مشخصات اسکار سزارین قبلی در افراد با و بدون چسبندگی داخل شکمی در بیمارستان آیت‌الله طالقانی شهر تهران در سال 1395

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: در افراد کاندیدای سزارین با سابقه سزارین قبلی، احتمال چسبندگی داخل شکمی بیش از افراد بدون سابقه سزارین می‌باشد و این امر می‌تواند موجب افزایش طول مدت جراحی، خونریزی حین عمل، عوارض مادری و جنینی و نیاز به کمک گرفتن از جراحان دیگر ‌شود، لذا مطالعه حاضر با هدف استفاده از مشخصات اسکار شکمی جهت پیش‌بینی و آمادگی برای مقابله با چسبندگی‌های داخل شکمی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی آینده‌نگر در سال 1395 بر روی 109 زن با حاملگی ترم و سابقه سزارین و کاندیدای سزارین مجدد در بیمارستان آیت‌الله طالقانی تهران انجام شد. برای هر بیمار فرم اطلاعاتی شامل خصوصیات فردی، شاخص توده بدنی، خصوصیات اسکار شکم و شدت چسبندگی حین عمل ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های آماری من‌ویتنی، کای دو و دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از 109 زن مورد مطالعه، 73 نفر (97/66%) فاقد چسبندگی و 36 نفر (02/32%) دارای چسبندگی بودند که از میان آنها، 17 نفر (60/15%) چسبندگی متراکم و رگ‌دار یا لگن منجمد داشتند. بر اساس نتایج مطالعه، دو گروه افراد با چسبندگی نازک یا فاقد چسبندگی و افراد با لگن منجمد یا چسبندگی متراکم از نظر مسطح و غیر‌مسطح بودن اسکار (042/0=p)، ارتفاع اسکار (005/0=p) و فرورفته و غیرفرو رفته بودن اسکار (004/0=p) با هم تفاوت معنی‌داری داشتند.
نتیجه‌گیری: اسکار شکمی فرورفته در زنان با سابقه سزارین قبلی، با میزان و شدت چسبندگی ارتباط دارد (05/0>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cesarean Section Scar Characteristics in Subjects with and without Intra-abdominal Adhesions at Taleghani Hospital in Tehran, Iran in 2016

نویسندگان [English]

 • Minoo Yaghmaei 1
 • Soodabeh Darvish 2
 • Seyede Mahbanoo Farmanbar 3
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Preventive Gynecology Research Center, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Preventive Gynecology Research Center, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Resident of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Candidates of cesarean section with a previous history of such surgery are at a higher risk of intra-abdominal adhesions in comparison to those having undergone vaginal delivery. Intra-abdominal adhesions lead to prolonged operative time, intraoperative hemorrhage, fetomaternal morbidity, and requirement of the help of other surgeons. Therefore, this study was conducted to study the characteristics of abdominal scars in order to predict and manage intra-abdominal adhesions before operation.
Methods: This descriptive prospective study was conducted on 109 candidates of cesarean section with a previous history of such surgery in Taleghani Hospital, Tehran, Iran, in 2017. The data recorded for each patient included demographic characteristics, body mass index, abdominal scar characteristics, and severity of abdominal adhesion. The collected data were analyzed in SPSS software (version 22) using the Chi-square test and Mann-Whitney U test. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Out of 109 participants, 36 (32.02%) women had adhesion, 17 (15.6 %) cases of whom had dense vascular adhesions or frozen pelvis. The analysis showed a significant difference between the filmy adhesion or non-adhesion group and adhesive adhesion or frozen pelvis group in terms of flat and non-flat scars (P=0.042), scar height
(P=0.005), and depressed and non-depressed scars (P=0.004).
Conclusion: As the findings indicated, a depressed abdominal scar resulting from a previous cesarean delivery was correlated with the incidence and severity of intra-abdominal adhesions (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adhesion
 • Abdominal scar
 • Repeat cesarean section
 1. Betrán AP, Ye J, Moller AB, Zhang J, Gülmezoglu AM, Torloni MR. The increasing trend in caesarean section rates: global, regional and national estimates: 1990-2014. PLoS One 2016; 11(2):e0148343.
 2. Rabiei Z, Jahanpour F, Azodi F, Azodi P. Effect of educational multimedia on anxiety before cesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(5):24-9. (Persian).
 3. Sinha P, Gupta U, Singh J, Srivastava A, Chauhan S. Per operative findings in repeat cesarean section. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2016; 5(4):1093-6.
 4. Maciver AH, McCall M, James Shapiro AM. Intra-abdominal adhesions: cellular mechanisms and strategies for prevention. Int J Surg 2011; 9(8):589-94.
 5. Zhu Z, Ding J, Tredget EE. The molecular basis of hypertrophic scars. Burns Trauma 2016; 4(1):2.
 6. Salim R, Kadan Y, Nachum Z, Edelstein S, Shalev E. Abdominal scar characteristics as a predictor of intra-abdominal adhesions at repeat cesarean delivery. Fertil Steril 2008; 90(6):2324-7.
 7. Dogan NU, Haktankacmaz SA, Dogan S, Ozkan O, Celik H, Eryilmaz OG, et al. A reliable way to predict intraabdominal adhesions at repeat cesarean delivery: scar characteristics. Acta Obstet Gynecol Scand 2011; 90(5):531-4.
 8. Kahyaoglu I, Kayikcioglu F, Kinay T, Mollamahmutoglu L. Abdominal scar characteristics: do they predict intra-abdominal adhesions with repeat cesarean deliveries? J Obstet Gynaecol Res 2014; 40(6):1643-8.
 9. Khlifi A, Meddeb S, Kouira M, Boukadida A, Hachani F, Chachia S, et al. Post-cesarean parietal scar characteristics are predictive of pelvic adhesions. A prospective cohort study. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2015; 44(7):621-31. 
 10. Sham AA, Bahar A, Al-Shahrani M, Eskander M, Abbo M, Baghi Amini A, et al. Cesarean section scar characteristics as a preoperative predictor of intra-abdominal adhesions. Med J Cairo Univ 2015; 83(1):167-71.
 11. Pergialiotis V, Frountzas M, Siotos C, Karampetsou N, Perrea DN, Efthymios Vlachos D. Cesarean wound scar characteristics for the prediction of pelvic adhesions: a meta-analysis of observational studies. J Matern Fetal Neonatal Med 2017; 30(4):486-91.