بررسی صحت تشخیص مولکولی کلونیزاسیون زنان باردار با استرپتوکوک گروه B به دنبال کشت غنی کننده باکتری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی باکتری‌شناسی، مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد میکروب‌شناسی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: کلونیزاسیون زنان باردار با استرپتوکوک گروه B، علاوه بر ایجاد عفونت در مادر می‌تواند خطر زایمان زودرس و انتقال باکتری در حین زایمان به نوزاد را افزایش­ دهد و این مسئله می­تواند باعث ایجاد سپسیس و مننژیت نوزادی در 6 هفته اول زندگی شود، لذا مطالعه حاضر با هدف تشخیص کلونیزاسیون زنان باردار مراجعه کننده به دو بیمارستان شهر اصفهان با باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه به‌وسیله روش PCR، 4 و 24 ساعت بعد از کشت غنی کننده و مقایسه آن با نتایج تشخیص فنوتیپی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی بر روی 200 زن باردار در هفته 37-35 بارداری که در طی یک دوره یک‌ساله (فروردین تا اسفند ماه 1394) جهت معاینات ماهیانه به بیمارستان شهید بهشتی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه‌گیری از دو ناحیه واژن (یک سوم انتهایی) و رکتوم به‌وسیله سواب استریل و به‌طور جداگانه صورت گرفت. نمونه های تهیه شده به محیط کشت غنی کننده منتقل و پس از گذشت 4 و 24 ساعت از گرمخانه‌گذاری PCR انجام شد. بعد از گذشت 24 ساعت، محیط­های کشت توسط روش‌های فنوتیپی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین حساسیت و اختصاصیت روش مولکولی استفاده شده محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون رگرسیون لجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از 200 زن باردار مورد بررسی، 22 نفر (11%) به‌وسیله روش فنوتیپی کلونیزه تشخیص داده شدند و 27 نفر (5/13%) به وسیله روش PCR بعد از 4 و 24 ساعت کلونیزه بودند و هیچ تفاوتی بین نتایج مشاهده نشد. بر اساس نتایج آزمون‌های آماری، روش مولکولی بعد از زمان‌های ذکر شده دارای حساسیت 100% و اختصاصیت 97% و 95% به‌ترتیب برای نمونه­های واژینال و رکتال بود.
نتیجه‌گیری: استفاده از روش مولکولی PCR، 4 ساعت پس از کشت غنی‌کننده می­تواند علاوه بر اینکه سرعت تشخیص کلونیزاسیون زنان باردار با استرپتوکوکوس آگالاکتیه را افزایش دهد، می­تواند این امکان را فراهم کند که تست‌های حساسیت آنتی‌بیوتیکی نیز بعد از رشد باکتری انجام شود و در صورت نیاز، پیشگیری دارویی و یا درمان مناسب انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of molecular diagnostic accuracy of pregnant women colonization with Group B Streptococcus after bacterial enrichment culture

نویسندگان [English]

 • Soodabeh Rostami 1
 • Marziyeh Rahim Khorasani 2
 • Mitra Ahmadi 3
 • Elham Naghshineh 4
 • Mahboobeh Zamanpour 3
1 Ph.D in Bacteriology, Nosocomial Infection Research Center, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 M.Sc. in Bacteriology, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 B.Sc. in Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnant women colonization with Group B Streptococcus (GBS) besides infecting the mother can increase the risk of preterm labor and transmission of bacteria to neonate during childbirth, which can cause sepsis and neonatal meningitis during the first 6 weeks of life.Therefore, this study was performed with aim to identify the colonization in pregnant women with Streptococcus agalactiae referred to two Isfahan by PCR after 4 and 24 hours of enrichment culture and comparing with phenotypic results.
Methods: This descriptive study was performed on 200 pregnant women with gestational age of 35-37 weeks who had referred to Shahid Beheshti hospital in Isfahan during one year (2015) for monthly examinations. Sampling was done from the vaginal area (a third terminal) and rectum by sterile swabs separately. Collected specimens were transferred to enrichment broth medium and after 4 and 24 hours incubation, PCR method was performed. After 24 h, all specimens were evaluated using phenotypic methods. Also, sensitivity and specificity of molecular method were calculated. Data were analyzed by SPSS software (version 19), and logistic regression. PResults: Among 200 pregnant women, 22 (11%) were colonized using phenotypic and 27 (13.5%) were colonized using PCR methods after 4 and 24 hours; no difference was observed between the results. According to the results of statistical tests, the sensitivity of molecular method after the mentioned times was 100% and the specificity were 97% and 95% for vaginal and rectal specimens, respectively.
Conclusion: Using PCR method after 4 hoursincubation of enrichment medium not only increase the speed of the colonization detection in pregnant women with Streptococcus agalactiae, but also provides the opportunity to perform the antibiotic susceptibility tests after bacteria growth and chose the appropriate prophylaxis or treatment if needed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Colonization
 • Molecular diagnosis
 • Streptococcus agalactiae
 1. McCord N, Owen P, Powls A, Lunan B. A complete audit cycle of intrapartum group B Streptococcus prophylaxis. Health Bull (Edinb) 2001; 59(4):263-7.
 2. Phares CR, Lynfield R, Farley MM, Mohle-Boetani J, Harrison LH, Petit S, et al. Epidemiology of invasive group B Streptococcal disease in the United States, 1999-2005. JAMA 2008; 299(17):2056-65.
 3. Verani JR, Schrag SJ. Group B Streptococcal disease in infants: progress in prevention and continued challenges. Clin Perinatol 2010; 37(2):375-92.
 4. Brigtsen AK, Dedi L, Melby KK, Holberg-Petersen M, Radtke A, Lyng RV, et al. Comparison of PCR and serotyping of Group B Streptococcus in pregnant women: the Oslo GBS-study. J Microbiol Methods 2015; 108:31-5.
 5. Picard FJ, Bergeron MG. Laboratory detection of group B Streptococcus for prevention of perinatal disease. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2004; 23(9):665-71.
 6. Brozanski BS, Jones JG, Krohn MA, Sweet RL. Effect of a screening-based prevention policy on prevalence of early-onset group B Streptococcal sepsis. Obstet Gynecol 2000; 95(4):496-501.
 7. El Aila NA, Tency I, Claeys G, Verstraelen H, Deschaght P, Decat E, et al. Comparison of culture with two different qPCR assays for detection of rectovaginal carriage of Streptococcus agalactiae (group B Streptococci) in pregnant women. Res Microbiol 2011; 162(5):499-505.
 8. Goodrich JS, Miller MB. Comparison of culture and 2 real-time polymerase chain reaction assays to detect group B Streptococcus during antepartum screening. Diagn Microbiol Infect Dis 2007; 59(1):17-22.
 9. Kwatra G, Madhi SA, Cutland CL, Buchmann EJ, Adrian PV. Evaluation of Trans-Vag broth, colistin-nalidixic agar, and CHROMagar StrepB for detection of group B Streptococcus in vaginal and rectal swabs from pregnant women in South Africa. J Clin Microbiol 2013; 51(8):2515-9.
 10. Winn WC, Allen S, Janda W, Koneman E, Procop G, Schreckenberger P, et al. Koneman's color atlas and textbook of diagnostic microbiology. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. P. 709-18.
 11. Ke D, Menard C, Picard FJ, Boissinot M, Ouellette M, Roy PH, et al. Development of conventional and real-time PCR assays for the rapid detection of group B Streptococci. Clin Chem 2000; 46(3):324-31.
 12. Rabaan AA, Saunar JV, Bazzi AM, Soriano JL. Modified use of real-time PCR detection of group B Streptococcus in pregnancy. J Med Microbiol 2017; 66(10):1516-20.
 13. Mousavi SM, Hosseini SM, Mashouf RY, Arabestani MR. Identification of group B Streptococci using 16S rRNA, cfb, scpB, and atr genes in pregnant women by PCR. Acta Med Iran 2016; 54(12):765-70.
 14. Landes A, Stellrecht K. Enhanced detection of group B Streptococcus with Real-Time PCR and lim broth enrichment. J Mol Diagn 2005; 7(5):67.
 15. Yousefi Avarvand A, Khademi F, Ghazvini K, Nakhzari Moghadam M, Meshkat Z. Colonization rate of Streptococcus agalactiae in pregnant women in Iran: a systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 19(40):45-54. (Persian).