خونریزی بعد از زایمان واژینال: بروز، علل و عوامل خطر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: خونریزی بعد از زایمان، یکی از علل عمده مرگ‌ومیر مادران در سراسر جهان است. شناسایی زنان در معرض خطر خونریزی بعد از زایمان، تیم پزشکی را برای تصمیم‌گیری‌های درمانی سریع‌تر که می‌تواند عوارض مادری را کاهش دهد، آماده می‌سازد، لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل خطر خونریزی به‌دنبال زایمان واژینال انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه تحلیلی مقطعی در سال 1396 بر روی 600 زن مراجعه‌کننده به بیمارستان ام‌البنین (س) مشهد انجام شد. برای تعیین میزان خونریزی، پژوهشگر پس از زایمان نوزاد با استفاده از کیسه پلاستیکی جمع‌آوری خون و پد به مدت 4 ساعت، حجم خون از دست رفته مادر را اندازه‌گیری و ثبت کرد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون‌های من‌ویتنی، تی مستقل، کای اسکوئر و دقیق فیشر انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: خونریزی بعد از زایمان در 3/33% زایمان‌های انجام‌شده در این مطالعه رخ داد. بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون لوجستیک، بین نولی پاریتی (821/8-870/1:CI، 987/5:OR)، میزان هموگلوبین (890/2-677/1:CI، 849/1:OR) و پلاکت (001/3-989/1:CI، 955/2:OR)، نژاد افغانی (644/8-141/1:CI، 645/3:OR) و بربر (645/6-452/3:CI، 958/5:OR)، سابقه خونریزی بعد از زایمان (597/6-570/1:CI، 562/4:OR)، پره‌اکلامپسی (114/21-831/3:CI، 126/20:OR)، طول مرحله دوم (674/5-265/2:CI، 452/4:OR) و سوم (325/6-857/1:CI، 620/3:OR) زایمان، مصرف منیزیم سولفات (101/69-471/60:CI، 107/67:OR)، فشار قله رحم (903/5-305/3:CI، 941/4:OR)، زایمان با واکئوم (831/15-003/10:CI، 123/14:OR)، اپی‌زیاتومی (349/3-136/2:CI، 143/2:OR)، پارگی‌های دستگاه تناسلی (950/18-152/14:CI، 889/17:OR)، وزن جفت (997/3-980/2:CI، 988/3:OR)، وزن نوزاد (850/6-641/3:CI، 025/4:OR)، کوراژ (224/15-520/13:CI، 005/15:OR) و خونریزی بعد از زایمان ارتباط آماری معناداری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: مهم‌ترین علت خونریزی بعد از زایمان، آتونی رحم و مهم‌ترین عوامل خطر شامل: نولی پاریتی، نژاد افغانی و بربر، سابقه خونریزی بعد از زایمان، پره‌اکلامپسی، افزایش طول مرحله دوم و سوم زایمان، مصرف منیزیم سولفات، فشار قله رحم، زایمان با واکئوم، پارگی‌های دستگاه تناسلی، وزن جفت و نوزاد و کوراژ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vaginal delivery Postpartum Hemorrhage: Incidence, Risk Factors, and Causes

نویسندگان [English]

 • Nazpari Ashouri 1
 • Masoumeh Kordi 2
 • Mohammad-Taghi Shakeri 3
 • Fatemeh Tara 4
1 M.Sc. Student in Midwifery, School of Nursing and midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Patient Safety Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum hemorrhage is considered as one of the major causes of maternal mortality in the world. Identification of women at risk of postpartum hemorrhage prepares the medical team for faster therapeutic decisions which can reduce maternal complications. This study was performed with aim to identify the risk factors of vaginal delivery postpartum hemorrhage.
Methods: This cross-sectional analytic study was performed on 600 women referred to Omol-Banin Hospital of Mashhad in 2017. After delivery, the researcher measured and recorded lost blood volume in mothers via plastic blood collection bags and pads within 4 hours after delivery. Data were analyzed by SPSS software (version 25) and Mann-Whitney, independent t, Chi-square, and Fisher Exact tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: PPH occurred in 33.3% of deliveries in this study. The results of the logistic regression test showed significant relationship between PPH and nulliparity (OR:5.987،CI:1.870-8.821)، hemoglobin level (OR:1.849،CI:1.677-2.890)، platelet levels (OR:2.955،CI:1.989-3.001)، Afghan race (OR:3.645،CI:1.141-8.644)، Barbarian race (OR:5.958،CI:3.452-6.645)، history of PPH(OR:4.562، CI:1.570-6.597)، preeclampsia(OR:20.126،CI:3.831-21.114)، duration of the second stage (OR:4.452،CI:2.265-5.674)and third stage(OR:3.620،CI:1.857-6.325) of labor، consumption of Magnesium sulfate(OR:67.107،CI:60.471-69.101)، uterine fundal pressure(OR:4.941،CI:3.305-5.903)، use of vacuum(OR:14.123،CI:10.003-18.831)، episiotomy(OR:2.143،CI:2.136-3.349)، genital tract tears(OR:17.889،CI:14.152-18.950), neonatal birth weight(OR:4.025،CI:3.641-6.850)، placenta weight(OR:3.988،CI:2.980-3.997)، and courage (OR:15.005،CI:13.520-15.224) were each associated with an increased odds of PPH.
Conclusion: The most important cause of postpartum hemorrhage is uterine atony and the most important risk factors are nulliparity، Afghan and Barbarian race، history of PPH، preeclampsia، increased duration of the second and third stage of labor، consumption of Magnesium sulfate، uterine fundal pressure، use of vacuum، genital tract tears، placenta weight، neonatal birth weight and courage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Etiology
 • Incidence
 • Postpartum Hemorrhage
 • Risk Factor
 1. Stafford I, Dildy GA, Clark SL, Belfort MA. Visually estimated and calculated blood loss in vaginal and cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol 2008; 199(5):519.e1-7.
 2. Spong CY, Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D. Williams obstetrics. New York: McGraw Hill; 2014.
 3. Looft E, Simic M, Ahlberg M, Snowden JM, Cheng YW, Stephansson O. Duration of second stage of labour at term and pushing time: risk factors for postpartum haemorrhage. Paediatr Perinat Epidemiol 2017; 31(2):126-33.
 4. Miller CM, Cohn S, Akdagli S, Carvalho B, Blumenfeld YJ, Butwick AJ. Postpartum hemorrhage following vaginal delivery: risk factors and maternal outcomes. J Perinatol 2017; 37(3):243-8.
 5. Abbaspoor Z, Vaziri L, Emam J. Sensitivity and specificity collector bag for the measurement of post-partum hemorrhage. J Guilan Univ Med Sci 2012; 21(83):58-64.
 6. Kordi M, Fakari FR, Mazloum SR, Khadivzadeh T, Akhlaghi F, Tara M. Comparison of the effect of web-based, simulation-based, and conventional training on the accuracy of visual estimation of postpartum hemorrhage volume on midwifery students: a randomized clinical trial. J Educ Health Promot 2016; 5:22.
 7. Chun R, Kirkpatrick AW. Intra-abdominal pressure, intra-abdominal hypertension, and pregnancy: a review. Ann Intensive Care 2012; 2(Suppl 1):S5.
 8. El Khouly NI. Comparison of intravenous ferrous sucrose and oral ferrous sulphate in treatment of postpartum iron deficiency anemia. J Matern Fetal Neonatal Med 2017; 30(8):967-71.
 9. Ball JW, Bindler RC, Cowen K, Shaw MR. Principles of pediatric nursing: caring for children. London: Pearson; 2016.
 10. Razi A, Afghah F, Belle A, Ward K, Najarian K. Blood loss severity prediction using game theoretic based feature selection. Biomed Health Informat 2014; 7:776-80.
 11. Ramanathan G, Arulkumaran S. Postpartum hemorrhage. J Obstet Gynaecol Can 2006; 28(11):967-73.
 12. Leduc D, Senikas V, Lalonde AB, Ballerman C, Biringer A, Delaney M, et al. Active management of the third stage of labour: prevention and treatment of postpartum hemorrhage. J Obstet Gynaecol Can 2009; 31(10):980-93.
 13. Ngwenya S. Postpartum hemorrhage: incidence, risk factors, and outcomes in a low-resource setting. Int J Womens Health 2016; 8:647-50.
 14. Lisonkova S, Mehrabadi A, Allen VM, Bujold E, Crane JM, Gaudet L, et al. Atonic postpartum hemorrhage: blood loss, risk factors, and third stage management. J Obstet Gynaecol Can 2016; 38(12):1081-90.
 15. South Australian Perinatal Practice Guidelines. South Australian Perinatal Practice Guidelines: postpartum haemorrhage. Australia: Department of Health, Government of South Australia; 2013.
 16. Biguzzi E, Franchi F, Ambrogi F, Ibrahim B, Bucciarelli P, Acaia B, et al. Risk factors for postpartum hemorrhage in a cohort of 6011 Italian women. Thromb Res 2012; 129(4):e1-7.
 17. Chi Z, Zhang S, Wang Y, Yang L, Yang Y, Li X. Research of the assessable method of postpartum hemorrhage. Technol Health Care 2016; 24(Suppl 2):S465-9.
 18. Kramer MS, Berg C, Abenhaim H, Dahhou M, Rouleau J, Mehrabadi A, et al. Incidence, risk factors, and temporal trends in severe postpartum hemorrhage. Am J Obstet Gynecol 2013; 209(5):449.e1-7.
 19. Creanga AA, Berg CJ, Syverson C, Seed K, Bruce FC, Callaghan WM. Pregnancy-related mortality in the United States, 2006-2010. Obstet Gynecol 2015; 125(1):5-12.
 20. Kordi M, Rashidi Fakari F, Mazloum SR, Khadivzadeh T, Akhlaghi F. Comparison between the efficacy of web-based, simulation and conventional training on knowledge and skills retention of midwifery students in management of postpartum hemorrhage. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(89):8-14. (Persian).
 21. Patel A, Goudar SS, Geller SE, Kodkany BS, Edlavitch SA, Wagh K, et al. Drape estimation vs. visual assessment for estimating postpartum hemorrhage. Int J Gynecol Obstet 2006; 93(3):220-4.
 22. Ambardekar S, Shochet T, Bracken H, Coyaji K, Winikoff B. Calibrated delivery drape versus indirect gravimetric technique for the measurement of blood loss after delivery: a randomized trial. BMC Pregnancy Childbirth 2014; 14(1):276.
 23. Tourne G, Collet F, Lasnier P, Seffert P. Usefulness of a collecting bag for the diagnosis of post-partum hemorrhage. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2004; 33(3):229-34.
 24. Buzaglo N, Harlev A, Sergienko R, Sheiner E. Risk factors for early postpartum hemorrhage (PPH) in the first vaginal delivery, and obstetrical outcomes in subsequent pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med 2015; 28(8):932-7.
 25. Gaillard R, Durmuş B, Hofman A, Mackenbach JP, Steegers EA, Jaddoe VW. Risk factors and outcomes of maternal obesity and excessive weight gain during pregnancy. Obesity 2013; 21(5):1046-55.
 26. Wetta LA, Szychowski JM, Seals S, Mancuso MS, Biggio JR, Tita AT. Risk factors for uterine atony/postpartum hemorrhage requiring treatment after vaginal delivery. Am J Obstetr Gynecol 2013; 209(1):51.e1-6.
 27. Rubio-Álvarez A, Molina-Alarcón M, Arias-Arias Á, Hernández-Martínez A. Development and validation of a predictive model for excessive postpartum blood loss: a retrospective, cohort study. Int J Nurs Stud 2018; 79:114-21.
 28. Prata N، Hamza S، Bell S، Karasek D، Vahidnia F، Holston M. Inability to predict postpartum hemorrhage: insights from Egyptian intervention data. BMC pregnancy and childbirth. 2011;11(1):97.
 29. Frolova AI, Stout MJ, Tuuli MG, López JD, Macones GA, Cahill AG. Duration of the third stage of labor and risk of postpartum hemorrhage. Obstet Gynecol 2016; 127(5):951-6.
 30. Nyfløt LT, Sandven I, Stray-Pedersen B, Pettersen S, Al-Zirqi I, Rosenberg M, et al. Risk factors for severe postpartum hemorrhage: a case-control study. BMC Pregnancy Childbirth 2017; 17(1):17.
 31. Cummings K, Doherty DA, Magann EF, Wendel PJ, Morrison JC. Timing of manual placenta removal to prevent postpartum hemorrhage: is it time to act? J Matern Fetal Neonatal Med 2016; 29(24):3930-3.
 32. Kerr R, Eckert LO, Winikoff B, Durocher J, Meher S, Fawcus S, et al. Postpartum haemorrhage: case definition and guidelines for data collection, analysis, and presentation of immunization safety data. Vaccine 2016; 34(49):6102-9.
 33. Harvey SA, Lim E, Gandhi KR, Miyamura J, Nakagawa K. Racial-ethnic disparities in postpartum hemorrhage in Native Hawaiians, Pacific Islanders, and Asians. Hawaii J Med Public Health 2017; 76(5):128-32.
 34. Bryant A, Mhyre JM, Leffert LR, Hoban RA, Yakoob MY, Bateman BT. The association of maternal race and ethnicity and the risk of postpartum hemorrhage. Anesth Analg 2012; 115(5):1127-36.
 35. Oberg AS, Hernandez-Diaz S, Palmsten K, Almqvist C, Bateman BT. Patterns of recurrence of postpartum hemorrhage in a large population-based cohort. Am J Obstet Gynecol 2014; 210(3):229.e1-8.
 36. Hiersch L, Bergel-Bson R, Asher D, Aviram A, Gabby-Benziv R, Yogev Y, et al. Risk factors for post-partum hemorrhage following vacuum assisted vaginal delivery. Arch Gynecol Obstet 2017; 295(1):75-80.
 37. Sheiner E, Sarid L, Levy A, Seidman DS, Hallak M. Obstetric risk factors and outcome of pregnancies complicated with early postpartum hemorrhage: a population-based study. J Matern Fetal Neonatal Med 2005; 18(3):149-54.
 38. Ekin A, Gezer C, Solmaz U, Taner CE, Dogan A, Ozeren M. Predictors of severity in primary postpartum hemorrhage. Arch Gynecol Obstet 2015; 292(6):1247-54.