تأثیر پودر هسته انگور بر حجم خونریزی بعد از زایمان طبیعی: کارآزمایی بالینی شاهد‌دار تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی شرق کشور، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

3 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی شرق کشور، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

5 استادیار گروه بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: خونریزی بعد از زایمان، یکی از سه علت مهم عوارض و مرگ‌و‌میر مادری به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. تاکنون بررسی های متنوعی در رابطه با تأثیر داروهای شیمیایی و گیاهی بر کاهش خونریزی بعد از زایمان انجام شده است. با توجه به اهمیت کنترل خونریزی پس از زایمان در زندگی مادر و کودک، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر پودر هسته انگور بر کاهش خونریزی بعد از زایمان انجام گرفت.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد‌دار تصادفی شده در سال 1395 بر روی 120 نفر زن باردار مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان ولی عصر (عج) شهر بیرجند جهت انجام زایمان طبیعی انجام شد. افراد به‌طور تصادفی به چهار گروه 30 نفره تقسیم شدند که 3 گروه دریافت‌کننده پودر هسته انگور در دوزهای 50، 100 و 150 میلی‌گرم و یک گروه دارونما بودند. کپسول‌ها پس از خروج جفت همراه با یک لیوان آب گرم توسط مادر مصرف گردید. سپس حجم خونریزی مادر طی 24 ساعت بعد از زایمان اندازه‌گیری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه، تست تعقیبی توکی و بونفرونی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در چهار گروه مورد مطالعه حجم خونریزی از ساعت اول تا ساعت سوم کاهش آماری معناداری را نشان داد (001/0>p). در ساعت اول، دوم و سوم بعد از مداخله بالاترین حجم خونریزی در گروه شاهد و کمترین حجم خونریزی در گروه مداخله 100 میلی‌گرم هسته انگور مشاهده شد. در گروه شاهد بالاترین میزان حجم خونریزی 24 ساعته و در گروه 150 میلی‌گرم کمترین حجم خونریزی مشاهده گردید که اختلاف آماری معنی‌داری در میانگین حجم خونریزی 24 ساعته در 4 گروه مورد مطالعه مشاهده شد و میانگین حجم خونریزی نیز در تمام گروه‌ها با گروه شاهد معنی‌دار بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: پودر هسته انگور برای جلوگیری از خونریزی پس از زایمان ایمن و مؤثر است و برای استفاده در مرحله سوم زایمان توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Grape Seed Powder on Postpartum Hemorrhage in Vaginal Delivery: A Randomized Controlled Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • AliMohammad Izadpanah 1
 • Elham Alahyari 2
 • Marziyeh Torshizi 3
 • Zohreh Khazaie 4
 • Gholamreza Sharifzadeh 5
 • Mahdi Hosseini 1
1 Instructor, Department of Nursing, East Nursing and Midwifery Research Center, School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
2 M.Sc. Student in Nursing education, School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
3 Instructor, Department of Midwifery, East Nursing and Midwifery Research Center, School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Public Health, Social Determinants of Health Research Center, School of Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
چکیده [English]

Introduction: Postpartum hemorrhage is one of the most major problems that threaten the mothers' health and is regarded as one of the most important reasons for mortality especially in developing countries. So far, many studies have been conducted with regard to the effectiveness of chemical and herbal medicine on the decrease of postpartum hemorrhage. Given the importance of postpartum bleeding management for mother and child, this study aimed to evaluate the effect of grape seed powder on postpartum hemorrhage.
Methods: This randomized controlled clinical trial study was performed on 120 pregnant women referred to Vali-e-Asr Maternity Hospital of Birjand in 2016. The mothers were randomly divided into four groups each one with 30 cases. The three groups received grape seed powder doses of 50, 100, and 150 mg and there was a placebo group. The capsules were taken by the mother with a glass of warm water after taking the pair. The volume of maternal hemorrhage was measured 24 hours after the delivery. Data were analyzed by SPSS software (version 16) using one-way analysis of variance, Tukey's test, and Bonferroni post hoc test. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: In all four groups, the bleeding volume from the first to the third hour showed a significant decrease )P<0/001(. At the first, second, and third hours after the intervention, the highest volume of bleeding in the control group and the lowest volume of bleeding in the intervention group with 100 mg of grape seed were observed. In the control group, the highest volume of bleeding was 24 h and in the 150-mg group the lowest volume of bleeding was observed. There was a significant difference between the mean volume of 24 h bleeding in the four groups and the mean volume of bleeding in all groups was also significant in the control group )P<0/001(.
Conclusion: Grape seed powder seems to be safe and effective for preventing postpartum hemorrhage and is recommended to use in the third stage of labor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Postpartum hemorrhage
 • Grape seed
 • Vaginal delivery
 1. UNICEF W. Countdown to 2015: maternal, newborn and child survival. New York: The Building a Future for Women and Children; 2012.  
 2. World Health Organization. WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage. Geneva: World Health Organization; 2012.
 3. Prata N, Bell S, Weidert K. Prevention of postpartum hemorrhage in low-resource settings: current perspectives. Int J Womens Health 2013; 5:737-52.
 4. Health Canada. Canadian perinatal health report 2000. Ottawa, Canada: Minister of Public Works and Government Services Canada; 2000.
 5. Chang J, Elam-Evans LD, Berg CJ, Herndon J, Flowers L, Seed KA, et al. Pregnancy-related mortality surveillance-United States, 1991–1999. MMWR Surveill Summ 2003; 52:1-8.
 6. Health Canada. Canadian perinatal health report 2003. Ottawa, Canada: Minister of Public Works and Government Services Canada; 2003.
 7. Health Canada. Special report on maternal mortality and severe morbidity in Canada-enhanced surveillance: the path to prevention. Ottawa, Canada: Minister of Public Works and Government Services Canada; 2004.
 8. Confidential Enquiry into Maternal and Child Health. Why mothers die 2000-2002. The Sixth Report of the Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United Kingdom. London: RCOG Press; 2004.
 9. Ayyad I, Jordan R. Prevention of post partum haemorrhage by rectal misoprostol: a randomised controlled trial. Middle East J Family Med 2004; 5(5):134-7.
 10. Mojahed S, Aflatunian A, Khadem N, Dehghani Firouzabadi R, Karimi Zarchi M. An investigation into effectiveness of date (Rutab) on postpartum hemorrhage. Shahid Sadoughi Univ Med Sci J 2012; 20(2):159-66. (Persian).
 11. Fazel N, Esmaeili H, Razavi NS. Effect of cumin oil on post partum hemorrhage after cesarean. Iran J Med Aromatic Plants 2013; 29(1):97-103. (Persian).
 12. Mahdavian M, Golmakani N, Manssori A, Hossinzade H, Afzalaghaee M. An investigation of effectiveness of oral Dill extracts on postpartum hemorrhage. J Women Midwifery Infertil Iran 2001; 78(4):19-26. (Persian).
 13. Liu DY, Fan L, Huang XH, Wang Q, Wang XM. Clinical observation on treatment of postpartum hemorrhage by xuesaitong soft capsule. Chinese J Integrated Tradit Western Med 2002; 8(2):94.
 14. Khadem N, Sharaphy A, Latifnejad R, Hammod N, Ibrahimzadeh S. Comparing the efficacy of dates and oxytocin in the management of postpartum hemorrhage. Shiraz E Med J 2007; 8(2):64-71. (Persian).
 15. Mojahed S, Aflatunian A, Khadem N, Dehghani Firouzabadi R, Karimi Zarchi M. An investigation into effectiveness of date (Rutab) on postpartum hemorrhage. Shahid Sadoughi Univ Med Sci J 2012; 20(2):159-66. (Persian).
 16. Hamoud N. Comparison of palm fruits and drug oxytocin on postpartum hemorrhage. [Master Thesis]. Mashhad, Iran: Mashhad University of Medical Sciences; 2000. (Persian).
 17. Yilmaz Y, Toledo RT. Health aspects of functional grape seed constituents. Trends Food Sci Technol 2004; 15(9):422-33.
 18. Bagchi D, Garg A, Krohn RL, Bagchi M, Bagchi DJ, Balmoori J, et al. Protective effects of grape seed proanthocyanidins and selected antioxidants against TPA-induced hepatic and brain lipid peroxidation and DNA fragmentation, and peritoneal macrophage activation in mice. General Pharmacol 1998; 30(5):771-6.
 19. Kuhn MA, Winston D. Herbal therapy and supplements: a scientific and traditional approach. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. P. 23-5.
 20. Zhang XY, Li WG, Wu YJ, Geo MT. Amelioration of doxorubicin-induced myocardial oxidative stress and immunosuppression by grape seed proanthocyanidin stumour-bearing mice. J Pharm Pharmacol 2005; 57(8):1043-51.
 21. Sato M, Maulik G, Ray PS, Bagchi D, Das DK. Cardioprotective effects of grape seed proanthocyanidin against ischemic reperfusion injury. J Mol Cell Cardiol 1999; 31(6):1289-97.
 22. Jafarinaveh HR, Khaksari M, Taghavi MM, Shariati M, Rezaeizadeh A. The effect of dietary polyunsaturated fatty acid on skin wound healing in chronic diabetic rat. J Kerman Univ Med Sci 2005; 12(2):99-109. (Persian).
 23. Booth SL, Golly I, Sacheck JM, Roubenoff R, Dallal GE, Hamada K, et al. Effect of vitamin E supplementation on vitamin K status in adults with normal coagulation status. Am J Clin Nutr 2004; 80(1):143-8.
 24. Khoshvaghti A, Nazifi S, Kazemi M. Simultaneous effect of vitamin C and warfarin on coagulation pathways of rats. Shahid Sadoughi Univ Med Sci J 2009; 17(4):255-61. (Persian).
 25. Nejati N, Dolatian M, Kamalinejad M, Khabazkhoob M. The effect of Plantago oral syrup on hemoglobin and hematocrit levels in women with normal postpartum hemorrhage. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(4):72-8. (Persian).
 26. Sivaprakasapillai B, Edirisinghe I, Randolph J, Steinberg F, Kappagoda T. Effect of grape seed extract on blood pressure in subjects with the metabolic syndrome. Metabolism 2009; 58(32):1743-6.