بررسی مقایسه‌ای درمان شقاق پستان با کرم خرفه و لانولین بر میزان خودکارآمدی شیردهی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاه دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استادیار گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات فارماکولوژیک و گیاه دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: خودکارآمدی، عامل انگیزشی مهمی برای موفقیت در شیردهی است؛ به‌طوری‌که افزایش خودکارآمدی در دوره پس از زایمان باعث تداوم شیردهی در مدت توصیه شده می­گردد. انجام مداخلات ارتقاء دهنده خودکارآمدی شیردهی بر اساس منابع خودکارآمدی، عملی منطقی به نظر می­رسد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه درمان شقاق پستان با کرم خرفه و لانولین بر میزان خودکارآمدی شیردهی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور در سال 1395‌ بر روی 86 زن شیرده مبتلا به شقاق نوک پستان در مشهد انجام شد. افراد به‌صورت تصادفی در دو گروه درمانی 43 نفری کرم خرفه و لانولین قرار گرفتند. روش صحیح شیردهی و طریقه استعمال دارو به افراد هر دو گروه آموزش داده شد و از آنها خواسته شد درمان را 3 بار در روز و به مدت یک هفته ادامه دهند. نمره شقاق نوک پستان قبل از شروع مداخله و روزهای سوم و هشتم بعد از مداخله با استفاده از مقیاس استور توسط پژوهشگر اندازه‌گیری و ثبت شد. ابزار خودکارآمدی شیردهی قبل از مداخله و یک روز پس از اتمام درمان (روز هشتم) از طریق مصاحبه با واحدهای پژوهش تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون­های تی‌تست، تحلیل واریانس با مقادیر تکراری، من‌ویتنی و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج آزمون من‌ویتنی، دو گروه قبل از مداخله از نظر میانگین نمره شقاق همگن بودند، ولی بین دو گروه در روز سوم و هشتم از نظر آمار‌ی اختلاف معناداری وجود داشت (001/0>p)؛ به‌طوری‌که بهبودی در گروه کرم خرفه سریع‌تر از گروه لانولین بود. امتیاز خودکارآمدی در هر دو گروه افزایش یافته بود و در هر یک از گروه­ها این افزایش معنادار بود (001/0>p)، اما در مقایسه دو گروه این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود (434/0=p).
نتیجه‌گیری:کرم خرفه در مقایسه با لانولین سبب تسریع در روند بهبود شقاق پستان و به دنبال آن افزایش نمره خودکارآمدی شیردهی می‌گردد، هرچند این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effects of Purslane cream and Lanolin for treatment of Breast Fissure on Lactation Self-efficacy: A Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Azin Niazi 1
 • Sedigheh Yousefzadeh 2
 • Hasan Rakhshandeh 3
 • Habibollah Esmaily 4
1 M.Sc. Student in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Pharmacological Research Center of Medicinal Plants, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Assistant professor, Department of Pharmacology, Pharmacologic and Medical Plants Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Medical Sciences Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Self-efficacy is an important motivating factor for success in lactation, so that increasing self-efficacy in the postpartum period leads to continued lactation. Performing lactation self-efficacy promotion interventions based on the sources of practical self-efficacy seems to be reasonable. Therefore, this study was performed with aim to compare the effect of Purslane cream and Lanolin for treatment of breast fissure on lactation self-efficacy.
Methods: This double-blind randomized clinical trial was performed on 86 breastfeeding women with nipple fissure in Mashhad in 2016. The subjects were randomly assigned to two treatment groups of Purslane cream and Lanolin (n=43 in each group). Appropriate method of lactation and drug use were trained to both groups and they were asked to use treatment three times a day and up to one week. The score of nipple fissure was measured and recorded before the intervention, the third and eighth day after the intervention using the Store scale by the researcher. The tool of lactation self-efficacy was completed before the intervention and one day after treatment (8th day) through interview with the research units. Data were analyzed using SPSS software (version 22) and t-test, repeated measures variance analysis, Mann-Whitney, and Chi-square. PResults: According to the results of Mann-Whitney test, two groups were homogeneous in terms of mean score of fissure before the intervention, but there was significant difference between two groups on the third and eighth day (P <0.001). So that, recovery was faster observed in the Purslane creamgroup than Lanolin group. Self-efficacy score increased in both groups and this increase was significant in each group (P<0.001). However, this difference was not statistically significant when two groups were compared (P=0.434).
Conclusion: Purslane cream in comparison with lanolin accelerated the recovery process of breast fissure and increased lactation self-efficacy score, although this difference was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lactation Self-efficacy
 • Lanolin
 • Nipple
 • Purslane
 1. Akbari SA, Alamolhoda SH, Baghban AA, Mirabi P. Effects of menthol essence and breast milk on the improvement of nipple fissures in breastfeeding women. J Res Med Sci 2014; 19(7):629.
 2. Agunbiade OM, Ogunleye OV. Constraints to exclusive breastfeeding practice among breastfeeding mothers in Southwest Nigeria: implications for scaling up. Int Breastfeed J 2012; 7(1):5.
 3. Falahian F. The effect of self-efficacy promoting strategies on breast-feeding behavior among nulliparous mothers of city of Ahvaz. [Doctoral Dissertation]. Ahvaz, Iran: Jundishapur University of Medical Sciences; 2015. (Persian).‎
 4. Dennis CL. Theoretical underpinnings of breastfeeding confidence: a self-efficacy framework. J Hum Lact 1999; 15(3):195-201.
 5. O'Campo P, Faden RR, Gielen AC, Wang MC. Prenatal factors associated with breastfeeding duration: recommendations for prenatal interventions. Birth 1992; 19(4):195-201.
 6. Moore ER, Anderson GC, Bergman N. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2007; 3:CD003519.
 7. Dai X, Dennis CL. Translation and validation of the Breastfeeding Self-Efficacy Scale into Chinese. J Midwifery Women Health 2003; 48(5): 350-6.
 8. Sullivan CJ. Does the type of delivery and hospital practices impact breastfeeding self-efficacy and outcomes at 10 days and 8 weeks postpartum. [Doctoral Dissertation]. Virginia: George Mason University; 2014.
 9. Comforti N. Mother's self efficacy and associations with breastfeeding, sleeping arrangements, and stress. [Doctoral Dissertation]. California: Mills College; 2017.
 10. Buck ML, Amir LH, Cullinane M, Donath SM. Nipple pain, damage, and vasospasm in the first 8 weeks postpartum. Breastfeed Med 2014; 9(2):56-62.
 11. Alamolhoda SH, Amiraliakbari S, Baghban AA, Esmaili S. Effects of Aloe vera gel on breast fissures in breastfeeding women. Pajoohandeh J 2014; 19(1):13-7. (Persian).
 12. Spencer J, Abrams S, Drutz JE, Hoppin AG. Common problems of breastfeeding and weaning. UpToDate. Available at: URL: Waltham. http://www. uptodate. com/home; 2015.
 13. Jackson KT, Dennis CL. Lanolin for the treatment of nipple pain in breastfeeding women: a randomized controlled trial. Matern Child Nutr 2016; 13:3.
 14. Aquilina S. The relationship between self-efficacy and breastfeeding duration. [Doctoral Dissertation]. Pennsylvania: Carlow University; 2011.
 15. Kazemirad M, Khodakarami N, Salamzadeh J, Nasiri N, Kazemi M, Moattar F. Comparison of calendit-e cream versus expressed breast milk. Adv Nurs Midwifery 2013; 23(80):5380. (Persian)
 16. Chaves ME, Araújo AR, Santos SF, Pinotti M, Oliveira LS. LED phototherapy improves healing of nipple trauma: a pilot study. Photomed Laser Surg 2012; 30(3):172-8.
 17. Dennis CL, Jackson K, Watson J. Interventions for treating painful nipples among breastfeeding women. Cochrane Database Syst Rev 2014; 12:CD007366.
 18. Cable B, Stewart M, Davis J. Nipple wound care: a new approach to an old problem. J Hum Lact 1997; 13(4):313-8.
 19. Abou-Dakn M, Fluhr JW, Gensch M, Wöckel A. Positive effect of HPA lanolin versus expressed breastmilk on painful and damaged nipples during lactation. Skin Pharmacol Physiol 2011; 24(1):27-35.
 20. Dennis CL, Schottle N, Hodnett E, McQueen K. An all-purpose nipple ointment versus lanolin in treating painful damaged nipples in breastfeeding women: a randomized controlled trial. Breastfeed Med 2012; 7(6):473-9.
 21. Dodd V, Chalmers C. Comparing the use of hydrogel dressings to lanolin ointment with lactating mothers. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2003; 32(4):486-94.
 22. Kumar B, Vijayakumar M, Govindarajan R, Pushpangadan P. Ethnopharmacological approaches to wound healing exploring medicinal plants of India. J Ethnopharmacol 2007; 114(2):103-13.
 23. Niazi A, Yousefzadeh S, Rakhshandeh H, Esmaeili H, Habibollah. Comparison of purslane cream and lanolin on nipple pain among breastfeeding women: a randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 20(12):77-85. (Persian).
 24. Wanyin W, Liwei D, Lin J, Hailiang X, Changquan L, Min L. Ethanol extract of Portulaca oleracea L. protects against hypoxia-induced neuro damage through modulating endogenous erythropoietin expression. J Nutr Biochem 2012; 23(4):385-91.
 25. Yen GC, Chen HY, Peng HH. Evaluation of the cytotoxicity, mutagenicity and antimutagenicity of emerging edible plants. Food Chem Toxicol 2001; 39(11):1045-53.
 26. Tafazoli M, Ebrahimi A, Mohammad Zadeh A, Esmaili H. Effect of breastfeeding technique modification on prevention of nipple sore. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(138):10-7. (Persian).
 27. Wesch N, Hall C, Prapavessis H, Maddison R, Bassett S, Foley L, et al. Self‐efficacy, imagery use, and adherence during injury rehabilitation. Scand J Med Sci Sports 2012; 22(5):695-703.
 28. Blyth R, Creedy DK, Dennis CL, Moyle W, Pratt J, De Vries SM. Effect of maternal confidence on breastfeeding duration: an application of breastfeeding self‐efficacy theory. Birth 2002; 29(4):278-84.
 29. Kingston D, Dennis CL, Sword W. Exploring breast‐feeding self‐efficacy. J Perinat Neonatal Nurs 2007; 21(3):207-15.
 30. McQueen KA, Dennis CL, Stremler R, Norman CD. A pilot randomized controlled trial of a breastfeeding self‐efficacy intervention with primiparous mothers. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2011; 40(1):35-46.
 31. Gökçeoğlu E, Küçükoğlu S. The relationship between insufficient milk perception and breastfeeding self-efficacy among Turkish mothers. Global Health Promot 2016; 24(4):53-61.