تعیین روایی و پایایی پرسشنامه شدت علائم یائسگی (MSSI-38)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: شدت­ علائم­ یائسگی­ در زنان ­بسیار متفاوت ­است­ و علاوه بر اثراتی که روی فرآیند پیری دارد، تغییرات هورمونی با تحریک علائم می‌­تواند در کیفیت زندگی زنان تأثیر بگذارد. ابزارهای متعددی به‌منظور ارزیابی تغییرات جسمی و روان‌شناختی در دوران یائسگی وجود دارد. پرسشنامه MSSI-38 یکی از ابزارهای نوین برای ارزیابی همزمان فراوانی و شدت علائم دوران یائسگی با مقیاس پنج درجه­ای لیکرت می­باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی پرسشنامه MSSI-38 انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1396 بر روی 676 زن ایرانی ساکن شهر مشهد انجام گرفت. پرسشنامه MSSI-38 به فارسی ترجمه و پس از محاسبه CVR، 6 گویه بر اساس معیار جدول لاوشه حذف شد و با انجام تحلیل عاملی اکتشافی، 9 عامل استخراج گردید. روایی محتوا با شاخص­های ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) و روایی ساختار با شاخص­های میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و روایی ترکیبی (CR) ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS (نسخه 16) و MPlus وSmart PLS انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: مقدار AVE (56/0=AVE) در حد مطلوب بود. مقدار 87/0=CVI به‌دست آمد و روایی محتوای مقیاس تأیید شد. مقادیر نمره آلفای کرونباخ و روایی ترکیبی در اکثر عامل­ها در حد قابل قبول (بزرگ‌تر از 7/0) بود. مقدار KMO (851/0=KMO)، حاکی از کفایت نمونه مورد بررسی ­بود. پس از تحلیل عاملی تأییدی شاخص­های نکویی برازش مقادیر (968/0=TLI، 972/0=CFI، 039/0=RMSEA،53/1= ) به دست آمد. به کمک تحلیل عاملی تأییدی، 7 عامل استخراج شد و روایی ساختار عامل­ها در پرسشنامه تأیید گردید.
نتیجه­گیری: پرسشنامه MSSI-38 ابزاری ­روا و پایا برای­ ارزیابی شدت علائم یائسگی است و می‌تواند در مطالعات تحقیقی جمعیت ایرانی فارسی زبان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the reliability and validity of Menopause Symptoms Severity Inventory-38 Questionnaire

نویسندگان [English]

 • Fahimeh Hoseinzadeh 1
 • Habibollah Esmaily 2
 • Jamshid Jamali 3
 • Fatemeh Tara 4
1 M.Sc. student in Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Biostatistics, Social Determinants of Health Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Social Determinants of Health Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menopause symptoms severity is different in women, and in addition to the effects on aging process, hormonal changes with inducing the symptoms can affect women's quality of life. There are several tools to assess physical and psychological changes during the climacteric period. The MSSI-38 questioner is one of the new tools for simultaneous assessment of the frequency and intensity of symptoms with five-point Likert scale. This study was performed with aim to assess the validity and reliability of MSSI-38 questionnaire.
Methods: This cross-sectional study was performed on 676 Iranian women who were resident in Mashhad in 2017. The MSSI-38 questioner was translated into Persian and after calcuating CVR, 6 items were eliminated according to the Lawshe formula and 9 factors were extracted by exploratory factor analyses. The content validity was evaluated with Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI), and Construct validity was evaluated with Average Variance Extracted (AVE) and Composite Reliability (CR). Data were analyzed with SPSS software (version 16.0) and MPlus and Smart PLS. P< 0.05 was considered statistically significant.
Results: The value of AVE=0.562 was favorable. The CVI=0.87 was obtained and the content reliability was confirmed. The Cronbach alpha and CR in most of the factors were acceptable (>0.7). KMO=0.851 indicates the adequacy of the samples. After CFA, the goodness of fit indices were (χ2/df=1.53, RMSEA=0.039, CFI=0.972, TLI=0.968). 7 factors were extracted by using CFA and WLSM and factors construct validity was confirmed.
Conclusion: MSSI-38 is a valid and reliable tool for evaluation of Menopause Severity Symptoms and can be used in research articles on Iranian Persian languages population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Confirmatory factor analyses
 • MSSI-38
 • Reproducibility of Result
 1. Nisar N, Sohoo NA. Severity of menopausal symptoms and the quality of life at different status of menopause: a community based survey from rural Sindh, Pakistan. Int J Collaborat Res Internal Med Public Health 2010; 2(5):118.
 2. Ossewaarde ME, Bots ML, Verbeek AL, Peeters PH, van der Graaf Y, Grobbee DE, et al. Age at menopause, cause-specific mortality and total life expectancy. Epidemiology 2005; 16(4):556-62.
 3. Rapkin AJ. Vasomotor symptoms in menopause: physiologic condition and central nervous system approaches to treatment. Am J Obstet Gynecol 2007; 196(2):97-106.
 4. Reed SD, Ludman EJ, Newton KM, Grothaus LC, LaCroix AZ, Nekhlyudov L, et al. Depressive symptoms and menopausal burden in the midlife. Maturitas 2009; 62(3):306-10.
 5. Binfa L, Castelo-Branco C, Blümel JE, Cancelo MJ, Bonilla H, Muñoz I, et al. Influence of psycho-social factors on climacteric symptoms. Maturitas 2004; 48(4):425-31.
 6. Blümel JE, Castelo-Branco C, Cancelo MJ, Córdova AT, Binfa LE, Bonilla HG, et al. Relationship between psychological complaints and vasomotor symptoms during climacteric. Maturitas 2004; 49(3):205-10.
 7. Sierra B, Hidalgo LA, Chedraui PA. Measuring climacteric symptoms in an ecuadorian population with the Greene Climacteric Scale. Maturitas 2005; 51(3):236-45.
 8. Fu SY, Anderson D, Courtney M. Cross‐cultural menopausal experience: comparison of Australian and Taiwanese women. Nurs Health Sci 2003; 5(1):77-84.
 9. Ehsanpour S, Eivazi M, Davazdah-Emami S. Quality of life after the menopause and its relation with marital status. Iran J Nurs Midwifery Res 2008; 12(4):130-5.
 10. Skouby SO. Health in the menopause: advances in management. Int Congress Ser 2004; 1266:151-5.
 11. Golyan Tehrani SH, Mir Mohammad Ali M, Mahmoudi M, Khaledian Z. Study of quality of life and its patterns in different stages of menopause for women in Tehran. J Hayat 2002; 8(3):33-41. (Persian).
 12. Hauser G, Huber I, Keller P, Lauritzen C, Schneider HP. Evaluation of climacteric symptoms (menopause rating scale). Zentralbl Gynakol 1994; 116(1):16-23.
 13. Metintas S, Arýkan I, Kalyoncu C, Ozalp S. Menopause rating scale as a screening tool in rural Turkey. Rural Remote Health 2010; 10(1):1230.
 14. Hilditch JR, Lewis J, Peter A, van Maris B, Ross A, Franssen E, et al. A menopause-specific quality of life questionnaire: development and psychometric properties. Maturitas 1996; 24(3):161-75.
 15. Bahri N, Afiat M, Aghamohamadian HR, Delshad Noughabi A, Bahri N. Investigating the relationship between severity of menopausal symptoms and depression, anxiety and other menopausal symptoms. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(43):14-20. (Persian).
 16. Makvandi S, Zargar Shushtari S, Yazdizadeh H, Zaker Hoseini V, Bastami A. Frequency and severity of menopausal symptoms and its relationship with demographic factors in pre-and postmenopausal women of Ahvaz, Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(49.50):7-15. (Persian).
 17. Pimenta F, Leal I, Maroco J, Ramos C. Menopause Symptoms’ Severity Inventory (MSSI-38): assessing the frequency and intensity of symptoms. Climacteric 2012; 15(2):143-52.
 18. Pimenta F, Leal I, Maroco J, Ramos C. Menopause Symptoms’ Predictors: lifestyle, health and menopause-related variables and socio-demographic characteristics. Ana Filipa Fernandes Pimenta 2006; 2:119-34.
 19. Pimenta F, Leal I, Maroco J, Ramos C. Perceived control, lifestyle, health, socio-demographic factors and menopause: Impact on hot flashes and night sweats. Maturitas 2011; 69(4):338-42.
 20. Pimenta F, Leal I, Maroco J, Ramos C. Why some women have them and others don’t? Predictors of hot flashes and night sweats occurrence in midlife women. Ana Filipa Fernandes Pimenta 2006; 2:95.
 21. Pimenta F, Leal I, Maroco J, Ramos C. Menopausal symptoms: do life events predict severity of symptoms in peri-and post-menopause? Maturitas 2012; 72(4):324-31.
 22. Pimenta F, Maroco J, Ramos C, Leal I. Predictors of weight variation and weight gain in peri-and post-menopausal women. J Health Psychol 2014; 19(8):993-1002.
 23. Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Res Nurs Health 2007; 30(4):459-67.
 24. Hair JF, Ringle CM, Sarstedt M. PLS-SEM: indeed a silver bullet. J Market Theory Pract 2011; 19(2):139-52.
 25. Fornell C, Larcker DF. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. J Market Res 1981; 18(1):39-50.
 26. Guttman L. A basis for analyzing test-retest reliability. Psychometrika 1945; 10(4):255-82.
 27. Shariat Moghani S, Simbar M, Dolatian M, Nasiri M. The relationship between perceived social support and women experiences in menopause. Adv Nurs Midwifery 2016; 25(90):55-64.
 28. Milsom I, Ekelund P, Molander U, Arvidsson L, Areskoug B. The influence of age, parity, oral contraception, hysterectomy and menopause on the prevalence of urinary incontinence in women. J Urol 1993; 149(6):1459-62.
 29. Sherburn M, Guthrie JR, Dudley EC, O’Connell HE, Dennerstein L. Is incontinence associated with menopause? Obstet Gynecol 2001; 98(4):628-33.