menstrual period, the intervention group was treated with Teucrium polium L. capsules every 6 hours, and the control group received the starch powder capsules during two consequent months. The associations between duration and intensity of dysmenorrhea pain in different time periods were determined based on Bayesian network and data were analyzed statistically using Pair-copulas. Data analysis was performed using SPSS software (version 20) and R (versions 1, 3, 4 (and independent t test, Mann-Whitney test, and pair-copula Bayesian network model.
Results: Given the fitting model, the patients who experienced high-intensive pain before the intervention had very high decrease of pain during the first month using Teucrium polium L. capsules (λ1=0). In the subjects with the lowest pain duration (3 days), there was no significant effect after using capsules in the first month (λ1=0.51, λu=0.51), but the significant effect of capsules was recorded in the second month for these patients.
Conclusion: Teucrium polium capsule can be considered one of the drugs with high effect for the treatment of primary dysmenorrhea, because this drug has very high decreasing effect for patients who suffer from intensive and long duration menstrual pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pair-copula
 • Primary dysmenorrhea
 • Tail dependence
 • Teucrium polium
 1. Berek JS. Berek & Novak’s gynecology. 14th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. P. 171-81, 506-9, 516-19, 1162.
 2. Shahri P, Soleimani M, Sepandi M. Investigating the relationship between mode of delivery and dysmenorrheal in 15-49 year old women in in Ahvaz. Shahid Sadoughi Univ Med Sci J 2013; 21(2):118-26.
 3. Daley A. The role of exercise in the treatment of menstrual disorders: the evidence. Br J Gen Pract 2009; 59(561):241-2.
 4. Ju H, Jones M, Mishra G. The prevalence and risk factors of dysmenorrhea. Epidemiol Rev 2014; 36:104-13.
 5. Jaafarpour M, Hatefi M, Khani A, Khajavikhan J. Comparative effect of cinnamon and ibuprofen for treatment of primary dysmenorrhea: a randomized double blind clinical trial. J Clin Diagn Res 2015; 9(4):QC04-7.
 6. Masoumi SZ, Asl HR, Poorolajal J, Panah MH, Oliaei SR. Evaluation of mint efficacy regarding dysmenorrhea in comparison with mefenamic acid: a double blinded randomized crossover study. Iran J Nurs Midwifery Res 2016; 21(4):363-7.
 7. Fritz M, Speroff L. Assisted reproductive technologies. Clin Gynecol Endocrinol Infertil 2011; 27:1336-40.
 8. Nguyen AM, Humphrey L, Kitchen H, Rehman T, Norquist JM. A qualitative study to develop a patient-reported outcome for dysmenorrhea. Qual Life Res 2015; 24(1):181-91.
 9. Saei Gharenaz M, Ozgoli G. Effect of medicinal plants in the treatment of primary dysmenorrhea in Iran: a review article. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(160):14-31. (Persian).
 10. Abadian K, Keshavarz Z, Mojab F, Alavi Majd H, Abbasi Nazari M. The effect of teucrium polium on the pain duration of dysmenorrhea, the placebo controlled randomized clinical trial. J Appl Biotechnol Rep. 2016; 3(1):383-6.
 11. Abadian K, Keshavarz Z, Mojab F, Bromand N. The biological effects of teucrium polium on the severity of primary dysmenorrhea. J Appl Biotechnol Rep 2017; 3(3):453-6.
 12. Abadian K, Keshavarz Z, Mojab F, Bromand N. The biological effects of teucrium polium on the severity of primary dysmenorrhea. J Appl Biotechnol Rep 2017; 3(3):453-6.
 13. Khazaei M, Nematollahi-Mahani SN, Mokhtari T, Sheikhbahaei F. Review on Teucrium polium biological activities and medical characteristics against different pathologic situations. J Contemp Med Sci 2018; 4(1):1-6.
 14. Younesy S, Amiraliakbari S, Esmaeili S, Alavimajd H, Nouraei S. Effects of fenugreek seed on the severity and systemic symptoms of dysmenorrhea. J Reprod Infertil 2014; 15(1):41-5.
 15. Kholdi N, Zayeri F, Bagheban AA, Khodakarim S, Ramezankhani A. A study of growth failure and its related factors in children from 0 to 2 years in Tehran, Iran. Turk J Pediatr 2012; 54(1):38.
 16. Bauer A, Czado C, Klein T. Pair‐copula constructions for non‐Gaussian DAG models. Can J Statist 2012; 40(1):86-109.
 17. Bauer A, Czado C. Pair-copula Bayesian networks. J Comput Graph Statist 2016; 25(4):1248-71.
 18. Aas K, Czado C, Frigessi A, Bakken H. Pair-copula constructions of multiple dependence. Insurance 2009; 44(2):182-98.
 19. Shirmohamai Hesari Z, Zayeri F, Abadian K, Keshavarz Z, Akbari Nozari M. The effect of Teucrium polium capsule on pain duration of primary dysmenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(8):66-74. (Persian).
 20. Ebrahimi Varzaneh F, Nahidi F, Mojab F, Pourhoseingholi MA, Panahi Z. The effect of hydro alcoholic extract of AchilleaMillefolium capsule on duration and severity of primary dysmenorrhea pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(3):48-86. (Persian).
 21. Shirvani MA, Motahari-Tabari N, Alipour A. The effect of mefenamic acid and ginger on pain relief in primary dysmenorrhea: a randomized clinical trial. Arch Gynecol Obstet 2015; 29(6):1277-81
 22. Chen CX, Barrett B, Kwekkeboom KL. Efficacy of oral ginger (zingiber officinale) for dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis. Evid Based Complementary Alternat Med 2016; 2016:6295737.
 23. Heidarifar R, Mehran N, Heidari A, Koohbor M, Mansourabad MK. Effect of Dill (Anethum graveolens) on the severity of primary dysmenorrhea in compared with mefenamic acid: a randomized, double-blind trial. J Res Med Sci 2014; 19(4):326-30.